Prágai Magyar Hirlap, 1930. június (9. évfolyam, 124-146 / 2345-2367. szám)

1930-06-12 / 132. (2353.) szám

1930 június iá, csatiirtok. ________ _____________ _______ <PI^<£m A\acAaR HIRIjAP____________________________9 „I sten és a vitág előtt kinyitom ezt a kést és agyonszu rom a bátyámat“ A trencséni esküdtbiróság felmentette a testvér gyilkos- sággal vádolt 1 itvaillői legényt MILYEN IDŐ VÁRHATÓ A derült, meleg időjárás a köztársaságban to­vábbtart. A hőmérséklet maximuma 28 fok. Kisebb csapadékot Losoncról és Ógyalláról jelentettek. Miután a hűvösebb izlandi depresszió elkerülte Középeurópát, a meleg, szép időjárás — elszige­telt zivatarokkal — nálunk állandósulni látszik. — Nincs pénz a komáromi szlovák gimnázium felállításához. Komáromi tudósítónk jelenti: Hirt adtunk arról, hogy a komáromi Szlovák Liga kez­deményezésére deputáció járt a napokban Prágá­ban a Komáromban létesítendő szlovák gimnázium ügyében. A küldöttség azonban erre nézve a szükséges fedezet hiányára hivatkozással nem ka­pott biztatást. Csupán azt Ígérték meg Prágában, hogy a Komáromiban már létező szlovák polgári iskola mellett differenciád osztályokat fognak szuxesszive léte6iteni, amelyben gimnáziumi tan­tárgyakat i>s tanítanak majd. Úgy, hogy a régi algimnázium mintájára a IV. osztály elvégzésével a tovább tanulni óhajtó a gimnázium V-ik osztá­lyában folytathatja tanulmányait- Egyelőre egy ilyen differenciáé osztályt állítanak fel jövőre. —- Kulturkép Ruszinszkóból. Ungváriról jelentik: A ezolyvai járásban fekvő Nelipin községben az elmúlt nap az ottani viszonyokra jellemző eset történt. Stern Lázár munkást ikrekkel ajándékozta meg a felesége. A nagy nyomorban és szegény­ségben élő munkáscsalád egy kis kalyibában lakott., amely kedvenc tartózkodási helye volt a környék patkányainak is. A elmúlt éjszaka a patkányok az újszülött ikerpár egyikének egész altestét lerágták és a lábait felfalták. — Előkelő otthont rendez be önnek a Bú­torkereskedelmi r.-t., Brati9lava, Suche-Myto í. 6. — Harminchárom éves minisztériumi leirat alapján keresi igazát Léva városa a katonai kincstárral szemben. Lévai tudósitónk jelenti: A lévai katonai laktanya épületének tatarozása kö­rül érdekes vita fejlődött 'ki a város, a járási hiva­tal és a katonai prancsnokság között. Az országos katonai parancsnokság 'kívánságára a járási hiva­tal utasította a várost, hogy a tatarozáei munkála­tok rendkívüli kiadásait illessze be egy pótköltség­vetésbe és gondoskodjék arról, hogy a kaszárnya rendbehozatala rövid időn belül megtörténjék. A város kezdettől arra az álláspontra helyezkedett, hogy a rendbehozatal költségei a katonai kincstárt terhelik. Ezt az álláspontját most okmányokkal támasztja alá, amennyiben előkerültek az 1897-ből származó iratok, melyekben a magyar honvédelmi miniszter megállapítja, hogy a lévai laktanya tata- rozási költségei a városnak járó használati díjból levont összegből fedezendők. Minthogy ezt az ösz- szeget a csehszlovák katonai kincstár is rendsze­resen levonja, evidens, hogy a tatarozási költségek ás öt terhelik. A tanács a fontos adatok birtokában a járási hivatalihoz fordult, kérve, hogy az előző utasítást vonja vissza. Az ügy fejleményeit város­politikai 'körökben nagy érdeklődéssel kísérik. — Egy ostoba tréfa súlyos katasztrófát oko­zott Marseillesben. Páriából táviratozzak: Os­toba tréfát követett el pünkösd hétfőjén egy eddig ki nem nyomozott csíny tevő, aiki vala­hogy könnyfakasztó bombához jutott s az esti órákban behajitotta a bombát egy zsúfolásig megtelt kávéháziba. Tizenöt kávéházi vendé­gel, legnagyobbrészt asszonyt és gyermeket a kórházba kellett szállítani, mert részben a bonniba, részben az izgalom snrlyos beteggé tette őket. — Egy duhaj, véres éjszaka tárgyalása. Nyitrai tudósítónk jelenti: Kollár Dezső, Szőllösy Károly és Mészáros István mocsonoki legények azzal a váddal terhelve állottak a bíróság előtt, hogy ez év február elsején magánlaksértést, könnyű tes­ti sértést és idegen vagyon rongálását követték el. A „muris41 éjszaka történetét a vádirat az alábbiakban foglalja össze: A három vádlott az esti órákban a korcsmában iszogatott, majd hiú­mmá! t fővel kivonultak az uecára és rátámadtak egy Révay nevű mocsonoki földmives fiára. A fiatalembert félholtra verték. A lármára odament Kovács Gregor gazdálkodó, akinek láttára a táma­dók elmenekültek, de közben megfenyegették Ko­vácsot, hogy vigyázzon magára. Éjféltájban meg­jelentek a legények Kovács portáján, fejszével verték szét a lakás ajtaját és egyikük egy sörös üveget hajított a szobába. A palack fején találta Kovács 14 éves kisfiát, akit elborított a vér. Egy óra múltán a legények újból visszatértek, betör­ték a még épen maradt ablakokat, azután eltá­voztak. A főtárgyaláson mind a három legény ta­gadta a görbe éjszaka csinytevéseit, a bíróság azonban megállapította bűnösségüket és öt—öt havi fogházbüntetéssel sújtotta őket. Az elitéltek fellebbezést jelentettek be. — Kinnlevőségeit ruházza az Uránia bank­házra Nové-Zámky. Kérjen ajánlatot — Három betörés egy éjjel egy liptómegyel fa­luban. Tudósitónk jelenti: Napokkal ezelőtt egyet­len éjszaka alatt három betörés történt Ltptó- Tepla községben. Először Weisz Sándor gyógy­szerész lakásába hatoltak be a betörők, ahonnan mintegy 2000 korona értékű különféle értéktár­gyat, valamint 2300 korona készpénzt vittek ma­gukkal, majd betörést kíséreltek meg Fe-ureisen Arnold vendéglős és Plávky Ede gazda kárára, e két helyen azonban megzavarták őket, úgy, hogy zsákmány nélkül kellett elmenekülniük. A nyomo­zás során megállapítást nyert, hogy mind. a három betörést ugyanazok a.tettesek követtek el. A csendőrség megindította a nyomozjsfc. firtse Isávéhás jj &araftlslawa-Po3s«ny,Széü»Balt u,94 g Tu!» jdonos, Reisner Esténként BITTÓ SÁNDOR muzsikál. Trencsén, junius 11. A trencséni esküdt­biróság e napokban Ítélkezett egy testvér- gyilkossági perben. Vrana Antal és István együtt gazdálkodtak Litvaillő községben. Vrana István ez év januárjában eladta a sertéseket a vásáron, de a pénzzel nem ment haza, haneim a vendéglőibe, ahol a ké­ső esti órákig iszogatott. Antal bátyja este felkereste Istvánt a korcsmáiban 3 haza akarta vinni, de hiábavaló volt minden kérése. Erre Antal felült a kocsira, amellyel öccse falujába érkezett és haza akart hajtatni. Mi­dőn ezt István észrevette, kiszaladt a korcs­mából egy nagy késsel a kezében és ezt ki­áltotta: Isten és világ előtt kinyitom a kést és agyonszurom a bátyámat. Amikor utolérte a kocsit, lerántotta bátyját a kocsiról és olyan mélyen a mellébe sziurta a kést, hogy az néhány pillanat múlva hol­tan terült el a földön. Amidőn a testvér gyil­kos észrevette, hogy mit cselekedett, szánta-bámta tettét és a kbriiIáitoknak füt- fát Ígért, ha életre keltik testvérét. Vrana Istvánt letartóztatták és gyilkosságért vonta felelősségre a trencséni törvényszék esküdtbirósága. A tárgyaláson azzal védekezett, hogy ittas állapotban kö­vette el tettét. Az esküdtek verdiktje alapjain a bíróság kénytelen volt Vrana Istvánt felmenteni. Az államügyész indítványára Vrana a leg­fel sőb'b bíróság döntéséig fogva marad. JbznrnÁzKön^KuimmA. írók és komponisták munkában Budapest, junius 11. Lengyel Menyhért készülő uj darabján dolgozik, A kinai lány-on. Lengyel Menyhért régi, kedvenc ötlete valóéul meg ezzel a darabbal. Egész idei nyarát a Kinai lány befe- zéeóre fordítja, pihenéeét csak erre a munkára használja fel. Lehár Ferenc régi operettjeit frissíti fel és dol­gozza át, egyébként vár az üdvözítő szöveg­könyvre. Kálmán Imre A montmartrei ibolya partitúráját kéeziti e lő a nyomdai kiadás számára. Kinz, a híres bécsi operakompornista Auseeeba megy nyaralni és reméli, hogy ott egy régebbi ter­vét, egy nagyobb lélekzetü kompozíciót csi­nálhat. H. Müller, a Tüzek szerzője uj darabot ir, a da­rab címe Iza Dariu útja. Drégely Gábor uj vígjátékit fejezte be. a vígjá­ték cime Az Állam leánya. Külön érdekessége, hogy első előadása Milánóban lesz. Ez az első ma­gyar darab, mely karrierjét Olaszországban kezdi meg. Cári Zuckmayer, a kitűnő fiatal német hó be­fejezte uj darabját, melynek A köpenicki kapitány a cime. A darabot ősszel mutatják be Berlinben. (*) Tamás Alfréd növendékeinek hangversenye Kassán. Kassai szerkesztőségünk jelenti: Tamás Alfréd operaénekesének tan ár növendékei most tartották évzáró hangversenyüket a Schalkház nagytermében. Mindenekelőtt meg kell állapíta­nunk, hogy Kassa kulturális életében eddig erősen érzett űrt töltött ki Tamás Alfréd azzal, hogy sok esztendei sikeres színpadi szereplése után letele­pedve énekiskolát nyitott Kassán. Iskolája ja­nuár óta működik s ebből a szemszögből ítélve meg a szombati hangversenyen felmutatott ered­ményt, megállapíthatjuk, hogy Tamás Alfréd a maximumát produkálta annak, amit ily rövid idő alatt az énektanítás terén el lehet érni. Növendé­kei között akad egy-két figyelemreméltó hang­anyag, amely szakszerű továbbképzéssel idővel határozott értékké fejlődhetik. Ezek között kell felemlítenünk Trebunya Sárit, aki különösen a ParaS’Ztbecsület San tűzze áriájával és Tosca- imá­jával keltette fel a figyelmet maga iránt, Szeley Bitekét, aki a Bajazzók duettjével és több dal ha­tásos előadásával aratott megérdemelten nagy sikert, Sváby Bélát, akinek fejlődésképes tenorja a Bajazzóik prológusában mutatkozott meg a hatá­rozott érték jegyével, továbbá Haverla Antalt, Szabó Lajost, Mermelstein Farkast és Bállá Gyu­lát, akikről azonban csak további tanulásuk ered­ménye után lehet lesz pontos véleményt alkotni. A terjedelmes műsort Tamás Alfréd fellépése tet­te változatossá, aki három duettet énekelt Tre­bunya Sárival, Richtárszky Lenkével és Szeley Bitekével s ezzel, valamint a vizsga-hangverseny megrendezésével megérdemelt sikert könyvelhe­tett el a maga részére. (*) A budapesti Royal Orfeum romániai vendég­játékát engedélyezték. Budapestről jelentik: A Ro­yal Orfeum romániai vendégszereplését, amely elé a napokban váratlan akadályokat gördítettek, a bukaresti szépművészeti miniszter engedélyezte. (*) Reinhardt kalandja egy elmebeteggel. Ber­lini tudósítónk jelenti: Reinhardt, a világhírű ren­dező, mint megírtuk, most ünnepli szinigazga-tói működésének huszonötéves jubileumát. A jubileu­mot nagyszabású ünnepségekkel ülik meg. Egész Németország megiinnepli Reinhardt nevezetes év­fordulóját. Rengeteg vonatkozásban szerepel Rein- hard't neve és ez lehet az oka, hogy egy csöndes elmebeteg is tudomást vett arról, ami most Rein­hardt körül folyik. Egy nap ugyanis egy idősebb és jólöltözött ur jelent meg Reinhardt lakásán. Kulccsal nyitotta ki az előszoba ajtaját és ezért először azt hitték, hogy betörővel állanak szem­közt. Az idősebb ur azonban nem tett egyebet, minthogy felvette Reinhardt házikabátját, leült az íróasztalhoz, ahol dolgozni kezdett. Csakhamar kiderült, hogy az illető elmebeteg, aki Reinbardt- nak képzelte magát. Német lapok, amelyek az ese­tet hírül adják, megjegyzik, hogy manapság Rein- hardtnak adni ki magát nem is olyan őrültség. (*) Hasenclever ellen a bécsi rendőrség Isten- káromlás miatt bűnvádi feljelentést tett. Walter Hasenclever Házasságok az égben köttetnek cimü komédiájának bécsi bem u tatóelőad ása is botrányt okozott. Az első felvonás után megjelent a Volks- bühne színpadján az inspekcióé rendőrtisztviselő és közölte, hogy úgy a darab szerzője, mint né­hány szereplője ellen bűnvádi feljelentést tesz Istenk ár omlás miatt az ügyészségen. A szereplők közül Isten és a bűnbánó Magdolna megszemélye­sítője ellen tesz feljelentést. Az igazgatóság és a szereplők tudomásul vették a bejelentést, a da­rab előadását azonban folytatták. A rendőrtiszt­viselő később tényleg megtette a feljelentést. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA: ALFA: Egy nap a paradicsomban. (Filmrevü). FLÓRA: Casanova. (Iván Mozsuchin.) KOTVA: Josephita. (Renée Adorée.) Hangosfilm. LUCERNA: Az ő gyónása. (Anny Ondra-hangos- film.) METRÓ: Az asztracháni csavargó. (Gorfcij-film.) PASSAGE: Két szív % ütemben. (Filmoperett.) A POZSONYI MOZIK MŰSORA május 30—junius 2-ig: REDOUTE: Merénylet. (R. Schildkraut, L. Dröseler, M. Holmes.) ÁTLÓN: A kamaraénekes (hangosfilm). )( A bét sporteseményeinek középpontjában a csütörtökön Néwyorkban lefolyó Schm eling-Sha r- key mérkőzés áll, amely a boxolás világbajnokságá­ért folyik le. — P r á g á b a n is érdekes verse­nyek lesznek. Ma Koaseluih Károly a német Na- juch-hal játszik revansimecoset. Csütörtökön a Sla- via a kopenihágai Boldklubent látja vendégül. Ugyancsak csütörtökön vendégszerepei Borotra és két társa a prágai LTC teamje ellen. — Szombaton Spanyolország és Csehszlovákia válogatott mérkő­zése zárja le a hetet, ugyanakkor Mahrisdh-Ostrau- ban az Újpest vendégszerepei a Moravská Ostrava ellen. )( Újpest—SK Zsilina. A magyar ligabajnok és európai kupagyőztes kompletten veszi fel a küzdel­met az elkövetkezendő vasárnap Zsolnán, ahol és környéken általános nagy érdeklődés előzi meg e mérkőzést. Az Újpest vezetősége közölte már, hogy teljes első csapatával: Acht—Dudás, Kővágó, Fogl III.—Wilheim, Volentik, Borsányi—Ströck, Auer, Stofian, Spitz, P. Szabó veszi fel a küzdelmet. — Bár a zsolnai csapat ezideig különösen nagy csa­patokkal szemben megállta a helyét, ez alkalommal azonban, úgy véljük, minden tudását kell latba- vetnie, hogy megfelelő eredményt elérjen. A junius 15-én lejátszandó mérkőzés megfelel majd arra, vájjon a zsolnai csapat képes lesz-e harmadizben „Szlovenszkó bajnoka4* címét megvédeni. Minden­képpen nagy napja lesz a szlovenszkói és zsolnai futball nek, mert ha a zsolnai csapat sikeresen sze­repel, úgy kedvező auspici uniók között indulhat neki a közöl jövőben lejátszandó 'bajnoki döntők­nek. — (D5.) )( Kettős sikert aratott a Pöstyéni FK pünkösd­kor. A fiatal futballcsapat a pozsonyi Húsost 2:0, hétfőn pedig a Kassai ACot 2:1 arányban győzte le. )( Németország birodalmi futballbajnokságának középdöntőmérkőzéseit a következő vasárnap bo­nyolítják le. Leipzigban az IFC Nürnberg és a berlini Hertha, Dulsburgban a Holstein Kiél és a Dresdener SC játszanak a döntőbe való jutásért. )( A Kőbányai AC Riiszinszkén vendégszerepeit. Vasárnap Huszton az SK ellen\4:4, hétfőn Bereg­szászon az FTC ellen 1:1 arányú eldöntetlent értei. HALTEHilBfiER PwirteSspEk: §mSap8S3 - KoSfce Pfeftasv FEST - TIS2TST - £10 5 Központi üzem címe; Haltenberger festöqyár, Ko3ir? 2 . lSpoblt­Schmelmg és Sharkey harcrakészen A világbajnokjelöltek Newyorkba érkeztek, ahol holnap este dől el a nehézsúlya világbajnokság sorsa Newyork, junius 11. Egész Amerika a hol­nap este lefolyó bo x vi Lúgba jnokság jegyében áll. Mint Emdicottból jelentik, tegnap ott óriási zivatar volt, amely megakadályozta Sabmel ingnek utolsó szabadtéri trón ingj ét. Sohmeling ma reggel 9 órakor Jacobs és Machon menezserekkel és két detektív társaságában Newyorkba utazott. A meccsig mindössze 14 órányi pihenője van. Az endicotti vasúti állomáson óriási tömeg gyűlt össze Scbmeling búcsúztatására, aki fo­lyékony angol nyelven a következőket mon­dotta: Idegien vagyok ebben az országban, amely azonban barátságosan fogadott aprajától a nagyjáig, úgy önöknek, minit a sajtó kép­viselőinek köszönöm szív ességüket. Ezután az újságírókhoz fordult és igy szólt: — Sohasem szoktam meccseim előtt nyilat­kozni arról, hogy nyerek-e vagy nem. Most is )( A budapesti FTC Galántán kettős győzelmet aratott az ottani SE ellen. Első napon 6:2, másnap 5:2 arányban győztek a pesti amatőrök. )( Baía futballcsapata Posenben a játékerőé Wartát 4:2 (2:1) arányban legyőzte. )( A budapesti Törekvés Ungváron. Tudósitónk jeleníti: Magyarország amatőr bajnokcsapata, a bu­dapesti Törekvés pünkösdkor Ungváron vendég- szerepeit. Vasárnap pályaavatőmérkőzéeen az UTK-t 14:0 (8:0) arányban legyőzte, hétfőn pedig az SK Ruse-szal végzett 3:0 (2:0) soore-ral. E meccsen Gottlieb Ferenc, aki a bíró testület tilalma ellenére bíráskodott, a Törekvés egyik játékosát feleselgetés miatt kiállította. A budapestiek 10 em­berrel is állandóan a kapuhoz szegezték a szláv 'bajnokot, amelyet csak Boksay kapus bravúros védése mentett meg a tucatgóltól. A Törekvés mindkét nap iskolajáfékot produkált. )( Nyugat9zlovcnszkói eredmények. Wiener SC— SK Vágsellye 5:3 (3:1). — Dunaszerdahelyi AC— VÁC FC (Budapest) 1:1 és 5:4. — Nyitrai AC— Budapesti AK 2:1 (hétfőn). )( Nagyszombati eredmények. A Rapid vasárnap a budapesti BAK-ot 4:3, hétfőn a prágai Sparta II. csapatát pedig 3:1 arányban győzte le. Az SK Tr- nava a bécsi Spartát verte meg 5:3 arányban. )( Északmagyarországi csapatok Szlovenszkón. Eperjesen a Diósgyőri VTK vendégszerepeit és 1:2 arányban kikapott a Törekvéstől. — A salgótarjáni Bányász TC Handlován játszott, ahol 3:1 arányban győzött. )( Nagyértékü atlétikai örökös vándordijat alapí­tott az eperjesi PTVE a megboldogult Darvas Fü- löp emlékére. A dijat először a junius 19-én meg­rendezendő nemzetközi versenyen tűzik ki az ötös magasugró csapatverseny győztese számára. Az ETVE nemzetközi versenyére nevezéseket már elfogad Sebess Béla, Sabinov (Berny Urad). )( Délszlovcnszkói eredmények. A brünoii Zsi- denice kombinált csapata a kettős ünnepen Zólyomban vendégszerepelt. Az első nap a ZTK-tőI 4:2 arányban kikapott, másnap azonban 2:2 eldöntetlenre mérkőzött. Jó bírók voltait: Dietz (Ruttka) és Moller. — Párkányi TE— Bátorkeszi SE 6:2 (4:2). Párkány kombinált csa­pattal kezdett, de később kicserélte a játékosokat és igy fölénybe jutott. A hazai csapatban Drőzdy, a vendégeknél Hegedűs és Beskó kapus tűnt ki. Köves dr. esztergomi bíró mintaszerűen bírásko­dott. — F ü 1 e k i T C — Körmöcbányái S'K 2:0 (0:0). Góllövők Galbáos és Sztronga. Kitűnő bíró: Mándy tanár (Rimaszombat). )( A III. kerület Spalatóban kettős vereséget szenvedett a Hajdúktól. Első nap 3:2-re, hétfőn 2:1 j arányban vesztett. . * hű maradok ehhez a>z elvemhez és csak any- nyit jelentek ki, hogy el vagyok készülve és bízok magamban. Ellenfeleimnek, Sharkevnek üdvözletemet és sportbaráti kézszoritásomat küldöm; re­mélem, hogy közöttünk becsületes harc lesz, amelyből tényleg a legjobb erő főig győztesként kikerülni. Sharkey is tegnap délelőtt fejezte be Miami­ban tréningjét é? már tegnap este megérke­zett Newyorkba. Sharkey testi kondíciója kitűnő, múltkori sérülését kiheverte és hasonlóan Schme- linghez, bizakodóan tekint a holnap esti küzdelem elé. Az amerikai lapok hasábokban foglalkoznak a világbajnok9ági küzdelem esélyeivel, a fo­gadások egyelőre még Sharkey javára szól­na!?, azonban már Schmedingnek is nyerési lehetőségeiket adnak. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom