Prágai Magyar Hirlap, 1929. december (8. évfolyam, 274-296 / 2199-2221. szám)

1929-12-12 / 283. (2208.) szám

8 . í Ha a dohányzásról nem tud leszokni, bár I ' érzi a nikotinmérgezés jeleit, úgy ío- j gyasszon nikotinmentes dohányt és minél ? több „Cigelka“ jódos vizet $ közérzete is- jj mát jó leszl Megrendelhető: „Cigelka“ • forrásvállalat, Bardejov. (8.) } —' Nagyszombatban elfogták a megszökött ungvári kasszafurót Rnszinszkói szerkesztősé­günk jelenti: Dohnál Jánost, az ungvári városi pénztár kifosztóját, aki az ungvári rendőrség fogházából oly titokzatos módon szökött meg, de Nagyszombatban elfogták, erős Tendőri fe­dezettel Ungvárra szállították és azonnal az ügyészségi fogház legbiztosabb cellájába zár­ták. — A gyilkos kezet emelt védőjére. Inns­bruckból jelentik: Az innsbrucki törvényszék fogházának egyik cellájában az elmúlt nap nem mindennapi jelenet játszódott le. Nagele dr. ügyvéd fölkereste a fogházi cellában vé­dencét, Stern Mihály kőművest, akit az állam­ügyészség egy házaspár meggyilkolásával vá­dol. Az ügyvéd lelkére beszélt védencének, hogy mondja meg neki az igazat, mert más­képpen nem tudja a védelmet megfelelően el­látni. A vádlottat az ügyvéd kérése annyira indulatba hozta, hogy fölragadott egy széket és védőjére támadt. A komolyabb következ­ményű tettlegességektől csak a fogházőrök gyors közbelépése mentette meg a védőt. Na­gele dr. a jelenet után kérvényt adott be a törvényszékre, amelyben védence legutóbb tanúsított magatartására való tekintettel el­meorvosi megfigyelés elrendelését kérte. — Összedőlt egy koraközépkori templom Franciaországban. Párisbőtl táviratozzék: A Pontoise melletti Mezieresben az esőzés any- nvira alááztatta a talajt, hogy nagy földcsu­szamlás következett be és a XII. századból származó, mütörténelmi emléket jeientő ős­régi templom rombadőlt. — Véres késpárbajok Dunamocsom. Párká­nyi tudósítónk jelenti: Pár nap leforgása alatt két véres késpárbaj zavarta meg Dunamocs község lakosságának nyugalmát. Egy kocsmai szóváltás után néhány legény megleste az uocán Antal Sándor földművest, akit megtá­madtak, letepertek és számos kés szúrással súlyosan megsebesítettek. Antal védekezni próbált, de a túlerő győzött és a legény vér­től bontva maradit az ut porában. — Másnap két testvér Mezei Rudolf ée Zoltán cigány- zenészek különböztek össze az aznapi kere­setük felosztásán. Előkerültek a kések és Me­zei Rudolf bicskáját teljes erővel öccse Pejébe ütötte. A szúrás egészein a köpeny ácson tág hatolt és rendkívül súlyos sebet ejtett. A csendőrség mind a két bicskázás ügyében bűnvádi eljárást indított. Prága, december 11. A CsefoszIovákiáJbain érvényben lévő kettős jog nem egy esetben állította már fogas kérdések elé a bíróságo­kat. A történelmi országokban a régi osztrák jog van még mindig érvényben csekély vál­toztatásokkal, Szlovenszkón és Ruszimszkón pedig a magyar jog. Mindjárt az államifordu­lat után hozzáláttak a két jog egységesítésé­hez s erre a célra létesítették az uuinkáoiós minisztériumot, de most, tizenegy év múltán csaknem olyan messzire vagyunk még az egységes csehszlovák jogtól, mint voltunk tíz évvel ezelőtt. A köztársaságban érvényben lévő kettős jog most legutóbb egy válóper, illetve a pörben megítélt tartásdij kapósán foglalkoz­tatta a legfelső bíróságot, amely kénytelen volt elvi döntést hozni. Egy H. nevű prágai asszony hónapokkal ezelőtt beperelte volt férjét a válóperben megítélt tartásdij fizetésére. Mivel H. ur most kassai lakos, a keresetet Kassán nyújtotta be. A kassai törvényszék azonban a keresetet el­utasította azzal az indokolással, hogy a házas­felek eredetileg Prágában laktak, itt válasz­tották el őket s itt bontották fel házasságukat | is. Válóperüknek folytatását képezi az alimen- tációs pör is, igy tehát I Érsekújvár, december 11. (Saját tudósítónk­tól.) Téglá-s János kürti korcsmáros tegnap délelőtt 10 órakor elment hazulról, a község közelében lévő szőlőhegyre ment, kicsit „pasz- szióból“ dolgozni a szellőjében. Délben meg­ette a magával vitt ebédet, eltréfálkozott né­hány arra járó ismerősével s félháromkor már vérbefagyva találták a járókelők. Nyomban értesítették a feleségét. Az asszony zokogva dobta le magát vérző férje mellé. Az 55 éves erős férfi még küzdött a 'Szédülettel, kinyitogatta szemeit s az asszony sírva kér­dezgette: — Drága férjem, drága jó férjem, azt mondd meg nekem, ki ütött ler... Az asszony közelhajolt a haldokló férfi szá­jához. Senki nem hallhatta más, csak az asz- szony sikoitott föl e kiáltozni kezdett: — Azt mondja, hogy a Bandii ... A szerencsétlen'férfit fölemelték egy kocsi­ra. Még mindig élt, de látszott rajta, hogy az órái meg vannak számlálva. Újra odafordult az asszony. Jajgatva szorította a férfit magá­hoz: — Hát mondd, édes férjem, a Bandri volt az? ... Az asszony úgy látta, hogy a haldokló férfi erőtlenül intett a fejével... Hazavitték, több szavát nem hallhatták. Meghalt. — Tavasz a télben. Bécsből táviratozzák: Alsóausztriában az időjárás annyira meleg és szép, hogy Neukirchenben a batackfák újból kivírágoztalr. — Hotel-Pensio Iris, Bratislava, Lőrincka- pu 17. Central-Pa8sage. Tel. 34—52. — Családja kegyelmet kér a varsói szovjet­kövei merénylője számára. Varsóból jelentik: Vojkov szovjetkővet elleni merénylet büntet­te miatt annak idején 15 évi súlyos börtönre ítélték Koverda orosz diákot. A diák családja most kegyelmi kérvényt terjesztett a köztár­saság elnöke elé. Indokul felhozza a diák megrongált egészségi állapotát. A család kö­telezi magát, hogy a diák a kegyelem után elhagyja Lengyelországot és Franciaország­ban telepszik meg. — Műkedvelői előadás Sumerján. Somor­jai tudósi tónk jelenti: A soanorjai katolikus legényegylet saját helyiségében szombaton és vasárnap szinielőadást rendezett, mely­nek mindkét -este nagy sikere volt. Három kis vígjátékot adtak elő az ügyes műkedve­lők nagy tetszés mellett. A rendezés Bal­héim József legényegyleti elnök érdeme. a prágai kerületi bíróság illetékes a pör vitelére a történelmi országokban érvényes jog sze­rint. H. asszany erre megújította keresetét — most már az osztrák jog idevonatkozó rendel­kezései alapján — a prágai kerületi bíróság előtt is. Azonban a prágai kerületi bíróság szintén illetékte­lennek nyilvánította magát az ügyben az­zal az indokolással, hogy az alperes fél Kas­sán lakik s a kassai kerületi bíróság körzetébe tarto­zik. H. asszony ügyvédje fellebbezett a ke­rületi bíróság határozata ellen a felső bíró­sághoz, amely jóváhagyta a prágai kerületi bíróság álláspontját azzal, hogy a kerületi bí­róság helyesen járt el, amikor a keresetet el­utasította. Az ügyvéd erre elvi döntésre törekedett s a legfelső bírósághoz fordult, amely oly érte­lemben hozta meg döntéséit, hogy a két kerü­leti bíróság vitája a jogi kettősségből keletke­zett. A döntés szerint mindkét bíróságnak helyes az álláspontja, mivel azonban polgári jogi ügyről van szó s a helyi illetékesség nem feltétel,, hivatalból a prágai kerületi bíróságot jelölték ki a szóban- forgó ügy letárgyalására. S a csendörség megindította a rejtélyes gyil­kosság ügyében a vizsgálatot. A „Bandri", akit állítólag megnevezett az áldozat, Hegedűs András 36 éves kürti kis­gazda volt, akit nyomban elővezettek a kürti csendőrségre s vallatóra fogtak. A gyanúsított erélyesen tiltakozik a vád ellen, azonban sok közvetett s közvetlen bizonyíté­kot vélnek találni, amelyek mind az ő bűnös­ségét látszanak igazolni. Köztudomású volt ugyanis a faluban, hogy Téglás János egyszer kidobta korcsmájából s megverte Hegedűst s azóta Hegedűs nem egyszer emlegette, hogy bosszút fog venni a sértésért. Hegedűsnek már volt többször is össze­ütközése a büntetőtörvényekkel s föltűnő, hogy éppen most telt el az a kétéves próbaidő, amelyre egyik fogházbüntetését fölfüggesz­tették a komáromi törvényszéken. Vannak, akik látták Hegedűst a kora délutáni órákban lapáttal a hátán a szőlőhegy felé menni, mások viszont arról tették vallomást, hogy 3 óra tájban látták a szőlőhegy felől jönni. A csendörség most gyűjti a bizonyítékokat, de egyúttal más irányban is kiterjesztette a nyomozást. A szerencsétlen korcsmárost kedden temet­ték el nagy részvét mellett. Kétségbeesett öz­vegye iránt általános részvét nyilvánult meg. — Polenai-gyógyviz a legjobb. — Megöltek egy legényt... Nyitrai tudósí­tónk jelenti: Üreg község határában a szel­lők mellett egy férfi holttestére bukkantak a kedden reggel munkába siető munkások. A hulla fején egy lőtt seb éktelenkedett. A borzalmáé leletről jelentést tettek a csendőr- ségnek, amely rendőrkutyával indult a tet­tes nyomainak felkutatására. A meggyilkolt legény személyazonosságát mostanáig nem sikerült megállapítani. Csak annyit tudnak, hogy a lövés nagyobb távolságról történt, a golyó oldalról érte a szerencsétlent, átfúrta agyát, úgyhogy a halál pillanatok alatt bekö­vetkezett. A nyomozás nagy eréllyel folyik. HA PRAQABA JÓN KERESSE FEL EMM1 WEIL HÍMZŐ ÉS BA TIKMÜTERMÉT PRÁGA f, VELKA-KARLO VA 5, II. UDVAR, U’ EM ÜZLETEK ÉS DI­VATSZALONOK RÉSZÉR* MEGFELELŐ ARAK 1 I — Kinnlevőségeit ruházza az Uránia bank­házra Nové-Zámky. Kérjen ajánlatot Ű ILYEN mű' VÁRHATÓ Nyugatén répában enyhe időjárás lépett fel, mig nálunk hűvösebb, szeles és esős időjárás állott be, — Időprognózis: Változékony, túlnyomóan felhős, változatlan hőmérséklettel, élénk nyugati széllel. — öngyilkos falusi gazda. Alsószeliből je­lentik: Petes Sándor 61 éves jómódú gazdál­kodó hosszabb idő óta búskomorságban szen­vedett. Vasárnap este elővett egy régi rozs­dás forgópisztolyt és főbelőtte magáit. A szom­szédok hétfőn -reggel találtak rá, holtan he­vert szobája padlóján. Búcsúlevelet nem ha­gyott hátra. Kovaíöié hőszigetelő, anyagok Schulz Göztégiagyárak r.-t. építési osztálya Bratislava, Lorenztorgasse 6. — Gyilkosságot kísérelt meg a fia ellen egv garampáldi földműves. Párkányi tudósítónk írja: Sötét bűnnel vádolva került a párkányi járásbíróság fogdájába Patus János 49 éves garampáldi földműves. Patus tegnap délután felkereste feleségét, aki őt-már régebben el­hagyta s tanuk jelenlétében arra akarta az asszonyt rábírni, hogy Írassa vagyonát az ő nevére. Patusné és Rudolf nevű fia elutasí­tották a gazdálkodót, mire az revolvert rántott és fiára célozva meghúzta a ravaszt. A fegy­ver azonban csütörtököt mondott, mire Patus a revolvere agyával kezdte ütlegelni a fiát, akii a fején megsebesült. A gazdálkodót őri­zetbe vettél? és gyilkossági kísérlet büntette címén indult ellene eljárás. xx SZÉKELY HENRIK MÜBUTORGYÁ- RA, POZSONY, GRÖSSL1NG U. 50. — Ijesztően szaporodnak a gyermekházassá­gok Indiában. Londonból táviratozzák: Mint ismeretes, Indiában nemsokára életbelép az uj házassági törvény, amely megtiltja a 14 éven aluliak házasságát. Miután k törvény néhány hét múlva életbelép, az utolsó hetekben a gyer­mekházasságok ijesztő mértékben szaporod­nak. Számos család minden vagyonát pénzzé teszi és elzálogosítja, hogy gyermekeit még az uj törvény életbelépése előtt megházasitsa. Hogy milyen óriási mértékben szaporodnak a gyermekházas&ágok, az az egy adat mutatja, hogy Surap városában tegnap ezernél több gyermekházasságot kötöttek. &ARÁÍSQNVS K A Z E T T á K, bel- és külföldi illatszerek dús rajtára. OLCSÓ aRAK. DROGÉRIA CENTRAL Kammerhofer István, Brat slava, Venturucca 20. | — ni ■■iiMnrinT——nirnirer-rminr Tun-rmri-in-iT-rr-T---r—r~r ■ — Ejtőernyővel menekült a pilóta a zuhanó repülőgépről. Posenből jelentik: A poseni re­pülőtéren ezermóternyi magasságból tegnap lezuhant egy gyakorlatozó katonai repülőgép. A' pilóta, egy repülőaltiszt, az utolsó pillanat­ban ejtőernyővel kiugrott a zuhanó gépből és minden baj nélkül a földre ért. — Külföldi fehérnemü-ufalók csalásai. Pozsony­ból jelentik: Külföldi utazók ismételt csalásai és kihágásai rendelet kiadására kényszeritették a ke­reskedelmi minisztériumot, mely • figyelmezteti a közönséget arra, hogy megrendelések gyűjtése magánszemélyeknél általában, (nevezetesen azon­ban férfi fehérneműt illetőleg) tiltva van. Az uta­zó kereskedők tehát megrendelés-gyűjtés céljából csak viszontelárusitókat és szakmabeli iparosokat látogathatnak meg. Ennek dacára a pozsonyi ke­reskedelmi ée iparkamara a következő esetet álla­pította meg:- Egy bizonyos helybeli kávést két kül­földi utazó keresett fel, akiktől ez selyeminget ée alsónadrágot rendelt 195 korona árban. A meg­rendelő lap nyomtatványa azonban úgy van meg­szövegezve, hogy az nem zárja ki a kétséget arra nézve, hogy az ár darabonkint értendő-e, vagy mindkét darab ára volt-e kialkudva, dacára an­nak, hogv a végén garnitúráról van szó. A bel­földi bíróságok ugyan valószínűleg a megrende­lőnek adnának igazat, csakhogy ez a megrendelő- lap szövege szerint elismerte a külföldi bíróság illetékességét s igy most mérlegelnie kell, vájjon még kedvező ítélet mellett is érdemes-e perleked­nie, nem mulják-e felül a perköltségek még ebben az esetben is a peres összeget9 Nem marad tehát más hátra, mint a vitás összeget megfizetni, ami Utal azonban a két darab 390 koronába kerül. A megrendelés lobbi körülményei is jól átgondolt számításra engednek következtetni. Közölték az iparkamarával, hogy itt nem egyedülálló esetről, lanem jól átgondolt céltudatos tevékenységről ?an sző. Egyenlően szolgálná a fogyasztók érdekét valamint a belföldi válallatokét is, ha az ilyen ese- eket az iparkamarának módjában volna mogis- Derni, tehát ha azokat vele közölnék. — ÍVIoravetz-Album 1930, a legpompásabb uj ?ompozioiókkal (36 sláger), kapható Steiner ;eneüzletóben, Bratislava. Kérjen tartalom- egyzéket.-f- A brünni terménytőzsdén élénk látogatottság aellett a következő árakat jegyezték: szloven­zkói búza 78—80 kg 152—155, morva rozs 69—71 g 115—118, szlovenszkói rozs 70—72 kg 11S—120, Isőrendü árpa 125—132. merkantilárpa 115- 12S. ab 102—106, atdunai tengeri ab Pozsony S2-—84. merikai vámolt zsír 1220—1230, n többi jegyzés áltozatlan maradt. Titokzatos gyilkosság a kürti szöllőh egyen A haldokló áldozat utolsó eróleszitéssel megnevezte gyilkosát A kidobott és megvert vendég állt bosszúi a kürti korcsmároson? smKsmaaamp A térj Kassán, a feleség Prágában lakik — hol heti benyújtani az alimentációs keresetet ? Sem a kassai, sem a prágai kerületi bíróság nem tartotta magát illetékesnek a pör lefolytatására — A legfelső bíróság elvi döntést hozott: mindkét bíróságnak igaza van Párisi selyemujdonságok Vargánál, Kassa. — A rimaszombati járási képviselőiestül* ülése. Rimaszombati tudósítónk jelenti: Hanet Emil járásfőnők elnöklésével szombaton tai tóttá meg december havi közgyűlését a rims szombati járási képviselőtestület. A járásfőnö indítványára elhatározták, hogy a negyedéven kint tartandó közgyűlésekre szóló meghivóka a Gemer-Halohont c. rimaszombati szlovák nyelvű hetilapban fogják publikálni. Megsza vazták a községek és városok szövetségéi való belépést és a most épülő járási ipartársu lat részére évenkint 2000 koronás részletek ben kifizetendő 20.000 koronás hozzájárulás szavaztak meg a választmány előterjesztési alapján. A Tiszolc—Rimaszombat között terv bevett motoros-vonatjáratot illetőleg úgy ha tároztak, hogy az államvasutaknál közbenjár nak a Rimaszombatból este 6 órakor induR motorvonat, engedélyezése érdekében. Végül i jövő évi költségvetést állapították meg e z hiányzó fedezet pótlására húszszázalékos pót­adót szavaztak meg. — A kassai javítóintézete:.1 tölti le büntetésé a négy érre elitéit tizenötéves betörő. Tegnap számunkban részletesen beszámoltunk Jerábel Miloslav tizenötéves prágai 6uihanc pőrének tár gyalásáról, akit az esküdteiróság kétrendbeli be­törés s egyéb büntettek és vétségek miatt, négyévi eruJyos börtönre ítélt Jerábeket Kassára vitték, ahol a javítóintézetben fogják valamely mesterség­re fogni. — A rendőrség kergette szét a párbajozó innsbrucki diákokat. Innsbruckból jelentik: Az egyik itteni söröző ivőszobájában tegnap délután egy nagyobb diáktársaság jött össze, hogy szemtanúja legyen két diák súlyos fel­tételű párbajának. Már minden előkészületet megtettek és a lovagias ellenfelek szembe­álltak a porondon, amikor váratlanul rendőr­tisztviselők hatoltak a terembe és megaka­dályoznák a párbajt. A két diák, valamint az ötven főnyi nézőközönség ellen bűnvádi el­járást indítottak. A párbajra az innsbrucki egyetemen legutóbb történt események ad­tak okot. — Hóesés a Tátrában, ótátrafüredről táv- ratozzák: A Magas-Tátrában kétfokos hideg uralkodik. Az újabb hóesés folytán az egész Tátra hóval borított. ' Minden fűn is iái eHfflzefOnk 5»— kdfOna portó is ssomaiolásl kiütsia süsüiken megkapja a Prágai Magyar űrlap 1930, évi Maiul naptárát r

Next

/
Oldalképek
Tartalom