Prágai Magyar Hirlap, 1930. július (9. évfolyam, 147-172 / 2368-2393. szám)

1930-07-01 / 147. (2368.) szám

„Ruszinszkó — cseh gyarmat" írja a német keresztényuotiaKtta Deutsche Presse R nagy- és kisoros? nyelvharc ürügye alatt kiépítik a esek iskolarendszert a görögkatolikus egyház az egyetlen, amely még a cselsesités útjában áll ismét kiiiasiiottak három aradi magyar újságírót Romániából Arad, junius 30. Az aradi román hatóságok tovább folytatják a kíméletlen hajszát a ki­sebbségi érdekekért küzdő magyar újságírók ellem Nemrégiben Pénzes Arthur és Fóthy Ernő aradi újságírókat utasították ki az ország­ból állítólag románellenes cikkeik miatt. Most hasonló sors érte Gárdos Sándor, Pilisy Géza és Marcsi Rudolf újságírókat, ugyancsak az Aradi Közlöny munkatársait, akiket tegnap délután sürgősen élővezettek a szigurancára és ott közölték velük, hogy Marsáén Jusztin aradi prefektus előterjesztésére, akinek nevé­hez fűződik az aradi újságírók üldözése, a bel­ügyminiszter elrendelte azonnali kiutasításu­kat és 24 órán belül feltétlenül el kell hagy­ni ok az országot. A kiutasításnak az az indo­kolása, hogy a három újságíró többszöri nyo­matékos figyelmeztetés ellenére sem változ­tatott kihív óan románellenes magatartásán. Az aradi újságírók sorozatos kiutasítása el­len értesülésünk szerint nemcsak az erdélyi magyar, hanem a román újságíró szervezetek is erélyes tiltakozásra készülnek. 21 kommunista agitátort tartóztattak le ífezófiiron Budapest, junius 30. (Budapesti szerkesztő­ségünk telefon jelentése.) Tegnap délelőtt 21 mezőtúri kommunistát tartóztattak le kommu­nista agitáció miatt. A letartóztatott agi­tátorok az Uj Március és a Kommunista című röpiratokat terjesztették az Alföldön és kom­munista sejteket igyekeztek alapítani. Nagy tűz pusztít egy Nagybánya melletti román állami szémaktárban Nagybánya, junius 30. Péntek este tűz tört ki az alsószerenzei állami szén raktárban, ahol mintegy 400 vagon szén várt továbbszállítás­ra. A tűz elementáris erővel pusziit és terjed tovább annak ellenére, hogy az egész kör­nyék tűzoltósága kivonult. Vasárnap külön vo­nattal érkezett meg a szatmári tűzoltóság, va­lamint egy század katonaság, hogy a még min­dég terjedőben lévő tüzet elfojtsa. Egyelőre minden erőfeszítés arra irányul, hogy a tű® közvetlen szomszédságában lévő Főnix feén- eavgyárat megmentsék. Amennyiben a tűzet Prága, junius 30. A szudétanémet sajtó nagyon keveset foglalkozik Szlovénszkó s Ruszinszkó problémáival s értesülései rend­szerint olyan felületesek, hogy a szudétané­met politikusok ezekből alig tudhatnak ob­jektív képet alkotni a morvántuli helyzetről. Kivételt jelent az utóbbi időben a német ke­resztényszocialista Deutsche Préssé, , amely már több izlben érdekes és a® igazságnak t el jesen megf elelő cikkeket közölt Szlovén- szkóról és RuszinszkóróL Legutóbbi számá­nak vezércikke: „Ruszinszkó — a cseh kolónia," nem sikerül a legrövidebb idő alatt lokalizál­ni, úgy a legkisebb szél is elegendő, hogy a kénsavgyár az egész községgel együtt a lángok martalékául essen. Minden feltevés aaeriatt még hét-uyole napig gondolái sem lehet a tűz eloltására. teljesen objektíven fejti ki a ruszinszkói problémákat. Az emlékezetes merényletből indul ki, amelyet Tatioec tanitóképezdei nö­vendék követett el Szabó esperes ellen. A továbbiak során megállapítja, hogy Benes nem akarja a békeszerződésben biz­tosított autonómiát megvalósítani, sőt erős csehesitö politikát folytat Ruszinszkóban. Ruszinszkó nem egyéb, mint cseh gyarmat, ahová nemcsak a cseh hivatalnokok és ál­lami szolgák egész serege került, hanem vendéglősök, iparosok és földművesek is bőven letelepedtek. Ahol egyetlen cseh gyermek van, ott iskolát létesítettek. A zsidók asszimilálódása követ­keztében egyre több cseh iskola keletkezik. A cseh polgári iskolákat in termá tusokkal ren­dezték be, hogy ilymódon egy uj cseh kö­zéposztályt neveljenek­A cseh iskolarendszer Ruszinszkóban a leg­jobban van kiépítve mig számos ruszin iskola tanító nélkül áll, de ugyanakkor ugyanabban a községben néhány cseh család számára cseh iskolát állítottak fel, amely a ruszin gyerekeket is föl szívja. Hogy a csehesitö politikát még alaposab­ban és rendszeresebben megvalósíthassák, szükséges volt az amugyis szétmorzsolt ru­szin népet még több részre szakítani. Két tábor alakult ki: egy nagyorosz és egy kisorosz-ukrán. A ruszin irodalmi nyelv kö­rül óriási harc fejlődött ki s a cseh hatalmonlevők a divide et impera régi elve alapján széttagolták a népet nem­zeti érzelmében. Ezen az alapon jogosnak találták, hogy ruszin vagy kisorosz iskola helyet csehet létesítsenek, mert a nyelvi problémát nem tudták megoldani. A nemzeti viszályokhoz hozzájárul még a vallásharc is. A nyelvi harc két vezetője a nagyorosz Duchnovics társaság és a kisorosz Prosvita. A junius elsejei lövés azt mutatja, hogy a gyűlölet és a szenvedély mindkét cso­portnál igen nagy. Ez az eset a cseh hatal­mon! évők malmára friss vizet hajt. A cseh sajtó a csehesitö iránynak megerősítését hangsúlyozza, a nagyorosz, de még inkább a kisorosz-ukrán mozgalomban az állam egy­ségének veszélyeztetését látja és azt követeli, hogy a kulturegyésületeket oszlassák fel. Az ukrán mozgalom a csehek szempontjá­ból természetesen sokkal veszedelmesebb, mint a nagyorosz mozgalom. Az ungvári merénylet ismét alkalmat adott a cseh ha- talmonlevőknek a kisorosz-ukrán mozgalom elnyomására, a nagyorosz mozgalommal szemben való semleges magatartásra és a csehesitési politika még erősebb mérték­ben való folytatására. Ezen politikájának azonban útjában áll még a görögkatolikus vallási elékezet egyházi nyel­vével és cirillikájával. Ezért követelik a cséh lapok a görögkatolikus egyházi iskolák álla­mosítását, mert hiszen a görögkatólikus ta­nítóképző intézetnek volt növendéke a me­rénylő. Valószínű tehát, hogy rövidesen njból föléled a görögkaíolfktt* egyház elleni harc. Annyi már ma is bizo­nyos, hogy a ruszinszkói, de még inkább a szlovenszkói ruszinok saját országukban kisebbségek lettek, aminek természetesen következménye, hogy Kurtyák ruszin képviselő is aláírta a kisebb­ségi bizottság fölállítására vonatkozó javas­latot nzERDŐ SZERELMESE PEGÉ^y irta: QBEy Fordiiotfa: ttOS&RUNÉ RÉZ LOLR (26) — Látni fogják — emelte fel a kezét ko­molyan Dalé — milyen kegyetlen néha a ter­mészet, de éppen az a kegyetlenség az, ami olyanná teszi az állatokat, amilyenek... Ha a farkas és a puma nem üldözné az őzet, az őz nem lenne olyan fürge, karcsú, szép, erős, egészséges állat, hanem ellustulna, elszapo­rodna, elbetegesedne és végül kipusztulna ... Látni fogják, hogyan érvényesül ez az alap­törvény az erdő minden teremtményének éle­tében ... Küzdelem! Ez az értelme minden sorsnak, minden életnek. És látni fogják, hogy az embereknél sincs másképpen. A fák is küzdenek az életükért, a madarak is har­colnak ... az állatok... az emberek. Egyik a másikat falja föl, hogy élhessen. És ez a harc az, amely egyre közelebb, egyre közelebb hozza őket a tökéletesedéshez. De tökéletes mégse lesz soha semmi... — Csodálatos, amit mond, de rettenetes! — mondta Heten és megborzongott, amint a sötétségbe tekintett, ami ott leselkedett a tűz körül. — Rettenetes? — kérdezte a vadász és szo­morú volt a hangja. — Lehet. Elhallgattak. Néma. csönd lett. Aztán egy­szerre csak megszólalt Bo csengő hangja: — Miit Dalé, elvesztettem a fogadást. — Oh, el is feledtem már — mosolygott Dalé. — Igaz, sokat beszéltem... — tette hoz­zá mentegetőzve. — Tudják, nem igen van al­kalmam beszélgetni, legfeljebb Tómmal. Ré­gen megszoktam már, hogy hangosan gon­dolkozzam és beszélgessek magamban. — Egész éjszaka elhallgatnám — mondta Bo álmodozva. — Szokott olvasni? Vannak könyvei? — kérdezte Helen hirtelen. — Igen, meglehetősen sokat olvastam. Ti­zenötéves koromig iskolába jártam, tanulni sohasem szerettem, de olvasni mindig. Pár éve ismerősöm adott ajándékba egész csomó ócska könyvet, az öreg Cass néni, lenn lakik a faluban. Felhoztam ide és télen olvasgatok. Újra csönd lett. Néhány szót váltottak még vontatottan, aztán Dalé hirtelen fölkelt, jóéj­szakát kívánt és eltűnt a szikla mögött. Helen nézte, amint magas alakja beleolvad a sötét­be a fenyők között s nem tudta elfordítani onnan a szemét. — Kell! — rázta meg Bo. — Már harmad­szor szólok hozzád! Aludni szerelnék! — Oh ... Elgondolkoztam ... Nem hallotta­lak ... — Azt elhiszem! — vágott a szavába Bo. — Nell! Szeretném, ha tükörben láttad volna magadat az előbb. Mondjak neked valamit? — Nos, kivele — mondta Helen, nem túl­ságos meggyőződéssel. Nem nagyon örült Bo megjegyzéseinek, ha ilyen volt a bevezetés. — Bele fogsz bolondulni ebbe a vadászba — jelentette ki Bo emelt hangon. Úgy csilin­gelt a hangja, mint a csengetyű. Helen nemcsak meglepődött, de meg is ha­ragudott. Tüzetesen megmagyarázta tisztelet­ien és nyelves húgának, hogy milyen képte­lenséget állít. Bo türelmesen hallgatta végig, aztán igy szólt: — Hiába beszélsz, én érzem a csontjaim­ban. — Bo! Te kis bolond gyerek vagy, szenti­mentális, regényeskedő, csacsi kis bolond! Nem is tudsz másra gondolni, mint a szere­lemre. Ha az ember téged hall beszélni, azt hihetné, hogy nincs is más egyéb a világon! Bo nagy szemekkel nézett reá. A szeme fé­nyes volt, meleg, kedves, nevető. — Nell! Hiszen éppen ez az!... Hogy nincs egyéb!... X. FEJEZET. Olyan rövidnek tetszett az éjszaka, hogy Helen szinte nem tudta hinni, hogy reggel van már, mikor Bo fölkeltette. Boldogan lát­ta, mennyivel jobb színiben van ma a kislány. Vígan izgett-mozgott, nem fájt már annyira a háta. — Nell! — kiáltotta. — Milyen szép piros az arcod! És a szemed sem olyan fáradt, mint tegnap volt... Nézd, milyen gyönyörű a reg­gel! Nőm lehetne részeg az ember ettől a le­vegőtől? Virágillatot érzek... És, jaj, olyan éhes vagyok! — Attól félek, Bo, hogy szegény házigaz­dánk nemsoára egész nap vadászni fog csupa kénytelenségből, ha így növekszik az étvágyad — mondta Helen s hátravetelte a szeméből a haját, hogy lássa befűzni a cipőjét. — Jaj, Nell, nézd... Micsoda nagy kutya! Helen feltekintett s akkora kutyát látott, minit még soha életében. Fekete volt sötét­barna foltokkal, a füle hosszan lelógott kétol­dalt. Odajött egészen a sátor bejáratához és benézett. Hosszúkás feje nemes volt, a szeme sötét és bánatos. Nem árulta el az érzelmeit, nem lehetett tudni, hogy barátságos vagy el­lenséges szándékkal közeledik-e. — Halló, kutyus! Gyere csak ide, nem bán­tunk! — mondotta Bo, de nem valami nagy barátsággal. Helen nevetni kezdett. — Bo, nagyszerű vagy! Hiszen te félsz ettől a kutyától’ — Hát... félek! Vájjon Dalé szelídítette meg ezt is? A kutya közben megfordult és elment. Mikor a leányok megjelentek a tűznél, ott találták ko­rai látogatójukat, amint Dalé lábainál feküdt. Hosszú fűlei a földig értek. — Odaküldtem Pedrót, hogy fölkeltse magu­kat •— fogadta őket Dalé. — Megijedtek? — Én neon, de Nell igen — füllentett Bo. — Nagyon szép kutya — mondta Helen, mint­ha Bo nem is azért mondta volna, amit mondott, hogy bosszankodjék. — Szeretem a kutyákat. Megbarátkoznék vájjon velem? — Nagyon vad és bizalmatlankodó. Ha nem va­gyok itthon, a környéken kóboréi, ő meg Tóm nem igen szeretik egymást. Féltékenyek mind a ketten. Volt több kutyám is, de éppen Tóm miatt túladtam rajtuk. Hanem, azt hiszem, ma­gát meg fogja szeretni Pedxó. Próbálja meg. Helen megpróbálta s nem is egészen sikertele­nül. A kutya mély, sötét szeme mintha Helen lelkét kereste volna kutató kifejezéssel. Becsü­letes, bölcs szeme volt és valami furcsa bánat ködlött benne. — Okos kutya lehet — mondta Helen és meg- simogatta Pedro hosszú, bársonyos fülét. — Oh, Pedro félig ember. Üljenek le, mig esznek, mesélek maguknak róla. Dalé kölyökkutya korában kapta egy mexikói juhpásztortól, aki azt állította, hogy majdnem fajtiszta kaliforniai véreb. Miikor felnőtt, sok baj volt vele Dalé többi állatai miatt e ezért egy telepesnek adta. oda. De Pedro már másnap visszasz'ökött. Most már többet foglalkozott ve­le Dalé, de nem akarta megtartani, mert úgy gondolta, hogy az ilyen értékes fajkutyát kár itt az erdőben magára hagyni, sokszor hónapo­kon keresztül. Dalé elment a legtávolabbi falu­ba, Sirowdropha és otthagyta Pedrót egyik ba­rátjánál. Aztán ellovagolt Show Downba,_ on­nan Pinebe, aztán a Beeman-fiuk tanyájára, akikkel együtt lovakat hajtott vagy száz mér- földnyire, Uj-Mexikóba, vásárra. Már szállon­gott a hó, mire visszatért ide, a tanyára, ahol — Pedro fogadta, nagy örömmel. Roy Beeman meglátogatta őt még ezen az őszön és mesélte, hogy Snowdropban nem tud­ták ott tartani Pedrót. Elszakította a láncot és keresztülugrotta a tíz lábnyi magas sövényt. Szimatjával nyomon követte Dalé útját Show Downba, ahol Dalé egyik barátja megismerte és ott akarta tartani, mig Dalé visszajön. De Pedro nem akart enni. Akkoriban teberszállitmány in­dult a Beeman-fiük tanyájára. Dalé barátja lá­dába zárta a kutyát és föltette a szekérre őt is. Pedro kiszökött a ládából, visszament a falu­ba, megkereste Dalé nyomát, elment Pinebe, aztán onnan a Beeman-tanyára. Ennyit tudott Roy a kutyáról. De azt hiszi, hogy Pedro a kn vak nyomát is kiszaglászta és oda is eljött utá­nuk. A következő tavaszon ez be is igazolódott; az egyik juhtenyésztő, akinél megszálltak, me­sélte, hogy alig mentek el Dalé ég a Beeman- fink, megjelent nála a kutya. Egyik pásztora el is fogta és meg akarta tartani, de a kutya meg­szökött. — És mire hazaértem, ő már itthon várt. le­soványodva, de nagyon jókedvűen — mesélte mosolyogva Dalé. — Azóta nem akartam túl­adni rajta. Szeretjük egymást. Megérti, amit mondok. Majdnem, hogy megszólal. És meges­küdném reá, hogy tud sírni. Valahányszor nél­küle megyek el, mindig sir. Helennek úgy tetszett, hogy Pedro csakugyan megért minden szót. Most szégvenkezőnek lát­szott, nagyokat nyelt és lesütötte a szemét. Egyszerre megjelent Tóm, a puma és vöröséé szeme rosszakarattal villant meg, amint a ku­tyát meglátta. Pedrc méltóságán alulinak tar­totta, hogy észrevegye a hatalmas macskát. A puma egyenesen Bo felé ment. lefeküdt é- min­den jellel azt fejezte ki, hogy a reggelije felét kívánja. — Szeretlek, szeretlek — mondta neki Bo — de azért, ha közel jössz, kicsit vacog a fogam. — Az állat is olyan, mint az ember. Van, akit szeret, van, akiit nem. Úgy látszik, hogy Tóm Bo mellé fog szegődni. Pedro pedig Nélit fogja szeretni, már látom. — Hol van Bimbócska? — kérdezte Bo. — Alszik valahol. Mit csináljunk ma, lányok? — Lovagoljunk! — kiáltotta. Bo. % ■ i *--------■■ ; y || Jftcte Cdo€f ^lH i i í — - ................­7 2 ____ mo 1? b6dd’-

Next

/
Oldalképek
Tartalom