Prágai Magyar Hirlap, 1930. június (9. évfolyam, 124-146 / 2345-2367. szám)

1930-06-05 / 127. (2348.) szám

1830 fosáns 5, osöfiörtSk. 7 dHlREK^. r SVÁB Irfa: Karinthy Frigyes Kitűnő festőbarátom, aki jelesül a plakátmü vészeiben csinált Iskolát, felüditve a főváros falait eredeti és egyéni falragaszaival, arról nevezetes, hogy igen lelkiismeretesen tanulmányozza annak a tárgynak vagy iparcikknek a természetét, amiről a reklám szól. Minap egy rovarirtó vállalat kérte fel, bogy csi­náljon megfelelő plakátot, amelyen különösen a svábbogarakra vonatkoztatva domborítsa ki az ő mindenható szerüknek csodálatos hatását, jelképe­sen és meggyőzően. A festő, Michelangelo és Lionardo tanítványa, renesszánsz szellem, rögtön tisztában volt véle, hogy a nagy vállalkozás megoldása két részből áll, — szemben a prerafelistákkal, akik rögtön idealizálták a témát, ő előbb az eleven természetet kell, hogy tanulmányozza és csak a hús- és vér- valóság birtokában komponálhat aztán eszményi összhangot az elemekből. így tehát, miután a bőkezű Borgia-Baumfeld Miksával, a cég Principejével, illetve principáli­sával megállapodott, visszavonult műtermébe s szolgálóját elküldte, hogy kerítsen elő, a föld alól Is, egy eleven svábbogarat, mert ő nem bízik Brehnt és más kutatók feljegyzéseiben. A hűséges szolgáló törte a fejét, hová forduljon hirtelenjében. így van az ember ezzel a svábbogárral: mikor nem kell, egyszerre jön több is, egyszer legyen szüksége rá az embernek, akkor nincs. Annyit sejtett homályosan, hogy svábbogár- kereskedést aligha talál a városban, — rosszak a gazdasági viszonyok, nem telik fényűzésre. Elment hát egy pékhez, a képzelettársulás alap­ján. i A pék sajnálattal közölte, hogy az utolsót most sütötte be, — talán forduljon a szomszéd tejkeres­kedőhöz. A tejkereskedő, félreértvén a dolgot, hiába­való utat csináltatott vele, amennyiben elküldte Budakeszire, ahol jelentkezett 13 néhány sváb, ar­ra a hírre, hogy modell kellene és jól megfizetik, de mikor kiderült, hogy a svábok kiirtásáról van szó, vasvillát fogtak rá, úgy kellett menekülnie. Mikor üres kézzel megérkezett, a festőnek eszé­be jutott, bogy egyenesen az irtóvállalathoz fordul. Ott azt felelték, bogy majd holnap küldenek egyet. Éjjel a festő álmot látott. ®gy nagy svábbogár jelent meg előtte, fehér lepelben. Könycrgött neki, hogy ne forszírozza ezt a dolgot, ott a vállalatnál, — ők boldogan éltek eddig (maga is természetes halállal halt meg), de mi lesz, ha azok megtudják, hogy néz ki egy sváb­bogár? Reggel a festő még emlékezett álmára s meg­festette a svábbogarat, eszményien, ahogy az álom ködén át derengett feléje, — csak úgy, ahogy Lio­nardo da Vinci festette meg Mona Lisáí. A plaká­ton szereplő svábbogár arcán is felfedezhető Gio- conda-mosoly. VÍZUMOT Magyarországba, Romániába, Olasz­országba, Lengyelországba még ugyanaznap megszerez a Prágai Magyar Hírlap pozsonyi kiadóhivatala, Pozsony, örössling-ucca 36. L Nem szükséges a pénzt előre beküldeni, az összeget utánvételezzük. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága II., Panská ni, 12. III. eszközli. — Százezer lírás pápai ajándék az eper­jesi görögikatolíkus egyházmegyének. Eper­jesi tudósítónk jelenti: A római pápa a na­pokiban százezer líra készpénzt (175.000 ko­ronát) küldött ajándékképpen az eperjesi görögka toli fene egyházmegyének azzal a kí­vánsággal, hogy az építendő görögkatolikus apácakolostor mellé szegények házát is léte­sítsenek. A görögkatolikus egyházmegye már régen tervezi egy kolostor megépítését, terve azonban anyagi fedezet hiányában nem volt megvalósítható. A pápa váratlanul jött nagylelkű ajándékával a kolostor meg­építését a megvalósulás stádiumába juttatta. — Humyady Ferenc gróf kilépett a ke­resztény pártból. Budapestről jelentik: Hu- nyady Ferenc gróf képviselő hétfőn levelet intézett Zichy János grófhoz, a keresztény gazdasági párt elnökéhez és bejelentette, hogy mintán kritikai szabadságának teljes­ségében akar felszólalni a költségvetés1 vitá­ban, a pártból kilép. Hunyady gróf a keresz­ténypártból való kilépését a kultusztárca .költségvetésénél tegnap elmondott ellenzéki beszédében be is jelentette. — Halálozások. Kavalszky Ágoston nyu­galmazott gimnáziumi igazgató életének 85. évében Eperjesen elhunyt. Temetése tegnap ment végbe általános részvét mellett. — Kuchár Miklós 21 éves eperjesi városi hiva­talnok, lelkes sportember, tüdőgyulladás kö­vetkeztében tegnap reggel meghalt. A fiatal, szimpatikus sportember halála városszerte nagy részvétet keltett. - - Pubr János, a Ko­máromi-vidéki Hitelbank oégjegyző titkára, a komáromi társadalom általánosan tisztelt UJ Beszedovszky-affér Párlsban Pária, junius 4. Páriénak aj Beesedov- sxky-aHérja van. Ugyanúgy, mint annak­idején, amikor Reszedovszky, a párisi orosz ügyvivő óriási botrányok között elhagyta | állását, most az Északeurópai Kereskedel­mi Banknak, Szoyjetoroszország franciaor­szági hivatalos bankjának, főtitkára mon­dott le állásáról. Krukoff-Angamthy főtit­kár 1905 óta az orosz kommunista párt tag­ja volt és mint ilyen a forradalom első nap­jaitól vezető szerepet töltött be a szovjet kerekedelmi életében. Tegnap a főtitkár levelet intézett a párisi lapokhoz és beje­lenti, hogy kénytelen lemondani, mert nem azonosítja magát a szovjet politikájá­val. Krukoffot lemondása után azonnal az kereskedelmi életében. Tegnap a főtitkár nem jelent meg és kijelentette, hogy min­den összeköttetést megszakított a kommu­nista párttal. Szabadlábra helyezték Slávik Dezső gátszlejegyzői Személyi bosszúból eredő feljelentés volt az oka a főjegyző letartóztatásának Kassa, junius 4- (Kassai szerkesztőségíink telefon jelen lése.) Tegnapi számunkban jelen­tettük, hogy a kassai ügyészség rendeletére letartóztatták Slávik Dezső gálszócsi főjegy­zőt hivatali sikkasztás gyanúja miatt. Slávik főjegyző ellen az volt a vád, hegy az 1925-től 1928-ig behajtott adókat, mint- ! egy 30.000 koronát, nem szolgáltatta be az adóihivatalba, hanem saját céljaira használ­ta fel azokat. Mivel a vizsgálat semmi olyan konkrétumot nem tudott felmutatni, amely bizonyította volna Slávik főjegyző bűnösségét a sikkasz­tás elkövetése körűi, ezért Pruszák dr. vizs­gálóbíró az ügyészségnek a vizsgálati fogság meghosszabbítására irányuló indítványával szemben elrendelte Slávik főjegyző szabadTábrahe- ly esését. A főijegyző ennek következtében ma délelőtt elhagyta a kassai ügyészség fogházát. A feltűnést keltő letartóztatással kapcso­latban egyébként úgy értesülünk, hogy tagja, 56 éves korában váratlanul elhunyt Az elhunytban, akit a becsület és kötelesség- tudás /mintaképének ismert mindenki, Mo- lecz Tivadar komáromi egyházi főkarnagy apósát gyászolja. — Református diákikonferencia Rozsnyón, Losoncról írják: A szlovenszkói református egyház által rendezett ötödik rét. diákkon­ferencia junius 30-án és julius kén Rozs­nyón folyik le. A konferencia célja a kalvi- nizmus közéleti jelentőségének kiemelése. A konferencia előadói: Magda Sándor dr. ref. lelkész (A filozófia köréből), Szőke Ist­ván retf. lelkész, Agyagási Sándor dr. ref. lelkész, Kenessey Kálmán, dr., Suttka István dr. (A judicium), Salamon Ferenc dr. (A munka kálvinista szempontból), Nar amcsik Imre ref. <s. lelkész (A világirodalom mai ágai), Sríhmidt Imre, Zsemlye Lajos ref. lel­kész (A kálvinizmus szociális üzenete), Var­ga Imre ref. s. lelkész (A uépmisszió), A konferencia programjába töibb kirándulás is fel van véve, igy Dobsina, Krasznahorka, bé­reikéi ref. áirvaház. A konferencia résztve­vői elsősorban főiskolások és középiskolák VII-VTII. 0, tanulói, akik Szlovenszkő terü­letére a csehszl. áll. vasút aktól III. o. féláru utazási kedvezményt kapnak, 100 krnen fe­lül gyorsvonaton is. A konferenciára junius L5-ig kell jelentkezni Kiss Gyula ref. teol. szeniornál Losonc, Ref. Teológia. E jelentke­zésnél azok, akik utazási kedvezményre igényt tartanak, jelezzék az állomást, ahon­nan Rozsnyóra indulnak és azt az állomást, ahova Rozsnyóról visszamennek, egyúttal a féljegy váltására jogosító igazolványért 2.50 K-t küldjenek. Utazáskor a diák igazolvány felmutatandó. A főiskolai hallgatóikat az elő­adók egyike .személyesen keresi fel. hogy a konferenciára vonatkozókat megbeszélje ve­lők, a középiskolások pedig hitoktató lelké­szeik utján értesittetnek a továbbiakról. — Harangszentelési ünnepség Bajoson. Komá­romi tudósítónk j-e lenti: Fölemelő ünnepség kere­tében 6-zentelték fel vasárnap a bajcsi r. k. tem­plom két uj harangját, melyet a háborúba vitt ré­gi harangok helyett öntettek az áldozatkész hí­vek Kulcsár Imre plébánosuk buzdítására. A szen­telés! szertartást a nagyszombati apostoli admi­nisztrátor megbízásából Maj&r Imre dr. komáromi apátplébános végezte nagy papi segédlettel, akit a község fouccáján fölállított diadalkapuval fo­gadtak. A szentelés! szertartás után Majer Imre dr. apátplébáncs gyönyörűen fölépített szentbeszédet intézett a templomtéren összegyűlt néphez. A ezép'hangu harangok Dosztál Jakab komáromi cég sikerült munkáját dicsérik. xx Darvas János: Elsüllyedt világ c. köny­vét a P. M. H. olvasói 5-ért (a szerző kézjegyé­vel 10 K-ért) kaphatják bérmentve kiadóhiva­talunk utján. az ügy hátterében személyi bosszúból ere­dő feljelentés húzódik meg, amelybe rorszindulatulag keverték bele Slá­vik főjegyző személyét is. A lefolytatott vizs­gálat megállapította, hogy a gálszócsi városi pénztárban néhány év­vel ezelőtt nagyobb arányú sikkasztás tör­tént, azonban azt Mi halkó Árpád községi pénztáros követte eü, akit Slávik főjegyző éppen emiatt 1928-ban elbocsátott állásá­ból. Mihalkó elbocsátása után feljelentést tett Slávik főjegyző ellen azon a címen, hogy a sikkasztást az ő tudtával és hallgatólagos beleegyezésével követte el. Slávik főjegyző mostam letartóztatásáa erre a feljelentésre vezethető vissza. A szabadlábra való helye­zéstől függetlenül tovább folyik az eljárás Slávik főjegyző el­len, ugyancsak eljárás folyik Piehlik József aljegyző és Eandrács Mihály, Gálszécs község volt főbírája ellen, akiket Mihalkó szintén azzal vádolt meg, hogy tudomással bírtak az ő sikkasztásairól. Ufabb jelentés a hindu harctérről London, junius 4. A worlii szükség!egy­ház előtt tegnap újból zavargásra került a sor, amikor a hindu bennszülöttek egy pre­cessziója be akart hatolni a cellákba, hogy a foglyokat kiszabadítsa. Az angol csapatok természetesen az önkéntesek útjába állot­tak és csakhamar veszedelmes kézitusára került a sor. A nép a katonákat kővel do­bálta meg, a katonák viszont hatalmas bambuszbotokkal védekeztek. A kémtusá­ban 88 személy megsebesült. Delhi, junius 4. Az üzleti élet az egész városban pang és nem lehetetlen, hogy néhány napon belül általános sztrájk üt ki. Gandhi hívei megállapodást kötöttek a bol­tosokkal, amelynek értelmében külföldi árut nem adnak el. Az üzletemberek ér­vénytelennek nyilvánították az alkirálynak azt a rendeletét, amely megtiltja, hogy az üzletek előtt hindu sztüájkhiztosok állja­nak. Az üzletemberek elhatározták, hogy ha a rendeletet nem vonják vissza, tiz na­pig sztrájkba lépnek. A nagykereskedők csatlakoztak a kiskereskedők elhatározásá­hoz, — Fel akarják oszlatni a híres hortobágyi gulyát és ménest, Debrecenből jelentik: Óriási' feltűnést keltett, hogy a belügyminisz­ter utasította a várost, hogy haladéktalanul intézkedjék a hortobágyi híres gulya és mé­nes feloszlatása tekintetében, mert ennek fenntartása a városra súlyos terhet jelent és a város háztartását kedvezőtlenül befolyá­solja. Miután a gulya és ménes az idegenfor­galom szempontjából is fontos, a debreceni gazdák elhatározták, hogy a végsőkig tilta­kozni fognak a feloszlatás ellen, mely egyér­telmű lenne az érdekes hortobágyi nomád­élet'és a speciális magyar népélet halálával. — A budapesti rendőrség kiéhezíetéssel akarja elcsípni a megszökött Czinóber József banktiszt­viselőt. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Czinóber Józsefet, a Leszámítoló Bank megszö­kött tisztviselőjét még mindég nem sikerült kéz­ieken teni. A rendőrség reméli, hogy Czinóbe-rt kiéhez tetőssel sikerül elcsípni. A bankrabló minden ismerősét ée barátját detektívek figyelik. A nyo­mozás eredménytelensége miatt a főkapitánysá­gon ma megbeszélések folynak arról, hogy Ozinó- be>r fejére magas összegű pénzjutalmat tűzzenek ki. — Újból óriási vihar vonult végig Magyaror­szág felett. Budapesti szerkesztőségünk telefonál­ja: Az országban tegnap délután ismét- óriási vihar vonult át. Debrecenben galambtojás, Tiszasz-ed őr- kényben ludtojás nagyságú jég pusztított. A vil­lámcsapásnak hat halálos áldozata van. Sopron­ban évtizedek óta nem fordult elő olyan borzal­máé felhőszakadás, mint a tegnapi voílt. — Aj újonnan megválasztott érsekujvári iskolaszék alakuló ülése. Érsekújvár! tudósí­tónk jelenti: Miután a nagyszombati egyház- megyei hivatal jóváhagyta az érsekujvári. róm. kát iskolaszéki választásokat, az iskola­szék a napokban tartotta az alakuló ülését Ehrhaxdt Viktor c. kanonok, egyházi elnök mondott megnyitó beszédet, amelyben meg­kapó szavakkal jellemezte az iskola fontossá­gát az egyház életében. Majd bemutatta az apostoli adminisztratura jóváhagyó leiratát amelynek ismertetése után az iskolaszék tag­jai kezébe letették az esküt. Ugyanekkor bejelentette azt is, hogy az illetékes fórum Ozorai József dr.-t, az iskolaszék évtizedeken át volt elnökét meleghangú levél kíséretében újból kinevezték az iskolaszék tagjává, úgy­hogy nem volt semmi akadálya annak, hogy; ismét őt válasszák meg egyhangú lelkese­déssel az iskolaszék elnökévé. Noszkay Ödön dr. méltatta meleg szavakkal Ozorai dr. nagy érdemeit, amelyeket évtizedes közéleti mun­kásságával szerzett. Ezután fontos kérdések­ben tanácskozott az iskolaszék, de a Simor- intézet építése, illetve eladása ügyében egy­előre várakozó álláspontot foglalt el. — Egy uői lábat és egy gyermekholttestet fogtak ki Pozsonyban a Dunából. Pozsonyi szerkesztőségünk telefonálja: Urbán Alfréd li­get-falusi munkás ma délelőtt a Duna mellett, az úgynevezett Auspitznél egy női lábat talált, amit a viz a pattra sodort. A rendőrség meg­indította a nyomozást ez ügyben. — Ugyan­azon a helyen egy fiatal gyermekholttestet is találtak. A kis holttest ruhájában lévő szemé­lyi igazolvány alapján kiderült, hogy az illető Kővár Vilmos tízéves bécsi iskoílásfiuval azo­nos, aki május 29-én Bécs környékén egy tu­tajról a Dunába esett. A kisfiú szüleit a pozso­nyi rendőrség értesítette az esetről. — A kassai törvényszék ötévi börtönre Ítélt egy magyarországi származású betörőt. Kassai szerkesztőségünk telefonálja: Többszörösen büntetett, veszedelmes betörőt vont ma felelős­ségre a kassai kerületi bíróság Móricz-tanácsa Bredács József magyarországi származású ál­lásnélküli erdőőr személyében. Bredács, aki eddig már többesztendei fegyházbüntetést töl­tött ki különböző betörésekért és lopásokért, réme volt a tornai járásnak, ahol ez év tava.- szán a betöréses lopások egész sorozatát kö­vette el. Ezúttal három betöréses lopásért von­ta felelősségre a bíróság, amiket Tornán köve­tett el. Bredács oz év március 27-én ugyanis betört Sidlik József tornai borpincéjébe, ahon­nan harminc liter bort-, több liter rumot- és kü­lönböző ruhaneműt lopott el. Másnap a Torna melletti erdőségben összetalálkozott Vajanesiik András erdőőrrel. akit előbb leit-atot-t. majd el­lopta tőle szolgálati fegyverét. Ugyancsak az­nap este betörést- kísérelt meg a tornai római katolikus templomba, azonban itt megzavarták, úgyhogy szándéka sikertelen maradt. A kerü­leti bíróság Bredács Józsefet ötévi börtönbün­tetésre Ítélte és elrendelte büntetésének kitöl­tése után a köztársaság területéről való kito­loncolását. | éJlluuien^ több szohóságbor^ £r/pÁrcéo. I | ^ilpijoijen, a be.S3eiT~ védjegyre! — Zsebmetszés a yasuii pénztár előtt. Nyustyáról jelentik: Kocka Mihály nvustyai lakos a rimaszombati vásárra készült utazni a napokban. A nvustyai vasúti pénztárnál nágv tumultus volt a vonat indulásakor és Kocka Mihály csak a perronra érve vette észre, hogy tolongás közben valaki kiemelte két és félezer koronát tartalmazó pénztárcá­ját. A károsult két idegent gyanúsított a zseb- metszéssel s ezért a kalauz kíséretében vé­gigjárta az összes kupékat feltételezve, hegy a pénztárnál föltűnően tolongó két idegen szintén a vonaton utazik. Rimabányán sike­rült is az egyik gyanúsítottat felismerni, akit Petrák József 28 éves nyitrai születésű facér kereskedősegéd személyében le is tartóztat­tak, a másik gyanúsított azonban észrevét­lenül kereket oldott. A letartóztatott keres­kedősegédet beszállították a rimaszombati ügyészség fogházába. Kihallgatásakor kere­ken tagadta, hegy a zseb mén t s zésb e n része lett volna. — Végzetes robbanás a sanghai loporraktárban. Londonból jelentik: A ean-ghai lőporrakt-á-rban teg­nap roba-bnás történt .amely hat embert megölt és ötvenöt megsebesített. Az anyagi kár óriási. — Kiugrott a robogó autóból és összezúzta magát. Nyitrai tudósitónk jelenti: A Privigye melletti Gajdéi község határában tegnapelőtt este egy személyautó száguldott át, melyen a soffőrön kívül egy Krebes József nevű fiatal­ember ült. A fiatalember az egyik utkanyaru- latnál kiugrott a robogó autóból és összetört tagokkal terült el az uimenti árokban. A sof- főr a fiatalembert beszállította a kórházba, ahol megállapitást nyert, hogy súlyos belső sérüléseket és agyrázkódást szenvedett és több csontját törte. Később sikerült kihall­gatni a fiatalembert, oki elmondotta, hogy nem öngyilkossági szándékkal ugrott ki a ro­bogó autóból, hanem azért, mert a so-ffőr nagy sebességgel vezette a kocsit és kérése dacára nem volt hajlandó mérsékelni a se­bességet. Nagyon megijedt és inkább kiug­rott, mert félt, hogy elöbb-utóbb felborul az autó és akkor halálát leli. qrorog-MAPfeiéHi kpgir

Next

/
Oldalképek
Tartalom