Prágai Magyar Hirlap, 1929. december (8. évfolyam, 274-296 / 2199-2221. szám)

1929-12-06 / 278. (2203.) szám

HW december 6, péntek. ^RKGAlMAfifeARHlRLflP 9 MILYEN IDŐ VÁRHATÓ Am égést köztársaságban enyhe őszi időjárás-ural­kodik. A hőmérséklet maximuma Prágában 13 fok Celsius. — Időproguózis: Reggel ködös, enyhe hő­mérséklettel, későbbb élénk déli széllel, száraz. — A Tuka-per koronatanúja megkapta a lé­vai nagytőzsdét. Losonci tudósítónk jelenti: Losonc város starostája Belánszky Károly, aki köztudomás szerint koronatanúja volt a Tuka- pernek, a jövedéki kincstártól megkapta a lé­vai dohány nagytőzsdét. Értesülésünk szerint Belánszky. Károly a lévai nagytőzsdét bérbe fogja adni és továbbra is megtartja losonci starosta-állását. Losonchoz egyébként is fon­tos anyagi érdekei fűzik a hirtelen meggaz­dagodott starostát, mert a két mozgó bérlete évenként körülbelül egy miliő korona bruttó i bevételt biztosit számára. Ezenkívül mint sta-j rosta harmincezer korona évi fizetést élvez és; megkapja a kapitányi nyugdiját is. xx Brauer Géza fogmüterme, Bratislava.' Duna-ucca 8. Grössling-ucca 57 1 átjáróház j — Fenyökosztolányban megalakult a ke- resztényszeeialista párt szervezete. Decem­ber 1-én Truehly Alajos titkár részvételével Fenyökosztolányban megalakult a keresi tényszocialista párt helyi szervezete. Bara- ; necz Józsefet elnöknek, Koczián Jánost al-1 elnöknek, Spanyur Gyulát titkárnak válasz- j tották meg. — Meghalt Gölnicbánya legöregebb asz­szonya. Gölnicbányai tudóéi tónk írja: De­cember 3-án hosszú és ki nos szenved és után j Gölniobányán elhunyt Zborovszky Sándorné szül. Morgenstein Terézia, áld nemrég töl- i tötte be a 97. életévét. Két gyermeket, tizen- j két unokát és négy dédunokát hagyott maga után, akiket a matróna halála mély gyászba borított. Temetése nagy részvét mellett ment végbe csütörtök délután. — Kérjen mindenütt Polenai-gyógyvizet. — Éveken át dézsmálták egy aranyosma- róti vaskereskedö raktárát. Nyitrai tudósi­tónk jelenti: Érdekes orgazdasági bűn pert tár­gyalt tegnap a nyitrai kerületi bíróság. Gand- zsan Lesnid orosz származású fiatalembert aízzal vádolt az ügyész, hogy Fürszt Jenő ara­nyosul aróti vaskereskedő inasától két éven át lopott holmit vásárolt. A főtárgyaláson Gaad- zsan beismerte, hogy mintegy kétezer koro­nát fizetett ki az inasnak, aki rendszeresen szállította a gazdájától lopott árut. A vádlott időközben megbánta eltévelyedését és igye­kezett a vaskereskedőnek okozott kárt megté­ríteni. A főtárgyaláson is sirva fakadt s igy kért a biráktól és a károsulttól méltányossá­got. A károsult veskereskedő, aki az ellopott áruk értékét 20.000 koronára becsülte, nem kérte a tolvaj inas megbüntetését, ellenben szigorú ítéletet kér az orgazda ellen. A bíró­ság Gandzsan Lenindet két havi fogházbün­tetéssel sújtotta, de az ítélet végrehajtását felfüggesztette. xx Köhögésnél, rekedtségnél és egyéb hu­ni tos megbetegedéseknél régóta bevált házi­szer a ,,Krondorfi“ savanyuviz meleg tejjel keverve. Próbálja meg! De csakis „Krondor- fer“-rel! — A losonci YMCA karácsonyi kiállítása. A losonci YMCA vezetősége rendkívül gyakor­lati ötletet valósit meg, amikor termeiben de­cember 10-én karácsonyi kiállítást és vásárt nyit meg. — A kiállításon képviselve lesz­nek a legkülönbözőbb szakmák, igy a-nagy közönségnek módjában fog állni, hogy vétel- kényszer nélkül díjmentesen és egy helyen tekintse át a karácsonyi piac érdekességeit és újdonságait. Számos helybeli cégen kívül résztvesznek rajta a Siemens-Sohuckert mü­vek (Bratislava), Bergmann, villamossági cég (Berlin), stb. A kiállítás, mely december 24- éig fog tartani, naponta d. e. 10—12 és d. u. 2—7-ig van nyitva. A belépés díjtalan. Hatóság elleni erőszak címén három havi fogházbünt ítélték ' egy nyitrai ügyvéd ieleségéi Üzlethely iség-átalahiiás, felmondás, rendőrpoíozás bírósági következményekkel Az elitéit ügyvédné fellebbezett Nyílra, december 5. (Saját tudósítónktól.) A nyitrai kerületi bíróság büntető tanácsa szerdán érdekes bünperrel foglalkozott. A vádlottak padján Egressy Sándorné szül. Sziizs Mária nyitrai ügyvéd felesége ült, akit hatóság elleni erőszak bűntettével vá­dolt az államügyészség. A vádirat szerint Egressyné még a múlt óv november 28-án követte el a bűncselekményt, olymódom, hogy egy rendőrt megütött, tépni kezdte a kö­penyét és ellökte, majd kutyája ráugrott rendőrre és szétszakította annak köpenyét. A dolog előzménye az volt, hogy Egressy ügyvéd a házán végzett újabb építkezéssel kapcsolatban uj üzlethelyiséget emelt és a házban levő egyik üzlethelyiség hátsó falát is lebontotta, arra való tekintettel, hogy az üzletet bérlő kereskedőnek előzőleg fel­mondott. A kereskedő a fal lebontása miatt panaszt emelt a bíróságnál. A báróság in­tézkedésére megjelent a helyszínen Közel Rezső bíró­sági alkalmazott, Egressy né azonban nem bocsájlotta őt be a házba. A bírósági altiszt ekkor a rendőrség segít­ségét kérte. A rendőrök megjelentek a ház előtt, azonban az ügyvéd felesége őket sem bocsájtotta be. Először lakatossal akar­ták felnyittatni az ajtót, később azonban más megoldást találtak. A háznak egy másik kijárata is van s az egyik rendőr azon át ment be az ud­varra, és követelte a főkapu kinyitását. Egressyné — a lefolytatott vizsgálat ada­tai szerint — ellenkezett a rendőrrel és nem volt hajlandó átadni a kulcsot, egyre azt hangoztatva, hogy nem ismer olyan törvényt,- mely erre kényszerítené őt. Szóváltás támadt, melynek során arculiUöbte a rendőrt, megtépte köpenyét és ellökte magától. Végül is sikerült a rendőrnek kinyitni a kaput és a bírósági kiküldött elintézhette dolgát. Egressyné kutyája közben nekiugrott a rendőrnek és fogaival kiszakitotta a rend­őr köpenyét. A főtárgyaláson a vádlott ügyvédné tagadta a terhére rótt bűncselekmény, elkövetését. -rA tanúként kihallgatott Közel bírósági kikül­dött, Hampl rendőr és a többi tanú terhe­lő vallomást tett, melyek alapján a bíróság megállapította bűnösségét és há­rom havi fogházbüntetésre, valamint 300 korona pénzbírságra ítélte és kötelezte a rendőr kárának megtérítésére. Tekintettel a súlyosbító körülményekre, a büntetés végrehajtását nem függesz­tették feh Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, az elitéit pedig a bűnösség megáll api tása miatt fellebbezést jelentett be s igy ay érdekes ügy­foglalkoztatni fogja a pozsonyi felsőbirósá­got is. A legújabb Dr. Zelenyák-féle M6»Ukfir „ENERG1TAS" Gyártja: Destlllerie Perlaki, Sv. Beiíadik Alapítva 1862. A természettudós Dr. Zelenyák János leg­újabb gyógyírkor összetétele hatásos alpesi füvekből párolva. Ügyeljen a védjegyre. 99 tébe. Iván Sándor ezúttal is kiváló erőkből álló s a magasabb művészi teljesítményekre is alkal­mas színtársulatot hozott Losoncra. Művészi tö­rekvései bizonyára elismerésre fognak találni a szinpártoló közönségnél. — Egyébként a szinpár- toló egyesület Giller János dr. egyesületi elnök áldozatkészségével lehetővé tette, hogy a színpad és a nézőtér az igényeknek megfelelő módon át- alaki Itass ék. Az amüteatrálisan beépített ülőhe­lyek nagy kényelmet nyújtanak még a hátsó sorok­ban ülő nézők számára is b. s. SzmHÁzKör^KabTURA. Zsulolt házak előtt fejezték be Ivánék a négyhetes rimaszombati szezont Poho szappan . y minden mö*é*ho*7^ . J, xx SZÉKELY HENRIK MÜBUTORGYÁ- RA, POZSONY, GRÖSSLING ü. 50. — Ezer telefonrendőr Londonban. (Londonból táviratozzák.) A londoni rendőrség szenzációs újí­tást vezetett most be. Nem kell többé percekig vagy lizpercekig hiába keresni rendőrt ha valami baj történt. Ezer nyilvános telefonfülkét állítanak fel a városban. Ezek a fülkék állandóan össze van­nak kötve a legközelebbi rendőrállomással és ha valami aegitségre van szükség, csak fel kell emel­ni a kagylót s máris jelentkezik a közeli rendőr- szoba. Az ügyeletes rendőr a telefonértesítés után nyomban elküldi a rendőrszobán várakozó, speciá­lisan felszerelt autót. Ebben a kocsiban van egy hordágy, mentőszekróny, muníció, lőfegyverek és gumi botok, fényképezőgép, kézi vizfecskendő, bi- licnsek és egy külön kis acólcella, amelyben az esetleg elfogandó tettest nyomban el is szállítják. Ezen a kocsin robog ki a rendőrkiilönitmény a megjelölt helyre. Az uj intézmény segítségével percek alatt ott lehet a rendőrség valamelyik bűn­tény vagy szerencsétlenség színhelyén. xx Torlódások elkerülése végeit már most szerezze be karácsonyi játékáru, gramofon, divatáru szükségletét a Rózsa-áruházban, Po­zsony, Ventur-u. 11. Árjegyzék kívánatra bór- naeutve. Rimaszombat, december 5. A rövidlélegzetü négyhetes rimaszombati szezon, ami ugyan már a harmadik hónap ezévben, a téli és nyári szezonokat is Összeszámítva, vasárnap este a „Diák&zerelem44 előadásával ért véget. Az utolsó tiz napot a Kassán húszszor adott „Szö­kik az asszony44 és a „Diákszerelem44 előadásai uralták, az utóbbi operettet már Rimaszombat­ban tanulták be Ivánék. A szlovenszkói szin- háztörténelemben egyedülálló, páratlan telje­sítmény a „Szökik az asszony44 huszas szériája Kassán, Itt, Rimaszombatban pedig egyenesen csoda, hogy egy darab hat előadáson keresz­tül, egy menetben zsúfolt házat tudott produ­kálni, mert a Gseregyerek Billerrel sem ment többször egy menetben háromszornál. A „Szö­kik az asszony44 kitűnő kasszadarabnak bizo­nyult Rimaszohatban is, a kolosszális siker azonban Elek Ica és Jéney János nélkül el­képzelhetetlen lett volna. Elek Ica gyönyörűen fejlődő, kivételes primadonnavalőrjeit mara­déktalanul megváltoztatta ebben a reászabott szerepben, partnere, Jéney János pedig szin­tén fölhasználta az alkalmat és pesti színpa­dokra érett kvalitásait, teljes egészében föl­fedte a vérmérsékletének kiválóan „stimmelő44 szerepben. A darab kiállítása, rendezése és szcenirozása nem maradt mögötte semmiben a kassainak, amiről pedig komoly művészembe­rek állapították meg, hogy jobb a pestinél. Elek Icán és Jéney Jánoson kivül Kálmán Manci és Várady Pali főerősségei a darabnak, táncszámaikat a végkimerüLésig ujráztatta a publikum. A hat előadás közül három túlzsú­folt ház előtt pergett le s hogy a siker az ol­vasó részéről, is megmérhető legyen, le kell je­gyeznünk, hogy a szombati és vasárnapi elő­adáshoz 100—100 pótszéket préseltek be a te­rembe, mert Rimaszombat közvetlen környé­kéről, de még Tornaijáról, Rozsnyóról, Lo­soncról, sőt még Brcznóbányáról is rengete­gen jöttek le autókon a darab megtekintésére. A három utolsó napon a „Diákszerelem44 ment búcsúztatóul, ugyancsak zsúfolt házak előtt. A „Szökik az asszony44 kolosszális sikere mellett természetesen nehéz volt ennek az u,j operettslágernek érvényesülnie, a sok „trük­kel44 applikált darab mégis kedvező fogadta­tásban részesült s Elek Ica a nem neki való szerepben mégis egyik legszebb sikerét aratta Gái Franci ügyes reprodukálásával. Jéney Já­nos, Várady Pali, Farkas Pál, Fülöp Sándor, Némethy Zoli, Kálmán Manci, Fenyő Klári, Reiner Vera és Szöllősl Tóth Zsuzsi csupa há­lás szerepet kaptak ebben az újdonságban s a bálás szerepeket kedvvel, lelkesedéssel for­mázták meg. A buosuelőadások virágkosarak, tapsok, újrázások jegyében peregtek le, a kö­zönség nem fukarkodott az elismerés, szeretet és hála kifejezésében. A prózai együtt©* kedden kitűnő előadásban másodszor hozta ki Zilahy „Szíbériá‘4-ját s csü­törtökön este búcsúzóul, ugyancsak másodszor Klabund „Krétakör44-ét játszotta el, Hajtong szerepében Torday Magdával, Feleky Klára helyett, aki férjhezment « aki helyett Iván Sándor Tamás Máriát, a Pécsi Szinház nagy­szerű naiváját szerződtette a losonci szezontól kezdve. A világsikert aratott Klabund-darab második előadását is a komoly irodalmi siker jellemezte. Czobor Imre, aki Madách Lucifer­jének eseményszámbamenő alakításával művé­szetének legmagasabb régióihoz érkezett, Pao szerepében valósággal Klabund igazságot szomjuhozó lelkét szólaltatta meg, Torday Magda, Vécsey Ilona, Tanka Dóra, Szigethy Irén, Némethy Zoltán, Fülöp Sándor, Turóczy GyuLa, Ungváry Ferenc és Farkas Pál egytől- egyig gondosan megrajzolt karaktert szemé­lyesítettek meg a szezon e legtökéletesebb prózai előadásán. Vasárnap délelőtt a Szinpártoló Egyesület rendezésében szinházi matiné volt a Farkas Pali-házakció javára. A nivós matinét Sichert Károly, a Szinpártoló helyi elnökének meg­nyitó beszéde vezette be, azután Czobor Imre és Torday Magda szavaltak, Sz. Tóth Zsuzsi groteszk balettet lejtett. Láng Alfréd, Elek Ica és Jéney János énekszámokat adtak elő, Szi­gethy Irén sanzonokat énekelt, befejezésül' pe­dig Fenyő Klári és Fülöp Sándor Zágon egyik paraszttréfáját játszották el. A matinét nagy­számú közönség hallgatta végig s a tetszés- szerinti beléptidijakból az előadás végére egé­szen tekintélyes összeg gyűlt egvbe Farkas Pali készülő háza javára. A konferencier tisz­tét Ungváry Ferenc töltötte be, a zongorakisé- retet pedig Fischer Károly karnagy látta el. A nemes célra való tekintettel valamennyien önzetlenül vállalkoztak a matinén való közre­működésre. Az esti előadás után, ami a legforróbb estje volt úgyszólván a szezonnak, a Tátra-szálíó éttermében hajnalig tartó szinészbucsu volt, ahol a művészek és művésznők búcsúztatása hagyományos rimaszombati szokás szerint dur- rogó pezsgő, kacagó jókedv, parázs tánc, ci­gánymuzsika mellett ment végbe. Hajnalra a szálló környékét ellepték a kulisszákat, koffe­reket, ládákat szállító teherautók, a szitáló esőben egymásután robogva a legujabb stáció — Losonc felé. b. gy. * Losonci tudósitónk jelenti: Iván Sándor ma­gyar szintársuftta kedden este kezdette meg a szinházi szezónját Losoncon a ..Három a kislány" cimü operett előadásával. A közönség meleg szere­tettel fogadta a régi ismerőseit s a színtársulat azon tagjait is. akiket még Losoncon nem ismerteik, különösen lelkes fogadtatásban részesítette Elek Icát, a társulat kitűnő primadonnáját, aki úgyszól­ván percek alatt belopózkoíWtt a közönség szerete­(*) A Toldy-Kör kulturestje a magyar könyv jegyében. Pozsonyból jelentik: A magyar könyv jelentősége viszonyaink között megnövekedett. A kellő kapcsolat kiépítése a szlovenszkói magyar írók és az olvasóközönség között még mindig hiányzik és ©nmek felismerése indította a pozsonyi Toldy-Kört árra, hogy legközelebbii kultureetjét a magyar könyv jelentőségének szentelje. A kultur- est december 15-én, vasárnap este 6 órakor lesz a Primáspalota tükörtermében, amelyen a kör tagjai felolvasással, szavalatokkal és zeneszámokkal fog­nak szerepelni. Ugvanakkor előadásra kerülnek a szlovenszkói magyar írók könyvei is. A kör azzal a kéréssel fordul a magyarsághogz, hogy a rende­zésen nagy számban jelenjen meg és támogassa a magyarság itteni kulturmunkásait. akik a szellemi fejlődés eredményeit foglalták alkotásaikba. A sze­replők névsorát legközelebb részletesen közöljük. (*) Az uj Reinhardt színésznő Faragó Ödön ta­nítványa. Molnár-interjú látott napvilágot, amely­ben az illusztris író a többi között arról nyilatko­zott, hogy felesége, Darvas Lili most Bruckner: Kreatur oknü darabjára készül, fyfohiár az interjú során megemlítette azt is, hogy felesége mellett a két női föszeerpet Heléne Tűimig és Muni Bulla játsszák. Az interjúból kiderül, hogy a Muni Bulla név alatt egy fiatal és nagyon tehetséges magyar színésznő rejtőzik. Az interjú sok találgatásra adott alkalmat Budapesten. Most megszólal Fa­ragó Ödön, az Andrássy-uti Színház rendezője, aki a pozsonyi szinház igazgatója volt és aki a követ­kező felvilágosítást adja Muni Bulláról, Reinhardt Miksa uj magyar tagjáról: „Muni Bulla név alatt az a Bulla Muncd nevű kis táncosnő, rejtőzik, aki né­hány esztendő előtt még jóformán gyerek volt, de ismert szereplője a szlovenszkói színpadoknak. Az édesapja, Bulla, megyei főjegyző, aki minden ál­dozatot meghozott a leánya érvényesüléséért. Már egész kicsi korában ismertéül őt ezlovenezkószer- te. Sok önálló estélyt adott jótékony célra. Talán négy esztendővel ezelőtt kezdtem foglalkozni a kislánnyal és minthogy erős színészi tehetséget találtam benne, én adtam meg neki az első irányí­tásokat is. A szülei előkelő szerepet visznek Po­zsony társadalmi életében és ezért érthető, ha hú­zódoztak egy kicsit attól, hogy a leányuk itt lép­jen színpadra. Ezért aztán rábeszéltem őket arra, hogy adják a kislányt Beer direktorhoz tanulni, aki akkor társulatával époen Pozsonyban vendég­szerepelt. így is történt. A kis táncosnő kikerült Bécsbe és az én éle6 szín észszemem nem csalódott: valóban kitűnő színésznővé nőtte ki magát. Már két esztendővel ezelőtt Reinhardt-szinésznő volt, de eleinte csak táncolt. Aztán szerepet kapott a Miracelba és most ez az első nagyobb szerepe, Fer- dinand Bruckner uj darabjában. Azt hiszem, erről a kis pozsonyi leányról még sokat fogunk hallani. (*) A kassai ZKD uj elnöksége. Kassáról jelen­tik: A Kassai Zenekedvelők Dalegylete december 1-én tartotta elnökválasztó rendkívüli közgyűlését, mely alkalommal szeretet' ’ emlékezett meg a KZD két nagy halottjáról, Polák Gyula dr. és Kon- rády Lajos volt elnökeiről, majd sajnálattal vette tudomásul Spiedmann Ervin elnökének távozását. A közgyűlés a KZD elnökeiül egyhangú lelkese­déssel Schell Gyulát és Rózsics Jenőt választotta meg. A közgyűlést követő választmányi ülésen elhatározták, hogy a KZD a kassai december 7-iki. jübiláris nagy hangversenyén kivül a tél folyamán Lőcsén, Késmárkon, K. Helmecen, Nagymihályban, Iglón és Eperjesen tart jübiláris hangversenye­ket.. A KZD szombati hangversenye iránt nagy ér­deklődés irányul, melynek kimagasló pontja lesz a kassai dalosok egyesített 200 tagú monstre ka­ra. Jegyek Vitéz könyvkereskedésében még kap­hatók 20, 15, 10, 8 és 6 korona árban. (*) Titkos Ilona a jövő héten Pozsonyban fog vendégszerepelni. Pozsonyi szeres®tőségünk telefo­nálja: Földes Dezső színtársulata december 9. és 10-én, a jövő hétfőn és kedden Pozsonyban játszik. Mindkét napon Ernőd Tamás és Töröli Rezső: Két leány az uccán cimü színmüvét játsszák Titkos Ilo­na vendégfelléptével. Titkos Ilonának ez lesz az első pozsonyi vendégszereplése. AZ IVÁN SZÍNTÁRSULAT MŰSORA LOSONCON: Péntek: Volga bar. — Énekes, táncos vígjáték be­mutató. A POZSONY MOZIK MŰSORA: December (?—9-ig: Redoute: Erotikon. (Rína I. és Fjord 0.) Átlón: Az apák bűnei. (Jannings Emil.) Tátra: S. 0. S. (Haid L. és Frdedland A.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom