Prágai Magyar Hirlap, 1930. november (9. évfolyam, 250-274 / 2471-2495. szám)

1930-11-02 / 250. (2471.) szám

1980 nwembe(r 2, vasárnap. 11 II. ZEMPLÉN Elbeszéld szép sorjában Béla király Névtelen­je, hogy leérkezőnek Árpád népei a Bodrog— Tisza közére. Itt találták a már akkor állott Zemplén várát, melynek környékén nagy htu­dakozásuk volt Zalán bolgár fejedelemmel. En­nek egyik alvezérét, Laborcot, véres csatában le is győzték, őt magát pedig a Bodrog partján fölakasztották. De hát a magyaroknak is sok veszteségük volt és Árpád kiadta a reádeletet: __ Most immár álljunk szomorú tort harco­sainkért! Ze mplén szomszédságában történt ez és e he­lyen épült a ma is virágzó Szomotor község. Hogy a zempléni vár látta volt Árpádot, azt nem csak Anonymus bizonyítja, hanem a kör­nyéken eszközölt eredményes régészeti kutatá­sok is igazolják. Teljes fölszerelésü lovas vité­zek sírjai, fegyverek, házieszközök kerültek elő a föld mélyéből Zemplén táján s ezek mind szé­pen megjelölik azt az utat, melyet Versekétől Munkácson, a Bodrog völgyén át, le a Tiszához a honfoglaló magyarok megtettek. Vájjon Ár­pád a zempléni hatalmas várat karddal, vagy megegyezéssel foglalta-e el Zalántól: azt a bi­zonytalanság köde födi. De hiszen ez nem is lényeges akkor, midőn azon a földön állunk, melyen Árpád seregének lovai to.porzékoltak és amelyet az ő sasszeme, vaskeze jelölt ki továb­bi előnyomulásának kiinduló pontjául. Innen küldte követeit Zalánhoz: — Eredj fiam Und és Tárcái. Mondjátok meg Zalánnak, hogy én népemmel nem idegenbe jöt­tem, mert a Duna—Tisza közét Attila ősömtől öröklőm. Ha innen kezdve a Sajóig szabad me­netelt enged, megelégszem a Duna egy italnyi vizével és alpári várának udvarán nőtt egy ma­rók füvei. Miképpen változott át ez ital viz Árpád kezé­ben a Dunává és e marék fü a nagy Alfölddé: annak története már nem ide tartozik. Midőn szent István király megalapította a várszerve­zeteket, a Laboré, Ondava és Ronyva völgye az egész Bodrogközzel s a Hegyalja egy részével együtt Zemplénhez, mint királyi fővárhoz tarto­zott. Ez pedig akkoriban nagy szó volt, mert a fővár ispánja Ítélkezett az egész alája tartozó várföld népei fölött. ítéleteit az udvarbiró köz­vetítésével a pristaldusok (amolyan bírósági végrehajtó-féle) hajtották végre. Aminthogy el­mondják a krónikák a Fon faluból való Cseka feleségének esetét, akit is valami Irgolin nevű haragosa bübájossággal vádolt be a zempléni várispánnál. Varázslatos bübáj? jaj, ez nagy de- liktum. Olyan nagy, hogy ezt csak Váradon tudják elintézni a tüzpróba segítségül hívásá­val. — Nosza te, Tamás pristaldus! vigyed ez asszonyt Váradra, — így a várispán itéletes pa­rancsa. Midőn megérkeztek Váradra, az öregasszonyt a kor s utazás annyira összetörték, hogy jártá- nyi ereje nem volt, nemhogy varázslatokon tör­te volna fejét. Csak felnőtt fiának karjára tár maszkodva tudott elörevánszorogmi. — No, ha te nem bírod a vasat, vén boszor­kány — hangzott a főpristaldus szava —, itt helyetted a fiad. —< Az én Mada fiam, jaj, jaj! — nyögte az öreg —, hiszen ha én ártatlan bárány vagyok, ő meg szolid galamb. — Az majd megtudatík a tűzön, milynémü állatok vagytok. No, előre, te Mada! És fogta Mada az izzó vasat, vitte i« kilenc lépésnyire. Minek megtörténtével bekötötték ke­zét, reányomták a kötelékre a káptalan pecsét­jét és úgy hagyták három napig. Azután ismét összepakkolta Tamás pristaldus az öregasz- szonyt Madával együtt és vitte őket vissza Zemplén várába, a váradi káptalan pecsétes irá- sával: Ama vénhedt asszonyi állat nem próbál- tathatván meg nyavalyás voltának miatta, Mada fia állta ki a vasat. Minekutána pedig, hogy hordozta a vasat, felmentődött. A királyi várrendszerek lanyhultával Zemp­lén is azon várak sorsára jutott, melyeket a ki­rály kénye-kedve szerint adományozott annak, aki neki valamely kisebb, vagy nagyobb szóig ér latot tett. így jutott Zemplén vára a Baksar nemzetség kezére, melynek egyes tagjai erősen kitették magukat V; István érdekében még an­nak ifjabbik király korában, az apjával vivott pártviszályok alatt. Jöttek azután rövid időkö­zökben e Kaksa-nemzetségből eredő ágas - boga s családok (Eszenyi, Agócy, Csapy, Szerdahelyi, Soós, Sztritey) és jöttek a Drugethek, Róbert Károly kreatúrái és kegyencei. Drugeth Fülöp vele jött be az országba és vele szállott táborba a fejedelmeknek kijáró életet élő Csák Máté s a többi zavarosban halászgaté hatalmas főur el­len. E csatákban Sáros vára környékén kétszer is megsebesült. Károly király meglátogatta se­beiben fekvő hü emberét és kérdezte tőle: — Fáj-e, hívem, Filep? •— Eddig fájt, de már nem fáj. Mert tudom, hogy az én uram-királyom jó flastromot hozott gyógyítására. ' — Hallod-e, te. Ugyan szigorúan megregu- láztam a boszorkánypőröket, de én téged mind­járt pörbe fogatlak, högy ime az ördöggel cim- borázol, amiért előre meglátod szándékaimat. Na, de ha már kitaláltad, hogy hozom, hát itt a flnstrom. Fogjad. És átnyújtotta neki Zemplén várának s tarto­zékainak királyi adományleveJét. Ettől kezdve Drugeth-kézen is volt Zemplén vára az egész középkoron át. Hatalmukat fönn­tartotta a vár, ők viszont a körülötte fejlődő helységet viszik előre s fejlesztik. Igaz, hogy már IV. Béla is törvénynapokat tartott itt és Zemplén kezdettől fogva a megyei élet közép­pontja volt: de a Drugethek emelték mezővá­rossá, ők járták ki vásártartási szabadalmát, ő alattuk vette kezdetét a megyeház építése s ez időben tartották gyűléseiket a megyei urai Zemplén helyett hol Ujhelyben, hol Varannóu, hol Tőketrebesen. A Drugethek hatalma a me­gyei társadalom találkozóhelyévé tette Zemp­lént. Csak midőn az arany csat tok ott a Drugeth- cimerben lazulni s rozsdásodni kezdtek, midőn a felső megyék ez egyik leghatalmasabb nem­zetségének csillaga lefelé hanyatlott s halvá­nyulni kezdett: csak akkor s ezzel együtt kezdte elveszteni centrális jellegét a vár, kezdett csön­des lenni benne s körülötte minden, kezdett om­ladozni egy-két fala s nem volt, aki gondoljon ezzel. A megye csak nevét tartotta meg belőle magának, a várat pedig kikezdte az idő, a csá­kány, az eke. Valószínűleg a kövesdi vár sorsában oszto­zott a XVIII. század végén. Ma már csak vastag kőfalainak egyes részei láthatók azon a hatal­mas területen, melyet a vár egykoron elfoglalt. E terület közepén még hatvan év előtt egy húsz méter magas toronyrom emelkedett. De — gon­dolta magában — mit álljon ő itt árván e csön­desen, midőn nem gyújtanak őr-, vagy vártüzet ormán Árpán mozgalmas népei, nem harsannak meg a várispánok trombitásainak harcjelei, neon cikáznak körülötte a főurak s dámák karcén paripái, nem csaholják körül a Drugethek hír­neves vadászebei, nem mormolnak föl hozzá vi­tézi tetteket az alatta folydogáló Bodrog habjai. összeomlott. Köveiből a református templom tornya épült föl, mely templomnak tőszomszédságában ott áll a görögkatolikus templom is, az egykori vár egyik emelkedettebb helyén. Megférnek ott szép egyetértésben és expiálják a sok fegyver- csörgést, tülekedést, zajt s megyei átkos párt- villongást, mi helyükön több, mint ezer éven át lefolyt. És ott 8zömben a várterülettel, a Bodrog túl­só partján, a püspöki erdő szélén, mélázva legel­teti teheneit a pásztor. Nem sokat tud Zemplén egykor büszke váráról s annak változatos tör­ténetéről. De azt tudja, hogy itt lakott Árpád apánk és ezért csak a bodrogközi nótát dudol- gatja: Fut a Bodrog, fut lefele, Rajta Árpád üzenete: Itt járt vitézkedő testem, Most is veletek a lelkem ... (Legközelebbi iközlemény novem­ber 16-d számunkban jelenük meg.) Az Odera védőgátjait elhordják a vad erővel zudutó hullámok Újabb vészes jelenlések a németországi árvizekről Cosel városi elzárta az áradat pályaudvarától Breslau, októíber 31. A németországi árvíz ve­szedelem csökkenéséről közölt jelentések korai­nak bizonyultak. Oppelu mellett az Odera víz­állása 40 centiméterrel nőtt, Breslau mellett már 140 centiméter növekedést konstatáltak, Glogauban pedig 60 centiméterrel magasabb ma a folyó vízállása, mint tegnap volt. Az újabb vizállásemelkedés végzetes következményeket vont maga után, annál is inkább, mert a hatóságok nem számítottak az áradásnak erre az újabb rohamára. Oppeln mellett az előváros teljesen viz alá került. A főgát nem bir ellentállni a hullámok ostromának, állan­dóan letöredezik és félős, hogy az áradat az egész gátat elviszi. A Bolko-szigeten a városi házak lakóit, köztük az üdülőhely betegeit is ki kellett lakoltafcni. Az állatkert méteres viz alatt áll, a csatornák be­dugultak. Az árvíz pusztításainak meggátlására most már a tűzoltóságon kívül rendőrséget és katonaságot is kivezényeltek. Cosel-Oderstadtban a viz elvágta a várost a pályaudvartól s az utasok csak csónakok igénybevételével juthatnak Cosel városba. A gimnázium kapuit bezárták, az oktatás szü­netel. A vízmüveket is megbénította az árviz, aminek következményei még súlyosabbak lehet­nek, ha az áradat áttöri a felső gátat is. ARGENTÍNA BRAZÍLIA, URUGUAY, PARAGUAY, BOLÍVIA, CHILE, PERU és CUBA. A két hatalmas motorhajó: Alcantara ós Austurias (32.000 tonna tartalom, 22.000 regisztrált tonna). Elismerten kitűnő konyha. Kényelmes eh szállásolás. Mindennemű felvilágosítást ad: ROYAL MAIL LINE PRAHA 81., HYBERNSKá 24/Xa A budapesti kommunisták november i-én meg akarták jelentetni a Eddig 46 letartóztatás történt Budapesten — A vidéki városokban is egyre~másra lógják el a kommunistákat Budapest, október 31. (Budapesti szer­kesztőségünk telefonjelentése.) Egész éjszaka folyt a kommunistáik összefogdosása. A de­tektívek szakadatlanul munkában voltak és egymás után letartóztatták azokat, akikről kiderült, hogy valami részük van a novem­ber elsejére tervezett tüntetés megszervezésé­ben. A hajnali órákban a fővárosból bejövő helyi érdekű vasutakon is osztogattak izgató tartalmú röpcédulákat. Több röpoódulater- jesztőt elfogtak. Földes Pál utódiját, Róna Fülöpöt, aki a november elsejére előkészített tüntetés megszervezője volt, nászutjáról vit­ték be a fogházba. Róna két héttel ezelőtt tartotta esküvőjét egy tiszaiéidvári kereskedő leányával, Pál Magdával. Az általános rend­őri permanencia már ma este megkezdődött A rendőrség miként szeptember elsején, hol­nap teljes szigorral csirájában fogja elfojtani az esetleges tüntetéseket. Budapest, október 31. (Budapesti szer­kesztőségünk telefon jelen tése.) A ma déli órákig a rendőrség 46 letartóztatást eszkö­zölt. Mára felderítették az egész kommu­nista szervezkedés aknamunkáját, amely nagy alapossággal volt megcsinálva. Azt ter­vezték, hogy november elsejére több ezer példányban kinyomatják a Vörös Újságot, amit a már leleplezett titkos nyomdában készítettek volna el. Megállapítást nyert, hogy a nyomdai gépeket külföldről csem­pészték be. A letartóztatott kommunisták jórésze munkás, hivatalnok és kereskedő­segéd. Róna Fülöp konokul tagad és sem­miféle felvilágosítást nem hajlandó adni. Miskolc, október 31. A rendőrség hóna­pok óta folytatott nyomozás eredményekép­pen felderítette a kommunista mozgalom Mis­kolcra vezető szálait is. A rendőrség összesen 18 letartóztatást eszközölt. Győr, október 31. A kommunistáik Győrött i szintén szervezkedtek. Röpcédulákat terjesz­tettek és plakátokat ragasztottak ki a no­vember elsejei felvonulás érdekében. —’ A rendőrség több kommunistát tartóztatott le, köztük a győri kommunista vezérkart in. Egy ruszin parasztlegény csempészte át Csehszlovákiába a romániai kommunista futárokat parasztlegény csempészte át Csehszlovákiába a romániai kommunista futárokat Bukarest, október 31. A kommunista szer­vezkedéssel kapcsolatban tegnap letartóztatták a máramarosmegyei Tiszakarácsony községben Paulinyák Fodor ruszin parasztlegényt, aki a kommunisták zsoldjában állott s a kommu­nista futárokat csónakon csempészte át Cseh­szlovákiába. Ezért rendes havi fizetést kapott. A futárokat erre a jelszóra: „Ich habé von Josef Nachricht gebracht“, vitte át a határon. Tegnap álruhás rendőrtisztek jelentek meg, elmondták neki a jelszót, mire őket is át akarta Csempészni a ha­táron. Galacban elfogtak egy bárkát, amely­ben több orosz halász ült. Azt állították, hogy nagy nyomoruk miatt menekültek el Oroszor­szágból. Konkrét adatok merültek föl azonban ellenük, amelyek azt bizonyítják, hogy az ille­tők kémkedési szándékkal mentek át Romá­niába. Róna Ferenc utódját is letartóztatták Budapest, október 31. (Budapesti szerkesztő­ségünk telefonjelentése.) A rendőrség ma letar­tóztatta a Földes Pál helyébe lépett és a napok­ban letartóztatott Róna Ferenc kommunista ve­zér utódát Szenes Jenő 28 éves magántisztviselő személyében. Szenes Róna letartóztatása után átvette a kommunista mozgalom vezetését. Zug­ligeti lakásán tartott házkutatás során a, rendőr­ség nagymennyiségű propagandairásra és mint­egy negyvenezer röpiratra bukkant, amit azon­nal lefoglaltak. A rendőrség politikai osztályá­nak ma déli jelentése szerint sikerült a novem­ber elsejére tervezett tüntetés valamenyi szer­vezőjét őrizetbe vennL Hoover visszatér az sEksMtoz? Berlin, október 31. A B. Z. aan Mitfcag newyorki tudósítója fel­tétlenül megbízhatónak jelzett forrásból arról értesül, hogy a legközelebbi napokban szen­zációs fordulat fog bekövetkezni HooveT elnök prohibiciós politikájában. Állítólag azt tervezi Hoover ,hogy a kongresszust rendkívüli ülés­szakra hirvja össze ós törvényjavaslatot terjeszt be a szesztilalom módosításáról olyképpen, hogy a jövőben minden olyan szesz szabadon gyártható ég árusítható, amelynek alkoholtar­talma bizonyos maximális százalékarány alatt van és hatása nem részegítő, a százalékarányt pedig az egyes államok határozzák meg. Az amerikai nagy sörgyárak már átalakították üze­müket, úgyhogy 24 óra alatt megkezdhetik az alkoholtartalmú sör gyártását. Hoover elnök kedden mininsztertanácsot tartott Washington­ban, amelyen a köztársasági párt vezéreinek bevonásával alaposan megbeszélték az nj aL- koholtörvényt. SZÁRAZ AMERIKA ÉVI ITALSZÁMLÁJA • 2.848,000.000 DOLLÁR ) v Newyork, október vége. Amerikában pro- é hibició van, ami nem újság. De azért az em- J berek isznak, ami szintén nem újság. De az már újságszámba megy, hogy még a statiszti­ka adatai tizet int is Amerikában ma többet isznak és többet költenek italra, mint ezelőtt. John J. Gebhardt, a prohibiciós törvény el­len alakult szövetség tudományos osztályának vezetője tizennyolc hónapig kutatott, számolt, tanulmányozottt és búvárkodott s most köte­tekre terjedő adatokkal ké3z bizonyítani, hogy „ez igy van. Munkásságának eredményekép­pen kijelentette, hogy az Egyesült-Államok la­kossága évente 2.848.000.000 dollárt fizet csempészett, házilag gyártott, mérgezett. ] i élvezhető vagy élvezhetetlen italokért. Ez­zel szemben a prohibició előtt 1.817,000.000 dollár voít az a legnagyobb összeg, amit Amerika italokért egy évben kiadott! Gebhart munkájának statisztikai része kissé unalmas, de végül is megállapítja, hogy Amerikában évente 3.223,000.000 liter sort, 415,00.000 liteö* bort és 707,000.000 liter likőröket és pálinkát isznak. És ezért a tengernyi italért többet is fizet­nek, mint azelőtt. A dolog már odafejlődött, hogy a nagy szesztilalom mellett szinte sér­tésnek számit, ha a házigazda nem kínálja meg vendégét itallal. A prohibició tulajdonképpen tragikomédia. Meg van a kémikus, de tragikus oldala is. Mulatságos, hogy mig a kincstár a milliók számit költi el a prohibicióra, ugyanakkor adóban is elveszt néhány százmilliót. Viszont tragikus az erkölcsi viszonyoknak, az élet és vagyon biztonságának az a roppant süllyedé­se, ami a prohibiciét követte. Mert közvetve és közvetlenül ez hizlalta a bandákat, et szervezte meg a bűn bámulatosan működő organizációit, ez vitte rá a fiatalságot, fiukat és leányokat egyaránt, hogy „virtusból" igyanak stb. Közgazdászok és szociológusok számítás^ sze­rint a prohibició nem 3—4 milliárd dollárba kerül évente, hanem 8—10 milliárd dollárba. És ebben nincsenek beleszámítva azko az er­kölcsi értékek, amelyeket nem lehet pénzzel megfizetni. — Albrecht főherceg Szabadkán. Szabad­káról jelentik: Albrecht főherceg Léváry gróf néven kiállított diplomáciai útlevéllel felesé­gével együtt ideérkezett. A hatóságok a fő­herceget nagyon előzékenyen fogadták. Al­brecht az újságírókkal közölte, hogy felesége elhunyt kisfiának sírját jöttek meglátogatni. Az asszony második fia is velük vau. REGÉLÓ ROMOK DIENES ADORJÁN Nedves lalak szárazzá tétele í „áramló levegő“ módszerével. Teljes jótállással vállalja, felvilágosítással és díjtalan költségvetéssel szolgál: Schulz-féle építési r. t. speciális osztálya, Bratislava, Laurinská 6. i iiiiiiriiiJiTiiiwiii iiwiiBffnrrffrffflrTwiiiia’nTiirfrrmrrnffMmoiTiTnTTWTrTiiiiwiwii hiiii m— nini—fi i imi'i1 nn i in in ímiii imii i i i ihii—iiii'mii 11111111111111111111'

Next

/
Oldalképek
Tartalom