Prágai Magyar Hirlap, 1930. június (9. évfolyam, 124-146 / 2345-2367. szám)

1930-06-18 / 137. (2358.) szám

8BMBlMil^M^BMBHgaiBMBSgStaaSfiCWiM8KlSRS*jr*8SMWBBWWMaCTBHgCBM—H—8—11^—————— Százharminc pilóta háti meg Csehszlovákiában az áílamiordutai óta A Vecerni Ceské Slovo a csehszlovák aviatika válságáról A repülők szövetsége memorandumban foglalkozik a krízissel 8 VÍZUMOT Magyarorsságba, Romániába, Olass- orstágba, Lengyelorsságba még ugyanaznap megszerez » Prágai Magyar Elirlap pozsonyi kiadóhivatala. Pozsony, flrössling-ncca 86- I. Nem szükséges a pénz! előre beküldeni, as összegei után vételezzük. 4 többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága IIn Panská ni 12. III. eszközli ♦ POZSONYI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon 2787. Orössfing-neca 36/1. KASSAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon 495. Ruman-neea 6. UNGVÁRI szerkesztőség és kiadóhivatal: Pavíovies-neca 8. NYITRAJ szerkesztőség és kiadóhivatal: Metbod-tér 3. ❖ VASÁRNAP is megkapják a Prágai Magyar Hírla­pot előfizetőink Pozsonyban, Kassán, Nyiírán, Lo­soncon, Léván, Komáromban, üngváron, Rima­szombatban, Érsekújváron, Iglón, Eperjesen. Be­regszászon, Besztercebányái!. Selmecbányán,, Zsol­nán. Ipolyságon, Nagyszőlősön, Poprádon, Kés­márkon, Dobsinán. Rozsnyón, Tornaiján, Füleken. Zselizen, Párkányban, Pöstyénben, Vágnjhelyeu, Nagytapolcsányban, Gálssócsen, Dunaszerdahe- lyen, mert a lapot nem postán, hanem kilio.de utján kézbesítjük. — A pécsi egyetem nj rektora. Pécsről jelentik: Rektorválasztás vodt az Erasébet-tudományegyete- tnen. Az egyetem négy fakultásának rektorválasz- tői hosszas tanácskozás után egyhangúlag Bozőky Géza dr.-t, az egyetem váltójogász-professzorát választották meg a jövő tanévre Rector Magul- ficussá. — Negyvenkét egyházat látogatott meg Pé­ter Mihály püspök tavaszi kőrútján. Rimaszom­bati tudófiitónk jelenti: Péter Mihály, a tiszán- mneni református egyházkerület püspöke a teg­napi nappal befejezte egyház látogató kőrút­jának tavaszi ciklusát, Kövecses, Sajó récéké és Sajóé zen ifcÍTály gyülekezeteinek hivatalos meg­látogatásával. A főpásztor a megelőző napok során Runyán, Gömörmihályfa-lán, Kálosán, Válybam, Szkároson, Vienyón, Felső- és Alsó- falun és Felsőráson végzett hivatalos vizitációt s közben a rimaszombati anyaegykázhoz tarto­zó Mezőtelkes községben vett részt egy tem- plomezentelésen. Runyán, Lenkey Lajos közsé­gében teljes napot vett igénybe a vizitáció s a megy esz er te tapasztalható egykével ellentétben itt egész gyermeksereg tette kedvessé a rendkí­vül szívélyes fogadtatást. A mlhályfalai tem­plom roskadozó volta megdöbbentette a püs­pököt és kíséretét, a hivatalos látogatás hatása alatt azonban máris megtörténtek a kezdemé­nyező lépések a templom jókarbahozása tekin­tetében. Vályban minden elképzelés felülmúló szeretettel fogadták a magas egyházi vendéget, akik a legnagyobb dicséret hangján nyilatkoz­tak a községben szerzett tapasztalataikról. Itt Székely Bertalan lelkész mellett egy páratlan buzgóságu főgodnok áll a község élén Go cső Emii személyében. Kálosára menet irtózatos vi­har érte utó] a püspök és kíséretének autóját, a fogadtatásra kirendelt magyar bandéristák azonban az ítéletidő dacára is híven kitartottak. Az eddig meglátogatott egyházak közül a háló­sai van a legsúlyosabb anyagi helyzetben. Szká- rost és leányházait példás rendben lévőknek ta­lálta a püspök, ennek az öt egyháznak tagjai hitbuzgóságukban és nemzetükhöz való ragasz­kodásukban tündökölnek. A kövecses!, recs- kei és sajó&zentkirályi egyházak a legmagasabb színvonalon állanak az eddig meglátogatott 42 egyház sorában. Lelkészük Seress Zoltán, az egyházmegye egyik legképzettebb lelkésze, aki­nek értékes egyházépitő munkájában hü segítő­társa neje, aki valóságos misszionárius szolgá­latot teljesít a leánykor és a vasárnapi iskola vezetésével. A püspököt és a kíséretében lévő egyházi méltóságokat mindenütt határtalan lel­kesedéssel és szeretettel fogadták. A rendkívül nagy jelentőségű, de egyben nagy fáradságot jelentő munkában a püspöknek hűséges mun­katársa Tornallyay Zoltán egyházkerületi fő­godnok, Dusza János gömöri esperes és Barna Béla gömöri egyházmegyei gondnok, valamint Papp József püspöki titkár. Szeptemberre még huszonkét gömöri egyház meglátogatása ma­rad hátra, azután Abauj. Alsózemplén, Ung és Felsőzemplén egyházközségeit fogja megláto­gatni a püspök, természetesen azonban már csak jövő év tavaszától kezdődően. — A pápa szentté avatta Parcham Konrátl ka­pucinus barátot. Vatilkánvárosból jelentik: Vasár­nap folyt le ünnepélyes keretek között Parcham Komád kapucinus barát szenttéavatása, A Szent- atya a délután folyamán a biibornoki kollégium kí­séretében bord&zéken a Szent Péter bazilikába vi­tette magát, ahol imát mondott Parcham atya lel­kiüdvéért, Á Szent Péter bazilikában egy begy ült hatalmas közönség nagy lelkesedéssel és hódolat­tal fogadta a pápát, akinek az ilyen alkalomkor szokásos ajándékot nyújtották át. Az ajándék az n'i fcmefctingi bem plo m wze n té 1 yenek Mado rraa-olt árát ábrázolja kicsinyített, aranyból és ezüstből 'ké­szült másolatban. A szentté avatott kapucinus ba­rát ugyanis 41 évig misézett Altmettimg templo­mában. xx Köves Károly: Nevessünk c. könyve, valamint Gyermekvilág c. könyve kiadóhiva- ta!útikban (Fralia íL, Pauská 12. III.) kap- j ható egyenként 8 koronás árban. Portó 3 ko­rona, utánvételnél 5 korona. Prága, június 17. A legkiválóbb csehszlovák repülő, Malkov&ky törzskapítány minapi tragi­kus halála óta egyro-másra jelennek meg a csehszlovák sajtóban a különböző cikkek, ame­lyek a csehszlovák aviatikával és állapotával foglalkoznak. A Vecemi Cesfcé Slovo mai szá­mában szintén foglalkozás: az üggyel és „Avia­tikánk válságának okai“ címmel a következő­ket írja: Aviatikánk terén nincs minden rendben. Nem a legutóbbi hónapok szerencsétlenségei és ka­tasztrófái az okai ennek, amelyeknek fájdalmas tragikumát oly gyakran használják fel különö­sen katonai aviatikánk ellen, hanem valóban komoly veszedelem fenyeget más oldalról és más okokból is. A repülők szövetsége a legutóbbi napokban me­morandumot küldött széjjel valamennyi politi­kai és kormánytényezőnek, amelyben nyíltan tárgyalja aviatikánk mai krízisét, A memoran­dumban megállapítást nyer, hogy például az aviatikára vonatkozó költségvetési tétel huszonhétszer kisebb, mint az olasz, noha ez az arány a két ország nagyságához vi­szonyítva erősen kedvezőtlen Csehszlovákiára nézve. A repülőgépipar, amely csak az állami megrendelésekre van ráutalva (és igen kevés ez a megrendelés), hogy legalább valamiképpen biztosítsa magát, olcsón szállít ég ezért, képtelen különböző javításokat eszközölni a gépeken, még ha ismeri és értékeli is jelentőségüket. A polgári aviatika repülőterek hiányát érzi s ha­sonló a helyzet a sportaviatika terén is. Még ha akadnának is nálunk lelkes magáno­sok, akik gépeket vásárolnának, nem talál­nának a köztársaságban repülőteret, amely­Róma, junius 17. (A Prágai Magyar Hírlap munkatársától.) Különös örökségi ügy foglal­koztatja. a nápolyi bíróságot, amelynek előzmé­nyei negyven esztendőre nyúlnak vissza s a bíróságnak már 400 alkalommal kellett foglal­koznia a hatalmas vagyont kitevő örökség ügyével. Ezen a héten tartják meg a négyszázegyedik tárgyalást ej valószínűnek látszik, hogy a tengeri kígyóvá dagadt ügy most már végre befejeződik. A pörben a de Sagro nemesi családhoz tar­tozó rokonság áll szemben az örökséget kezelő Croghan angol mérnökkel. A pör előzményeit röviden a következőkben lehet egybefoglalni: Michele de Sagro herceg, a dúsgazdag olasz arisztokratacsalád utolsó férfi&arja, 34 éves fia­talember volt, araikor egyik londoni tartózko­dása idején megismerkedett egy egyszerű angol polgári családdal, Croghanékkal. Croghan ta­nár volt és nyelvtanit ássál tartotta fönn csa­ládját. Á herceg szivében szenvedélyes szerelem lángolt föl a nyelvtanár akkor tizenhárom­— Hibaigazítás. Vasárnapi számunknak „Napfényre kerültek az eperjesi vésztörvény­szék áldozatainak földi maradványai41 cimii eperjesi tudósításába — Caraffa eperjesi vésztör vény szék ének időpontja körül — el­írási hiba csúszott be. Ugyanis, amint köztu­domású, Careffa vértörvényszéke 1687-ben kezdte meg működését, tehát nem százötven, hanem közel kétszázötven évvel ezelőtt. — Házasság. Szőllős István rozsnyói gyógyszerész most tartotta esküvőjét Losoncon Pásztor Lillyvel, Pásztor Mihály losonci reálgimm tanár és neje, sz. Badiny Leönt in leányával. — Eljegyzés. Peták Stefikét (Gölnicbánya) ■eljegyezte Csatlós Márton (Nagyrőce). — Kémkedés gyanúja alatt letartóztattak Po­zsonyban egy prágai szőrmecsalót. Pozsonyi szer­keszd ősegünk jelenti telefonon: A. rendőrség politi­kai osztálya kémkedés gyanúja miatt letartóztatta Holly Sztaniszluvot és már át is kísérte az ügyész­ség fogházába. A letartóztatott néhány héttel ezelőtt érkezett Pozsonyba, ahol költekező életmódot foly­tatott. Mindenütt mint az állami repülőtársaság mérnöke mutatkozott be, de a rendőrség megálla­pította- hogy az illető álnevet használ, igazi neve Kinin Szian'szláv.. Dugovncs Titusszal, a teljhatal­mú minisztérium volt tisztviselőjével is érintkezés­ibe lépett, akit felkért arra, hogy szerezzen számá­ra útlevelet, Dugovics azonban az esetet bejelen­tette a rendőrségnek, amely házkutatást is tartott Holly alias Kiírni lakásán, ahol állítólag sok kom­prom ittál ö iratot találtak. Végül kiderült, hogy az álnevű álmérnök többszörösen büntetett előéletű ember, akit a prágai ügyészség régebben köröz többszázezer koronás szőrmecealáe miatt. nek hangárjaiban elhelyezhetnék repülőgé­peiket Sehol sincs még egy négyzetméternyi szabad hely sem. A repülők szövetsége továbbá megállapítja a memorandumban, hogy mind nehezebb az utánpótlást megtalálni a repülés számára. A kiképzőé két részre oszlik: pilóták iskolájára és repülőspecialisták iskolájára. Mindkét iskolá­ba rendszeresen mintegy kétszáznegyven hall­gatót vesznek fel, de rövidesen nem fog lehetni ezt a számot ösz­szehozni. A szövetség megemlékezik memorandumában százharminc pilótáról, akik az államfordulat óta elestek a csehszlovák aviatika szolgálatában és sajnálja, hogy egy ilyen nehéz hivatást telje­sítő embereket bürokratikusán szétskaitulyáznak szolgálati és fizetési osztályokba,, amelyek még az exisztenciális minimumot sem nyújtják nékik. Egy pilóta kiképzésének költségei mintegy 100.000 koronát tesznek ki s a katonai igazgatás, hogy kártalanítsa magát, kötelezi a repülőket az iskola elvégzése után. a haderőbe való belépésre és arra, hogy a köte­les katonai szolgálat után ugyanannyi évet maradjanak meg a hadsereg kötelékében, mint amennyit a pilótaiiskolában töltöttek el. Azon­ban a repülők teljesítőképessége gyors iramban esik a. rossz exisztenciális körülmények követ­keztében 6 a pilóták hamarosan polgári foglalkozások után néznek. Az állam csak ilymódon veszít évente négy­millió koronát. éves leánya, Croghan Elisabeth iránt és meg­kérte a kezét. Tekintettel a gyermek fiatalságára, abban álla­podott meg a tanárral, hogy a gyermeket a legelőkelőben kiképezteti és amikor már házasságra alkalmas korban lesz, megkérdezi tőle, akar-e a felesége lenni. Öt évig várakozott a herceg és ez alatt az idő alatt a szép Erzsébet, aki a legelőkelőbb inté­zetekben képezte magát, gyönyörű hajadoná serdült. Amikor tizennyolcéves lett, a herceg most már a leányka előtt ismételte meg házassági aján­latát, de visszautasításra talált. A leány megmondotta, a hercegnek, hogy sze­reti, mint atyai barátját, de felesége nem tudna lenni. A romantikus lelkű főumak nagy bána­tot okozott ugyan ez az elhatározás, de nem forszírozta a dolgot és továbbra is bőkezűen gondoskodott szerel­méről. Néhány év múlva a herceg elhunyt, és végrendeletében akkor százmillió líra körüli vagyonát Croghan Elisabethre hagyomá­nyozta. Az egyszerű tanár leánya egyszeriben Anglia leggazdagabb örökösnője lett. A vagyon nagy részét a Nápoly körül elterülő óriási hercegi uradalmak tették. Persze a herceg rokonsága nem bírta elviselni a nagy csapást és a pörök özönét zúdította a szerencsés örökösre. Michele de Sagro herceg nővérének gyerme­kei voltak a legnagyobb igénylők és velük meg is egyezett az angol nő, amennyiben az örökség feléről lemondott a javukra, így is tekintélyes vagyona maradt, ötvenmillió líra. Croghan Elisabeth ebből a vagyonból gyö­nyörűen élt 1913-ban bekövetkezett haláláig. Akkor ő is végrendelkezett és végrendeletének vég­rehajtójául egyik közeli rokonát, Croghan mérnököt bizta meg. A végrendeletben va­gyonának tekintélyes részét a herceg szüle­tési helységére hagyta, azoukivül bőven gon­doskodót mindazokról, akik irányában hűsé­get tanúsítottak és különösen negyvenéves cselédléányáról nem feledkezett meg, akinek tekintélyes vagyont hagyományozott. Most már újból egész sor pör kerekedett a rokonsággal. A mostani tárgyalás, amint emlí­tettük, a négyszázegyedik bírósági terminus a pörtömeg labirintusában. Az örökségre igényt tartó rokonok Croghan mérnököt azzal vádolják, hogy hűtlenül ke­zelte az örökséget és abból magának hatal­mas részt szakított ki. A tárgyalás elé olasz jogi körökben nagy érdeklődéssel tekintenek. 1930 junius 18, szerda Priiícsevics megtagadta a hütégfogadaSmat Belgrád, junius 17. Jólérte&ült forrásból mX az információt kaptuk, hogy a Belgrádban in­ternált Pribic&evics Szvetozár, a horvátországi szerbek vezére, elutasította azt. a fölezólitást, hogy hűségnyilatkozatot tegyen, amelynek elle­nében szabadlábra helyeznék. Magyarországon már aratnak Sopron, junius 17. Sopronra egyében Répoe környékén tegnap megkezdték az aratást. Még - aggastyánok sem emlékeznek arra, hogy ilyen korán arattak volna Magyarországom i .___________________________________ — Kettős halálos szerencsétlenség a magyar mi­niszterelnök inkei birtokán. Kaposvárról jelen-- tiik: Nagy szerencsétlenség történt szombat dél­után Bethlen István gróf miniszterelnök inkei birtokán. A miniszterelnök ispánja, a 30 éves Ili* István a birtokon lévő halastóra csónakázni ment. Amikor a tó közepére ért, beleogrott a tóba. hogy megfürödjék. A tónak az a része hínár os és így történt azután, hogy Iiia István fuldokolni kez­dett. Az ispán vergődésére figyelmes lett a par­ton álló Molnár János inas, aki a szomszédos bá­ró Rohonczyék szolgálatában állott. Molnár János levetette kabátját, beugrott a tóba és Iliá segít­ségéire sietett. Sikerült is elérnie. Borzalmas küz­. delem kezdődött most, a fuldokló és a mentésre siető között. IMa megfogta Molnár János kezét, nem engedte el és húzta magával le a vízibe. Mol­nárt elhagyta minden ereje és mind a ketten oda­vesztek a tóba. A csurgói főszolgabíró lefolytatta . a nyomozást é6 miután megállapította, hogy nem történt bűntény, megadta az engedélyt a temetés­hez. Á — Orvosi hír. Kác.s>er Dezső dr. megkezdte fürdőorvosi rendelését Luhaöovicén. — Újból tárgyalják a Novák—Slívovsky-féle rágalmazási port. Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Annak idején óriási feltűnést keltett az a rágalmazá&i per, amelyet Novák Pál dr. volt kas­sai polgármester indított Slivovsky volt kassai kép­viselőtestületi tag ellen. Az elsőfokú bíróság az ügyben Slivovskyí elmarasztalta. Fellebbezés foly­tán az ügy megjárta a többi fórumokat és az elmúlt napokban került a brumm legfelső biróság elé, amely az alsófoku bíróság ítéletét megsemmisítet­te és uj perfelvéteít rendelt el. — Mécs László édesanyját súlyos baleset érte. Ruszinszkói szerkesztőségünk jelenti: Mécs László költő, királyhelmeci plébános pa­' roohiáján a napokban súlyos szerencsétlenség történt. A költő édesanyja, a plébánia előtti j épület kockákötomácon oly szerencsétlenül j esett el. hogy jobb karját két helyen eltörte, azonkívül vállán és lábán súlyos zúzód.ásokát szenvedett. A súlyos állapotban lévő uriasz- szonyit aizomnal Budapestre kellett szállítani. A szerémesétenség oka az, hogy a királyhelmeci plébánia épület előtti tornác olyan rozoga ál­lapotban van, hogy a rajta való járás élet- veszélyes. A szerencsétlenül járt uriasszony sorsa általános részvétet keltett. — „Kegyetlen mostoha* a gólyák világában. Budapesti lapok Bonyhádról jelentik: Küns-tler Ernő bonyhádi ga-zda. házán évek óta fészkel egy gólyapár. Két héttel eezlőtt a himgólva nekirepült, a magasfeszültségű viilanydrótnak ée elpusztult. Az anyagólya két hétig gondozta fiókáit, míg nj i párra nem talált, A mostoha gólya-apa az első I „háztüzmézéenél“ kiszórta a fiókákat a fészekből. ! A gólya-pár most rendbehozta a fészket az uj köJ- | té-sbe-z. Gyárkémények Schuiz-íéie építési r.-t. Bratislava, Laurinskáő. — Láz-okozó rádióhullámok. Londonból jelen­tik: Waltér Whitney dr. amerikai tudós, a die- nectadii általános villamossági társaság kísérleti laboratóriumának vezetője készüléket talált fel. amely rövid rádióhullámok segélyével mestersé­ges lázt idéz elő az emberi testben. A készüléket nagy sikerrel használták bizonyos betegségek csi­rái ellen, amelyek a láz hőfokában elpusztulnak. A feltaláló a.zt állítja, hogy a mesterséges láz egyáltalán nem árt az emberi szervezetnek és leg­közelebb kisér lenezni fog oly irányban, nem le­het-e az emberi testet Hitetlen, sőt jéghideg helyi­ségben is a láz gerjesztő készülékek segélyével kellemesen egyenletes hőfokon tartani. Szerinte a kísértet sikere a fűtést egyszersmindenkorra feles­legessé tenné. Í i Ideális nyaralás j Balalonföldváren I I Minden kényelemmel, Meleg- meleg folyó- | 9 vízzel ellátott szobák jtimuisfoxm sasé- mélyenként 3.— pengőtől. I Kitűnő Ízletes ellátás, háromszoii étkezés na- ? ponta 4.69 P« Július és augusztusban szobák ú 6.— pengőtől, napi háromszoros élkezés 5.80 tó Hajókirándulások, strand, szórakozások, tennisz, jj horgászat stb. Felvilágosítást ad a Fürdőigazgatósí ff. Budapest. V,, Sólyom-u. 1., I vagy Bnlíitonfötdvánm. csaMwnsiBama^^ msr vva" rr. .rvtts'TBn.'nvzar.v ]> xx Bfihola Gyiisxi II. és III. nófáríüücüd kapha­tók a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivahiJálxm á Kő. 15.— ónban. Portó 3, utánvótülnéil 5 Ki. Négyszázegyedszeris bíróság elé kerül ée herceg száz milliós hagyatékának romantikus ügye

Next

/
Oldalképek
Tartalom