Prágai Magyar Hirlap, 1930. november (9. évfolyam, 250-274 / 2471-2495. szám)

1930-11-02 / 250. (2471.) szám

2 98 OKKíM-MAfitoRHniliAEí Brazíliában minőén csendes Ki felelős a Baden katasztrófájáért! Prestes a sao-paolóia ngoi konzulátuson Rio de Janeiro, október 31. Knipping brazíliai német köret ma nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelenti, hogy azok a hírek, amelyek szerint a rioi német követ­ség megállapította, hogy a Baden hajét ért katasztrófáért egyedül a hajó parancsnoka felelős, nem felelnek meg a valóságnak. Az egyetlen kompetens német hivatal, amely a felelősség kérdését megállapithatja, a hamburgi tengerészeti hivatal, amely a kö­zeljövőben tanúként kihallgatja Rotlin ka­pitányt. Németország diplomáciai képvise­lete csupán jelentést küldhet a hamburgi tengerészeti hivatalból e a jelentés tartal­mazza a tanuk ée a búvárok vallomásait. Brazíliában a forradalmi bullám teljesen elmúlott. Mint most kitűnt, Prestes dr., Wa­shington Luis elnök megválasztott utóda, a sao-paoloi angol konzulátusra menekült, ahol most is tartózkodik. A rioi német kö­vetségen Caknond földművelésügyi minisz­ter ée Moreira, a szövetségi parlament volt tagja keresett menedéket Elásott fegyverek után kutatnak Rimaszombatban Három letartóztatottja van már a Miskolczy-Bgynek Az eljárás tovább folyik Rimaszombat, október 31, (Tudósítónk táv­irati jelentése.) Jelentettük, hogy a Miskolczy- üggyel akpesolatosan a rendőrség a múlt hét végén házkutatást tartott a keresztényszocia- lista párt rimaszombati helyi elnökének, Si~ po»s József bádogo&mestemek, vároebiró he­lyettesnek lakásán. Sípost Józsefet előzetes letartóztásba helyez­ték és így a rimaszom/ali törvényszék fog­házéban a Miskolezy-iígyből kifolyólag kém­kedés gyanúja miatt három letartóztatott ül Ezek Böhm Ferenc, az országos keresztényszo­cialista párt rimaszombati titkára, Bóhm Im­re, kassai telefonszerelő és Siposs József bá­dogosmesfcer. Miskdezy Lajos cukrászmester ellen kiadatási parancsot adtak ki A nemzeti ünnep miatt egy-két napig szü­netelt a nyomozás. A látszólagos szélcsendet azonban tegnap újabb szenzáció váltotta fed. Az üggyel megbízott Konrád vizsgálóbíró újabb kutatásokra adott ki Írásbeli utasítási. Ennek alapján a rendőrség csütörtökön dél­után megjelent a konzervgyár környékén, var lamint annak telepén és ásatásokat kezdett az ott állitólag elrejtett fegyverei után. Jelentésünkig pozitív eredményre nem jutot­tak, azonban az eljárás széles körben kiter­jesztve tovább folyik. iskolai kérdéssel kapcsolatban bejelentette, hogy a pozsonyi egyetem kiépítése folyamatban van. A kassai szlovák műegyetem fölállítá­sa ellen újból állást foglalt aszal a közás- mort indokolásával, hogy nincsen megfelelő tanán garnitúra. Előkészítési lépésként másfél millió koro­na összogben stipendiumokat int ki azon keletszlovenszkói diákok számára, akik a történelmi országokban műegyetemeket látogatnak. Az ösztöndíjakra hetven első- i éves és hatvannyolc magasabb szemész- tori műegyetemi hallgató nyújtott be kér­vényt Jellemző, hogy a hetre® közűi csak huszonhat keletszlovenszkól Ebből arra következtetett a miniszter, hogy nin­csen akut szükség a kassai műegyetem fölállítására s elsősorban 'Is teljesen ki kell építeni a pozsonyi egyetemet A szín házkérdés kapcsán főként a prágai nemzeti színházzal foglalkozott a miniszter s végül rámutatott még arra, hogy az iskolaügyi minisztériumban különböző nemzetiségi, felekezeti, politikai, sőt pártérdekek is találkoznak, úgy hogy a helyes ntat megtalálni nagyon nehéz. Hivatalában meggyőződött arról, hogy a tisztviselői kar mindig legjobb tudása és akarata szerint jár ed és igyekezik tárgyila­gos lenni. i Minden orvos bizonyítja önnek a rendes emésztés fontosságát. Bélrenyheségnél vegye a Laxigen- Konfekt, enyhén és biztosan ható hashajtót. Minden dobozban van 20 bonbon és az ára csak 10 Ke. 49 kisebbségi iskola van, tíznél kevesebb tanulóval, továbbá 821 iskola, amelyben húsznál kevesebb tanuló van, 20—30 nö­vendékkel vau 204 és több mint harminc növendékkel van összesen 580 cseh kisebb­ségi iskola. lljabb terhek az iskola- fentartó egyházak vállasra Mojto szlovák néppárti képviselő beszédé­re válaszolva kijelenti a miniszter, hogy az iskolapolitika feladata előkészíteni azt a pszi­chológiai alapot, amelyen a szlovákok össze­kapcsolódhatnak a csehekkel. A miniszterta­nács felhatalmazta a minisztert, hogy terjesz- szen be a parlamentnek törvényjavaslatot, amely a szlovák nemzeti elemi iskolák kiépí­tését biztosítaná. Az erre vonatkozó javaslat már előkészületben van. Az iskolaügyi kor­mányzat benevolenciával viseltetik a szloven- szkói felekezeti iskolákkal szemben. A taní­tók fizetségét részben az iskolafenntartók, részben pedig az állam fizeti. Mig a történelmi országokban az iskola­fenntartók nagyobbára a járások és közsé­gek, addig Szlovenszkón túlnyomórészt az egyházak. Mig Csehországban a* iskola­fenntartók hozzájárulásából egy tanító fize­tésére 8432 korona esik, Morvaországban 6036 korona, addig Sriovenszkón as iskola­fenntartók a tanítók fizetésére csupán 1200 —1500 koronát adnak. Vannak esetek, ami­kor az egyházak csak 100—200 koronával járulnak hozzá a tanitók fizetéséhez. Még Ruszinszkóban is kedvezőbb a helyset, ahol az iskolafenntartók 4908 koronával járul­nak hozzá a tanitók fizetéséhez. Ebből arra következtet a miniszter, hogy az egyházak saját iskoláik fenntartásához nem járulnak hozzá olyan mértékben, mint ahogy szük­ség volna. Föltétlenül tenni kell valamit ezen a téren, hogy az iskolák fenntartása Szlovenszkón legalább is olyan méretű le­gyen, mint Rnszinszkóban. Az iskolák fönntartásához SzVovenstkón az egyházakon kívül még hozzájárulnak a községek is. A református egyházi iskoláknál u egyház­községek a tárgyi kiadásoknak 83 százalé­kát viselik, a közigazgatási községek pedig a 12 százalékát A görögka toli kas egyház­IIÍEOEM ■ EMBEREK REGÉNY «vra: mArhi sAndor Copyrigát by Panióeon (61) Leül az ágyra, melyben könnyedén el­süpped, kalapját az asztalra hajítja és hango­san nevet. Emilé mormog valamit, félxetolja az öreget, s mint akinek rendet kell végre teremtenie, határozott lépésekkel átkerül a másik ágyhoz és kalapját a birtokbavétel szimbolikus mozdulatával, félreérthetetlenül dobja a párnáikra. Csipőre lett kezekkel, egy árnyalattal szi­gorúbb arcki le jelzéssel néz maga elé, mint amennyit a helyzet megérdemel. Az öreg or­rát dörzsöli mutatóujjával: — Ah, ah — mondja. — Ezer bocsánat. Sűrűn pislog és kifelé megy a szobából. A fiatal lány, aki mulyán és vasárnapi díszé­ben elragadó ünnepélyességgel, sző liánul ál­lott eddig a szobában, behúzza utána az ajtót. Halljuk a lépéseket, amint ledöcögnek a falépcsőn. Aztán a csend. Az asztalhoz me­gyek és felsrófolom a Lámpát. Emilé még mindig csipőre tett kezekkel áll az ágy előtt, olyan arcikiiíejezésseJ, minit aki egy sértés elégtételén töri a fejét. Éva felült a párnák­ra, lábait magasan a dunyhákon keresztbeve- vette, karját öaszefonta s felváltva néz Emi­lére és reám. Ártatlan és kiváncsi tekintettel néz, fel­váltva, szinte összeb a són litva. A lámpát már felsrófoltam, nincs semmi dolgom, tétlenül állok. A csukott zsalun át nevetést haliunk fel a térről, kacarászást a sötétben, az éneket. A Szajna felől tülköl egy hajó. A szoba elég tágas, s vifágossárgára me­szelték, az ágy felett fehér mousselinbői bal- dach'in, a két ablak között tollettaszítai tükör­rel s két karosgyertya-tartóval. A szekrény, községek 81 százalékkal járulnak hozzá a fenn tartáshoz, ugyanitt a közigazgatási köz­ségek 17 százalékkal, a zsidó hitközségek 77 százalékkal, ugyanott a közigazgatási községek 16 százalékkal, az evangélikus egyházközségek 76 százalékkal, a községeik 15-tel s a római katolikus egyházközségek 42 százalékkal, a közigazgatási községek 52 százalékkal. Ruszinszkó és a nyelvi nehézségek « A miniszter ezután igen részletesen foglal­kozott Ruszinszkó tanügyi problémáival, kü­lönösen a nyelvi kérdéssel. Minden iskolában más nyelven tanítanak. Egyes helyen oroszul, más helyen ukránul és vannak osztályok egy és ugyanazon iskolában, amelyekben külön­böző nyelven tanítanak. A ruszinok föladata, hogy a nyelvi kérdésben megegyezzenek. Mert az alkotmány biztosítja nekik azt a jo­got, hogy a nyelvi kérdési ők maguk rendez­zék. A miniszter a nyelvi káosz elhárítása cél­jából egy bizottságot akar létesítem, amely­ben képviselve volnának az összes nyelvi irányzatok Ruszinokéból. Mert nemcsak az a baj, hogy oroszul és ukránul tanítanak, hanem az őslakos ruszin nyelv sem egy­séges. Ruszinszkóban jelenleg összesen 150 cseh nyelvű iskola van, amelyekbe nemcsak cseh, hanem zsidó vallásu gyerekek is jár­nak. A zsidó lakosság azzal a kérelemmel fordult az iskolaügyi minisztériumhoz, hogy számára cseh iskolákat állíttasson. Dérer miniszter russinszkói látogatása alkalmával figyelmeztette a zsidó lakosságot, hogy ne távolodjon el a ruszin őslakosságtól, de erre azt a választ kapta, hogy a zsidók gyermekeiket olyan nyelven akarják taní­tani, amelynek hasznát is vehetik, már pe­dig a ruszin iskolákban nincsen olyan nyelv. A cseh iskolakérdést Ruszinszkóban csakis a ruszin nyelvi kérdés rendezése után lehet véglegesen rendezni Ruszin­szkóban a prevrat óta húsz uj iskolaépüle­tet állítottak fel, ami nem kielégítő. A huszti reálgimnázium építéséi már fölvet­ték a beruházási költségvetésbe, 800-000 ko­ronás tétellel, úgyhogy annak építését már jövőre megkezdik. A kassai mSegyetem ellen Részletesein foglalkozott az iskoiaügyi igaz­gatás kérdésével is, s bejelentette, hogy egy uj javaslatot készít a minisztérium, amely rendezni fogja a helyi, járási és országos is­kola tanácsok összeállítását és szervezetét és pedig demokratikus alapon az 1920 évi 292. számú törvény alapján. Beszélt még a közép­iskolai reformról, a szülők tanácsadó testüle­téiről is. Hangsúlyozta, hogy szakaakolákban nagy a hiány, s különösen a tanonciskolák kérdését kell sürgősen rendezni. Mindez azon­ban pénzügyi nehézségekbe ütközik. A fő­csásison meg, nem hiszem, hogy bármiben is... Úgy értem, ha rákerül a sor, azt hi­szem, sok mindenben egyenrangúak vagyunk. Persze, ön magasabb valamivel. S mellém áll és a tükörbe néz. A lány ne­vetni kezd, felül, szoknyáját rendezi. A szo­bában félhomály, az olcsó tükör'ben csak el­mosódottan 'látjuk arcainkat. Háttal állunk a (lánynak, csak a tükörből látjuk szőke fejét, amint kíváncsian nyújtogatja és csavarja (mögöttünk. Rosszkedvű vagyok. Liba, szólj valamit, gondolom. De nem szél, csendesen s elégedetten kuncog maga elé. Emilé izga­tottan s gyermekes kíváncsisággal bámul a tükörbe. Szeretnék elmenni. Hirtelen hara­got érzek s nem sok hiányzik, hogy mind­hármunkra kiödtsem a nyelvemet. Emil© vádiamra teszi a kezét. Ez jóindula­tú mozdulat, mely önkéntelen, lefegyverez, zavarba hoz. Nyelek egyet. Szánalmasnak és nevetségesnek taláílom, ahogy állunk itten, s egymás férfias külsejét vizsgáljuk. Nagy bá­natot érzek ki a mozdulatból. Egy pillanatig még nézünk igy a tükörbe, komolyan, aztán mosolyogni kezdünk. — Egyszerű félreértés — mondom s az ajtóhoz megyek. — Tudniillik én tartottam kézben a kisasszony kofferét. — Egyszerű félreértés — mondja Emilé. — Magától értetődik. Milyen szamár vagyok. Az ajtóból jól megnézem őket, s egy pilla* natra az a homályos érzésem, hogy két gyér** meket látok, akik tilos játékot játszottak, e most rajtakapták őket és zavarban feszenge­nék és szomorúak. Jól szemügyre veszem őket, a felbontott ágyak között, a szobát né­zem, a függönyöket, a régies parasztbutoro- kat A füu mindenesetre szomorú Bucsuzás hangulata árad el az idegen szoba fölött, egy tojásdad olajnyomatot veszek észre az ágy fölött, Ámort és Psyahé-t. A lány követi te­kintetemet, ő is komoly .most, ágaskodik, megnézi a festményt, Lesüti szemét. Olyan most az ágyban, mint egy menyasszony, nászéjszaka előtt, vigasztaló és felvilágosító szavakat szeretnék intézni hozzá. Egyideig nézem. Vállat vonok és kimegyek a szo­bából. A fiatal leány a folyosón vár, s megmutat­ja az alvóhelyet. Leülök egy székre, körülné­zek. A mosdón szappant és vizet találok, megmosom arcom és kezem, szakállam egé­szen kinőtt. $zakállamat dörzsölöm, kényel­metlenül érzem magam. A zsalukat kitárom. A szomszéd szobában viz csorran. A lány és a fiú járnak a szobában, hallom a hangjukat, csendesen beszélnek. Hűvös és tiszta levegő árad az ablakból, a folyó felől, az ég felhős és fekete. A téren, a kút körül alakok mo­zognak és hangosan beszélnek, egy rádió jazz-zenét terjeszt valamelyik ablakból. A kastélyból most indul egy autó, csak a két reflektort látom, amint villámgyors, tüzes lobbanással keresik az utat. Arra gondolok, hogy ébresztőini kell magunkat, hatkor in­dulunk innen, nekem nyolcra Leroy üzleté­iben kell lennem. Nyolcra Leroy üzletébe® kell lennem? Nyolcra benn Leszek, beretvólatlanul. kinyi­tom az üzletet, behordom a kirakatot boritő 'fatáblákat, felöntözöm a padlót. Aztán mi lesz? Érzem, hogy a sötétben vörös kezek, mély szégyenkezés fog eL (Folytatjuk^) A betegségek legnagyobb része ellen ma már a természet által nyújtót* gyógytényezökkel küzdünk a legeredményesebben I Leoegő Napfény Fürdő Diéta Igmándi Res«rfflvli< Az igmándi keserüviz kapható minden gyógyszertárban, drogueriában és jobb füszerüzletben. 1980 awwBbw 1, romáma+. az asztal cseresnyefa. Mindennek frisse® mo­sott íehérneműszaga van. — Pardon — mondom és ki akarok men­ni a szobábóL — Megálljon -- mondja Ernák és kinyújtja utánam a karját, mintha vissza akarna tar­tani. Megállók s visszanézek rájuk. Emilé a ba­jusz helyéhez kap, két ujjal, aztán váratlanul leül ő is az ágy szélére. A leány nem szél, mosolyog. Csupa érdek­lődés, gúnyos udvariasság. Tekintete szánté kíváncsian jár közöttünk. — Bocsásson meg — folytatja Emilé —, de számomra ez nagyon fontos. Számomra ez nagyon érdekes. Kíváncsian nézzük egymást. Úgy érzem, hogy Emilé most néz meg engem először, s a leány mintha Emilé szemlével vizsgálna. — Kínos — mormogom. De nem, én nem te­hetek semmiről, biztosit Emilé. Meg kell ér­lelnem, hogy ő nem érzi magát férfiasságában sértve, se megalázva. A „férfiasság4* szót ke­serű mosollyal ejti ki, fölényesen. S bátran néz utána körül, szinte vakmerőén: — Én mindig úgy éreztem, hogy kissé visz- szamaradtam. Most huszonkilencéves vagyok. Sokkal kevesebbnek látszom. Talán most is ez történt, ön nagyon rokonszenves, de, bo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom