Prágai Magyar Hirlap, 1930. szeptember (9. évfolyam, 199-223 / 2420-2444. szám)

1930-09-14 / 210. (2431.) szám

\ I , - - i .........mttnmtit...... ltgQ a gaptcroaxg 14, vasárnap 15 vei ma, az egyre kaitasatrőffálisabbá váló ren- dező-faiányban, a legtöbb sziníház általános rendezővel dolgozik, mivel örülnie kell, ha va­lamirevaló rendezőt sikerül szerződte tani. Re­méljük, hogy a szezon elkövetkező heteiben sem történik semmi baj és továbbra is olyan előadásokat fogunk látni, amilyenekhez ré­szint Iván igazgató, részint Szántó Dezső ren­dező részéről hozzászoktunk eddig. A legeitogultaibb szemlélőnek is meg kell áJJa^pitania, hogy a kassai magyar szintársu­latnál komoly munka folyik, amely egyrészt Iván igazgató áldozatkész, okos szinMzveze- tésében, másrészt a színészek lelkes, köteles­ségtudó munkájában nyilvánul meg, akik minden tudásukkal, egész szivükkel szolgál­ják a mostanában oly drága szLovenszkói ma­gyar szó szentségét. Látva és értékelve ezt a komoly munkált, nem szabad gáncsoskodni, nem szabad a kákán is csomót kereső roosz- akarattal megnehezíteni szinjátszásunk amúgy is elég nehéz helyzetét, amely mahol­nap valóságos kálváriajárássá súlyosod ik Szilovenszkóm Ami hiba akad, arra jóakarat­tal kell rámutatni, mert a kritikára mindig szükség volt s mert csak ilyen alapon lehet elképzelni a színház és a sajtó harmónikus együttműködését, amit a mi helyzetünkben el­sősorban a színház, másodsorban a közönség semmiesetre sem nélkülözhet. (—bért.) Sürgős átszervezésre szorul a CsAF-MLSz titkársága Pozsony régi sportvezérei vegyék kezükbe a szövetség adminisztrációjának átszervezését Vajda László a prágai Német Színház aj magyar tenorja Prága, szeptember 18. A prágai Német Színház ujj magyar tenort szerződtetett Vaj­da László személyében. A fiatal magyar éne­kes júniusban lépett fel először Prágában és azonnal leszerződtették a Német Színházhoz. Vajda László neve külföldön ismert név. Bu­dapesten Anthesnél végezte el a zeneakadé­miát, majd további kiképzését Milánóban, Becsben és Berlinben nyerte Először Nagy­váradon és Kolozsvárott a magyar operáknál vak szerződése, majd Leó Blech vezetése alatt a berlini Voiksoperiben működött. On­nan Kielbe és Mannheimba ment és Wies- badenen keresztül Prágába jött, ahol leszer­ződött a Német Színházhoz. Első fellépése ze­nei körökben meggyőző erővel hatott. Vajda László a színpadon lirát alakit (a Bohém­életben Rodolpheot, Toscaban Cavaradossit). BSÉfgskáiája igen széles, tenorja minden fek­vésben színtiszta és minden nehézség nélkül tartja a remei vonalvezetést, amely egy püfe- Qatra sem törik meg. A fiatal magyar éne­kest, első fellépésekor a prágai német sajtó ritka óvációban részesítette. Most szombaton a Rigóiéit óban lép fel. (*) Kelmay Ilona Prágában. Kelmay Ilona, i losonci származású énekesnő Prágában 3zéllt meg, ahol most állandóan tartózkodni fog. Kelmay Ilona Budapesten és Olaszor­szágban tanult énekelni. (Olaszországban 3milia Corsinál), Bócsben a Népoperánál és Berlinben a Városi Operánál működött Bru- k> Walter alatt A kitűnő magyar énekesnő »bben az évadban Németországban és másutt íegyven hangversenyt ad és minden valószi- lüség szerint a prágai Német Színház fogja eszerződtetni. (•) Szeptember 16-én jelenik meg * Magyar Mi­nerva 3. száma. A enüoveösmkód magyarság uj szép- jrodateú, todamányoe és társadalmi foilyóiratámaik egujaibb száma szeptember 15-én iát napvilágot a aokofctnél gazdagabb és érdekesebb tortoftosnsnaL K 36 oldalas és nagy oktáv alakban megjelenő fo- yóirait legújabb számálban Egy gyermek szüHetik... ámen pompás folytatásos regény indul meg Kris- ály István tollából. Farkas Géza ezúttal nemes menetű legendával szereped a lap hasábjaim. (Kain íz Ítélet napján). Nagy érdeklődésre tarthat szá­nod egy pompás tiilrik is, amely a harminchárom ívvel ezelőtt eltűnt e most feltalált Andrée-nek éB tét társának északsariki expedioióját ismerteti ■gykoru források alapján. Az eleven tolat megirt negemilékeaést hatásosan egészíti ki Gapittaáne Damjtri-nak az Írása, aki A levegő hajótöröttel di- nü s húsz évvel ezelőtt megjelent regényében a tépzelet csodálatos játékával eleveníti meg, hogy egényhőseá miként akadnak rá az Északi Sark közelében Antdrée, Strindberg és Fradiikéi holt- esteire ... FordliLotos és sziinee útleírást találunk a ég a 'lapban Goovrkovioh János tolláiból is, aki i romok virágoznak cárnen Orvieto szépségeit tár- t üeHd szemünk efló, Marconnay Tibor, Mihály ástió, Rományik Sándor és Dnr Ida költen'ények- ed, a pozsonyi származású és jelenleg Amerikában lő Reményi József pedig Modem amerika/i kniti- usok címen föltűnéet keltő irodatlomilörténieti köz- Mruérmytel gazdagitják a lap tartailmát. Mezei Gá­bornak zened cikke (Liszt és Pozsony) ós Hans targhardt-naik Napóleon fiául, a Saefiókról szóló tetrajza egészítik ki még a változatos szám tantál­áéit, amelyet melegen ajánlunk minden olvasónk igyehnébe. — A jttHtuB éa augusztus kivételével óvónként megjelenő folyóirat előfizetési éra a® 930. évre 18 korona. Egyes szám ára 3 korona, íefly bélyegben is beküldhető. Az előfizetési öra- aeg ugyancsak a Magyar Minerva kiadóhivatala lükére (Pozsony-Brotislava, Kertész-ucce 1) leül­endő. amely kivánságra készséggel küld osekk- Ipot is. Prága, szeptember 13. Végié eljutottunk már odáig, hogy a GeAF—-MLSz bajait kezdik nyílta® eeeJlöztotmá s nyíltan megmondják, hogy hói kell a kórokozót keresni. Ez a megnyilatkozás csak most történt meg, amikor a szövetség általános köziked vélteé'g®.ek és köztiszteletnek örvendő elnö­ke le akart mondani. Leberfinger Frigyes elnök nem a hangos szavak, nem a harcok embere. Nem akart sohasem bárki ellen is felszólalni, avagy va­lakit megtámadni. Igazi sportomon, aki a másik sporttársában is a aportemant látja s azt hiszi, hogy szép szóval el lehet valamit érni. S amikor többéves tapasztalat irtán azt látja, hogy a pozso­nyi központban nincsen rend s a helyzet egyre rosszabbodik, elkedvtetenedlik g le akar mondáink Nem csodálkozom, azon, mert el is lehet kedvtelenednl, ha azt látja az ember, hogy a sok jó tanács hiábavaló, az adminisztrá­ció döcög, lassú, tervszerűtlen. Mindenki látja azt és még sincsen senki, aki a bajok radikális orvoslásához hozzáfogna. A régi szakemberek és sokszorosan bevált sport- vezérek tikedvtelenednók és sorra visszavonulnak s az újakat nincs, aki bevezetné a sportadnriimi- sztráedó labirintusába. Pedig a futbalíeporí roha­mos fejlődésével a Baervezetek agendád is rohamo­san megszaporodtak. Szükséges a pozsonyi központi titkárság teljes átszervezése, mert az mai rendszerével nem tad lépést tartani a többi szövetségekkel, még a* elég lássa és agyonbflrokratlzált CsAF titkár­sággal sem. A pozsonyi központi titkárság átszervezése a csehsziloivákiai magyar futbalfeport további létének és fejlődésének kardinális pontja. Ha Bürgősen meg nem történik, úgy egykönnyen olyan bajok keletkezbetoek (föltéve, hogy már nem Léteinek), bogv öeezenopp&nhai m égési gépeset Bet a munkát vállalni* kell minden magyar sportembernek, aki szivén visel! a csehszlovákiai magyar futbalteportot s aki csak egy kis tehet­séget érez magában arra. Nőm tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mind azok­nak a régi pozsonyi sportvezénekoek, akik aa ái- lamfordrafeut utánd nebéz időkben kezükbe vették a fiurtbaüsport vemetéeét, egyenesen kötelességük ionét a porondra lépni • megmenteni saját gyarnsek&ket, a mfeaatevá- Ha magyar hrtbaBsportot. Tudatában fce® Seaniök abban, hogy & szövetség pozsonyi központjában Sdovenszkó ég Rnszánszkó kedvezőtlen földrajzi fekvésénél fogva csakis Po­zsonyban élő Bportemiberiek dolgozhatnak, ők te­hát nemcsak a pozsonyi egyesületeink érdiekében járnak el, ha ismét munkát vállalnak, hatnom ax egéea csehszlovákiai magyar futbaflsport érdeke megkívánja, hogy a pozsonyi központban arra aficafentas emberek üljenek. Nem vonom kétségbe jóezándékniat azoknak, akik jelenleg a vezotő- ségbetn helyet foglalnak, de ttgy látom, hogy ke­vés eréüilyel ée teáén még kevesebb ezak tudással rendeJkeznek s nem képesek as egyre növekvő bajokat eltüntetni. Nem szabad figywfanen káivűl hagyni azt » körülményt Beán, hogy a fntballsport rohamos fejlődésével az agendák olyannyira megszaporodnak, hogy azok gyors elintézése egy teljes munkaerőt igények A titkárságban tehát olyan embert ketÜ aSkakroaz- tatnl, aki napi hét órát dolgozik MLSz ögyeklien. vagyis ez legyen a főfoglalkozása. Eddig mindig azt a panaszt haSiottuk úgy a po­zsonyi központ, mint a kerületi és egyesületek ré- réezéről, hogy az átigazolások a CsAF titkárságá­nál lassú munkája következtében késik. Most már ezt sem lehet védelmiül felhozná, mert a CsAF titkárságánál — e napokban Is megál­lapítottam a fülek! kerület titkárával együtt — csak 2—3 napos posta vár elintézésre.- Ellenben éppen a fülek! kerület titkára állapította meg Pozsonyban, hogy az átigazolások késedelmes elintézésének oka a pozsonyi központban kere­sendő. Mutatott nekem igazolványokat, amelyek közel két évig feküdtek Pozsonyban valamely fiókban s tiiz nappal azelőtt beküldött igazolványok még nem kerültek volna fel Prágába, ha az illető ke­rületi titkár ezeket személyesen Prágáiba nem hozta volna. Hát ilyen állapotok valóban tartha­tatlanok! Ilye® körülmények között nem csodál­kozom, ba az eimöfcünk is elveszti a kedvét g ha, a vidék elveszti bizalmát a központtal szembe®. Eddig villljtmháritónak jó volt a prágai CsAF, de hosszas veszekedés után mégis csak sikerült ne­kem az átigazolások adminisztratív elintézését ki­sürgetnem. Sikerült elérnem azt, hogy a sz-lovem- szkói igazolványokat minden hét közepén küldik Pozsonyba, hogy vasárnapra már az egyesületek birtokába® leilessenek. De nemcsak ekörül van­nak bajok. Úgy vettem észre, hogy a központ nem Informálja kellőképpen az egye­sületeket a CsAF-elölrásokról sem. Az egyesületeket például pénzbírsággal sújtja a CsAF, mert azok idejében nem jelentik be nemzet­közi mérkőzéseiket s nem küldik be az illetéke­ket. Most kisült, hogy számos egyesület az illeté­keket a pozsonyi központba küldte be, az viszont | nem továbbította, azokat Prágába. Holott nagyon egyszerű volna az eljárás: Az egyesületek a nemzetközi mérkőzések után járó CsAFdlleíékeket közvetlenül a C«AF-nak küldik be, amint ezt a CsAF fegyelmi szabályza­ta elő Is írja. Meg vagyok győződve amróá, hogy a szövetsé­günk kerületei ée egyesületei nem ismerik a CbAF fegyeli'> szabályzatát. Nem ismerik az átigazolá­si' eljárások formáját. S mindéi csak azért van, mert * pozsonyi központi titkárság nincsen jól megszervezve. Sok ilyen bajt lehetne még felso­rolni Azonban ezzel nem orvosoljuk őket. Hosszá kell fogni a titkárság átszervezéséhez. Nevezzen ki az igazgató egy bizottságot, amely szakemberekből álljon! Csak néhány nevet hozok javaslatba: Kohut Pál, Brüll Emil, Kirsch, Szokol, Feuer Gábor- atíb., amely első sorban tebula rázát csinálna, a titkárság irattárába® s kihúzná a fió­kokból az oda hónapokkal azelőtt becsúszhatott a rákok azóta megfeledkezett, ügydaratookat. Azután pedig dolgozzon ki egy rendes ügyriteffi rendet. Osszák ks aa egyes ügyeket referálás végett ss egyes jgaagatósági, vagy egyéb bmrüuégi tagofte- nak, bogy így a« igaagatótanáos « reíerá! un*ok fdwpján sablonosén ÍBBtétihesse el esz, ügyeket.. Jó lenne a fiieteti titkárt u^y feencrálni, hegy ea aa Illetőnek megélhetési forrása legyeo. A fizetett titkár mellé pedig egy ügyvezetőt válasz­tani, aki naponta ellenőrizné a munkát, utasiti­nókat adna a titkárnak, ellenjegyeané a poétát »tb. Ezt tette a CkAF is 9 az a rendteer kátünően be­vált. Ma már náncsessok restanciák Prágában, mert a fizetett munkaerő as űgyveteő efteaőnoéae möltebt és asmak uaitasitásai alapján rendesen és Tendsseresen snfteffli ed az ügyeket. A fentiekiből láihető, hogy van mód a közpomt adanrimiezhrációját reradibetbocnui 8 mód vau arra La, hogy a jövőben a szövetség titkársága pemteas® dolgozzék;. Tervem megvsdósilá&ánn'k előfeíWtei azonban: Lépjenek akcióba a régi bevált sportreiérek. Szűnjön meg a szabálytalanságok eKKLotáaa, fegyelmet kell tartani a* egyesületek kösött, de fegyelmet magában a központban is. Poasooy magyar spontembefreáhez és veaéreöies appotóiaiak 1 Ne hagyják töokire ímenai a szövet- séget, akadályozzák meg art, hogy ana-rohieztitouíi áÜapobók nral&odjainak: & központban, mert h* most meg nem teszik, amiskor még sem késő, a esehsalorákiai magyar Labdarogó ^aöveteég olyan válságba juthat, amelynek kővetkemnényei igen súlyosak lehetnek. Kohut Pál nemzetközi előadó közbenjárása Leberfinger Frigyes edrőknél ciscoé- reteit órctemel e reméljük, hogy ednsSküusk most kettős bus^ítilommal hozzáfog a taertogatáíihos s visszajvontrláe 'helyett ansaál nagyobb eróllyel fog dolgom!, mórt hiszen nagyon jól tadjok, hogy Leíbertinger Frigyes dioök Kdvügye «t MLS« ás tnindeai Aebetőt eSkővedi, hogy a közpood növöd időn bóWtí teifogártrlarail a»ükadjiöo. KOPPEB MIKSA. MenzeI sorozatos győzelmet arat az őiátralüredi Szép hüzdeSemék a magyar bajnokságért ótátrafiíred, ezoptein'ber 13. (Tudósitőnk telefon- jelerubó&e.) A Kassal SC memzetlcözi tenuiervereie- nyiének mai napján, a TMrabajnókiságban már részt veitt Menzel s gyönyörű játékkal mindé® verse­nyét meg ifi nyerte. A mad napon folytatták a ma­gyar bajnokságot m, melye** egyen eredraéoyei nagy megtepetést keltettek. A nagyszámú novezéa kövötkwztébec vasőmap legfeájeíWb egy két döatő- re kerül a »or, tigytrogy • verseny még bélffo is tartani fog. A verseny iránit kf&öribe® i* óriási az érdeklődés s vasárnapra a Tátravidók ntinden tá­járól Tekordscámu köaöoségeit várnak. A TÁTRÁBA JN0K8AG női egyes saántebfín ká- eoaeíkedő eredmények volitek: Kont Aaaxy (Bereg- saáfis)—BetLágh Dobna (Losonc) 6:£, 6:2; Kregar Avtk*—EerteöBody Aábáosá (Kotssoá SC) 6 A, 0?@; Dookitté—CWnerert M, 4sO, M igeo teb Ub TÁTRÁBAJUOK3ÁQ férfiegye*: Hefcw (Dscws­da)—Gaftow (Pocsony) 6:4, 6tl; SehnSbi (ML-Scböia- berg)—Kim (Pozsony) 6:1, 6:2; Stranb (BEAC) — Zichy János gróf 6:0, 6:2; Sehréder—Kjatkas dr. 6:3, 6:3; Kissi (Bécs)—Stem dr. 6:4, 6:2; Klein (Pozsony)—Latrina 6:2, 1:8; 6:0; MensHül—Ftiaaher 6:1, 6:0; Ménnél—PáStevteini 6:0, 6:1; Mensel— Szapéry 6:0, 6:1; Hein*—Nemes 7áí, 6^1; Gabro- vita—Möry 8:2, 6^; Zaoralek—Seamwy 11:9, 0:8. A ftettal Semsey nagysseröem tartotta magát. Ned- balek—Kinti 6:3, 6:1. TÁTRABAJNOKSÁG vegyes páros: Kttn-Stein— MűiTfl.er-BlÖdy 6:1, 6:3; Renner-Höh Imám—PaUka­vátíirti—Nemes 8:2, 6:1; KlshK-Merfeast—Senüsey- Saapáry 6:2, 6:0; Strauss-Wiener—Lengyel-VoEQ- dracseíkiió 7:5, 3:6, 6:4; Zaeralek-Skraeh—Scíhíé- eiinger-Halmy 6.*2, 6:2; Menael-RziW—Adter-Kiss Mamcá 6^, 8:1; Mniy ár.-Herbst—SoaiogyiirSailttB^r Séri 8 Ki, őrt. A CmimZL.OYAKlAl RAGYAS BAJNOKSÁG BÖegy esőben aevezetee^b eredmények: Grose Manci (Nagyszőllős) —Rccsems Ida (Kassa) 6:3, 6:9; Kregár A.—Arányi Stefi 6:0, 8:1; Feledy I. (Lo­sonc)—Nagyaé (üngvár) 6:2, 8:2; 8teia Mami —Sjá- lassy Séri 0:6, 8:4, 6^4; Kent An®y—-Góriásáé 6:8l, 6:1; W©idenhefteraé—Heateteűsíy L% 8:8, 6:3 Férüegyeaben: Máry-43sdths<} őrá, 6:1; Kakas ár. —Kőim (Lnasesso) TKS, ®:1; Tsmy (Lóra)—Rác® (Legaao) 6íA 4á8, 6r4; .S>..^?eí—liátpke Sri, AJktr- íte&xmsm Sri. Tildén vereséget szenvedett az amerikai bajnokságban Fór est HlBa, szeptember 18. Bdg Böl Tikié® béit- sseres amerikai bajttokrá graoddőczroB küzdelem után as eóődőoftőbe® megverte » 22 éves Doeg 10^, 0:3, 8K1, 12:10 'PBdeo tetőn heté­nek iegkeanónyebb ikfizdeSmét várta. Különöse® a S. és 4. esetben miadeo ttsdáaáit beiefeiktette a já­tékba e tormájáinak legmagasabb fokát érte eil. Til­dén mai veresége után 6tismo4reaik azzal, hogy adebiv tennárapéftyaáirtéfiB omeA ráglegese® betejeződatt Szgaímas küzdelemben dőli el a Pozsonyi TE én a Beregszászi FTC között a Révay-seríeg döniőjje ótátrafüred, szeptember 18. (Tudósítónk jelen­tése.) Tegnap rövid telefonjelentésben beszámol­tunk arról, hogy a Révay-tennlsnerleget a Po­zsonyi TE nyerte. A Kassai Sport Klub verse­nyével elfoglalt pályák helyett a Révay serleg­döntő lebonyolítására az ujtátrafüredi Palace sza­natórium igazgatósága szívesen engedte át gyö­nyörűen megépített uj tennisztelepét Reggel tárgyalt* le az MTSZ termiézszakbizott- sága a rimaszombatiak óvását a Pozsonyi TE-vei szemben lejátszott elődöntő mérkőzés ügyében, amelyről külön beszámolunk. Az öléé után a csapatok ée vezetői, úgyszintén az MTSZ vezetőségének néhány tagja átautózott Ujtátrafüredre. A pályák melletti asztalon állott a hatalmas, finomvonaiu Révay serleg, mellette az arany, ezüst és bronz plakettek az MTSZ plakettpályá­zatán elsőnek díjazott mü sikerült kivitelű példá­nyai. A csapatkapitányok kívánságára az első mér­kőzés vezetésére Révay István MTSZ elnököt, a serleg adományozóját, a másikon való bíráskodás­ra Székely Gy.. Leventét a tenniszszakbizottság elnökét kérik fel. Révay elnök a hölgyek mérkő­zésének vezetését választja s megindul a Weiden- hofferné Hagenauer Emy Pozsony, Kont Anni Beregszászi FTC mérkőzés, amelynek kimenetele — bár Kont szépen védekezik — nem lehet két­séges. Győz Weldenbofferné 6:1, 6:3. — 1 pont Pozsony javára. Az egyidejűleg lefolytatott férfi egyes mérkő­zés az elsőknek helyezett Kakas dr., Pozsony és Székely Pál, Beregszász között az összecsapásnak talán legértékesebb játékát, egyben meglepetését is hozta, amennyiben a fiatal Székely talán eddig produkált legszebb játékával 6:3, 6:2 arányban, biztosam verte a PTE legjobb játékosát. Pont­arány 1:1. Bzekután dóit ti * WeMenhöffer József—Kál­mán Endre Beregszász, játék. A pozsonyi 6:2, 6:8 aránya győzelmével szemben az egész éjjeli uta­zással gyengített Kálmán Endre nem fejthetett ki. elegendő ellenállást. Meglepetésssámba mest a negyedikek közötti mérkőzésen a beregszászi ifj. Kertész Bertalan eredménye Gailus PTE-ved szemben. 6:3, 8:8. — Pontok állása újra egyenlő 2:2. Az ilyen mérkőzésekhez még nem elég edzett beregszászi Meatyánek Sárit Kregár Danié* 6:2, 6:1 arányban intézi sL Majd 8:6 arányban első szét után a harmadikok között & szintén utazással hendikeppelt Kálmán Pál Beregszász vészit Adl«r ellen, a két utolsó játszma eredménye 6:2, 6áJ. Pozsony elhoz, pont­arány: 4:2. A délutáni eeő miatt csak pénteken reggel folytatták és fejezték be a versenyt A beregszásziak újabb meglepetést csináltak a Székely Pál—Kálmán Endre kettősnek a pozsonyi Weidenhoffer József—Kakas dr., pár 6ri, 6:4 ará­nyú leverésével. 4:8. | Fórdson-Servíce I i Fordson és Olivér ekék teljes aíkat- | I rész-raktára. — Megrendelések a be- jj I érkezés napján azonnal elintéz Cetnek. 1 1 Kérjen ingyenes Foráson-tlkatrész | katalógust és árjegyzéket a lejjrégibb traktor el adáei cégtől * B. PÁNEK & SPOL., PR AHA II., Porií 6. Telefon 303-2—5. Sr,o!ld kípviseíEk kerestshiek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom