Prágai Magyar Hirlap, 1930. február (9. évfolyam, 26-49 / 2247-2270. szám)

1930-02-20 / 42. (2263.) szám

1930 február 20, csütörtök. mm n ..... TR AGAlMAC^Aa-HlRLAP 3mHÁzK8ntaKaLTCn^ (*) A Jókai Egy«»iUet igazgató-tanács ülése. Komáromi tudósi tónk jelen ti: A komáromi Jókai Egyesület Zsindely Ferenc elnöklete alatt tartott üléséiben több folyó ügy elintézé­sén kívül foglalkozott az egyesület bangver- senyprograsmjával és nagy örömmel vette tu­domásul, hogy március 1-én Sohmidtihauer La­jos, a világhírű orgona művész, Ko már omi Katz Endre, Molnár Imre, a zeneakadémia ta­nára és felesége, M. Hír Sári zongoraművész­nő tartanak az egyesület javára előadást, me­lyen az illusztris vendégművészek, akiknek .többsége komáromi származású, fellépési di­jukról lemondanak a kultúrpalota építési alapija javára. Március 15-én tartja meg Föl­des Bandi, a fiatal zongorafen ómén hangver­senyét, utána Becsben, Rómában és Budapes­ten ad hangversenyt a Vigadó termében. Elő­készületben vain Komárom nagynevű szülötté­nek, Lehár Ferenc zeneszerzőnek megünnep­lése hatvanadik születésnapja alkalmából, melyre a nagy művészt is meghívja a Jókai Egyesület. Legközelebbi szabadok látási elő­adását Jaross Andor tartja vasárnap. (*) A Magyarság az Ujj A.urora-estrő1. Budapesti szerkeszt ős égünk jelenti: A szlovenszkói Uj Auró­ra budapesti irodalmi estéről Milotay István lap­ja, a Magyarság többek között a következőket írja: Vasárnap telt ház előtt, végig ünnepi hangu­latban folyt le a szlovenszkói íróik bemutatkozása a Zeneakadémia nagytermében. Az Uj Aurora közül csoportosult irók, élükön Mécs Lászlóval, írásaik javával és meglepő előadói k&Bzeéggel sze­repeltek a dobogón. Az erdélyi írók bemutatkozása után jóleső érzés volt találkozni a szlovenszkói magyar kultúra lelkes csoportjával. Sajnos, Győry Dezső, Darkó István és Sebesi Ernő nem jelenhettek meg a közönség előtt. A műsort Jan kovics,Marcell dr. kezdi. Novellája nagy tetszés­sel találkozott. Kitűnő előadása végig lebilin­cselte a hallgatóságot. Majd Tamás Lajos, a szlo­venszkói líra legszorgalmasabb munkása, szavalt verseiből. Utána ölvedi László verseiben s jó előadói tehetségében kapott ízelítőt a közönség a szlovenszkói lírából. Sziklay Ferenc a humoros hangtól a legtragikusabb részig hullámzó novel­láját biztos kézzel vezette el a tragikumig. R, Simomffy Margit egészen egyéni, sajátos tehet­ségét csillogtatta meg Darvas János, ‘íankovics Marcell dr., Páll Miklós és Jarnó József verseinek interpretálásával. Szünet után Mécs László zu- gatta végig nagy tehetségét az emberek lelkén. A teremben úgyszólván csak 6 állott a dobogón, a hallgatóság érezte, hogy emelkedik a szavak 8 a gondolatok szárnyain ismeretlen magasságok fe lé. Rác* Pál , Tiohy Kálmán és Sziklay felolvasá­sában közvetített Darkó István novellája a szlo­venszkói magyar próza legszebb alkotásai közül való. N. Jaczkó Olga, egyik legtehetségesebb nőiró, szavalta el mély gondolata, hosszabb léleg­zetű versét nagy tetszés mellett. Végül újra Mécs jelent meg a dobogón s a közönség szűnni nem akaró tapssal honorálta kitűnő művészetét. A ren­dezés Reiael János dr. érdeme, aki fáradhatatla­nul dolgozott an est sikere érdekében Schubert Tódor és Tichy Kálmán segítségévet (*) A Bakuié prágai gyermek-kóros legutóbbi prágai hangversenyén óriási sikert aratott Ko­dály gyermekdalaival. A Baknle-kórus pénteken, 21-én mutatkozik be a magyarországi közönség­nek a Zeneakadémiában. A Bakule-kórus kis éne­kesei eddig Fámban, Németországban, Dániában, Svájcban és a washingtoni Fehér Házban hang­versenyeztek. A budapesti hangversenyt Szenes Erzsi, a Prágában élő magyar költőnő vezeti he. AZ IVÁN TÁRSULAT MŰSORA ROZSNYÓN: Csütörtök: Fekete szem éjszakája, operett. Péntek: Zenebohócka, színmű. Szombat: Katica, operett. Vasárnap délután: Mit susog a fehér akác? Vasárnap este: Katica. Hétfő: Nem élhetek muzsikaszó nélkül. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA: ALFA: Singing Fool. (Souny boy.) Utolsó, 11. hét. BERÁNEK: Az ellenség. (Lillian Gish.) FÉNIX: Svec ezredes. („A tisztibecsütet.**) FLÓRA: A bolond repülő (W. Boyd és M. Prévost.) 1IVEZDA: Tengerészek kedvese. (Clara Bow.) LUCERNA: Páris gyermekei. (Hangosfilm.) 2. hét. KOTVA: A táncosnő. (Hangosfilm.) 2. hét. MACESKA: Carmen. (Paródia Cb. Chaplinnel.) METRÓ: Tembi. (Dzsungel-film.) 2. hét RÁDIÓ: Holmes, a detektív. A POZSONYI MOZIK MŰSORA: február 18-tól 20-ig: REDOUTE: „Tizenkét rabló a Volga mentén/1 Han­gosfilm. ÁTLÓN: „Hét asszony egy hétben/* TATRA: Február 28-ig, hangosfilmre való áfiálaiki- tás miatt zárva. Nyitván lezuhant egy katonai repülőgép A gép a délelőtti forgalom idején a Masaryk-uccára zuhant — A megfigyelő meghalt, a pilóta megsebesült — Nyitra, február 19. (A Prágai Magyar Hír­lap tudósítójának távirati jelentése.) Ma dél­előtt az AL. jelzésű katonai repülőgép, ame­lyet Kraus pilóta-szakaszvezető vezetett és amelyen Sokolovsky Ede repülőhadnagy teljesített megfigyelő szolgálatot és rajtuk kívül még egy mechanikus is volt a gépen, a városban lezuhant és összetört. A páratlan katasztrófa pillanatok alatt következett be. A repülőgép Nyitra határában akart leszál- lani, azonban tulalacsonyra ereszkedett, be­leakadt a telefondrótokba és igy lezuhant. A zuhanás a Masaryk-ucca fölött történt. Az emberek azonnal összeszaladtak a helyszí­nén, hogy a repülőgép utasainak segítségére legyenek. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van: Sokolovsky alhadnagy, aki a zuhanás után nyomban belehalt sérüléseibe. A pilóta csak könnyebben sebesült meg, mig a mechanikus sértetlen maradt. A helyszínre azonnal katonaság vonult ki és kordont vont, hogy a kiváncsiakat visszaszorítsa. A szerencsétlenség színhelyére nyomban bi­zottság szállt ki, amely végrehajtotta a vizs­gálatot. A katasztrófa hire pillanatok alatt befutotta a várost s mindenki a Masaryk- ucca felé igyekezett, úgyhogy a szerencsét­lenség környékén jóidéig forgalmi zavar ál­lott be. Dunaszerdahely félkarú postamesterének sikkasztásai Bünpaíástolás szimpátiából Pozsony, február 19. (Pozsonyi szerkesztősé­günk telefonjelentése.) A pozsonyi kerületi bí­róság Terebessy-tanácsa ma délelőtt tárgyalta Komers Ottmar csehországi születésű, 34 éve9 dunaszerdahelyi postamester és Kukéi Mária 32 éves, Selmecbánya: születésű, duna­szerdahelyi postatisztvjseiőnő sikkasztási biinpörét. A félkarú dunaszerdahelyi postamester múlt év őszén történt letartóztatása nagy feltűnést I ét® s i» m i © k rSII Kérje a csizi jód bróm ivó- és fürdőkurák használati utasítását. CsízHirdő. | keltett nemcsak DunaszeTdahelyen, hanem az egész Csallóközben. A sikkasztásra Polánszky László dr. postaigazgatósági revizor jött rá, aki megállapította, hogy a Vasárut község plé­bánosa adótartozás fejében 48.500 koronát kül­dött az adóhivatalnak, Komers Ottmar azonban ebből csak 23.500 koronát továbbított, a többit magának tar­totta meg. A postamester ellen lefolytatott vizsgálat ki­derítette, hogy a postamester 25.000 koronát, Kulcel Mária postatisztviselőnő pedig, aki állí­tólag a postamester kedvese volt, 1928 májusá­tól 1929 márciusáig 16.000 koronát sikkasztott. A postamestert a vizsgálat lefolytatása után szabadon bocsátották, úgyhogy a mai tárgya­láson szabadlábon védekezett. Mind a két vádlott beismerő vallomást tett. Komers azzal védekezett, hogy 1700 korona havi fizetése volt, feleségétől és gyermekeitől különváltak élt és igy fizetéséből nem tudott megélni. Tagadta azt, mintha Kukéi Máriával szerelmi viszonya lett volna. A tárgyaláson ki­derült, hogy a sikkasztásokat közösen követték el és pe­dig a postatisztviselőnő Komers Ottmár rá­beszélésére követte el a sikkasztást azért, hogy a férfi régi bűneit az újabb sikkasztá­sokkal fedje. A felek befizetéseit a dunaszerdahelyi postán a tisztviselőnő nem könyvelte el, hanem ezek­kel az összegekkel a postamester régi sikkasz­tásait fedezte. A bíróság Komers Ottmárt egyévi börtönre, Kukéi Máriát pedig félévi fogházra ítélte. A büntetést nem függesztették töl. Mindkét vádlott föllebbezett az ítélet ellen, mig Muric dr. államügyész az ítéletben megnyugodott. Fuibaílbéke Csehszlovákia és Magyarország között Becs, február 19. (Tudósítónk távirati jelentése.) Jelentettük tegnap, hogy Meisl Hugónak, az osztrák kok futball vezérének közvetítésére Csehszlovákia és Magyarország futballszövetségeinek képviselői Bécsben ismét tárgyalásra jöttek össze, hogy a már 6 hónap óta húzódó csehszlovák-magyar fuíball- affért likvidálják. Tegnap este az osztrák futball- szövetség hivatalos helyiségében a kiküldöttek bi­zalmas előértekezletre jöttek össze és végleg meg­állapodtak abban a formulában, amellyel az 1929. szeptember 8. mérkőzés incidenseit ad akta tegyék. A megbeszélés eredménye egy, a magyar és cseh­szlovák kívánságokat ügyesen egybefoglaló nyilat­kozat lett, amelyet a két ország futballszövetségei­nek kiküldöttei a mai napon imák alá. Ezzel a sok port felvert ügy el is intéződik. Csehszlovákia korcsolyázó­szövetsége nem felelős a csorba- tói biró-hotrányért Prága, február 10. SaLcihow, a nemzetközi kor­csolyázó szövetség elnöke február 14-éin kelt leve­let intézett a csehszlovák jégszöveíeéghez, amely­ben a csorbatói műkorcsolyázó bajnokságon elő­fordult báirócserével foglalkozik. Salchow a leghatározottabban kijelenti, hogy Csehszlovákiát a Cavcsék—Vodisek birócseréért semmiféle mulasztás, vagy felelőség nein terheli, sőt a gyors vizsgálatért elismerést is érdemel. Hasonló magánlevelet irt Salchow Fürét kapitány- maik, a csehszlovák jégszöveteég főemíberének. A Prager Presse jelentése szerint a nemzetközi szövetség ismét felkérte a csehszlovák szövetséget, hogy • megsemmisített En rópa-bajn okságot njból a Csorbáién rendezze meg, miután Berlinben nincs mogfelelő — természetes — jégpálya. Itt említjük meg, hogy Sliiva mérnök Trinecben tréning alkalmával súlyos sérülést szenvedett, úgyhogy egyelőre nem trenírozhat. MILYEN IDŰ VÁRHATÓ Az egész köztársaságban derült időjárás uralkodik, nappal emelkedő hőmérséklettel, melynek maximu­ma Szlovénekén 8—9 C° volt. Ezzel szemben az éj­szakák hűvösek, a minimum —10 fok. — Időprog­nózis: túlnyomóan derült, reggeli köddel, nappal enyhe, éjjel még hűvös, élénkebb kelet-északi szél. Versenykiírás A Kassai Sportklub 1930 február 23-án rendezi junior, ifjúságii és női siversenyét a Csermely­völgyben, amelyre a társklubok sifutóverse®yzőit ez utón is meghívja. A verseny 23-án délelőtt 10 órakor a juniorok startjával kezdődik, — fél 11-kor az ifjúsági (16—18 évesek), — 11 órakor az ifjúsági (14—16 évesek) és a női versennyel. Találkozás 23-án délelőtt fél 10-kor a „Csermely11-vendéglőben. A juniorok távja 8 km., — az idősebb ifjúságé 6 km., — a másik ifjúsági osztály és női verseny 4 kan. Nevezések 5 kor. nevezési ddj befizetése, vala­mint vezeték és kereszt név, klub feltüntetésével f. hó 21-én este 7 óráig a KSC címére (Kassa, Éder-u. 7) küldendő be. Jumgmamnok verseny igazolvánnyal indulhatnak, Sorsolás 22-én este 6 órakor a klub hiv. helyisé­gében Rák órai-ut 62. A győztesek plakett és érem díjazásban része­sülnek. KSC si-szakosztálya. )( A prágai liga a montewideói világbajnokság­ra való kiküldetés ellen szavazott. Csupán a Vik­tória Zsizskov és a Bobéira ans volt a kiutazás mel­leit A kérdésre a CsAF teszi majd a végső pontot. )( Fogl Károly, a nagy IT.-ős újpesti hátvéd divatáruüzletet nyitott és végleg visszavonult az aktív futbailozástől, de nem válik meg teljesen kedvenc sportjától, mert az UTE amatőr csapatának trémerségét veszi át. )( Magyarország első epeé-bnjnokságát most vívták meg. Győzött Hajdú János a favorit Rády József előtt 3. Dunay, 4. Pillér, 5. Gőzsi és 6. Kál- nicky tett. )( Orth György Chile állami trénere. Budapest­ről jelenetük: A chilei külügyminisztérium tegnap kábeltávirat'ban járult hozzá a legjobb magyar fut­ballistának, Orth Györgynek chilei állami futball - •trénerré való szerződtetéséhez. Orth egyelőre két esztendőre kötelezte magát évi 24.000 pesó, körül­belül 16.000 pengő (95.000 kor.) fizetéssel. Orth március eleién az „Orooma11 nevű gőzösön utazik el Chilébe. )( Aussem Cilly és Tildén Délfranciaország baj­nokai. Nizzából jelentik: A nizzai nemzetközi ten- niszvereemyen Tildén múltkori legyőzőjével, a cambridged Peters-ezeil került össze, akit ezúttal — ha nehezen is — 4:6, 2:6, 6:3, 6:3, 6:3 arányban győzött Le. Az ír Rogens legyőzte az olasz Stefanit. A döntőben Tildén Rogerst 4:6, 8:6, 6:3, 4:6, 6:0 ecore-ral késztette megadásra és igy D élfrancia- ország bajnoka Tildén tett — A nőiegyesbewi Auesem győzött és egyben revansot vett tavalyi wimbledoni legyőzőjén az angol Rydiey-n. A női bajnokság igy újból német kézre esett, miután tavaly Rezaiicsekmé volt Délfranciaország bajnok­nője. )( Kanada jéghockey-csapata Glasgowból a „Metagama“-gŐBösöe hazaiadul)!. A világbajnok együttes Európában 32 meccset játszott le, 297 gólt ütött és csak 25-öt kapott. )( Uj érát kezd a Rimaszombati POS futballszak­osztálya. Rimaszombati tudósítónk jeleníti: Most tar­totta meg tisztújító közgyűlését, a RPOS a tagok nagy érdeklődése mellett. A közgyűlésen megjelen­tek egyhangú Lelkesedéssel határozták el, hogy a RPOS futballezakosztályát újjászervezik és a klub működését a legnagyobb agilitás jegyében kezdik meg a szezónban. A RPOS futballosatálya uj érát kezd tehát a tegnapi közgyűlésen megválasztott uj vezetőséggel, a futballcsapat újonnan jelentkezett tagjainak bevonásával. A klub elnöke továbbra is Donáth Emánuel maradt, melléje azonban ügyveze­tői elnöki minőségben Makovice Jenő festőművészt, a spoirtegyesüilet kipróbált régi vezetőségi tagját választották meg, akinek bekapcsolása nagy nyere­séget jelent a RPOS-na nézve. Az intézői tisztségre Here Jenő mellé még Weiniberger Tibort és Ga­lambos Gézát választották meg, igy a RPOS komoly és feladata magaslatán álló intézői triásszal vághat neki a ezezóonak. A többi tisztsé­geket a következőképpen töltötték be: főpénztáros Remenyik István, pályapénztárosok: Szépnky Pál, Kovács Gyula, Derekas Endre, ellenőrök: ifj. Lud- vig Antal, Bokor Manó és Sohloez László, pálya- ellenőr Klemba József, jegyzők Ilaász István és Vli- rágh László. A választmány tagjai lettek: Fejes Já­nos, Korányi Zoltán, Nagy Jenő, Miskolozy Lajos, Altmann Sámuel, Jelűnek Miklós, dózer Hugó, Druoker Mihály, Priucz Tibor, ifj. Remenyik Samu, pályaorvosak: Hudioiusz István dr., Lusztig Sándor dr. és Zeidner Győrző dr. — A RPOS újjászervezé­sének hirót őrömmel vette tudomásul a rimaszom­bati sportkedvelő közönség. )( A Pozsony-vidéki derby Komáromban. Ér­sekújvárt tudósítónk jelenti: A szlovenszkói fut­ballsport két legjelentősebb vidéki egyesülete: az Érsekújvárt SE és a Komáromi FC most vasárnap találkoznak a. bajnoki küzdelmek első mérkőzése­ként A Komáromiban e döntésre kerülő mérkőzés iránt természetesen mindkét város sportfcözöueége rendkívül nagy érdeklődéssel viseltetik. A KFC látszik a mérkőzés nagy fávoritjának, azonban ép­pen ez az a mérkőzés, amelyen a papírforma már nein egyszer megtévesztette a tippelőket. A vasár­napi tréningmérkőzéeeken mindkét csapat fittnek mutatkozott s érdekes, hogy mindkét együttes magas gólaránnyal győzött másodosztályú ellenfele ellen. A KFC ll:2~re vert-’ a Dunaszerdahelyi AC-1, mig az ÉSE 13:0 arányban gázolta le a Galántai SE-t. Ilyen körülmények között mindkét csapat igen gólképes csatársorral jelentkezik, ezzel szem­ben mindkettőnek gyenge a közvetlen védelme. A mérkőzést valószínűleg Feuer Gábor báró fogja levezetni. )( Dudást mx Újpest véglegesen szerződtette. Az MLSZ már hitelesítette is a szerződést, amely ellen a Ferencváros óvással él, mintán a Kispest — állítólag — Dudás átadása érdekében először a zöldifehérekkel tárgyalt. Könyvvásárlóink figyelmébe! Minden üen tisztelt Előfizetőnknek is Olvasónknak. ?ki legalább 60.— korona áru künyvet rendel kíadéhrtaíalunk könyvesboltjában, teljesen ingyen adjuk az Ithenaeum 1830. évi irodalmi AtmanachJát, amis készletünk tart. 9 ——■

Next

/
Oldalképek
Tartalom