Prágai Magyar Hirlap, 1930. június (9. évfolyam, 124-146 / 2345-2367. szám)

1930-06-28 / 145. (2366.) szám

10 1930 június 28. szombat ...... rS zmHÁzKcao^Kai>TüRA.l ^PBBMBgWÍBHIBBBMagggg3aMBgBBgKIWCBBBWWWSMMWMMMMHMM|WBW!PWy (*) Janovics Jenő a kolozsvári magyar színházat átadta a szinpártolő egyesületnek. Kolozsvárról je­lenítik : Janovics Jenő, a kolozsvári magyar szin- !ház igazgatója megvált a színház vezetésétől és át­adta azt a Magyar Szim pártoló Eowesűletnek, amely a színház négymillió lei adósságát is magára vál­lalta. Janovics mint művezető igazgató fog ezután a színházban működni. A színház évente hót hóna1- pig szint előadásokat és a hátralévő időbeni mozi- eJőadásokiait fog tartani. Janovics h&rlapirók előtt kijelentette, hogy az dmpériumváltozáskor 80 millió 3ei vagyona volt, ami teljesen elveszti, úgyhogy legutóbb már a minimális kiadásokat eem tudta fedezni. (*) Salamon Béláék pozsonyi sikere. Két asuíolt ház kacagta végig szerdán és csütör­tökön Salamon Bélának és társulatának po­zsonyi vendégjátékát. A kolosszális pozsonyi siker is azt bizonyítja, hogy a hamisíthatat­lan pesti humor interpretálásának valóban nagyszerű művészei úgy Salamon Béla, mint a többiek: Rajna Alice, Várnai László, Len­gyel Gizi, Komlós Vilmos, Götz Erzsi, TáMián László és Havas Sándor. A két est műsorán Nóthy Károly, Vádnál László, Lőrinci Miklós, Nagy Endre és László Miklós bohózatai és tréfái szerepeltek. A pozsonyi közönség — amelynek most oly kevés alkalma van ehhez a kedves pesti műfajhoz — valósággal holtra kacagta magát a tökéletetesen eljátszott mu­latságos jelenetek fölött, s a szereplőket minden szám után zajosan megtapsolta. (*) A Szent Iinre-év és az Athenaeum. Az ország szerte meginduló Szent Imre - ü nnep s égek alkalmá­ból az Athenaeum három uj, a szent királyfi, éle­tével, korával és legendáival foglalkozó kiadvá­nyával lép a magyar olvasóközönség elé. Erdélyi László egyetemi tanár, jeles történettudósunknak két miive jelenik meg: a Szent Imre és kora című kötetében a HHornos királyfi korának történelmét tárgyalja a modern oicnvomozó történet eszközei­nek segitségbevételével, mig a Szent Imre legendá­ja című munkájában Szent Imre csodáinak Agen­da ja művészi fordításban, tudományos magyaráza­tokkal érteti meg az első magyar királyfi nagy népszerűségét. A harmadik kötetben Kosztolányi Dezső tizenhárom latin Szent Imre-himnuszt for­dított le művészi tökéletességgel; e verseskötet különös érdekessége, hegy a magyar fordítás mel­lett a latin eredeti szöveget is közli a kiváló for­dító. Mindhárom kötet tartalmához méltó nemesen egyszerű köntösben illusztrációkkal díszítve je­lent meg. A „Szent Imre és kora" és a „Szent lm- re-himnuszok“ ára kötetedként Ke 15.60, mig a „Szent Imre legendája" Kő 11.70. Megrendelhető a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivatalában Praha II., Pamská 12/HI. Portó Kő 3, utánvétnél Kő 5. (*) Affér az oroszokkal a színészkongresszuson. Becsből jelentik: A harmadik nemzetközi színész- kongresszus az orosz színészeket is meghívta a kongresszuson való részvételre. A meghívására orosz részről igen udvariatlan hangú válasz érke­zett. A kongresszus vezetősége az oroszoknak adott válaszában többek között a következőket írja: „Az a tény, hogy önök minket árulókként, címeznek, csupán azért, mert nem fogadjuk el kommunista dogmáikat, nagyfokú önhittségre vall ugyan, de nem ejt minket csodálatba. Őszintén sajnáljuk az önök állásfoglalását, amelyet bizonyá­ra nem oszt valamennnyi tagjuk". (* *) Chaplin uj darabja: City Líghts. Londonból jelentik: Most érkezett vissza Londonba Holly­woodból a neves angol drámaíró, Frederictk Lonsdale. Nagy cikket irt tapasztalatairól s az elragadtatás legmagasabb hangján emlékezett meg Ckariie Chaplin City Lights (Városi fények) című uj darabjáról, mely most készült el s nemsokára bemutatóra kerül. „Remek! — mondja Lonsdale, a pátosz keveréke a legburleszkebb kómikumimal. Véleményem szerint Chaplin alkotása. CharJie egy csavargó szerepét játssza, akinek van egy mil­liomos barátja, aki csak akkor barátkozik vele, ha berúgott. A milliomos a barátság egy akut ro­hamában Rolls Royce-át kölcsönadta Ghaplhmak, aki egy cent nélkül nekivág a világnak a drága kocsin. A City Lights hősnője egy vak leányka s a vele való játék a pátosz olyan fokára emelkedik, hogy ezzel Chaplin korunk legkiválóbb tragikus színészei színvonalát érné el, ha nem volna annyi­ra utolérhetetlen burleszk színéé®. Ez a kis em­berke halántéka felett őszülő hajával Napóleont szeretné eljátszani. Ha megteszi, bizonyára nagy­szerű lesz ... És ugyanilyen volna Hamletban is ... Sok böfos ember azt vallja, hogy a hangos film már elérte csúcspontját. Igaz ez,vagy nem, — de annyi bizonyos, hogy a City Lighs újra szenzáció ja lesz a néma filmnek". (•) Kettős filmbemutatót tartott az Elektra prá­gai fitmtársaság. A varsói citadellában Zapöleka Gabriella híres történelmi regénye került hangos­filmre Várkonyi Mihállyal a főszerepben. — A Tarakanova énekes nagyfáim Elisabetih Petrovna cámő korából pompás történetet visz vászonra. Mindkét darab nagy sikert aratott és az utóbbi már fut is az Alfa-mozgóban. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA ADRIA: A szerelem ébredése. (Báriky Vilma.) ALFA: Tarakanova. (Hangosfilm.) KOTVA: A mindennapi kenyér. (2. hét.) LUCERNA: Szt. Lajos király hídja. (Lil Damita.) METRÓ: Bili, a jó katona. (Syd Chaplin.) PASSAGE: Két szív % ütemben. (5. hót) A POZSONYI MOZIK MŰSORA ÁTLÓN kertmozi: A fekete-erdői leány. Páros mérkőzések napja Wimbledonban London, június 27. Borús időjárás mellett ma megkezdték a füvespálya tenni isz világbajnokság páros konkurenciáit. A csehszlovák Davis Cup- ketttős: Menzcl és Kozseluh aa angol Lezárd—Rut- man kettőst könnyen győzte. A többi favorit-pá­roknak is csekély feladatuk adódott. így tovább jutottak: Prenn—Kleinschrott, Cochet—Brugnon, Hopmann—Williard, Austin—Oliff, Tildén—Tim- mer, Doeg—Lőtt, Banda—Abe, Crolc—Rees és a Bell—Mangin párok. — A vegyespárosbam az A üs­sem—Tildén kettős 6:1, 6:4 arányban legyőzte a Heely —Perry párt. A nőiegyesben Miié. Mathieu Joan Fryt 6:2, 6:1, Betty Nutball, az angol közönség kedvence, Jame- sonl 6:4, 6:3, a svájdi Payot pedig az amerikai Greset 6:4, 6:3 arányán győzte le. Aussem Cilly az angol Bridgét 6:3, 6:2, Miss Ilquham az angol Her- veyt, Miss James pedig Miss Roudot győzte le. Bocshay a Magyar Kupa győztese Budapest, június 27. (Szerkesztőségünk távi­rati jelentése.) A hungáriauti pályán a Magyar Kupa ezévi döntőjében a szegedi Bástya és a debreceni Bocskay találkoztak. A debreceni csa­pat meglepően nagy fölénnyel, 5:1 (4:1) arány­ban, győzött a Bástya felett és ezzel a Magyar Serleg védését 1930-ra megszerezte. )( A Sparta és Bobcmians ma esti mérkőzése dönti ef, hogy a csehszlovák részről melyik csapat képviseli másodiknak a prágai futballt a Közép­európai Kupában. A Bohemdans két ponttal vezet és amennyiben győz, úgy a Sparte, amelynek még a Viktória Zsizekov elleni meccse is 'hátra van, ki­esett újra a kupameccsekbőL )( „Germania", a német-amerikai válogatott csa­pat Karlsrulieban a KFV ellen 7:3 (4:1) arányban győzött. )( Hilden, a Wiener AC válogatott kapusa a lon­doni Arsenalhoz szerződött. A WAC negyedmillió korona lelépési dijat kapott az angol csapattól. )( A budapesti vizipólőbajnokságban az MTK ez UTE-t 3:2 (0:1) arányban legyőzte. A bajnokság­ban az MTK vezet 8 ponttal a III. kerület (4) előtt. )( A budapesti köztisztviselők atlétikai verse­nyén Marvalics a diszkoszban 46.60 méterrel győzött Bácsalmáséi előtt. A távolugrásban Szabó 7.02 mé­terrel győzött. )( Féloldali szélütés érte Feuer Benőt, aí ismert pozsonyi sportembert. Pozsonyi szer­kesztő ségünk telefonálja: Tegnap este 10 óra­kor a Szárazvámon sétált Feuer Benő ismert pozsonyi sportember és hrlballbiró, a Srobár áruház üzletvezetője, amikor hirtelen rosszul lett. A mentők bevitték a pozsonyi állami kórházba, ahol megállapították, hogy ^ félol­dali szélütés érte. állapota ma délelőtt ja­vult. Pozsonyi sportkörökben élénk részvé­tet keltett Feuer Benő betegsége. IA L T É M i E M si E 8 Gyártelepek: Budapest - Koilce PieSfany FEST - TISZTIT - MOS Központi üzem címe: Haltenberger Festögyár, Kosice 2 )( Konrád Kálmán, a kiváló magyar futballista aa FC Zürich trénerségét vette át. Konrád a Hun­gáriából való távozása után a müncheni FC Bayem trénere volt. )( Szlovenszkó szlovák bajnokságának középdön­tő meccsei vasárnap folynak le Ungvárott és Besz­tercebányán. Az előbbi helyen -az SK Rusj és a BratlisLava, az utóbbin az SK Slavia és az SK Zsi- lina mérkőznek. )( Vigyázat: mélyütés! Penneylvániáből jelentik: Godfreyt Pennsylvániia területén diezkvalifikálták azért a mélyülésért, amit Caroerának adott. Caarme- rát a boxunió győztesnek nyilvánította, ellenben két trénerét ás megbüntette, mert meccs közben megverték két hivatalos embert. )( A budapesti Újpest első genfi ellenfele a spa­nyol Reöl írun lesz. A meccset a magyar rádió közvetíti. )( Úszó verseny Nyitrán. Nyitná tudósítónk jelen­ti: A Nyiírai AC úszószakosztálya június 29-én nagyarányú háziuszőverseny t rendez a szigeti sza­badfürdőben. A bő program egyes számainak nyer­teseit és jó helyezettjeit fogják indítani a közel­jövőben megtartandó városközi uiszővexsenyen, melyre Pozsony, Kassa, Komárom, Nagyszombat és Érsekújvár legjobb úszóit hívják meg. )( PTE Pozsony—Nyitrai AC teDniszversenyt ke­mény küzdelem után a pozsonyi csapat nyerte meg 7:6 arányban. Az eredmény feltétlenül hízelgő a nyitrai együttesre, amennyiben a PTE temniszgár- dája országos viszonyban is elsőrangú játékerőt képvisel. A nyitraiak közül Satzke dr., Trnka és Vaíent, valamint Hajekné tűntek ki A pozsonyiak közül Weidenhoffemé—Hagenauer volt osztrák baj­noknő mutatott tüneményes játékot. )( A KFC, az újdonsült MLSz-bajnok Nyitrán. Nyit- rárő! jelentik: A Nyitrai AC vasárnap látja ven­dégül a Komáromi FC-t, az újdonsült MLSz-bajno- kot. A nyitrai csapat a legerősebb felállításban ve­szi fel a küzdelmet a nagyszerű formában levő ven­dégcsapat ellen s ágy előreláthatóan szép küzdelem­re lesz kilátás. Tekintettel a Nyitrai AC utóbbi idő­ben elért szép eredményeire, a városiban bizakodó a hangulat a mérkőzés kimenetelét illetőleg. A pesszimisták minimális KFC-győzeimet jósolnak. A találkozás iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg. )( Ajax (Hollandia)—Ligeti 1:1 (1:1). Bíró: BrüM E. Nagy várakozás előzte meg a holland baj­noki tabella második helyezettjének pozsonyi sze­replését. A hollandusok közepes futballt játszot­tak és kévésén múlott, hogy nem szenvedtek vere­séget aa egyébként formáján alul játszó Ligetitől. Mindkét csapat fáradtan mozgott, ami a nagy hő­ségre vezethető vissza. A játék elején a pozsonyiak 'támadnak, Mutter tizenegyese révén vezetéshez jut­nak, de röviddel ezután a hollandus van Mertens gyönyörű fejesből kiegyenlít. A második félidőben mindkét oldalon több biztos gólhelyzet, amelyek azonban Malcnázatlanxrl maradnak. A mérkőzésnek nagyon fair lefolyása volt. A hollandusoknál külö­nösen a csatársor jobb szárnya, a pozsonyiaknál a védelem tetszett. irádiomusor VASÁRNAP PRÁGA: 7.00 Zenekari hangverseny Kariebad­ból. Műsoron Straues J., Ki email, Grütufeld, Sme- fama, Lehár. Dvorá'k, Kálmán és Kolo müveiből. Jáísza a fürdőzenekar. 8.30 Wiedermann orgona- hangversenye a csehszlovák templomiból. 9.30 Ünnepi leadás Belgrádból a Szoba! ünnepély alkalmából. 12.00 A R. J. zenekarának hangverse­nye Fucsik, Scbreiner, Straues J„ Moor, Ofíenibaöh, Kubin, Kricska, Balltiog, Kálmán müveiből. 15.00 Leadás a Stadionból. A munkás ifjúság torna- gyakorlatai. 18.00 A belgrádi szokol ünnepély leadása. 19.30 Leadás a Nemzeti Színházból: Csajkovszkij: Eugen Onegin. Opera három felvo­násban. A szünetben sport eredmények, hírek. 22.00 Leadás Belgrádból. Éjjeli ütközet. A Szokol ünnepély befejezése. - BRÜNN, POZSONY, KASSA és MAlIRISCH-OSTRAU egész nap prágai műsort közvetítenek. — BELGRÁ D: 19.30 Slatim Alex csellóbangversemye. — HAMBURG: 20.00 Milllöcker-est. Egyveleg Millöcker operettjeiből — MILÁNÓ: 20.30 Lomháid operettje Madame di Thebe. — MÜNCHEN: 20.00 Kálmán: Oirkusz­herce'gnő. Utána tánczene. — RÓMA: 21.02 Fran- dhetti: Kolumbus Kristóf. Utána birek, dirvat- revue. — STUTTGART: 19.30 Leadás a Nemzeti színházból: Verdi Aida, — BÉCS: 10.30 Bach: Kantate. Előadja Weisenibaok kamarazenekara. 11.05 Osztrák zene a bécsi klasszikusok korából. 13.05 A Maoh zenekar hangversenye. 14.55 Az osztrák uszóbajnokságók. 16.30 Hangverseny a va­kok intézetéből 17.45 Piet6obmanm dr. előadása: Java belsejéből. 18.30 Fortner: Balladák. 19.00 Use Möller Berlioz három dalát énékili. 1955 Ka­marazene Haydn, Franck, Malmairól és Klangel müveiből. 20.25 Leadás az operából. Műsor bemon­dás szerint. 21.15 Családi est. — BUDAPEST: 9.00 Újsághírek, kozmetika. 10.00 Egyházi zene és szentbeszéd a belvárosi plébániaitemptomiból Szenitibeszédet mond Hudyma Emil főgimnáziuma igazgató. 11.00 Református istentisztelet a Kálvin téri templomból. Prédikál Enyedy Andor miskolci lelkész. Utána: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd: A m. kir. Országos Tiszti Kaszinó szalón- zenekarámk bangvereenye. Vezényel Beádba István karnagy. 14.00 Gcamofonhangverseny. 15.30 A m. kir. földmivelésügyi minisztérium rádió- előadássorozata. Réthly Antal dr. egyeteand magán­tanár, meteorológiai intézeti aligazgató: „Az idő­járás okozta gyümölosfakárok és az ellenük való védekezés." 16.00 Rádió Szabad Egyetem. (Az iskolánkivüJi népművelés rádióelőadása.) 1. Frá­ter-nótákat énekéi Cseilényi József, a Nemzeti Szinház művésze. Kíséri Bura Sándor és cigány- zenekara. Bevezetőt mond Molnár Imre dr., a Zeneművészeti Főiskola tanára, 2. Saőllősy Alfréd dr. min. titkár: „A mezőgazdasági termények be-1 hordása". 8. Fráter-nótákat énekel Cselényi Jó­zsef. Kíséri Bura Sándor és cigányzenekara. Utána: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 17.10 Szaiay László dr.: 1. Péter-Pál. 2. Harangok. Felolvassa Fehér Józsiéi dr. 17.45 A m. kir. 1. honvédgyalog­ezred zenekarának hangversenye az Angolpark- ból. Vezényel Friesay Richárd zeneügyi igazgató. 19.15 Komáromi János felolvasása. 19.45 Részletek Lehár Ferenc „Mosolyonszág" és „Gárevics" c. operettjeiből. Előadják Ueetty Józsa, a berlini operaház művésznője és Szedő Miklós dr., a Városi I Szinház operaénekese. Vezényel Polgár Tibor kar­Szentiván fttrdő- Swlttujaiiské Tepllce strandjának ünnepélyes megnyitása Péter Pál napján junius 29.-én Zene,- tánc, vizi-cabaret nagy. 21.20 Pontos időjelzés, időjárásjelentés, rész­letes sport- és lóversenyere dm ónyek. Majd: Far­kas Jenő és cigányzenék© rának hangversenye a Spolarich kávéházböL * HÉTFŐ PRÁGA: 11.16 Vegyes lemezek gramofonon. 1250 Zenekari hangverseny Bizet, Meyerbeer, Halévy, Rübánstedn és Wagner müveiből 17.00 A R. J. zenekarának hangversenye Blodek, Jindriöh, Dvorak, Smetana müveiből 1S.20 Hírek és elő­adás németül 19.30 Marák Ottó énekhangversenye. Műsor bemondás szerint. 20.00 Gramofon. 20.20 Rádiőkabaró Brünnből 21.30 Az Orosz dalkör orosz dalokat énekel 22.30 Modem angol zene. — POZSONY: 11J30 Vegyes lemezek gramofonon. 12.20 Zenekari hamgvenseny Prágából. 13.30 Hírek magyarul és németül 16.30 Szórakoztató zene gramofonon. 18.00 Kamarazene. 19.30 Prága. 20.00 Kassa, 22.50 Modern angol zene. — KASSA: 11.30 Vegyes lemezek gramofonon. 12.35 A R. J. szalón- zenekarának hangversenye. 17.10 Falusi zene. 20.06 Zathurecky E. hegedüliangversenye. Műsoron Mo­zart, Kjuj, Zsolt, Respighi és Polgár müvei. 20.40 Tamiás A. énekhangversenye. 21.05 Zenekari hang­verseny. 22.00 Prága. 22.15 Hírek magyarul — BERLIN: 2050 Zenekari hangverseny. Utána tánc­zene. — MILÁNÓ: 20.30 Roseiná: II oonte Gry. — RÓMA: 21.02 Könnyű zene és vígjáték. — BÉCS: 11.00 Gramofon. 12.00 A Silving zenekar hang­versenye. 1550 Zenekari hangverseny. 17.10 Gyer­mek zene. 20.00 Kamarazene. 21.05 E. Welesz: Tréfa, játék. — BUDAPEST: 9.15 Országos póslás zenekar hangversenye. 9.80 Hírek. 9.45 Hangver­seny folytatása. 11.10 Nemzetközi vizjelző szolgá- laf. 12.00 Déli karangszxk Időjárásjelent és. 12.05 Gramofonhangverseny. 1255 Hírek. 12.35 Hang­verseny folytatása. 13.00 órakor pontos időjelzés, időjárás jelentés, vizjelző-szolgálat. 14.30 Hírek, élelmiszer árak. 15.00 Piac, árfolyamok, hírek. 16.00 Asszonyok tanácsadója. 16.45 Pontos idő­jelentés, viz állás hírek. 17.00 Szlovák-magyar nyelvoktatás. 17.30 Szik6zaj Horváth Lajos cigány- zenekarának hangversenye. 18.15 Genfi futball torna keretében Újpesti—Reál Union I mm spa­nyol futballcsapat helyszíni közvetítés Géniből. 20.00 órakor gramofonhangverseny 83.00 óra pon­tos időjelzés majd Pataki j nzz- hangversenye a Margitszigeti Spo! arich-éítereonből.

Next

/
Oldalképek
Tartalom