Prágai Magyar Hirlap, 1930. november (9. évfolyam, 250-274 / 2471-2495. szám)

1930-11-26 / 270. (2491.) szám

1930 november 26, sgerda. 10 SzmHÁz-Köí7Vi’ Kai>TORA. I JSportv Arányi Baba prágai hangversenye Prága, november 25. A prágai Mozarteumban szép számú közönség jelenlétében jászolt hét­fő este Arányi Baba, a fiatal magyar zongora­művésznő. Műsora igen változatos volt és Mo­zarttól Debussy-ig ’és Dohnányi-ig bemutatta, hogy széles skálájú művészi felfogását brilliáns technikával tudja érvényesíteni. Mozart F-dur szonátáját adta elő es játékában maradék nélkül kifejezésre juttatta a zene szerafikue klassziku­sának lényegét, ami egyike a legsúlyosabb fel­adatoknak és a legszebb teljesítményeknek. Arányi Baba művészete felfejlődött odáig, hogy Mozartot férfiasán játssza, nem visz bele szenti­mentalitást, amit például a francia iskola rend­szerint elkövet. Ennek a szonátának a repro­dukcióján meglátszott, hogy Sevt-rin Eisenber ger mester tanítványa a fiatal művésznő, bde alegro ég finoman ezöti andante után pezsditöen játszotta az alegro vivace-t, a befejezést. Ha Chopin talán egy kissé konvencionálisán hang­zott, akkoT ennek talán az az ka hogy Arányi Baba inkább a másik oldal felé hajlik és valószí­nű, hogy Bacbot jobban játssza, mert a roman­tika nem tartozik sze^ves-m hozzá. Mendels­sohnt, a szintén romantikust ellenben bravúro­san játszotta, igaz, hogy a már túl sokat hal­lott rondo capriccioso-t adta elő, tehát azt a Mendelssohnt, amelyben a mester igazi nagysá­ga. nem jut száz százalékosan kifejezésre. Szü­net után meglepő volt a Debussy-produkció. Négy finom dolgot játszott a francia impresz- szionifetától és ez volt a program kiemelkedő pontja. Határozottan ért hozzá, ez az ö viiága. Mig Debussyt mások úgy fogják fel, hogy a ze nei impressziót mintegy elmosódottan kell tük- röztetni, addig Arányi Baba Debussy-stiluc ában az a szimpatikus vonás, hogy precízen jáiszik, pontosan kihozza az ötletek és fordulatok sza­kadatlan láncolatát és ködös képek helyett vilá­gos zenei tájat fest. Utána Jirákot játszott, a csehek egyik igen tehetséges komponistáját, aki maga is jelen volt a hangversenyen és el­ragadtatással nyilatkozott Arányi Bah a játé­káról. A műsort Dolmány! rapszódiája fejezte be izmos és kifogástalan előadásban. A hallgatóság élénk ünneplésben részesítette Arányi Babát, aki a sok tapsot több ráadással köszönte-meg.' i np. (*) Lehár Ferenc erdélyi hangverseny boraira indul. Popescu Nicola bukaresti impresszárió Le- hé~ Ferenccel budaipesfci teuríóakodása. alalt tárgya­lásokat kezdett egy bükarotsd ég erdélyi hangver- senvturné ügyében. A tárgyalások kedvező meder­ben na 'adnak és igy valószínű hogy Lehár a kö­zeli napokban magkezdi turnéját, melynek állomá­sai : Bukarest, Brassó, Arad Nagyvárad, Kolozs­vár lesznek. (*) Vígjáték-premier a pozsonyi színházban. Po­zsonyból jelentik: Vígját ék-u:don&ág kerii' bemu­tatásra december 2-án Pozsonyban. Kát szlovák iró bohózatát fogja bemutatni Földes Dezső szintár- eukta. A darab, amelyet a pozsonyi Szlovák szín­házon kívül öt csehországi színház hoz színre, „Bkttner Zsiga öröksége" címen került Földes­hez, aki a kitűnő darabot azonnal műsorra tűzte. A társszerzők: Svatojamsky Ferdiá ée Pridavok Pé­ter ismertnevü szlovák írók és fordítók, akik a vígjátékban a nemzetiségi és vallási ellentétek emberbaráti elsimításának problémáját a szatiri­kusok fölényes humorává] és a nemzetiségi tulten- gések kigúnyolásával akarják megoldani. A darab meséje tulajdonképpen egy szlovenszköi ifjú ame­rikai dollárörökségéről szól, amelynek folytán az ,,uj gazdag" politikai és közéleti szerephez jut és ebből a szerzők annyi helyzetkómikumot és lokál­aktualitást aknáznak M, amennyit egy háromfel- vonásos darabból csak lehet. Svátojansk# és Prida­vok darabja elé érdeklődéssel néznek Pozsonyban. (*) Orosz hangverseny Pozsonyban. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: December 4-én a pozso­nyi Tátra-szállóban nagyszabású orosz hangver­senyt rendeznek, amelyen fellép három neves mű­vész: Borodina Eleonóra (Ceerkaezkaja hercegnő) hangversenyénekesnő, Fuohs Zisa, e kiváló fiatal prágai zongoraművésznő és Scherfberg Emil pro­fesszor, a neves bécsi hegedűművész. A hangver­seny jelentős eseménye less a téli pozsonyi hang- vereenyszezőnnaik és igy érthető az érdeklődés, amely azt megelőzi A PRÁGA! MOZIK MŰSORA: ADRIA: Cs. és k. tábornagy. (V. Burian.) 5. bét. ALFA: Pária tetői alatt. (Francia hangosfilm.) AVION: Szerelem a Montmartre-n. (Francia bf.) KOTVA: Francia úttörő filmek. (I. sorozat.) LUCERNA: Repülés Byrddel a déli sarkra. (3. h.) MACESKA: Mikor a hurok megpendiilnek. (J. Kocián, Sonja Magda és Fehér Jancsi.) METRÓ: A hét arc. (Paul Muni.) Hangosfilm. PASSAGE: A kék angyal. (Mari. Diettrioh.) 2. h. ROXY: Atlantic. (Német beszélőfilm.) 2. hét. SVÉTOZOR: A* éjjeli klnb királynője. (B. Dove.) HALTEHBERGER Gyártelepek: Budapest - KoSiee PleStany fest tisztit - nos Központi üzem elme: Haltenberqer Festögydr, KoSIce 2 IJIIWI IIIBf IIHWIMIU1WWM——WIWIBB^y '.Tízéves letmáUásáí ünnepelte a dtmaszerdahelyi műkedvelő gárda Dunaszerdahely, november 25. Zsúfolásig megtelt nézőtér, ünnepi külsőségek, újonnan kifestett színházterem, me;y kényelmesen befogad négyszáz embert is, tolongás a jegypénz­tárnál: meglátszik az ünnepi esemény az egész környezeten. A dunaszerdahely! müketlvelögárda tízéves fonnál hsát ül!. A rendezők magyar ruhá­ban, komoly, zsinóros fekete lakatban kalauzol­ják helyeikre az érkezőket, a vidékiek is nagy számmal jöttek be megnézni a Gül baba cimü da­losjátékot.. A rendező csengetésére a zenekar — mind duna- szerdahelyi zenekedvelő — belekezd a darab nyi­tányába, maid a függöny előtt megjelenik egy szintén magyarruhás, rokonszenves megjelenésű úriember, Privitzky Ernő dr. ügyvéd és szép be­szédben elmondja annak a tíz évnek a történetét, amelyet a gárda eddig megfutott. Célja veit a magyarság összegyűjtése es a magjar kultúra megerősítése. Áldozatos és szép nemzetépitó mun­ka volt, amit a fiatalok végeztek nem riadva, nem torpanva meg az akadályok előtt és válla va a munka nehéz részét is. Tűz év után az egyesület jóváhagyott alapszabályokkal rendelkezik. Az ün* nepnap estélyén köszönti a lelkes műkedvelő gár­dát, az áldozatkész közönséget. Beszéde viharos tapsokban vész el A díszelőadást első jelentésében kell értenünk. Láttuk a régi Martos-Huszka színjátékot o van pazar kiállításban, amely a legjobb fővárosi szín­padokon is becsülettel állta volna meg helyét, láttunk olyan gördülékeny, komoly együttest, olyan rendezést, hogy azt hivatásos színészek sem csinálják jobbam, mint ezek az ügyvédek, bank­hivatalnokok, iparosok, akik együtt játszanak tiz év óta és láttunk még vala mi re hogyan öleli őket körül ennek a magyar városkának becéző szerete­tő és megbecsülése, A fényes kiállítású darabban a főszerepek Szeiff Géza dr., Dobler Kálmán ía darab rendező­je), Marséba!! Erzsi, Takács Antal és ifj. Srenker Lajos kezeiben voltak. Szeiff Gül Babá-ja nem­csak pompás maszkjával tűnt fel, hanem játékának természetességével és valószerüségévei is. Mar­sokat! Erzsi üde és terjedelmes hanganyagával, amellyel bánni is tud, Leila szerepében keltett mél­tó feltűnést. Játékában gondosan kerülte a prima­donna-effektusokat és éppen természetes bája vesztegette meg a nézőközönséget. Méltó partne­re volt Gábor diák szerepében Dobler Kálmán, aki úgy énekszámaival, mint tüzes táncával méltán ragadta el a hallgatóságot. Csak sorrendben utolsó ifj. Srenker Lajos, akiben a kómikai készségnek kimerithetlen gazdagsága lakik é6 emellett igen szépen énekel is. Muzkó cigány hálás szerepében j valóságos kabinet-alakítást nyújtott. A kisebb sze- j repekben mulatságos figurát mutatott be Töl- gyeesy József (Zülfikár íöeunuck), Farkas Sándorj (a budai biró), M. Németh Ilona (Mujkóné). De a legkisebb szerep is gondos és jó kezekbe jutott-: Pirovics Gizus, Kása Mariska, Pirk Fancsi, Sándor Lolo és Lukács Etus épp oly otthonosan morogtak a színpadon, mint a háremhölgyek ra­gyogó szépségű és megjelenésű csoportja: Gogo la Gizus, Kanovice Erzsi és Olga, Kása Annus Schwartz Etus, Sándor Etus, Szabó Olga és Szi- dus, akiknek balettje megérdemelten frenetikus hatást keltett. Közreműködtek a darabban még Gaál Imre dr.. Goldschmid István és Mátyás Nagy Lajos, Pápay László, Menyhárt Alajos, Kanovios Béla, Sidó Fe­renc és mint sikerült cigánypurdé: Sándor Józsi, ezeken kívül a jelmezes kórista sereg. A fényes uj díszletek, amelyek közű1 Gül Baba rózeakertje igazán remek látványosságot nyújtott, a korhű és szépen megtervezett férfi és női kosz­tümök, a gondosan öeszeválasztott kei’ékek mind egy igazán ünnepi előadás fényes keretét alkot­ták. Dobler Kálmán rendezői tudásának és ízlésé­nek nagyszerű próbája volt ez az előadás, ame­lyet még többször meg kell ismételniök a derék gárdistáknak. Amidőn még kiemeljük, hogy a műkedvelő gár­da alapító elnöke, Lengyel Géza dr.,' nyug. ítélő­táblái biró, a dunaszerdaheJyi magyar társadalom vezető tagja, ez időszerint való elnöke pedig Mar- schall János dr. nyug. járás! orvos, alelnöke Pri­vitzky Ernő dr. ügyvéd, titkára Szeiff Géza dr. ügyvédjelölt és lapszerkesztő, akik Dunasze-da- hely és környéke közéletében a legtevékenyebb szerepet viszik, altkor megérthetjük, hogy tiz év fejlődésének vonalán eljuthatott ©z a derék egye­sület mai magas szintjére. Az előadás után lelkesen ünnepelték a darab szereplőit, akiket számtalanszor hívtak a lámpák elé az előadás alatt is. A műk ed velőgárda tízéves múltja minden irányban garanciát nyújt arra néz­ve, hogy a magyar kultúra munkáját Dunaszerda- helyen jó kezek végzik. Alapy Gyula dr. A POZSONYI MOZIK MŰSORA: ÁTLÓN: Dr. Lári-Fárl szobája. (Hangosfilm.) AZ UNGVÁRI „URAN1A" HANGOSMOZGÓ MŰSORA: November 20-ig: A kanadai rózsa. November 27—30-ig: Apuka nótája. (A1 JolsonuaJ.) Az Í93Í. évi nemzetközi iutbaiiprogram Pár is, nevembe. 25. A nemzetközi fotballszövet­eég titkárságához a jövő évre vonatkozóan eddig a következő országokközti meccsek terminusait jelentették be: 1930 december 30: Portugália — Spanyolország Lisszabonban. 1981 január 25: Franciaonszság—Olaszország Párás­ban. — Franciaország B.—Luxemburg Bed- forthan. — Egyiptom—Csehszlovákia Kairó­ban. Február 2: Olaszország—Ausztria Milánóban. Február 15: Franciaország—Csehszlovákia Párás­ban. Március 1: Luxemburg—Belgium Luxemburgban. Március 15: Németország—Franciaország Párisban. Svájc—Olaszország Géniben. — Csehszlovákia —Ausztria Becsben. 3íárcius 29: Hollandia—Belgium Amsterdamban. Csehszlovákia—Magyarország Prágában. Április 12: Spanyolország—Olaszország Barceloná­ban. — Csehszlovákia—Ausztria Bécsben. Április 19: Portugália—Olaszország Lisszabonban. Luxemburg—Délmémetválogajtott Luxemburg­ban. Április 26: Németország—Hollandia Amsterdam­ban. Május 3: Belgium—Hollandia Antwerpenben. Magyarország—Ausztria Bécsben. Május 10: Portugália—Spanyolország Lisszabonban. Május 14: Franciaország—Anglia Párisban. — Ausztria—Magyarország Bécsben (amatőr). Május 16: Ausztria—Skót válogatott Bécsben. Május 24: Németország—Ausztria Berlinben. Junius 14: Dánia—Hollandia Kopenhágában, — Magyalt'rszág—Svédország Budapesten. Junius 17: Svédország—Németország Stockholm­ban. Junius 21: Norvégia—Németország Oslóban. Junius 28: Svédország—Dánia Stockholmban. Julius 3: Svédország—Finnország Stockholmban. Július 10: Svédország—Észtország Geflóben. Julius 17: Svédország—Litvánia Vesteraasban. Augusztus 21: Norvégia—Svédország Oslóban, második csapatok Stockholmban. Természetes es a lista a jövő év folyamán még bővülni és változni is fog. )( Magyar pfng-pong világbajnokok Prágában. Ma ée holnap, szerdán érivé nyolc óraikor Prágában vendégszerepei a Dávid és. Kelen magyar asztali temmszező világbajnok pár. akik a legjobb prágai játékosokká! veszik fel e küzdelmet Az érdekes mérkőzések iránit, amelyek a Marathon nagytermé­ben folynak le, élénk érdeklődés nyilvánul meg. )( Svédország nem vesz részt as Í931. évi Davis Cup-meccseken. Stockholmból jelentik: A svéd tenn iszszövetség elhatározta, hogy az 1931. évi Davis Cup-mérkőzéseken nem vesz részt )( A prágai Slavia Hamburgban vendégszerepel december 14-én az Altona 93 ellen. )( A Carnera—Paoíino vasárnapról elmaradt boxmórkőzést november 30-án tartják meg Barce­lonában. )( Á Prága—Páris városközti mérkőzésen, amely 1931 január 4-én folyik le Párisban, a csehszlovák fővárost a komplett Slavia fogja kép­viselni. )( A prágai I. ligában a gőllövők élén Silny (Spar'oa) és Haiti (Teplitzer FK) állnak 9—9 gól­lal. Mögöttük a belga Braiine (Sp.) 7, Kóstálok (Sp.) 6, Wimmer, Skála, Bejbl (Bohémians) és Hruska (Viktória Zs.) 5—5, Svoboda és Rekíorys 4—4 góllal )( Csehszlovákia 1930. évi atlétikai bajnokságai junius 27—28-án folynak le Prágában. A női baj­nokságokat julius 5-én bonyolítják le, mig a dekatloe- és a maratoni bajnokság Pardubitzban lesz augusztus lő—16-án. )( A Teplitzer FK-ot a ligabizottság kötelezte arra, hogy a bajnoksága mérkőzéseiket tovább- jáfcsza. Vasárnap a TFK az SK Náchoddal mérkőzik. )( A* esőzés miatt elmaradt magyar bajnoki meccseket: a Nemzeti—Újpest, Budai „11"—Pécs- Baranya és a Bocskay—III. kerület között decem­ber 14-én játszók le. )( A Barna—Szabados magyar ping-pong világ­bajnok-pár Linköplngben váratlanul vereséget szenvedett a Koltmodin—Jonssom svéd kettőstől. A férfiegyesben Barna és Szabados veretlenül haladnak előre, Mecblovits azonban a körmérkő­zés során vereséget szenvedett. )( A német Miiller knock-out győzelme New- yónkban. Newyorkból táviratozzák: Müller, Henri Gorint, a Jamaica Hallban technikai knock-outtal legyőzte. A küzdelem nyolc menetre volt tervezve, azonban Mülter ellenfelét kezdettől fogva hatalmas ütésekkel látta el, úgyhogy a ringbirő hamarosan győztesnek nyilvánította ki. Az előmecosen a nor­vég Battling Pracey és a német Frank Bója eldön­tetlenül mérkőztek. MORK vegytisztító és ruhafestö gyára. BANSKA—-BYSTRICA. Tel. 145. Fióküzletek: Zvolen, Krapina, Kremnica és Ipelské áahy. Női és férfi ruhák, selymek és báli ruhák vegytisztitáss, meg ujjá- festése a chemia legújabb ta­pasztalatai alapián. A gyári autó elhozza és házhoz szállítja az árut. )( A temesvári Ripensia vasárnap saját otthoné­ban revansot adott az aradi válogatottmaik. Az erdélyi profiosapat ezúttal is győzött 2:0 (0:0) arányban. A gólokat Semler és Kovács rúgták. )( Salgótarjánban vasárnap folyt le Észak magyaron.zág két vezetőcsapatának: a Salgótar­jáni SE-nek és a Diósgyőri Vasutasok-mák derby-i meccse. Az SSE 5:2 (3:1) arányban biztosain győ­zött és négy pont előnnyel fordul a tavaszi Raj­zómba. Az érdekes meccset a budapesti Gerő Fe­renc vezette. )( A budapesti Vasas vasárnap és hétfőn Új­vidéken vend égszerepel az ottani csapatok ellen. A Vasasok a Nemzeti elleni bajnoki meccsüket még szombaton játezák le, amely után azonnal vonatra ülnek. )( Impozáns keretek között folyt le a PFK (Pöstyén) II. közgyűlése. Tudósítónk jelenti: Vasárnap impozáns keretek között és nagy érdek­lődés mellett zajlott le a pöstyémi PFK II. köz­gyűlése. Az egyes vezetőtagok érdekes beszámoló­ja nagy tetszés és elismerést váltott ki. Ezekből a beszámolókból legjobban látható volt mily széleskörű és szép munkát fejtett ki az egyesü­let 1 év alatt. Egyhangúlag a következő tisztikért választották meg: Tiszteletbeli elnökség: Bargár Géza dr., Feldmár Jenő nagybirtokos. Sazima Ferenc ezredes, Skyosák Béla fő-zolgabiró. Win tel­imre igazgató. Elnök: Miuárik Sándor, közigaz­gatási biztos. AJelnökök: Holub Károly kapitány, Horváth dr. és Weiss Mihály igazgató. Ügyvezető elnök: Wohlstein Emánuel dr. Titkár: Mutnyán- szky Lajos, a fürdőigazgatóság sporttitkára. Pénz­táros: Roller Gyula. Pályagondnok: Schlesinger Gyula. Szertáros: Rmetty József. Ellenőrök: Ba- racka Béla, Krejosir Ferdinánd. Választmány: Gerenday G.; Lukács E., Habanee Ottó- Sekakiua F_ Svátek R., Zlney E., Ponger Gy.. Cicuttó A., Fantis J., Strasser F„ Továry I. dr.. Heinisoh Tánaer G., Kubica I., Úrban A., Steffka T. Orvo­sok: Hübner dr., Oravetz dr. ée Rosenthal dr. Ügyész: Feuer József dr. )( Az Ungvári MTE országos boxversenyét, amely november 3-án folyik le az ungvári „Uránia"-mo­ziban, sohasem látott érdeklődés előzi meg. Kassa város sokszoros országos bajnokai a kiváló képes­ségű ruszinszkói boxolőkkal szemben küzdenek a büszke bajnoki címért és a pompás tiszteieídíja­kért Az ungvári gárda a kiváló Németh & Halpert I. keze alatt kemény tréninggel készül a verseny­re és a kassai boxceapat tagjainak ugyancsak ösa- sze kell szedni tudásukat, ha hírnevükhöz méltóan akarnak szerepelni a versenyen. E^ssa városát a következő csoport képviseli az ungvári országos versenyen: Légeuiy: Nagy (KAC) Selovenszkó és Kassa bajnoka. Nagy ötóerejü, szívós boxctó. — Bantamsuly: Eosztelnük (CeSK). Rámenős, techni­kás, rutinos versenyző, sokszoros bajnok, aki Bécs bajnokát ie megverte. — Pehelysúly: Masztelák (KAC). Sziovensakó és Kassa baj oka, finom tech­nikája és Mr küzdómodora által a közönség ked­vence lett. — Könnyüsuly: Oláh András, a köztár­saság legjobbja e súlyban. Tipikus knock-outer és közelharooe, aki nemzetközi viszonylatban is első klasszis. — Weltensuly: Papp (KAC), tehetséges, fiatal ökölvívó, aki nagy ütőeredével kvalifikálta, magát a válogatottságra. — Köaépeuly: György Fe­renc (CsSK), sokszoros bajnok, a szloven- ezkói és ruszinszkói boxsport megteremtője, rutinos, technikás ökölvívó- — Kisnehéz&uly: Csöpp Sándor (GsSK), többszörös bajnok, a pozso­nyi versenyen a híres Petrovios legyőzésével szer* zett országos hírnevet. — Az UMTE-gárdából kü­lönösen a két Halpert, Osuláik, Kellemes és Né­meth vámnak jó formában. * Bajnoki tabellák Pozsonyi MISr-bajnokság: 1. ÉSE 8 6 — 2 24:12 1$ 2. Kábelgyár 8 5 1 2 20:11 11 3. KFC 7 5 1 1 18:10 11 4. Ligeti 9 5 13 19:17 11 5. Húsos 9 4 2 3 18:14 10 6. LTE 9 3 2 4 20:12 S 7. VAS 8 4 — 4 24:27 8 8. Makfeabea 8 3 — 5 15:14 6 9. PTE 8 2 2 4 17:18 6 10. Cérnagyáir 9 3 — 6 13:26 6 11 DAC ' 9 117 12:39 3 Kassai bajnokság: 1. K. Törekvés 3 3 — — 12:2 é 2. KSC 3 111 10:9 3 3. KAC 3 1 — 2 6:14 2 4. KMSE 3 - 1. 2 5:8 1 Magyarországi I. liga.: 1. Hungária 9 6 3 — 34:11 15 2. Újpest 8 5 2 1 23:12 12 3. III. kér. FC 8 5 2 1 21:11 13 4. Sabéria 10 5 2 3 18:15 12 5. Ferencváros 9 3 4 2 19:13 10 6. Bocskai 8 3 4 1 19:17 10 7. Bástya 9 3 2 4 16:18 .* 8 8. Vasas 9 3 2 4 16:19 8 9. Nemzeti 8 1 3 4 8:15 5 10. Budai „U* 8 1 3 4 9:25 5 11. Pécs-Baranya 9 2 — 7 13:27 4 12. Kispest 9 117 14:27 3 Magyarország II. liga; 1. Somogy 10 10 — — 44:7 20 2. Attila 8 7 — 1 22:2 14 3. Turul 9 6 — 3 24:15 12 4. Soroksár 8 5 — 3 15:8 10 5. Vác FC 8 5 — 3 20:12 10 6. Bak TK 8 5 — 3 23:16 10 7. Maglód 9 5 — 4 16:22 10 8. Terézváros 9 3 1 5 17:83 7 9. Megyer 9 2 1 6 11:21 5 10. Kossuth 10 2 — 8 9:17 4 11. Rákospalota 9 117 8:24 3 12. Jó<aaeifvúro» 9—16 8:41 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom