Prágai Magyar Hirlap, 1930. január (9. évfolyam, 1-25 / 2222-2246. szám)

1930-01-25 / 20. (2241.) szám

8 T>RA:GAI-A\2VGfc\RHIRLAP 1930 jAnuár 25, sgombai rlílREKL^. 25 Január rn®m Szombat Elsejéig fsa m ittál! ^«mi iir—ntr—nr nmririr-Tf!. .mw—ta—i POZSONYI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telelőn 2787. Grössling-ncea 36/1. KASSAI szerkesztőség és kiadóhivatal: Telefon 495. Ruman-ttcea 6. UNGVÁRI szerkesztőség és kiadóhivatal: Pavlovies-neca 2. NYITRAJ szerkesztőség és kiadóhivatal: Method-tér 3. BUDAPESTI kiadóhivatal: VIII., Márűrucea 20. * VASÁRNAP is megkapják a Prágai Magyar Hírla­pot előfizetőink Pozsonyban, Kassán, Nyitrán, Lo­soncon, Léván, Komáromban, Ungváron, Rima­szombatban, Érsekújváron, Iglón, Eperjesen, Be­regszászon, Besztercebányán, Selmecbányán, Zsol­nán, Ipolyságon, Nagyszőlősön, Poprádon, Kés­márkon, Dobsinán, Rozsnyón, Tornaiján, Füleken, Zselizen, Párkányban, Pöstyénben, Vágujhelyen, Nagytapolesányban, Gálszécsen, mert a lapot nem postán, hanem kihordó utján kézbesítjük. VÍZUMOT Magyarországba, Romániába, Olasz­országba, Lengyelországba még ugyanaznap megszerez a Prágai Magyar Hirlap pozsonyi kiadóhivatala, Pozsony, Grössüng-ucca 36. I. Nem szükséges a pénzt előre beküldeni, az összeget utánvételezzük. A többi államokba szolgáló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Prága II., Panská uL 12. III. eszközli. — Halál ozás. Gyürky István ki érdeműit esperes, nyug. perbetei plébános, kerületi spirituális, 9. éves aranymisés áldozőpap életének 82. évében január 23-án elhunyt. A messzi vidéken köztiszteletnek örvendett lelkipásztor lelkiüdvéért szombaton délelőtt 10 órakor a perbetei plébániai templomban mutatják be az engesztelő szentmiséáldoza- tot s azt követőleg hűlt tetemeit beszentelve 0 perbetei sirkertben helyezik örök nyuga­lomra. A gyászesetről az udvardi rőm. kát. esperesi egyházkerület papsága külön gyászjelentést adott ki. — Holland kitüntetést kapott Mayer ma­gyar iöldmivelésügyi miniszter. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Vilma holland királynő Mayer János iöldmivelésügyi mi­niszternek az orániai ház nagykeresztjét a csillagokkal. Prónay György báró földmivelés- ünvi államtitkárnak és Plósz Béla helyettes államtitkárnak pedig a másodosztályú érdem- keresztet a csillagokkal adományozta. A ki­tüntetéseket Bentinek gróf, budapesti holland követ csütörtökön nyújtotta át ünnepélyes szertartás közepette. — Bartók Béla eperjesi hangversenye. Eperjesi tudósítónk jelenti: Szer-dán este az eperjesi Fekete Sas nagytermében nagyszámú közönség előtt tar­totta meg hangversenyét Bartók Béta, a világhírű magyar zongoraművész és zeneszerző. Műsorának első felét a klasszikusok halhatatlan müveiből vá­logatta össze, melyeknek virtuóz interpretálása a közönséget szűnni nem akaró tapsviharra készte'te. Műsorának második felét a modern zeneszerzők leg­egyénibb alkotásaiból állította össze, köztük két sa­ját szerzeményű rondóját játszotta. A közönség a legnagyobb csodálattal és áhítattal hallgatta és fel- zuduló tapsorkánnal honorálta. A közönség meleg ünnep’ését a művész ráadással honorálta, — Az ungvári reklamációs bizottság ülése. Ru- ezinszkói szerkesztőségünk jelenti: Az ungvári rek­lamációs bizottság ülésén a választói névjegyzék összeállításával kapcsolatos felszólam'ások száma mindössze hetvenöt volt Tekintettel arra, hogy köz­tudomás szerint a választói névjegyzékből kihagyot­tak száma Ungváron a több százat meghaladja, a felszólamlások csekély száma aggasztó tünet, mert azt bizonyítja, hogy az őslakosság kevesebbet törő­dik választói jogával. A 75 reklamáció közül 49 a névjegyzékbe való felvétel kérelmét tartalmazta. A bizottság 45 kérvényezőnek a névjegyzékbe való felvételét rendelte el s csupán négyet utasított el, mint jogosulatlant. Idegen állampolgár óimén hét egyén* törölt a bizottság a választói névjegyzékből, mig 19 javítást kérelmező közül 12-nek kérelmét kedvezően intézte el. — Mussolini kiadatta a Nobilc-bizotlság súlyos vizsgálatának eredményeit. Rómából jelentik: A tengerészeti minisztérium Musso­lini utasítására tegnap közzétette az ítalia északsarki expedíciója ügyében lefolytatott vizsgálat eredményét. Ez a vizsgálat akkori­ban tudvalévőén Nobile tábornok lefokozásá­ra veze'.ctt. A vizsgálat eredményét magát eddig még nem tették közzé, most azonban, hogy Nobile tábornok kiadta az ítalia hajó­töréséről irt könyvét, ami a külföldi sajtóban különböző téves kommen árokra vezetett, a tengeré:-zcíi minisztérium is szükségesnek tartotta a valódi tényállás ismertetését. A minisztérium jelentése rendkívül súlyom vá­dakat tartalmaz Nobile ellen. A potyanéző-világbajnok A kopenhágai udvari színházban egy iiatylember tizenöt éven át nézte végig az előadásokat, anélkül, hogy valaki is sejtette volna, hogy nincs köze a színházhoz Kopenhága, január 24. A kopenhágai királyi I udvari színház valósággal a köpenicki kapi­tányra emlékeztető csíny áldozata lett és a dán fővárosban moí»t mindenki mulat a fölülte­tett színházon. Egy egyszerű ember, aki a szín­ház rajongó hive volt, munkásköpenyben, egy igazolvány birtokában tizenöt éven át szerepelt, mint a színház gé­pésze és ezen a réven megszerezhette magának azt az élvezetet, hogy minden előadást nyugodtan és kényelmesen végignézhetett. A múzsáknak ez a lelkes barátja fiatal korá­ban a szinház egykori gépészénél lakott. Pénze nem volt, hogy színházba járjon és ezért gaz­dája, szívességből, egy régi munkászubbonyát adta oda neki s minden este magával vitte a színházba. A fiút azon a hidon állította föl, amely a színpaddal párhuzamosan fut és amely­ről a diszletező munkások ide-oda tologatják a kulisszákat A szenvedélyes színházlátogató in­nen nézte végig e&téről-estére a kifestett höl­gyek és urak mókáit Soha senki meg nem kérdezte tőle, mit ke­res a színpadon s azt hitték róla, az a föl­adata, hogy a hidra vigyázzon. Egyik szezon a másik után múlt el, szinészek jöttek és mentek, direktorok változtak, de a „hidőr“ fehér munkászubbonyában rendületlen ott maradt állomásán. Egy szép napon aztán meghalt a gazdája, akit estéröl-estére elkísért a színházba, de ez nem változtatott a dolgon. A fiatalembert, aki napközben másutt dolgo­zott, jól ismerte a portás, aki szó nélkül been­gedte a színházba. így maradt meg „állásá- ban“ tizenöt éven keresztül, amíg végre egy szigorú színházi rendelkezés folytán lehullott a lepel a szinház potyanézőjéről. Thomson, igy hívták az eset hősét, nagy bocsánatkérések kö­zepette elhagyta posztját, amelyen tizenöt év óta rendületlenül kitartott. Összecsomagolta zubbonyát és szomorúan otthagyta az izgalmak forró levegőjétől fütött színpadot. Hogy a potyanézőnek ez a világrekordere hány előadáson vett részt, azt most nem lehet ellenőrizni, de a szinpad szerződtetett díszlet- munkásai kijelentették, hogy Thomson ur tizenöt év óta egyetlenegy elő­adásról sem maradt el. Ez körülbelül négyezerötszáz előadásnak felel meg, úgyhogy egy estét “öt koronájával szá­mítva, Thomson több, mint 22.000 koronával maradt adósa a szinháznak. Ezt a tekintélyes összeget azonban aligha fogják behajtani raj­ta. A szinészek azon a véleményen vannak, hogy a „hidör“ páratlan rajongását meg kel­lene jutalmazni állandó szabadjeggyel. Az ud­vari szinház operaénekesei és énekesnői külö­nösen közbevetették magukat Thomson érde­kében, aki főleg Wagnerért rajongott. Szenve­délyes odaadásának azzal adta bizonyságát, hogy a lelepleztetését követő napon megnézte a Tristán és Izolde-t, még pedig úgy. hogy — először váltott magának: pénzért jegyet... — Az állam kötelezni akarja Kassa városát a rendőrség államosításával kapcsolatos ki­adások megtérítésére. Kassai szerkesztősé­günk telefonálja: Kassa város rendőrségének államosítása alkalmával az állam kötelezte Kassa városát, hogy járuljon hozzá bizonyos százalékkal az átalakítás kiadásaihoz. Az ál­laim azonban most a várostól azt követeli, hogy az egész költséget, körülbelül négy-öt­millió koronát fizessen meg. A város a feb­ruár 25-ére e célból ősszel)ivott tárgyaláson tiltakozni fog az állaim újabb követelése el­len, annál is inkább, mert a város az állam­rendőrséget laktanyával, ingyen telekkel és egyéb anyagi hozzájárulásokkal segítette és lehetetlennek tartja, hogy az állam minden­nek ellenére milliós terheket akasszon a vá­ros nyakába. xx Bodánszky Irén fogmüterme Levice- Léva, Masaryk uL 8. — Büzbombákkal tüntettek Budapesten Be­regi Oszkár ellen. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: A Magyar Színházban az Álomki- rálynő előadásán az évek óta külföldön élő Beregi Oszkár egy magyar gróf szerepét ját­szotta, A tegnapi előadáson az első fölvonás után a földszinten valaki egy büzbombát do­bott el. A rendőrök azonnal keresni kezdték a tettest, akit azonban nem tudtak megtalálni. A második föl vonás végén újabb büzbomha robbant néhány fuj-kiáltás kíséretében. A rendőrök ekkor megszállták a nézőteret, úgy­hogy további tüntetésekre nem kerülhetett 6or. dabicarbona a gyomorfalakra ártalmas! j A gyomorégést s ennek gyakori követkéz- ij ményeit, a gyomorfekélyt a „CIGELKA- [ STEPHANUS“ forrás vize szünteti meg, | mely emellett a szervezetre üditőleg is . hat. (15) — Verés merénylet egy szerbiai válóper­tárgyaláson. BelgrádbóJ. jelentik: Csacsak szerbiai városkában egy válóperi tárgyalá­son Radujevics épitési vállalkozó felesége lelőtte férjét és egy tanul, aki ellene vallott. A véres merénylet után borzalmas pánik ke­letkezett, s mindenki hanyat-homlok mene­kült. A férjet haldokolva, a tanút súlyos álla­potban szállították a kórházba, mig a me: rénylő asszonyt letartóztatták. — A feleség hét sziik esztendeje. Csikágó- ból jelentik: Érdekes válópörben ítélkezett tegnap a csikágói törvényszék. Mary Renyon hét évvel ezelőtt ment férjhez, ez alatt az idő alatt azonban csak egytelen egy csókot kapott a férjétől, azt is csak közvetlenül az esküvő előtt. A férfi a válópör tárgyalásán azzal védekezett, hogy rendkívül elfoglalt ember és nem volt ideje ilyen gyöngédségek­re. A bíróság kimondotta a válást. — Hotcl-Pensio Iris, BratiMava. Lörincka- pu 17. Central-Passage. Tel. 34—52. xx Saliyban a Vágner-féle vasúti vendéglő és szálloda, a mai kor igényelnek megfelelően átala­kítva. kitűnő konyha. Kereskedelmi utazóknak szobaáraknál 20 százalék, éttermi áraknál 10 száza­lék engedmény. Ugyanott aiitótaxi a legolcsóbban bérelhető, auíógarázs díjmentes. Szives megkere­sést kér Bozóky György, tulajdonos. — Elfogták a biráJyhelmeci járási főnökségen 1927-ben történt betörés tetteseit. Kassai szerkesz­tőségünk telefonálja: Még 1927 mrácius 29 ón a ki- rályhekneci járási főnökség hivatalába ismeretlen tettesek betörtek és a penzió rezekr én y bő 1 néhány ezer koronát és több fontos iratot vittek magukkal s azután a betörők nyomtalanul eltűntek. A csend- őrség a legerélyesebb nyomozást indította meg, a tettesek nyomára akadni azonban nem tudott. A ki- ■rályhe’meci cigánynegyedben tegnap házkutatást tartottak a csendőrök és a házkutatás alkalmával olyan iratok kerültek a csendőrsóg kezébe, ame- [ lyekbő! kétségtelenül meg lehetett állapi tárni, hogy a Járási főnökség pénztárának feltörése alkalmával tűntek el. Vállalóra fogták a cigányokat, akik kö-j zül Lakatos Józsefet, Váradi Józsefet és Váradi Ká­rolyt letartóztatták. Ezeknek vallomásából kiderült, hogy a kasszafurást nyolcán követték el és a beiö- rőbanda öt tagja időközben megszökött, akik vala­melyik magyarországi cigánytáborbam tartózkodnak. A királyhelmeci csendőnség a megszökött cigányok e'őkeritőse végett megkereste a határmenti csendőr­parancsnokságokat. — Elárverezi a harangokat a szovjet. Ri­gából írják: A lett lapok moszkvai jelentése szerint jövő héten rendelet jelenik meg, amely az összes külföldi misszionáriusok ha­ladéktalan eltávozásáról intézkedik. A ke­resztény, cionista és mohamedán misszioná­riusoknak a legrövidebb időn belül távozniok kell Szovjet-Oroszország területéről. Ugyan­ez a rendelet intézkedik az összes templomi harangok elkobzásáról. A harangokat Tiflisz- be szállítják és itt elárverezik őket. Az el­adott templomi harangok árából egzotikus állatokat fognak vásárolni a moszkvai állat­kert számára. I í — Kinnlevőségeit ruházza az Uránia bank­házra Nové-Zámky. Kérjen ajánlatot. — Egy eperjesi gyógyszerész súlyos bal­esete. Eperjesi tudósítónk jelenti: Fisoher Mór eperjesi gyógyszerész tegnap éjjel köny- nyen végzetessé válható széngázmérgezés áldozata lett. Fisoher az éjjeli órákban hír te6 Len felébredt álmából és mivel a szoba leve­gőjét hidegnek találta, rárakott a kályhára, majd ismét leifeküdt. A reggelit hozó szolga furcsa hörgésre lett figyelmes. Azonnal se­gítséget hívott, de minden élesztősi kísérlet már hiábavalónak bizonyult. Az előhívott orvosok széngázmérgezést állapítottak meg s beszállít!attálk a kórházba, ahol csaknem 20 órai önkívületi állapot után sikerült őt eszméletre téríteni. Állapota még most is válságos és élet és halál között lebeg, de az orvosok bíznak életben,mar adásában. REUMÁT I K Ü S izom és íájda!makat. valamint végta­gok szál itását a leg'obban csillapítja «n ©r. A5«f&KR EöiHHW OCPELLER Óvakodjunk az utánzatoktól! A valódi csak a „Richter" névvel cs „„Wöia'öS M©S86®MÜSYA ellátott. Ara Ke 20' —, 12’—, 7’50 Ahol nem kapható, közvetlenül küldi; Dr. Kichter gyógyszertár Prahn I, RevoIuCní 5/56/ — Aki nem vette észre, hogy öl? Nagyka-, masáról jelentik: A nagykanizsai kiír. tör­vényszék büntetőtanácsa szerdán tárgyalta Kovács József 32 éves szentpóteruri cipész bűnügyét. Kovács a múlt év szeptember 29-é- nek éjjelén konyhakéssel megölte apósát, Beke Józsefet, anyósát és feleségét pedig sú­lyosan megsebesítette. Kovács József kihall­gatása során elmondotta, hogy szeptember 29-én felesége összeszidta, mert tartozásai vannak és mégis iszik. A korcsmában meg­ivott legalább két liter bort. ittasan ment ha­za, felesége veszekedni kezdett, a másik szo­bából bejött az apósa és megütötte, ö erre hadonászni kezdett a kezébe került konyha­késsel és eközben szúrta meg apósát, anyó­sát és feleségét. Különben annyira ittas volt, hogy nem vette észre, hogy a késsel meg­szűrt valakit. Az elnök elébe tárta a csend*- ŐTségen tett vallomását, amely szerint kész­akarva szúrta meg hozzátartozóit, mert meg akart tőlük szabadulni. A törvényszék a ta­núkihallgatások befejezése után Kovács Jó­zsefet szándékos emberölés bűntettében és szándékos emberölés kísérletének bűntetté­ben mondotta ki bűnösnek és ezért az enyhí­tő szakaszok alkalmazásával 12 évi fegyház­büntetésre ítélte. xx SZÉKELY HENRIK MÜBUTORGYÁ­RA, POZSONY, GRÖSSLING U. 50. RÁDIÓMŰSOR VASÁRNAP PRÁGA: 11.00 Matiné. 12.00 Hangverseny Po­zsonyból. 18.05 Klasszikus operarészletek német nyelyen. 18.40 Sporthírek. 20.00 Szimfonikus nagy­hangverseny. Vezényel: Nedbal Oszkár. 22.15 Kávéházi zene. 23.00 Szórakoztató zene. — PO­ZSONY: 9.00 Istentisztelet az evangélikus templom­ból. 12.00 Rádió zenekari hangverseny. 16.00 Hang­verseny Brünnből. 18.00 Színmű a Stúdióból. 19.00 Tánczene. 22.55 Sajtóhírek. — KASSA: 9.00 Mise a Dómból. 11.00 Hangverseny Prágából 12.00 Harangszó, majd a szalonzenekar hangversenye. 18.30 Somvárszky János tanár magyarnyelvű elő­adása: Bethlen Gábor Szlovenezkó és a csehek. 19.45 Prága. 22.55 Hírek. — BRÜNN: 16.00 Dél­utáni hangverseny. 18.00 Német dalest. Egyéb, mint Prága. — BUDAPEST: 9.00 Újsághírek, kozmetika. 10.00 Egyházi zene, szentbeszéd az egyetemi temp­lomból 11.15 Evang. islentisz'elet a Deáktéri- templomból. 12.20 Az első honvéd gyalogezred zenekarának hangversenye. 15.30 A földmive lég­ügyi minisztérium rádióelőadáa sorozata. 1600 Zenedélután Kubay Jenő dr. budai palotájából 17.45 Rádió szabadegyetem. 18.45 Sporteredrnények­19.00 Radics Béla cigányzenekarának hangversenye. 20.15 Nagy Endre felolvasása Elölvös Károlyról 20.40 Johann Strauss hangversenye. 21.30 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye, utána 22.15 Gramofonhangverseny. — BÉCS: 10.30 Seidl zenekar. 11.00 Szimfonikus hangverseny. 15.30 Népszerű operettekből 17.55 Kamarazene, kvartett 18.55 Moissi S. szavalódélutánja. 22.30 Esti zene. — BERLIN: 12.00 Hangverseny. 14.30 Híres énekesek gramofonon. 15 35 Ugyanaz. 16.20 Kerti hangverseny. 18.30 Dalok. 19.30 Zenekari hangver­seny. 20.45 Nagy hangverseny, majd tánc. — ZÜ­RICH: 16.00 Hangverseny 20.30 Romantikus sze­relmi zene. 21.30 Keleti est. — LONDON: 22.05 Könnyű kamarazene. — MÜNCHEN: 20.00 Keleti, zenei est — RÓMA: 21 02 Francia operák. — KATTÓWITZ és KRAKÓ: 12.10 és 17.40 Hangver­seny Varsóból. 19.20 Zenekari óra, 23.00 Könnyű zene. 24.00 Templomi zene. HÉTFŐ PRÁGA: 11.00 Nemzeti dalok gramofonon. 12.35 Amit ma a világ táncol, hangverseny. 17.30 Elő­adás. 20.30 K. Solec zongoraestje. 22.15 Tánczene. 23.00 Szórakoztató zene. — POZSONY: 11-30 Gra­mofon. 13.30 Magyarnvelvü hírek. 16.30 Mozart hangverseny. 18.00 Kamarazene. 19.00 Prága. 20.20 Rádió kabaré Braunból 22.15 Tánczene gramofo­non. 22.55 Híreik. — KASSA: 12.00 Harangszó, utána szalonzenekar. 17.10 Gramofon. 19.05 Szlo- venszkói óra. 22.15 Gramofon. 22.55 Magyarnyelvű hírek. — BRÜNN: 17.10 Német előadás a teáról és asszonyokról. 20.00 Rádiiókabaré. 2215 Gra­mofon. — MÁHR1SCH-OSTRAU: 17.30 Zongora­előadás. — Egyéb, mint Prága és Brünn- — BUDAPEST: 915 A rádió házi kvartettjének hangversenye. 9.30 Hírek. 9.45 A hangverseny foly­tatása. 12.05 A Fejes-sza’ónzenekar hangversenye. 12.25 Hírek. 12.35 A hangverseny folytatása. 14.30 Hírek, élelmiszerárak. 15.00 Piaci árak, árfolyam- hírek. 16.00 Asszonyok tanácsadója. 16.45 Hírek. 17.10 Szlovák-magyar nyelvoktatás. 17.40 Komlóssy Emma magyar nótákat énekel, Kurina Sími oígányzeneka rának kíséretével. 18.50 Német nyelv- oktatás. 19.30 A filharmóniai társaság hangver­senye a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből 21.40 A magyar külügyi társaság előadása soro­zata : Radisich Elemér dr. francián yelvii előadása. Utána hírek, majd a Bachmannjazzband hangver­senye a Duna-palotából — BÉCS: 11.00 és 15.30 Hangverseny. 20.000 A tanítók dal- és zenekarának hangversenye. 22.30 Esti zene. — BERLIN: 14.00 DéliVémetország gramofonon. 16.30 Hangverseny. 20.00 Fra Diavolo, Auber operája. 22.30 Tánc- zene. — FRANKFURT és STUTTGART: 17.00 Zenekari hangverseny. 20.15 Szimfonikus zene. 22.25 Kabaré-esl és gramofon. — ZÜRICH: 11.00 Gramofon. 16.00 Hangverseny. 20.00 Hegedű-est. — MÜNCHEN: 19.30 Sziiu’ónikua hangverseny: Haydn és Reger. — RÓMA: 2’ 02 Nánolyi dalok. — TU- RIN: 17.00 Kvintett. — LONDON: 20.45 Katona- zene. 23.15 Hangverseny és tánc. — KATTÓWITZ és KRAKÓ: 12.05 Gramofon. 16.45 Gramofon. 17.45 Könnyű zene. 20.30 Operetlelőadás Varsó­ból; Hamis grófnő. 23/0 Tánczene.

Next

/
Oldalképek
Tartalom