Prágai Magyar Hirlap, 1930. január (9. évfolyam, 1-25 / 2222-2246. szám)

1930-01-25 / 20. (2241.) szám

1030 január 35, szőni hal WB*g*gBHBB«a^r^rr^-'.riWi~ww;a^7^gssai T>RXGAI-A\AGtARH!RIiAI> MILYEN f DŐVÁRHATÓ A hűvös, száraz időjárás továbbra is tart. Csupán a JLajuavidcken emelkedett a hőmérséklet, ahol 12 to­kot is mertek. Nálunk a hőmérséklet maximuma a fagypont kiirü! áll, a minimum ALószkitinán —15 fok. — Időprognózis: Alacsonyabb helyeken felhős, ssáras, éjjeli faggyal, a hegyekben derült, nappal enyhe, dőli rzé'lel. —- Igen tisztelt előfizetőink Ügyeimébe. Mély tisztelettel felkérjük mindazokat az igen tisztelt előfizetőinket, akik az 5930. év­re szóló naptárért az 5 korona portó és cso­magolási dijat be nem küldték, vagy az ese­dékes előfizetési díjjal be nem küldik, szí­veskedjenek a naptárt kiadóhivatafnnk címé­re sürgősen visszaküldeni. Kétszáz revolvert koboztak el egy berlini tiépgyülésen. Berlinből jelenti'k: A nemzeti szocialista párt kedden este a friedriohshainl városrészben népgyttlést tartott, amely ismét véres botrányba fulladt, A gyűlésre mintegy ezerkétszázan jöttek el. Sok kommunista is befurakodott a nemzeti saocialisták közé. A kommunisták állandóan zavarták az egyes szónokokat, s addig izgatták a tömeget, mig végül elérték céljukat. A rend felbomlott és általános- verekedés kezdődött. A kommunis­ták és a nemzeti szocialisták székekkel estek egymásnak s vadul ütötték-verték egymást. Á "verekedésnek tíz súlyos sebesültje van. A terem egész berendezését szétrombolták. A rendet a rendőri készültség állította helyre. Tizenkét verekedőt letartóztattak. Mielőtt a termet kiürítették volna, mindenki megmo­toztak. Jíem kevesebb, mint kétszáz revolvert és töbszáz boxert ■vettek el a gyűlés résztve­vőitől. Február 7: a tiszazugi arzén­mérgezések negyedik tárgyalása A vádlott: Varga Gyuláné, aki a vád szerint megölte vak férjét és a szeretőjét M. U- Dr. NEUMANN Ml SA tojforvó*, Prafea U„, VaclavsM a JC Renáal 9-1, 3-0, fel«fooi 50.60 — A pervesztes gazda revolvere* bosszúja. Páriából táviratozzák: A st.-quentini tör­vényszólü palotában tegnap revolver me­rénylet törtet, amely a város lakosságát (nagy izgalomba hozta. Egy földműves hat­szor egymásután pervesztes lett, ami annyi- ra dühbe sodorta, hogy tegnap délután az egyik törvényszéki tisztviselőre támadt és revolveréből hatszor rálőit. A golyói célt iéveszíetlek, mire az elkeseredett ember puszta ököllel esett a törvényszék elnöké­nek. Az egyik kezével a nyakát fogta át, a másik kezében lévő revolver agyával pedig többször fejbe sújtotta. A merénylőt a tör­vényszéki irodában tartózkodó tisztviselők Jefegyverezíék és átadták a rendőrségnek. Budapest, január 24. Február 7-iJkén a szolnoki törvényszék Fuehs-tanácsa megkez­di a negyedik arzén mérgezési pör bűnügyé­nek főtárgyalását. Ennek a pörnek csupán egy vádlottja lesz: Varga Gyuláné, szülelett Sülye Mária, 41 éves, református vallásu, fér­jes, vagyonos, irni-olvasni tudó, nagyrévi születésű asszony, akit kétrendbeli gyilkos­ság bűntettével vádol Kronberg János dr. az arzénmérgezések ügyésze. A vád szerint Vargáné m -ggyilkolta férjét. Jójárt Istvánt és megölte szeretőjét Ambrus Mihályt. Férjét is; szeretőjét is arzénnel ölte meg és az arzént mindkét esetben a szörnyű bába­asszony, Fazekas Gyuláné adta neki. Varga Gyuláné 1913-ban ment feleségül Jóján Istvánhoz. Jőjárt István, a világháború kitörése után katonának vonult be és 1916- ban, amikor hazavezették falujába, asszonyá­hoz, — mindkét szemére vak volt Mindkét szemét kilőtték. Ezenkívül még sú­lyos beteg is volt, kinn a harctéren súlyos gyomorbajt kapott A Zita-kórházban kínló­dott hónapokig, azután újra bazavánszorgott asszonyához. Pe otthon már csak két hónapig élt. Amíg élt, — az asszony szerint — állan­dóan kötekedtek, a vak és rokkant katona mmaKKmgnsmn . goromba volt feleségéhez és féltékeny volt rá uagyon. Volt oka rá. Az asszony nem so­káig tűrte a vak férj féltékenységét. Elpana- szoíta baját a bábaasszonynak, aki azt ajánlotta, hogy „ad majd ő olyan szert, amelytől a vak férj féltékenysége egyszer­re elmuiik“. Adott is, Olyan gyógyszer volt ez, amelytől Jójárt István — meghalt. A csendőrség előtt még azt vallotta az asz- szony, hogy Fazekasué az ő tudtával és bele­egyezésével mérgezte meg férjét. A vizsgáló­bíró előtt már máskép vallott. Ott azzal vé­dekezett, hogy ő nem mérget kért Fazekas­áétól, hanem fájdalomcsillapítót s hogy Faze- kasné mit adott bo urának, arról neki fogal­ma sincs. Az ügyészi vádirat azonban nehi hiszi el Vargánénak ezt a védekezését s a logikára és' a bizonyítékokra hivatkozva, a legsúlyosabb bűncselekmény elkövetésével vádolja és a legsúlyosabb Ítélet kiszabását kéri. Alig halt meg a vak katona, Vargáné ösz- szeállt Ambrus Mihállyal. De nem sokáig él­tek együtt. Ambrus Mihály m erű alt. Hullájában tö­mérdek arzént találtak. Ezért a két gyilkosságért felel Varga Gyu­láné február 7-ikén. f ^zmftáz-Köiíte-KawoRA j1WnTITrcTO^3»BiWB«eggWBinii»«a«IBitEMKgWMjl3»g3^^ A budapesti Magyar Színház bemutatója: „Alomkiráíynő** — Modern keleti uraik (Klók. Londonból ír­ják: lbn Szau-d, Nedzsd királya és Faysal iraki uralkodó nemrég elhatároziák, hogy ta­lálkoznak egymással a két ország biztonsá­gát veszélyeztető betöröbandák elhárításának megbeszélésére. Ibn Szaud udvariasan elhárí­totta az Irak területére szóló meghívást és jelenlegi táborhelyét ajánlja a találkozás szín­helyéül. Faysal király valószínüleg elfogadja ezt az ajánlatot és százfőnyi kíséretével, to­vábbá egy angol orvossal, egy mohamedán pappal és egy moziopera tőrrel Köveit kör­nyékén üti fel sátrait. A sátrakat — mint Londonból jelentik — villanyvilágítással is ellátják. — M A R G IT-GYÓGYVfZ a LEGJOBB. — Bőd tánciskola. A/ eredeti angol és amerikai tánc újdonságokat, eredeti stílben, a legkönnyebb módszerrel tanítja az Ameri­kában és Parisban járt Bőd mester ungvári és naarymihályi tánciskolájában. — A pozsonyi YMCA előadása. Pozsonyijói jelentik: Reisennuer János városi tisztviselő február 2£-án este fél 8 órai kezdettel a po­zsonyi YMCA Sánc-uti előadótermében ér­dekesnek ígérkező előadást tart „Az özön- vizmön-dá'k terniésze! tudományi magyará­zata" címmel. Az előadást vetített képek és planetáriumi kísérletek fogják kísérni. Az előadás ingyenes, önkéntes adományok az YMr \ in lap javára fordittatnak. Fa*ak szárazzá tétele Scí ulz Goztég'agyárak r.-t. építési osztálya Bratishwa, Lorenz’orgasse 6. — Újítás a párisi ucca forgalmi rendjében. Párisiéi írják: Chia.ppe rendőrfőnök, aki már régóta fáradozik a párisi ucoai forgalom ne­héz problémájának megoldásán, most kísér­let k éppen érdekes uj módszert vezet be egyes helyeken, a város egyes forgalmasabb pont­jain. Eltávolítja a közlekedési rendőröket ezekről a helyekről. A közlekedési rendőrök helyett maguk a gyalogjárók \fogják szabói lyozni a kocsitorgalinaL Ha valaki át akar menni a kocsin tón, a járda szélén megnyom egy gombot., mire kigyullad egy vörös lámpa, amely 15 másodpercig ég és erre az időre megállít minden forgalmat.. A rendőrfőnök re­méli, hogy ez az újítás igen jól be fog válni. Budapest, január 24. Legenda! Drámai költemény? No súlyosítsuk a fiatal szerző amúgy se könnyű dolga.. legma gasabb írói igények idézésével. Az „Ákmikirály­áé1*, Kovács Kálmán darabja, hatásos, Ügyes színpadi munka ós erre a megállapításra se az iró, se a kritikai beszámoló nem fizet rá. A darab Erzsébet magyar királyné há.ma/ vértanusága. A császárnéé, aki szíve szerint ki­rályné szeretne lenni, az anyáé, akit az udvar még fia életél>en elszakít tőle, az asszonyé, akinek legendás szépségét, szive újraéledő ta­vaszában kikezdi már a z őszi here adás. Szem­ben vele a rebellis magyar gróf. Petur bán lá­zongó kuruc ivadéka, aki a császári ud.ar ha­gyományos gyűlöletében a fiatal koronaherceg trónrajutá-sában várja a magyar Messiást é< a királyné felséges alakjában a lovagi ideált Fe­renc József is megjelenik a darabban. Vá jus az uralkodót, de egy groteszk hatású je.enet ben csak a rokkant generális epizó.lfiguráját kapjuk. Végül a trónörökös, akinek sorsa vol­taképpen Erzsébet királyné tragikus vértanú sága. A darab témája már maga is kínálkozó siker. Akik kívülről hozzák a királyné tragikus sorsa iránt érzett játatos megindulásukat, idebent) Be­fognak csalódni Orgona, bécsi keringő, magyar nóta, káprázatos díszletek közt csillogó fényes egyenruhák, a régi császári és királyi udvar minden szine-pompája, igazi theátre páré a színpadon. Szín, szó. hang szinkronikus egybe­olvadásban. Látóiválóan itt a kül-őségé,ké a döntő szó. a szerző minden segítséget a színpad­tól vár. A szövegkönyv csak elindítja a színész, rendező, díszlettervező fantáziáját, (gróf Batthyány Gyula díszletei nagyon szépek), amely eeenirozott jelenetek hosszú sorában éji (*)A kassal Renalssance-kiilturegvesület nagy­szabású művészi programja. Kassáról jelentik: A lienai-ssanee kulturegyesület, amely Kel; tszloveu fzkó legfőbb gócpontjában. Kassán erőteljes ma­gyar kulturtevókenységet fejt ki. épp ugv. mint az előző években, ezidón ifi magasaivóju progra­mot: állított össze. Külön-küiön minden előadás7 kivételes és nagyjelentőségű kultureseményt je­lent. Müvészestélyei pedig fővárosi nívót r<pre zentálnak. Ezidei gazdag programját Szép Ernő, a nagy magyar póéta éfi Halász László, a fiatal nagy tehetségű magyar zongoraművész közős es­télye nyitotta meg. amelynek nagy sikerérő már beszámoltunk. — Még január hónapban illetve február első napjaiban lesz Kassák Lajosnak, a kiváló írónak előadása, melynek keretében fel ép Kassák felesége. Simon Jolán is. aki Kassák :<g szebb verseit fogja interpretálni — Móricz Zsig- moduak, M. Simonyl Máriának és Ascher Oszkár­nak egy estén való szereplése szintén kimagasló irodalmi, illetve művészi eseménye lesz a sze/ón nak Móricz Zsigmondinak feleségével. Simonyi Máriával való fellépését ha-ialmae érdeklődés elő­zi meg. Aechner Oszkár, aki a budapesti ezinpa dóknak gyakori vendége, egyike a. legkivá óbb interpretáló művészeknek. akinek előadása felcd- hebetlon élményt, fog nyújtani mindazoknak, akik meghallgatják. — Farkas Imre és Tftkay Manci irodalmi és zeneestélyét szintén februárban ron­ki magát. De az élő- és állóképek írányábó érkező hangok nem teszik élőbbé az alakokat. Upérai beállításokból itt hiányzik a muzsika, szimbolikus tablókból a szimbolikus jelentés. A legszebb színpad magábavéve még nem színpad. Félünk, hogy szerző és rendező uj csa­pásokat keresve csak rég befüvesedett ösvé­nyekre téved. A darab rnelodramatikus ■ hátasával igazi drámai plasztikával csak a királyné-ék gfó. utolsó találkozása emelkedik elő. A legenda igazi élete ott kezdődik, ahol befejeződik. Élő szívdobogást, emberi fájdalmak fölcsuklását érezzük a darab kétségtelenül legértékesebb részében. De a királyné búcsúja saját földi mi­voltából. bármilyen irodalmi mondatokban tör­ténik is, újra csak retorikus. És tudatos bevo­nulása a legendába kissé teátrális. Fedák Sári fanatikus’ művészi hittel, szinti modell után mintázta meg a királyné regénye? alakját. Minden jelenete ragyogó külsőség, az egész alakítás nagyszerű színészi intellektu- munkája. Beregi Oszkár igazi művésze a t-zo mindeiTárnyalatának. A császár egyetlen jele nőkének Hegedűs Gyula neve ad külön érdekes­séget. Jávor Pál katonás, férfias trónörököse nagyon rokonszenves. Molnár Aranka finom tárt-alkodónője megható és egyszerű. Ki-ebb szerepükben nagyon jók Ákos Erzsi. Déne- György, Földényi László. Zala Karola, Boray Lajos, Simon Marcsa, Vándory Gusztáv és Dá­vid. Batthyány Gyula gróf díszletei feltűnően szépek. A közönség rendkívül lelkesen fogadta a da­rabot és egész estén át ünnepelte a szerzőt é> szereplőket, köztük különösen a hazatért Bereg- Oszkárt. A darab sikere kétségteelnül igen nagy volt és minden jel szerint az is lesz. deziik meg. Farkas Imre a kiváló iró. zeneszerző és komponista élvezetes előadásával, továbbá Titkay Manci dalszerző és daléuekes saját szerze­ményű dalainak interpretálásával és hangjának szépségével fogja magával ragadni a hal gitósá got. — Heltai Jenő, Markoviig Rodion, Hatvány Lili bárónő és Kari Öapek előadásaival kapcsolat­ban, amelyek márciusban és áprilisban lesznek, most folynak az előkészületek. Minden iroda mi est keretében fellép egy zeue- illetve előadó művész is. — Az irodalmi és müvészestélyeken kívül ingyenes szemináriumi előadásokat rendez az egyesület a tagok és érdeklődők ré6zére. (Min dón az egyesületet érintő ügyekben szívesen nyújt felvilágosítást Gyürk Miklós, titkár, Kassa Kinizsy u. 32.) (*) öskar Wilde és a hülyék. Uj francia könyv jelent meg Wilde Oszkárról, amelyben életének ed dig ismeretlen mozzananait világítják meg Eg> ízben, amikor Párisban tartózkodott, barátai Mas Nordau híres könyvéről, az ..Elfaizáe" ró b szél tek. Idézték a német írónak azt a mondását ameh szerint a lángész tiszta véletlen és mindig a té­boly határán áll. Ez a megállapítás az angol köl­tőre ugv hatott, mint valami szeszélyes kérdés. Nemsokára visszanyerte nyugalmát, és ezt mon­dotta: Lehetséges, hogy a menük bolondok De mi akkor az emberiség? Hiszen a. többiek egysze­rűen hülyék. BALL PALAIS THEATRE ALHAHBRA Fraha, Václavské nám. Telefon: 37769. Ma és mindennap nagy szenzációs vi­lágvárosi műsor. Két zenekar! Előkelő magyarok találkozóhelye. (*) Lehár Ferenc nagy sikere Párisban. Párisból jelentik: A Gaité Liricjue színház most mutatta be Lehár Ferenc Friderika cimü operettjét óriási si­kerrel. Maga Lehár dirigálta a bemutató előadáson a zenekart és a színház kérésére több estén tölti l>e a karmesteri tisztséget. A közönség és a sajtó egyértelmű lelkesedéssel fogadta az uj Lehár da­rabot. Ilofifizu idők óta a Friderika az első nagy „osztrák-magyar*- operetteiker a francia főváros­ban. (*) Bartók Béla újabb sikere. Londonból jelen­tik: A Waldbauer.—Kerpely-vonósnégyes általános érdeklődés közben ismételte meg Bartók Béla ne­gyedik kvartettjének előadását Londonban. Az összes lapok egyhangú bámulattal adóznak a ma­gyar művészeknek, akik játszva diadalmaskodtak a mű nehézségein é6 nagyszerűen érvényre jut­tatták annak minden szépségét. A Daily Mail sze­rint a zenészek valósággal csodákat vittek végbe, mert Bartók szerzeménye, legalább papíron, majd­nem eljátszhatatlanuak látszik, de vad, szinte li­hegő. primitiv életereje felette áll a hagyományos szépség fogalmának. A Daily Telegrapb szerint Bartók oly hatásokat ért el, amelyeket Beethoven nem ismert. A Christian Science Monitor szerint a Szigeti József által Londonban bemutatott Bar- tók-fóie hegedűrapszódia, ha nem is éri el Bánók legszebb szerzeményének színvonalát, mindeneset­re a legjobb ilyenfajta mű, amelyet valaha hege­dűsök kezébe adtak. Mint önálló kategória, ta­lán Liszt magyar zongorara-pszódiájához hason­lítható. (*) A Wittelsbach királyi család harca egy La- jos-íilm ellen. Egy német cég nemrégiben Ludwig IL címmel egy filmet ké6zitett. amely foglalkozik a tragi'kusvégü bajor király életével és halálának a körülményeivel, alapul véve két bajor orvos naplóját. A filmet a német cenzúra csak kellő á-t- aiakitás és változtatás után engedélyezte, azon­ban a Wittelsbach királyi családot még a cenznra változtatása sem elégítette ki, hanem teljes erővel. a film nyilvánosságra való hozatala ellen száll síkra. Kifogásolja a királyi család azt, hogy a filmen a királyi család olyan tagjai is szerepel­nek, akik még ma is élnek, de különben is a wit- teisbaclíjak pém azonosítják magukat a filmen be­mutatott. Lajos .bajor királlyal.' (*) Uj Auróra. (Irodalmi évkönyv az 1930. évre.) 12 ezlovenszkói, 10 erdélyi, 6 vajdasági és 1 ma­gyarországi tró 45 legértékesebb Írását tartalmazza a csehszlovákiai, a romániai és a jugoszláviai ma­gyarság közös iroda mi évkönyvének, az „Uj Aurórádnak, most megjelent legújabb kötete. A 250 szövegoldalnyi, legfinomabb papirosra nyomta­tott, ízléses és művészies kiállítású évkönyvből ezúttal három kiadás készült. A kötet ára fűzve 20, kötve 25 és diszk ütésben 50 korona. Az évkönyvei legkönnyebben úgy rendelheti meg, ha pőetautal­ványon 25, 31. illetve 56 koronát küld be a Coo- cordia könyvnyomdához (Pozsony, Kertész-ucca L sz.), amely ajánlva küldi el azt címére. Háromnál több kötet megrendelése esetén portót nem számí­tunk fel. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA ADRIA: Asszonyok és szeretők. (Hangosfilm.) Glória Swanson. HVEZDA: A bűnös falu. (Orosz-film.) FLÓRA: Riporteri s enzáció. (Beb<- Daniels.) — Szeles ifjúság. FÉNIX: Modern Fauszt. (Film-operett.) 2. hét. LUCERNA: A hazafi. (Beszélőfilm.) E. Janninge. KOTVA: Fos Follic. 1929. (Film-revü.) METRÓ: Vera grófnő árulása. (Gerda Maurus.) PASSAGE: Az istentagadó leány. (Beszé'őfilm.) SVETOZOR: Kitty em akar íérhczmennL (C. Moore.) AZ IVÁN-TÁRSULAT HETI MŰSORA LOSONCON: Szombat: A cigány: Rózsahegyi vf. A FÖLDES TAPSUKAT MŰSORA POZSONYBAN: Január 27, hétfő: A hivatalnok urak. T. Forray Rózsi vf. Január 28, kedd: Gazdag lány, Szenes E. víg- játéka. T. Forray Rózsi vf. A POZSONYI MOZIK MŰSORA január 24—27-:g: REDOUTE: örökölt haMamok (Rilla Walter). ÁTLÓN: Ha a szived odaadtad (Harvay Lilian), TÁTRA: A fehér pokol. A KASSAI KORZÓ MOZGÖ MŰSORA: I. A szerencse leánya. (Mascotte.) Vígjáték, fősze­repben Nagy Katóval, a berlini neves magyar film- színésznővel. - II Mont-Martre. Párisi dráma Fő­szereplők: Margnrete Livingston és Warner Baxter. Rendező- Paul Mortimer. Jön: A cirkusz! Chaplin szenzációs filmje. vsMonxsm.wm\ *bhiui wmoKrf^awamrjWk^^rTmxzr.r:: w. muwímgK'i utv- “-m mram*'« Hassa icj)cteDitn<inbh és íetfszoltdafcb sz: rakozobeJvc GASANQVA-SAS Elsőrendű tcockar . i Va«ar- et> únrcpnup S órai to* 9 —BCT

Next

/
Oldalképek
Tartalom