Prágai Magyar Hirlap, 1930. október (9. évfolyam, 224-249 / 2445-2470. szám)

1930-10-10 / 232. (2453.) szám

8 T>RAOAI •A'SacAaR- HI MiAP — Kérelem a kassal háziasazouyokhoz. A Köz­ponti Katolikus Karitasz kassai irodája közli: A Központi Katolikus Karitasz kassai fiókja, amely eddig a szegény-nyilvántartással és sze­génygondozással foglalkozott intenzivebben, a jö­vőben a leányvédelmi munkát is programjába ve­szi s a falvakról a városba jövő leányoknak akar minden tekintetben segítségére lenni s megóvni őket a testi-lelki romlástól. A faluról városba ke­rülő leányok nagyrészt teljesen járatlanak a vá­rosban, nincs ismeretségük, nincs megfelelő társa­ságuk s igy kénytelenek az uccán kötni ismeret­séget és szabad idejüket az uccán való sétélással, céltalan járkálással tölteni, ahol nem látnak sem­mi jót, nem hallanak semmi jót, s ahol minden ve­szély megvan arra, hogy az ártatlanul felkerülő cselédleányok rövid időn belül elzülljenek. Ezt megakadályozandó vette programjába a Karitász kassai fiókja a leányvédelmi munkát s célját el- érendöa leányok részére nekik megfelelő leány­egyesületeket alakit. Még pedig a magyar leányok részére magyar, a szlovák leányok részére szlo­vák leányegye6ületeket, ahol hetenkint összejön­nek és rövid oktatáson kívül kellemes és ren­des szórakozásban részesülhetnek. Az első ilyen összejövetel október 12-én, vasárnap délután 4 órakor lesz, még pedig a magyar leányok részére a kassai szent Orsolya-rendi apácáknál (Mészáros- ucca 23.), a szlovák leányok részére pedig a szent Domonkos-rendi apácáknál (Rákóczi-körut 8.) Az egyesületeket a Szociális Testvérek vezetik, ille­tőleg irányítják. Ezúton kérjük a kassai háziasz- szonyokat, hogy a náluk szolgáló falusi katolikus leányok figyelmét hívják fel a megalakuló egye­sületekre s őket az első összejövetelen való meg­jelenésre buzdítani, igy a Karitasz leányvédelmi munkáját jóindulatukkal és megértésükkel támo­gatni szíveskedjenek. — Magánjelentés a pozsonyi terménytőzsdéről. A külföldi terménytőzsdék lanyhább irányzata miatt a pozsonyi tőzsdén is nyomottabb a hangu­lat. Búza 2 fillérrel olcsóbbb, mig a rozs és zab ára alig változott. A tengeri és korpa meglehetős szerény keretek között mozgott. — Huszonnégy érával férje halála után megállt az özvegy szive is. Kecskemétről jelentik: Nagy részvétet keltett Kecskeméten Ceányi Árpád d.r. jánásbirósági alel nők halála. A közbeeső lésben ál­lott járásin rósági alelnök három nappal ezelőtt összeesett az uccán agyvérzést kapott, azóta álla­pota egyre rosszabbodott é6 tegnap meghalt. Ma reggel meghalt a járásíbiró felesége is, aki már régóta betegeskedett és most nem tudta elviselni azt a csapást, amely férje halálával érte. A járás- bírósági alelnököt és feleségét valószínűleg együtt temetik öl. Kovalofd hőszigetelő anyagok Schulz-féle épités:r. -t. Bratis'ava, Laurinská 6 — Rádióleadóállomás Columbiában. A Bogotá­ban felállított uj Telefunken rádióleadóállomás nagyszerű teljesítményével nem csak Columbia la­kóit örvendezteti, ugyanis kisült, hogy leadóké­pessége messze a határokon túl is élvezhető. Szá­mos, elragadtatástól színes levél érkezik a colum­biai rádióleadóállomás főnökéhez. Ramirez dr.-hoz, amelyek jelentést tesznek arról, hogy ez a leadó­állomás nagyszerűen hallható Venezuelában, Pe­ru, Eenador, Bolívia, Argentína, Középameriká- ban, Haitiban. sőt még Newyorkban is. Ezek sze­rint Délamerika is közelebb hozza államait a rádió által. — Nádas Sándor lapja, a Pesti Futár ismét kapható Szlovenszkón. A Pesti Futár megkapta Szlovenszkó és Ruszinszkó területére a terjesz­tési engedélyt. Az egész október elsejei száma Párisról szó, teli van a legfrissebb párisi történe­tekkel. Emeli a Pesti Futár párisi számának ér­tékét. hogy az illusztrációkat Vértes Marcell, a Párisban élő nagy magyar művész készítette. Mon­dani 6e kell, hogy ez a szám a Futárnak se unal­mas útleírás. Az élet lüktet benne, Páris legfur­csább helyeit felkutatta a Pesti Futár s Vértes il­lusztrációi mesések. — Nádas Sándor levele egy kassai olvasóhoz. Az uj szám már minden hír­lapárusnál kapható Szlovenszkóban és Ruszinszkó- ban. Ára 3 Kő. A Pesti Futár minden 1-én és 15-én jelenik meg. Kiadóhivatala: Budapest, Rákóczbut 8/b. Ha a dohányzásról nem tud leszokni, bár érzi a nikotinmérgezés jeleit, úgy fo­gyasszon nikotinmentes dohányt és minél több „Cigelka“ jódoe vizet g közérzete is­mét Jó lesz! Megrendeli)ető: „Cigelka" forrásvállalat, Bardejov. (8.) — A szovjet megvonja az élelmiszerjegyeket a papoktól és egyházi alkalmazottaktól. Londonból jelentik; A szovjet uj rendelettel november else­jétől kezdve megvonja az élelmiszeri egy eket vala­mennyi egyház papjaitól ég alkalmazottaitól. A ren­delet egyaránt sújtja az összes lelkészeket, szerze­teseket, világi papokat, világi prédikátorokat, egy- hájzfiokat, a vallásos Jellegű iskolák tanítóit, az énekkarok vezetőit és tagjait, egyházi zenészeket, egyházi iratok és imakönyvek kiadóit, sőt az olyan szobrászokat és művészeket is. akik vallásostórgyu müveket alkotnak, valamint mindezeknek tizen­négy éven felüli családtagjait. Min tevők az úgyne­vezett „nem dolgozó elemek" osztályába kerülnek, akiknek nincs joguk az olcsó élelmiszer fejadagok­hoz. Ez a rendelet egyszersmind befejezte Szovjet- Oroszország lakosságának hét kasztba való osztá­sát A legelső-a teljes politikai jogokkal biró testi munkások kasztja, akiknek nevében gyakorolják s proletárdiktatúrát e akiknek számát 3.5 millióra benső Bk Aknaszlafiinán kórházat építettek ugyan, de évek dia M nem rendezik Az állami üzem beteg munkásait külföldi kórházba kell szállí­tani — Az aknaszlatínai sósviz-kiadóáüomás mlazmaszigete — Korláth Endre szenátor interpellációja Prága, október 9. A köztársaság legkeletibb részének lakói szeretnek szomorúan dicse­kedni, hogy a,z ő hazájuk a specialitások ott­hona. Ha valaki ebben kételkedik, úgy Kor- iátih Endre dr szenátornak alábbi interpel­lációja tamáskodását megszünteti. Ámde beszéljen az egészségügyi és köz­munkaügyi miniszterihez benyújtott interpel­láció: Miniszter Urald Az aknaszlatinai állami só­bányaüzemnél évekkel ezelőtt épült megfele­lő épület kórház részére, amely mindez ideig tervbevett rendeltetésének megfelelően be­rendezve és üzem behelyezve nincs. Figye­lemmel arra, hogy a sóbányaüzemeknél a munkások egészsége rohamosan leromlik, fi­gyelemmel arra, hogy a gyakori balesetek is indokolttá teszik a kórház fenntartását, fi­gyelemmel végül arra, hogy kóriház hiányá­ban a balesetek sérültjeit a rossz vasutj köz­lekedésre való tekintettel a romániai Mára­murosszigetre kell beszállítani, a kóriház lé­tesítése és fenntartása indokolt. ' Máram a rosvár m egye lakosságának Mária Terézia kora óta privilégiuma a termé­szetbeni sósvizhasználat. E célból az akna­szlatinai Lajos-bánya üzemnél is van egy aós- vi? kiadó állomás. Ezen sósvizállomás és annak környéke a Lajos-fürdőtől hozzávezető úttal együtt méter mélységű, — bűzt és miaz- mákat terjesztő — iszappal van borítva, esős időkben járhatatlan mocsárrá válik, amiben nemcsak az igavonó állatok testi épsége van veszélyeztetve, de annak bűze a környező uc- cák s a közelben lakók egészségét veszélyez­teti, ott lakását elviselhetetlenné teszi. Kérdem a Miniszter Urakat! Hajlandók-e az aknaszlatinai kóriház üzem­bei yezéséről intézkedni, hajlandók-e az akna­szlatinai s ós vizái l omás t megfelelő helyre a közegészségügy érdekében sürgősen kitelepí­teni? 3$ csali® háiafi épít Kassa Pirosa a közmüvek alkalmazottá számára A városi közgyűlés eűiatározta az építkezései: asegkezdését Kassa, október 9. (Kassai szerkesztőségünk­től.) Kassa város képviselőtestülete szerdán, délután tartotta Muttnyánszky dr. polgármes­ter elnökletével folytatólagos ülését, amely al­kalommal újból nagyszámu munkanélküli vo­nult föl az ülésterem karzatára. A napirend első pontjaként a városi alkalmazottak részére építendő lakóházak építkezési munkáinak ki­adása és az ehhez szükséges telkek megvétele szerepelt. A város ugyanis 36 családi házat épít a közmüvek alkalmazottai részére egyen­ként 46.250 koronás átlagos árban. Az építke­zéshez szükséges telkeket a város Kabos Hugó építészmérnöktől vásárolja meg négyszögölen- kint 110 koronáért. A városi tanács az építendő házak közül 18 ház építésével Kabos Hugó mérnököt, 9— 9 ház építésével pedig Resatkó Endre és Ba- zán építészeket javasolja megbizni. Muttnyánszky dr. polgármester ezzel kapcso­latban bejelentette, hogy a Központi Szociális Biztosító ebben az esztendőben már nem haj­landó kölcsönt folyósítani erre a célra, ezért a város idejében fog gondoskodni arról, hogy a kölcsönt jövő év elejére megkaphassa. Első fölszólalóként Helyei Gyula (magyar nemzeti párti) követelte, hogy a kislakások épí­tésénél csak kassai iparosokat és munkásokat foglalkoztassanak, amit szerződésileg kell biz­tosítani. Kossik (kommunista) képviselőtestületi tag szenvedélyes hangon szólalt föl amellett, hogy a kislakások építésénél, valamint a most folyó szükségmunkánál minimálisan 3.50—4 ko­rona legyen az órabér. Az utóbbi javaslata miatt, amely nem volt napirendre tűzve, éles összeszólalkozás támadt a polgármester és Kossik között, amibe a karzaton lévő munkanélküliek is közbe szóltak. A polgármesternek nagynehezen sikerült rendet teremteni, egyúttal megígérte, hogy az Ínség- munkások órabérének és segélyezésének ügyé­ben rendkívüli tanácsülést hiv össze. Wiríh Gyula (ker.-szoc.-párti) javasolja, hogy a városi tanács bocsátkozzék tárgyalásokba a vállalkozókkal, hogy csekély kamat fejében kezdjék el már ősszel az építkezések alapmunkálatait. Halmi Béla dr. (magyar nemzeti párti) polemi­zál Kossikkal s rámutat arra, hogy Kassán je­lenleg 33 millió értékben folynak építkezések, mégis munkánálkülisó van,- aminek okát más­ban kell keresni. Egyrészt idegen munkásokat alkalmaznak Kassán, másrészt egyes munkások célzatosan nem állanak munkába, hogy nyug­talanságot szítsanak. Javasolja., hogy a polgármester személyesen szóliísa föl a kassai munkaadókat, hogy legelsősorban he­lyi munkásokat alkalmazzanak. Azonkívül éles bírálatban részesítette a kislaká­sok— költségvetését, amely véleménye szerint okvetlen magasabb lesz. Janouth és Wiríh Gyula zárszavai után a képviselőtestület javított költségvetéssel, mely azonban összesen nem haladhatja túl a 2 millió koronát, elhatározza a családi házak építését, aminek keresztülvitelével Kabo9, Resatkó és Bazán építészeket bízza meg. A városi villanytelep részére szükséges kazán harmadik részének megrendelését, vala­mint a Központi Szociális Biztosítótól fölveen­dő 4 millió koronás kölcsön fölvételét, amely az uj gőzkazán beszerzésére és városi kislakások építési költségeinek fedezésére szolgál, egyhan­gúlag szavazta meg a képviselőtestület. A köl­csönt 5K%-os kamatra a szokásos föltételek mellett veszi föl a város. Ugyancsak egyhangú­lag mentesítette a képviselőtestület a csehszlo­vák vasutasok unióját a ház- és pótadó fizetése alól. Fleischniann Gyula dr. indítványára elha­tározta a képviselőtestület azt is, hogy a jövő évi költségvetésbe 30.000 koronát vesznek föl az idegenforgalom fejlesztésére. Ezután az ülés véget ért.-f- Autó és kocsi karambolja Verebély mel­lett. Nyitrai tudósitónk jelenti: Verebély köze­lében tegnap Jókai Ferenc verebélyi taxiválla­latának egyik autója elütötte Belika István ke­resztúri gazda szekerét, amely pozdorjává zú­zódott és az egyik ló megdöglött. Az autó is megrongálódott, az utasoknak azonban nem esett bajuk. A csendőrség nyomozást indított, hogy megállapítsa, kit terhel a felelőség. — Az ógvallai jótékonycélu műsoros estet, mint tudóeitóolk jelenti, Október 11-érői 18-ára halasz­tották eb — Naptár Kis szent Teréz tisztelői számára. Bartal Ráfael éreekujvári róm. kát káplán szer­kesztésében és kiadásában „Rózsaeső naptár" cim alatt értékes és hasznos naptár jelent meg Kis szent Teréz tisztelői számára. A képekkel díszí­tett 144 oldalas naptár a gazdag naptári rész mel­lett érdekes és tanulságos cikkeket, elbeszélése­ket, verseket, Szent Terézke-ónekek kottáit, szó­rakoztató és tájékoztató közleményeket tartalmaz. Az érdekesebb cikkek szerzői: Bartal Ráfael (“A modern élet útvesztői"), Bozóky Géza dr. egyete­mi tanár „Liziői szent Terózke városában"). Tyu- kos Ev. János tb. pápai káplán (“Liziői Kis To­róz szenttéavatásán11), Ha.iczl Kálmán dr. („Páz­mány Péter Érsekújvárban"), Friedl Károly dr. („Mi a boldogság?"), Spesz Sándor dr. teol. tanár („A konnersreukbi rejtély mai állása"), stb. A naptár 7 koronáért megrendelhető a szerzőnél (Érsekujvár-Novó Záinky). — A Csehszlovák Jog — az egyetlen ezloven- szkói és ruszinszkói jogi szaklap legutóbbi számá­ban Rogatornak az elmebeteggé nyilvánítás kér­déséről Írott tanulmányát közli. A joggyakorlat ismertetéséből különösen figyelemre méltó a korcsmái hitelből eredő követelés perlésére vonat­kozó bírósági döntés, az erdei munkások és al­kalmazottak túlórázásának díjazásáról szóló Íté­let, egy hadikölcsön-perben hozott legfelső bíró­sági döntés, a biztosítási szerződést kiegészítő szóbeli megállapodások érvénytelenségére vonat­kozó ítélet. A legutóbbi 6zám a judikatura ismer­tetésében különösen bőkezű. A lap Kassa-. Szepsi- körirt 29. sz. alatt rendelhető meg. M&UK vegytisztító és ruhafestő gyára. BANSKA—BYSTRICA. Tel. 145. Fióküzletek: Zvolen, Krupina, Kremmca és Ipelské .aahy. Női és férfi ruhák, selymek t: báli ruhák vegytisztitósa, meg újjá- . festése a cliemia üegufabb ta pasrtalatai alap án. A gyári autó elhozza és házhoz szállítja az árut. 1930 október 10, péntelk. —, —B—BMBmBUÍlHBMWIfflWIl'fflH—MWI Miért táncolunk angol stílusban? Poesony. október 9. Révés* tanár, a Lomdomfoői hazatért híres táncmeeter a következőkiben vá­zolta műnk a társunk előtt a tánc modem problé­máját: Tánc, zene, színjáték, költészet együtt halad mondhatni egy óriási árral, mig szobrászat, festé­szet, a rajz művészete egy másikkal. Ezeket mege­lőzőleg nem volt más művészet, eredetűk korábbi a civilizált embernél. A tánc jött először, minit mű­vészet a vad népek között és a mai társadalmi életűnk összejöveteleinél és a tánc vezet és sok­szor az oltárig vezet. így valósággal az ember vallásává vált a'tánc. Minden modern tánc tehát részben utánzása a szent táncoknak, melyet még az ókorban az oltárok körül táncoltak. Végre a tánc más lett, egy önálló művészet. A modern táncok tanulása által nemcsak a testmoz­gás szabadságát éri el az ember, hanem ezzel minden szögletességet is kiküszöböl és a minden­napi társadalmi életben helye6sen mozog. Mint a legrégibb művészet, a tánc állandóan fej­lődik. S a táncoló világnak igy a mesternek, növen­déknek, amaíőrnek és tánokedvelőnek arra kell törekednie külön-külön és együttesen, hogy a tánc művészi és esztétikus legyen, szóval baladni keld a korral és tényleg táncolni kell az angol stílust. Mi az angol stílus? Az egész test harmonikus kiképzését igényli, nemcsak a lábakkal, hanem a I csípővel és vállakkal, szóval tényleg az egész test­tel e zene által vezetett ritmikus mozgást kell létre hozni. Tehát a tánc kiképzését kiterjesztjük az egész testre, csak igy lehet táncolni jó ©tilos­ban, könnyedén és helyes testsúly áthelyezéssel. Páris vezetett évekig a tánc -terén, amíg az angolok mint sportot kezdték a modem táncot tanul­mányozni. Ők ismerték el először a szükségét a szükségét a test harmonikus kiképzésének. Az i angol stílus karaktere e test ellentétes mozgása: 1 a csípő és a váll a lábakkal ellentétes irányban mozog. Kanyarulatoknál és forgásnál a természe- i tes elegancia szépé teszi és megkönnyíti a mozdu­latokat. Az idei táncok: Quick Step. Slow-Fox, Midway-Rytbm Tangó, English. Valse, mind uj figurákat hoznak és nagy gyakorlatot kívánnak. A szó szoros értelmében nálunk alig található jó ! táncos. Érthetetlen az eddigi nemtörődöteég. De | most. amikor a táncláz dühöng és mindenül tán­colnak. a helyzet előnyösen meg fog változna. S a fő az. hogy mindenki az angol stílust tanulja. Ctaffiritos szerelmesDir Se'ttastét találták mai egy morva- ország! erdüfee® 0 lanüt z, október 9. Prerau közelében, egy erdő sűrűjében tegnap gombaszedés köz­ben egy fiatal pár holttestére bukkant egy vasutas. Első pillantásra nyilvánvaló leri, hogy közös öngyilkosságról van szó. A leány i erdei mohából és avarból összehordott taka- j rón feküdt, feje mellett a Szüzanya képe, ke- ; zében rózsafüzér s az egész test körül szent- képek hevertek. A férfi nem messzire a leánytól feküdt, arccal a föld felé s mellette a revolver, amely két emberéletet oltott ki. A holttestek mellett egy papírlap s egy tér­kép hevert. A papírlapon az öngyilkos férfi megírta, hogy Dorazil Vencelnek hívják s 24 éves prágai kocsis, kedvese pedig Cserny Zsófia 19 éves prágai cselédleány. A térkéip szegélyén pedig a férfi írásával az állt, hogy anyja tizenegy éves korában kikergette házá­ból s amikor tizenhárom év múltán hazatért házába egy leánnyal, akivel két év óta isme­retsége volt, anyja újból kiűzte. Ezért mind­ketten elhatározták, hogy véget vetnek éle­tüknek. Banditatámadés Csikágó polgármesterének felesége ellen Newyork, október ", A csikágói alvilág ismét hallat magáról s a legújabb bűncselekmény a kivitel merészségében és agyafúrtságában re- k ord.t e 1 j es itménykénfc kerül be a bünkrónikába. Hétfőn este három bandita megtámadta Thompson polgármester feleségét, akit min­denéből kifosztottak, ékszereit az utolsó da­rabig elvitték. A polgármester felesége aznap este színházban volt. autóján hazahajtatott és éppen ki akart szállni a kocsiból, amikor elé­be lépett három haramia. Az egyik egyetlen ökölcsapáasal leteritette a soffőrt, majd köz­refogták a megrémült uriasszonyt, lakásának ajtajához vezették és ott halálos fenyegeté­sek mellett szedték el tőle értéktárgyait.. Ezután visszatértek a eoffőrhöz és amikor észrevették, hogy kabátja hajtókájá­ban rendőri jelvényt hord, agyon akarták verni. Ekkor azonban figyelni esőkké lettek a járóke­lők és a szorongatott, ember segítségére siettek. A rablók a közeledők láttára a közelben álló autóba vágták magukat és elhajtottak. ! A közönség a rendőrőrszemmel együtt m gklsé­re He ugyan a banditák üldözését, de azoknak autója eltűnt az ucca esti forgatagában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom