Prágai Magyar Hirlap, 1929. szeptember (8. évfolyam, 198-221 / 2123-2146. szám)

1929-09-24 / 217. (2142.) szám

\ , ■ < *929 wepteaniber 24, kedd. 7 Franciscy: „Teljesen légből kapott állitás az, hogy Szüllő Géza ellen a katolikus papsággal frontot óhajtanék alkotni" — A volt szenátor visszautasítja A Kap kitalálásait — Nyíltra, szeptember 22. (Saját tuűósitőnk- 461.) A, Pozsonyban megjelenő „A Nap" va­sárnapi száma első oldalon franciscy uj pártot alapit Szüllő ellen?" címen feltűnő tu­dósításban annak az alaptalan föltevésének ad kifejezést, hogy Franciscy Lajos nyitrai prépost-kanonok, az országos keresztényszo­cialista párt lemondott szenátora, uj pártot akar alapítani, hogy Így a keresztényszocia­lista párt egységét megbontva a szlovenszkói katolikus papság segítségével frontot alkos­son Szüllő Géza országos elnök és pártvezér ellen. A lap szerint a lemondást sem pro, sem kontra nem kommentálták. Ezzel szem­ben száraz tény az, hogy e sorok írója a le­mondásról szóló bir vétele után azonnal fel­kereste Franciscy Lajos dr. prépost-kanono­kot és Franciscy a P. M. H. hasábjain közölt válaszában félre nem érthető módon indo­kolta meg lemondását. Aki ismeri az ősz fő­pap jellemét, az tisztában van azzal, hogy Franciscy az egyenes sző embere s lemondá­sát mással indokolni, mint amivel ő maga indokolta, csakis sértő rosszindulattal lehet. Franciscy első fölvilácositásában is utalt ar­ra, hogy a teológián betöltött tanári állásáról is lemondott s csupán a püspök kérésére vál­lalkozott arra, hogy magas kora dacára még egy évig ellássa e tisztséget. Franciscy első­sorban pap, aki papi hivatásának és és kíván élni és csak fenmaradő szabad idejét fordít­hatja egyéb munkákra. „Amikor választanom kellett — mondotta akkor — úgy találtam, hogy a szenátonságről kell lemondanom, mert ez a tisztség nem áll szoros kapcsolatban papi ténykedésemmel. Aki a hetvenen túl van, annak egyre sző­kébbre kell szabnia a végzendő munka hatá­rait." Franciscy különben mint teológiai ta­nár, pap, lapszerkesztő, egyházi bírósági tag és egyházi író egyébként is oly hatalmas munkát fejt ki, amely nem áll arányban ma­gas korával. Tudósítónk a pozszonyi lap híradása után újból felkereste Franciscy prépost-kanono­kot és kérte, nyilvánítson véleményt A Nap cikke tárgyában. Franciscy mosolyogva le­gyintett és a következőket mondta: — Hallottam már róla, hogy ez az újság pártvezérjelöltnek léptetett elő. A legha­tározottabban meg kell cáfolnom ezt a kép­telen hirt, mely a legcsekélyebb alapot is nélkülözi. Teljesen légből kapott állítás az, hogy Sziillő Géza ellen a katolikus papság támogatásával frontot óhajtanék alkotni. Hive voltam és híve maradok annak az eszmének, hogy a szlovenszkój őslakosság­nak kéz a kézben kell haladnia azon az utón, amelyen elindult, mert csak igy tud­ja kitűzött céljait elérni. A keresztényszo­cialista párt programján állok, annál is in­kább, mert ez a program mindent felölelő és a szlovenszkói magyarság szempontjá­ból semmi kívánnivalót nem hagy maga után. Szebb és tartalmasabb programot sem én, sem más uem lenne képes kidol­gozni, mint amilyen programja pártunk­nak van és igy esztelenség még csak felté­telezni is, hogy uj programmal akarnék kísérletezni a szlovenszkói magyarság, a szlovenszkói őslakosság érdekeinek kárá­ra. Dolgozni akarok és dolgozni fogok to­vábbra is a párt érdekében, noha annak i parlamenti munkájában a már említett és ebben a korban, azt hiszem, eléggé indo­kolt megokolássa! nem fogok résztvenni. Aki a nyelvános szereplést, a terhes uta­zásokkal járó parlamenti munkát ily ma­Irtó hadjárat a magyar tanítók ellen Jugoszláviában Szabadka, szeptember 23. A jugoszláv köz- oktatásügyi miniszter a napokban mintegy száz tanítót mozdított el állásától, akik közül hetvennél több volt a magyar. Az elmozdítás úgy ment végbe, hogy a minisztérium felszó­lította az iskolák igazgatóit, tegyenek jelen­tést arra vonatkozólag, hogy az alattuk mű­ködő tanítók tevékenységével meg vannak-e elégedve? Természetes, hogy az igaaga tők személyi érzelmeik alapján tették meg jelen­tésüket és különösen a magyar tanítók voltak teljesen kiszolgáltatva igazgatóik kényének- ked vének. gtas korban kell hogy megszokja, annak ereje kimerül. Csak azt hangsúlyozhatom, hogy nincsenek pártalakitási terveim, nem akarok és nem tudnék pártbontó lenni és kijelenthetem, hogy erőmhöz képest min­Róma, szeptember 23. Jólinformált körök értesülése szerint most mái; biztosra vehe­tő, hogy a pápa még az év befejezése előtt hivatalosan elhagyja a Vatikán területét és meglátogatja az államán kívül fekvő temp­lomokat. December 21-én lesz a pápa aranymiséje s e napon a Szentatya ugyan­ott akar misét mondani, ahol ötven évvel ezelőtt, azaz a Rómában fekvő San Carlo an Corso templomban. E templom főoltárát a világ minden részéről érkezett adomá­London, szeptember 23. A Daily Tele- graph jelentése szerint a nankingi kor­mány Szesuanban és Hankauban megbízott három tábornokot, hogy a rendelkezésükre álló haderővel Csangíahkvai tábornok ellen vonuljanak, aki a konzervatív Kvangszi csoporthoz csatlakozott és mindenáron meg akarja hódítani Kvantung tartományt. A nankingi kormány ezzel a megbíza­tással a harmadik büntető expedíciót szer­vezi meg 1929 folyamán. Ez annyit jelent, hogy az országban még korántsem állott helyre a teljes rend és nyugalom. Háromszáz mérföldnyire Hankautól dél­kelet felé állítólag máris összeütközésekre került a sor. Csankaiszek tábornok nagyobb csapatokat küldött errefelé. A Times shan- ghaii jelentése szerint Kantonban nagy az izgalom, mert a lázadó tábornok csapatai­val a nagy déli főváros ellen vonul. Japán forrásból származó jelentések szerint Feng keresztény tábornok egyik brigádja csatla­kozott a lázadókhoz, akik igen négy erő fe­lett rendelkeznek. Ezzel az utóbbi jelentés­sel szemben a Nanking-kormány hivatalo­san közli, hogy Feng marsall semleges ma­rad. Bandifavüág London, szeptember 23. Hankaui jelen­tések szerint kínai banditák az elmúlt hé­ten Hupeh tartományban meggyilkolták Trudo Jans belga püspököt és a mellé be* osztott két feroncrendi atyát. A banditák behatoltak a püspök kertjébe és a nyugod­tan sétáló főpapot dárdákkal megölték. A gyilkosság után a banditák kirabolták ahá­zat és a két szerzetest mise közben szán­tón meggyilkolták. Az első harctéri jelentés Hongkong, szeptember 23. Az United Press jelentése szerint Csangfalikvai tábornok föl­tar tózta thaiatlanul nyomul Kanton felé. A Lá­ftt den lehetőt el fogok követni a jövőben is az országos keresztényszocialista párt és a szlovenszkói őslakosság érdekében és pe­dig csakis a keresztényszooialista párt ke­retén belül. D. I. nyokkal átépítették és egy értékes már­ványtáblát helyeztek el rajta. December 21-én a pápa a reggeli órákban ' elhagyja szuverén államának területét és zárt autó­ban a templomba megy. Amerre elhalad, az uccákon olasz katonák fognak kordont állani, mig a templom előtt a legfelsőbb hatóságok, valószínűleg maga Mussolini mi­niszterelnök fogják fogadni a Szentatyát. A mise után a pápa a pétcr-templom balkon­járól megáldja a tömeget. zadók az első napokban mindenütt győztek. Csapataik már Pukai vidékén állanak Nan- kinggal szemben a Jangtse másik oldalán. A főváros maga is veszedelemben forog. Ifcu kö­zelében a lázadók megtámadták, megverték és lefegyverezték a központi kormány csapa­tait. Egy tisztviselő százezres sikkasztása a prágai Landerbankban Prága, szeptember 23. A prágai Laender- bankbam többszázezerkoronás váltóhamisítást lepleztek le. A bank ellenőrző osztálya szom­baton délelőtt megállapította, hogy Althof Frigyes, a bank tisztviselője, egy igen kom­plikált vál tóm andpuláció következtében a bankot többszázezer koronával megkárosítot­ta. A kár azonban biztosíték utján megtérül. A bűnvádi följelentést neon tették meg elle­ne, mert a magáról megfeledkezett sikkasztó tisztviselő kijelentette, hogy a kárt megtérí­ti. Althof Frigyes tizennégy év óta alkalma­zottja a banknak, nemrégen megnősült és rendes hivatalos ténykedésén kívül magán­üzletekkel is foglalkozott. A sikkasztást be­vallotta s most családjával tárgyalások foly­nak a kár megtérítésére vonatkozólag. Az eset emlékeztet Houfek sikkasztására, aki nemrégen ugyanennél a banknál volt alkal­mazásban és ugyancsak nagyobb összeget sikkasztott él. A sikkasztó családja ugyan­csak megtéri tette a kárt, maga Houfek va­gyonának nagy részét a bank rendelkezésére bocsátotta, a villáját is eladta, ügyének ren­dezése után azonban öngyilkosságot köve­tett el Mayr-Harting a német-cseh együttműködést dicséri Marién bad, szeptember 23. A német ke- resztényszocialista párt vasárnapi népgyülé- sén Mayr-Harting igazságügyminiszter beszé­dében hangoztatta, hogy sok tekintetben si­került pártjának a köztársaságban a néme­tek elleni harcot be*?.üntettetni. Ez a körül­mény is haladást jelent, mert ezzel a német nép helyzete megjavult. Mindez azonban csak megfelelő áldozatok árán sikerült s éppen ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy idő- közönkint némely ember még ,a’-át pártjával szemben is elégedetlen. Aki azonban az ese­mények alakulását figyelte, aki emlékszik arra, hogy milyeu kritikus volt a helyzet az­előtt, az kénytelen a helyzet javulását (?) is elismerni. Ami néhány évvel ezelőtt lehetet­len volt, a németek és csehek együttműkö­dése, az ma már egészen természetes. A mi­niszter szükségesnek tartja, hogy pártja foly­tassa ezt a politikát, mert csak ezen az utón lehet ebben az államban a németek egyen­jogúságát elérni. Medinger szenátor a kül­politikai és kereskedelempolitikai helyzetről referált, majd a pártgyülés fölállította azokat a politikai, gazdasági és kulturális követelé­seket, amelyeknek megvalósuld:át a esetük­kel való további együttműködéstől várja. Eperjesei! letartóztatták Grimm Pál volt szoigabirót Eperjes, szeptember 23. (Saját tudósí­tónk távirati jelentése.) Az eperjesi állam- rendőrség ma letartóztatta Grimm Pál dr. volt ruszinszkói szoigabirót, eperjesi lakost. Grimm dr. letartóztatását állítólag kémke­dés gyanúja miatt rendelték el. Megkezdődtek a Veocel-ünnepségek Prága, szeptember 23. Szent Vencel halála milléniumának ünnepségei vasárnap délelőtt kezdődtek meg. A cseh nemzeti tanács Prágá­ban a városi könyvtár nagytermében disz- gyülést tartott, amelyen resztvettek a nem­zetgyűlés mindkét házának elnökei, továbbá Gerny és Vlasák miniszterek, Kubát országos elnök, Sémái kancellár és a vezérkar, vala­mint a klérus képviselői. A vár székesegyhá­zában kiállították a Vencel-koronát, amelyet belépőjegyek mellett tegnap sokezer ember nézett meg. Vasárnap délután a prágai isko­lás gyermekek tízezrei vonultak fel a Vár­ba. A Venoel-ün népségek egész héten át tar­tanak. A főünnepély szeptember 28-án lesz. Három rendiörvényes ügy a kassai bíróság eSőtt Kassa, szeptember 23. (Kassai szerkesztő­ségünk telefon jelentése.) Három rendtörvé­nyes izgatási ügyet tárgyalt ma a kassai ke­rületi bíróság Moricz-tanácsa. Az első eset­ben Derfinyák Gusztáv, az országos keresz­tény szociálist a párt kassai központi titkára állott a biróság előtt izgatás vádjával terhel­ten. Múlt év november 29-én Szomotoron egy tizennégy tagú társaság jelenlétében Derfi­nyák állítólag azt a kijelentést tette, hogy a csehek arra törekszenek, hogy a határon élő­ket koldusokká tegyék. Derfinyák a mai tár­gyaláson tagadta azt, hogy ő ezt a kijelentést a saját részéről tette volna, ellenben hivatko­zott arra, hogy a Prágai Magyar Hírlap an­nakidején közölte a Hanesz rimaszombati já- rásfönök ismeretes nyilatkozata ügyében be­adott interpellációt, amelyben hasonló kité­tel szerepelt s ő ezt a kitételt csak idézte. A biróság felmentette Derfinyák Gusztávot a vád alól. — A második rend törvényes ügy Goldhmmer Géza volt kassai, jelenleg máh- risch-ostraui kommunista újságíró esete volt, aki ellen az ügyészség több a kommunista népgyülésből kifolyólag közbékeháboritás ci- mén emelt vádat. A biróság Goldhammer Gé­zát egyévi börtönre Ítélte, mig vádlottársát, Wahl Alajos felsőmecenzéfi asztalossegédet hathavi börtönnel sújtotta. — A harmadik rendtörvényes ügyben Zavecky Imre eper­jesi fiakkeres volt a vádlott, aki a múlt év áprilisában a vasúti állomáson több asszony jelenlétében a cseheket szidalmazta. Zavec- kyt a biróság egyhónapi fogházra ítélte, fel­tétlenül. Meghívó A magyar nemzeti párt komáromi kerüle­tének mezőgazdasági szakosztályai 1929 szep­tember 29-én (vasárnap) délután fél 4 órakor Érsekujvárott az Iványi-féle vendéglő nagy­termében gyűlést tartanák. Tárgy: 1. Beszámoló a kerületben végzett szakosztályi munkáról. — 2. Az alacsony ter­ményárak folytán bekövetkezett mezőgazda­sági válság megbeszélése és orvoslása. —’3. Szövetkezeti mozgalmak. A gyűlésre a szakosztály minden tagját, va­lamint az érdeklődő gazdaközönségei tiszte­lettel meghívjuk. Érsekújvár, 1929 szeptember 18. Ágh László s. k., Jaross Andor s. k., kerületi azakoszt. titkár. kerületi elnök. A köztársasági elnök időt ad a kormánypártoknak a megegyezőire A választások kiirása csak a végső szükség esetére marad? Prága, szeptember 23. Lapzártakor arról értesülünk, hogy a köztársasági elnök és Udrzal miniszterelnök között folytatott tanácskozások eredményeképpen a parlament tavaszi ülésszakát a holnapi napon berekesztik, de egyelőre az őszi ülésszakot még nem nyitják meg. Ezzel a megoldással az államfő alkalmat akar nyújtani a koalíciós pártok­nak a megegyezésre. Ha a holnapi nyolcas bizottsági ülésen nem tudnának a kormány­pártok megegyezésre jutni, úgy meg sem nyitják a nemzetgyűlés őszi ülésszakát, ha­nem föloszlatják a parlamentet. Ebből tehát arra lehet következtetni, hogy az államfő és a kormányelnök csak a legvégső esetben akarja az uj választásokat kiíratni. Az elnök berekeszti a tavaszi ülésszakot Masaryk köztársasági elnök a kormány elnökkel folytatott vasárnapi tanácskozásai eredményeképpen az alábbi átiratot intézte Udrzal miniszterelnökhöz: „Kormányelnök Ur! Oz Önnel folytatott tanácskozások alapján ezennel berekesztem a nemzetgyűlés mindkét házának tavaszi ü Iésszakát.“ Ezen döntés alapján tehát berekesztik a nemzetgyűlés mindkét házának március 20-ával megkezdett ülésszakát. Miután a képviselőház legközelebbi ülését még a tavaszi ülésszak keretén belül e hó 25-ére, szerdára hívták egybe s addigra az őszi ülésszakot ne mnyitják meg, a Ház szerdai ülése tehát elmarad. A pápa december 21-én hagyja eí először a Vatikán területét Uj polgárháború Kínában Nanking és Kanton veszedelemben - Banditák meggyilkoltak egy belga püspököt — A jobboldali puccs diadalmaskodik?

Next

/
Oldalképek
Tartalom