Prágai Magyar Hirlap, 1929. szeptember (8. évfolyam, 198-221 / 2123-2146. szám)

1929-09-01 / 198. (2123.) szám

H kormány faijai a Szent f encei ünnepségek miatt siiptegnber végéig sia^adsiion maradnak (t. j.) Prága, augusztus 31. A szabadságolások, nyaralások évszaka a naptár szerint is vége felé közeledik. A világ- ffürdők is utószezónokat hirdetnek már: ma icsak az folytatja gyógykezelését, aki igazán nagyon rászorul arra, egyébként minden épkéz­láb városi ember siet munkába állni. A pihenésből csak a csehszlovák kormány­nak és a törvényhozásnak nem volt elég. Noha a két nyári hónapban alig egy-két minisztert lehetett Prágában találni, ez a helyzet ma sem javult meg semmivel sem: a miniszter urak fi személyes titkáraik még mindig a tavaszi politikai munkálkodás fáradalmait pihenik. A múlt hót közepén, augusztus húszadikán volt ugyan egy csonka minisztertanácsi ülés, amelyet a kisántánt titkos katonai egyezmé­nyének jóváhagyása miatt kellett soron kívül összehívni s amelyen a két német, miniszter nem is jelent meg, néhány nap múltán azonban hivatalos és félhivatalos kommünikék egész sora arról tájékoztatta a közönséget, hogy további minisztertánácsi ülések csak szep­tember vége felé lesznek s a miniszter urak már vissza is utaztak a vi­cékre, ahonnan az augusztus hu szadiki kor­mányértekezletre berándultak Prágába. Minden jel arra mutat, hogy a kormány tag­jai az évek nagyobb részét akarják édes pihe­nésben tölteni, mig a munkára alig két-három hónapot fordítanak. A kormányiniciativát nélkülöző, s az ellen­zéki kezdeményezést semmibe sem vevő tör­vényhozás ilyen körülmények között ugyan­csak pihen; a törvényalkotási munka szünete­lésénél sokkal súlyosabb hiba az, hogy a sza­badságon levő tisztelt Ház a végrehajtó hata­lom működését sem képes ellenőrizni s igy a bürokratizmus elburjánzása egyenes arány­ban növekszik a parlamenti szünet növeke­désével. Már ismételten volt alkalmunk részletesen is­mertetni azokat a feladatokat, amelyek meg­oldása a kormányra és a törvényhozásra vár s amelyek csak úgy oldhatók meg alaposan, ha az illetékes tényezők már most munkába álla­nának. A legszűkebb politikai programnak is fel kell ölelnie a. következő kérdéseket: 1. a jövő évi állami költségvetést; 2. a la­kástörvényt és az építkezési mozgalomról szóló törvényt, 3. a forgalmi és fényüzési adóról szóló törvény novelláját. jEzen kívül az egyes koalíciós pártok más köve­teléseket is támasztanak, ezekre azonban nem kerül sor, mert az őszi üléseket a fentebb em­lített három ügy teljesen elfoglalja. Ha az őszi politikai munkaprogram számbe­lileg nem is gazdag, lényegében annál jelen­tősebb, mert az említett ügyek az állam min­den polgárának a zsebére utaznak. Ilyen körül­mények között igazán joggal várhatná el a polgárság a kormánytól azt, hogy e«z valami­képpen végül komolyan lásson hozzá az ép­pen említett kérdések megoldásához. Mi, a kormány halogató politikájának jó is­merői jól tudjuk a mostani halogatás okait is. Az egyik főok általános: Munkács, augusztus 31. (Saját fudóeitónktóL) A P. M. H. beszá­molt arról a damanstrativ nagy gyűlésről, amelyen Beregszászon az adókivetések mód­ja ellem tiltakoztak, ügy látszik Ruszinszkó- ibam az adókivetés mindenütt ugyanúgy tör­tént, mint a beregszászi pénzügy igazgatóság területén, mert most már a munkácsiak is követték a beregszásziak példáját. A munkácsi gazdasági szervezetek küldött- eégileg keresték fel a munkácsi pénzügy­valahányszor a kormány egy égetően sür­gős kérdésben nem tud egészséges kompro­misszumot teremteni, olyankor a „meglepe- tés“ taktikáját veszi elő, ami abban áll, hegy az utolsó napokban, sőt az utolsó órákban áll elő az eddig gondosan titkolt javaslattal, amelyet a mameluktöbbség gyorsított eljá­rással kénytelen elfogadni az ex-lex elkerü­lése végett. Ma a lakás-, az építkezés-, a forgalmi adó eny­hítése kérdésében a kormánynak nincsen sem elméleti, tudományos, sem gyakorlati politikai terve, célkitűzése, ellenben van féltő gondos­sággal és titokzatossággal őrzött, vén bürokrá- ták fejében megzápult javaslata, amely az utolsó órában kerül a nyilvánosságra s a ház asztalára. A hosszú nyári szünet, a kormány és a tÖT- vényhozás szeptemberi szabadságának másik, speciális oka a szent Vencel ünnepségekben kereshető és található meg. Igaz hitü csehszlovák nem vehet részt egy ka­tolikus szent ünneplésen, mégha az illetőt Ven­celnek is hívják. A szent Vencel jubiláns ün­nepségek szeptember huszonnyolcadikán érik el tetőfokukat. Hogy a kormány hivatalosan ne legyen kénytelen részt venni ezeken az ün­nepségeken, ezért az egyes miniszter urak a szabadságukat még egy hónappal meghosszab­bíthatják. Emellett ki törődnék oly csekély­séggel, hogy a vezetők s parlamenti kontroll nélkül haladó állami gépezet egyre többet dö­cög, mig végül egy erősebb defektus fog jönni, amel ya döcögő masinát teljesen leállítja. igazgatót és tiltakoztak az ellen. hogy da­cára a multévinél rosszabb gazdasági vi­szonyoknak az adót mégis átlag kétszáz százalékkal magasabban vetették ki, mint a* előző évben. Kérték, hegy az adóvégre­hajtásokat a fellebbezések elintézéséig függesszék fel. A pén zügyigazgatóság beásaibeirte, (hogy az 1928. évi adókivetéseknél neom tartották be az előkészítést, mert junius hó végéig azok­kal el kellett készülmök. Kijelentette, hogy Beregsiisi után Munkács tiltakozott az adókivetések ellen A pénzügyigazgató beismerte, hogy előkészítő eljárás nélkül vetették ki az adókat 1929 szeptember 1, vasárnap. Igyon Gottdiener PEZSGŐT a küldöttség kérelmét nőm teljesítheti, mert az adófizetéseket tekintet nélkül a fellebbezésiekre el kell kezdeni ellenben ha látják, hegy az adófizetők egyon- lónit eleget tesznek kötelességüknek, nem fogják a hátralékot szigorúan venni. Miután a pénzügyigazgatóság a küldöttség kérését nem teljesítette, az érdekeltek mo- m oraoduimban fordulnak az iHetéfcee hatósá­gokhoz. Értesülésünk szerint a ruszánszkói adózók a közeljövőben országosam lépnek tel a horribilis adók kérdésébe*!. Uj vörös napra készülnek a kommunisták Berlin, augusztus 31. A kommunista inter- nac ionálé végrehajtóbizo tteága legutóbbi ütésén elhatározta, hogy Európa vakámony- nyi államában sj vörös napot rendez, mely­nek időpontját november hetedikére tűzte ki. Az uj vörös nap organizációs munkála­taival Manuilsrkit hízták meg­I szovjet legjobb katonája a Fekete Tengerbe zuhant Mosckva, augusztus SÍ. Fa/brichas János, a vörös hadsereg egyik tábornoka, akit a „vörös hadsereg legjobb katonája* jelzővel fllettek, tragikus módon halt meg. Az ukrán repülő-társaságinak egyik gé­pe, amely Moszkva és Baku között teljesített szol­gálatot, S'otsin mellett a Fekete Tengerbe Tatbant. A repülőgépnek öt utasa volt Négyen még idejé­ben kiugrottak és ezeket ki tudták háláson, Fabricius azonban a géppel együtt elsülyedt a hu 11 álmokban. Fabricius annak idején tevékeny részt vett a Kolcsak elleni hadműveletekben és a Kronstadt körüli harcokban annyira kivált, hogy négy ízben tüntették ki a vörös zászló rendjével. Mostanában a kaukázusi vörös hadsereg helyettes parancsnoka volt. . Restell-Idroítu ödGény trlaJICRÚDÜ-GyüLa (27) — Felséged megengedte, hogy beszéljünk, — 'kapta most át a szót a kedélyes kövér, aki még most is mosolygott kék szemével, ami­kor életfontosságú dolgok tárgyaltattak. Mo­solygott, mintha nem tartozna a világhoz: — Felségednek olyan híre van, hogy a zsi­dók mindig megvakarják a homlokukat a sap­ka alatt, amikor felséged neve szóba kerüli. Art hiszik, hogy tud valami olyasmit is, amit a legöregebb rabbik nem tudnak. Különösen azóta tiszteli felségedet mindenki, mióta ama budai Simon nevű zsidótól, Mohácsot meg­előzően, magyar forintok helyett rajnai tallé­rokat vett el. Hol van azóta a magyar forint? Ennél az egy üzletnél legalábbis annyit kel­lett keresnie felségednek, hogy tiz másik üz­letet elbírjon. A királyné szisszentett. Hiába, azelőtt, akár­miül volt, még se mertek vele ilyen hangon beszólni a zsidók. A kövér kaftános megnyug- tatólag integetett: — Nincs semmi baj, felséges assaony. A vén Simon azóta bolondnak tetteti magát, köveket gyűjt zsákba a budai hegyek oldalán, de min­den gyerek tudja Budán, hogy az öreg csak addig bolond, amíg megszökhetik külföldre küldött kincsei után. Ott várnak rá a jó Má- tyás-aranyyak Granadában vagy Franciaor­szágban, ahol az aranyat arannyal cserélik. — Ahol a csengés öszvérekkel vont posta­szekeret nem jut eszükbe megtámadni azok­nak sem, akiket a zakasztófaáról vágtak le, — szólt bele a diskurzusba a fekete zsidó, akinek minden szava izzani látszott, amikor üzleti tér­re fordult a beszélgetés. — Mit akartok? — kiáltott fel most türel­metlenül Mária, mert érezte, hogy valami is­meretlen oél felé gurítják őt ezek a hangya- módra nyüzsgő zsidók, akik mind közelebb jöttek hozzá, hogy izzó szemeikkel, parazsos szavaikkal, mocsár-inda módjára terjeszkedő gondolataikkal hatalmukba kerítsék. — Az okos emberek jöttek el az ország leg­okosabb asszonyához, akinek félelmetes esze 1 és akaratereje előtt meghajolnak mindazok, akik magukat Magyarországon okos emberek­nek mondják, — folytatta a kövér kaftános, mint valami próféta, aki ítélkezni mer em­bertársad nevében. — Az okosság kormányoz­za a világot, a többi mind múlandó. A király­nénak olyan okosnak kell lenni, mint a nap­nak, hogy ezt az országot megtarthassa magá­nak, mert bizony kifelé csúszik az ország föld­je a legfehérebb női kéz alól. A királyné legyintett: — Vén varjak. Károgni jöttetek? Nincs szükségem reátok, amint akkor sem volt, ami­kor Pozsonyba való érkezésem napján ti mind elmenekültetek a városból, mert a ki­rályné itt tartózkodását nem ítélitek vala jó jelnek üzleti sikereitekhez. Hívtalak benne­teket? Hívtam a pénzeteket? Hívtam csürcsa- varos észjárástokat, amellyel póknyálként fon­játok be a világ eresztékeit? Én, hála Isten­nek, zsidók nélkül maradtam itt Pozsonyiban. Mérlegüket féltékenyen nézegető, takarékos polgárok saatbák ki konyhám ennivalóját, mégse maradtunk éh'kopon. Menjetek előlem pántlika-áruló szavaitokkal. A királyné meg­mutatja, hogy zsidók nélkül is tud kormányoz­ni! A három csidó csendesen bólintott: — Ugyanezt akarta megmutatni felséged bátyja, Granadában. A királyné arcadata olyan fehér lett, mint egy misekünytv lapja és az orrlyukai úgy tá­gultak, záródtak, mint a misekönyv kapcsai. — Menjetek, mielőtt eszembe jutnának kancsi pillantástok, amelyeket a kerítések mö­gül, a sáncokon túlról vetetettek felém, ami­kor azt hittétek, hogy most már egyedül va­gyok, beteljesült rajtam a sors, amelyet átok­mondó papjaitok utján átkozódva kívántatok nekem. Nem mentem el a másvilágba, ahová jobban kívántatok minden ellenségeteknél. A nagy kövér zsidó, aki nem vesztette el a flegmáját a királyné szavai alatt, mert nem ismert emberi gyengeséget, megalázkodást, bánatot, hosszú kaftánjában egy fürge ugrást tett Mária felé: — Mit csinálnánk mi egy he t királynéval, felség? Mi azt akarjuk, hogy felséged éljen az ország javára, a maga egészségére, a történe­lem ragyogására. Felséged esze szikrázt-assa meg a zsidók eszét, hogy mindenben hasonla­tosak óhajtsanak lenni a királynéhoz. Ész, mindenható étz kell ebbe az országba, akkor aztán loboghatnak a lófarkas zászlók, riadoz- hatnak a kürtök, toporézköthatnak a magyar urak. Mézzel fogják a medvét. A királyné a távozáshoz készülődött, mert úgy vette észre, hogy ezek a küldöttek még nincsenek abban a stádiumban, amikor való­ban megszólalhatnának. Kendőjét fejére terí­tette és intett a háttérben üldögélő Branden­burginak. — A zsidók mos is úgy akarják eladni a portékájukat, mintha az hamis volna, mert igy jobb árat reménylenek érte 'kapni. Mi hamis dolgokat nem vásárolunk, mert bízunk a fe­B&öassmerf témy, hogy Schmidthauer ■ceierflvlze, Európa legtartalmasabb keseriiviz-forrása s mint Ilyen egyedüli a masa nemében. Gyomor- és beüti.sztitó hatása páratlan. Rendszeres adag éhgyomorra fél ivó pohárral, sok esetben elegendő már néhány evő kanállal is Forrás-ismertető és győgyjavalat minden palackhoz mellékelve. lettünk levő Isten igaiságoss&gálMii. — Felség, — kiáltotta most az a vőrösfeaju egyházi ember, aki eddig látszólag a libák el­tűnt zúzájáról gondolkozott — Olyan hírről vagyunk, hogy Magyarország minden házánál leültetnék vele az embert, még meleg sót fe adnának a gyomrára, ha éppen azt kívánná. Felséged feltételezte, hogy a búcsú nélkül el­tűnt pozsonyi zsidók: üres kézzel térjenek vissza régi városukba? Kedves, kedves a jö­vevény, de akkor legkedvesebb, ha a magával hozott tarisznyát kezdi bontogatni. A királyné nem felelt a zsidók szavaira. Erélyessége leküzdötte indulatát. Már nem táncolt aranypor a két szeme előtt, mint az utóbbi időben mindig. De kis, nyugtalan alakok, kezek, árnyak sem surrantak el a sze­me sarkában, mint azoknak a régi emberek­nek árnyai, akik ebben a házban valamikor meghaltak. És lelkűk egy nagy bogár alakjá­ban itt maradót 4 Valami régen érzett nyuga­lom vett rajta erőt, — nem gondolt most ar­ra, mint állandóan szokta, hogy mit kell. a kö­vetkező percben csinálnia. A kövér, a jó táplálékoknak szappanját arc­bőre alatt viselő zsidó kezdte a mondanivaló­ját: — Királynéval őszintén fogunk beszélni, mert ő amúgy is ösrneri a zsidókat. Ha már keresztény nő létére nem átallotta a zsidók pénzét elfogadni, amelyet mondanak bögö­ly ősnek, ragályosnak: hát legyünk hozzá mi is őszinték. Kár volna ezért az okos asszony­ért, ha bajiba jutna tudatlanságából, amint­hogy a világon kár mindé nlámpásért, amely idő előtt kialszik. — önts olajat a lámpába! — mondta most beleegyezőleg a fekete, ideges zsidó és halotti kendőjébe bujt. A kövér ember most kinytujtónkodott, mintha messzire hallható igéket akarna kihirdetni. Felemelte a kezét és a láthatatlan szellemek­nek intett, mintha azok ott csoportosulnának íz eresz alatt. — Magyarország Szapolyai Jánosé, többé ízt tőle sem erőszakkal, sem csellel elvenni nem lehet Érett alma volt, amely annak a# Síébe esett, alki éppen leflK a fa aUL A legtöb­bet az erdélyi vajda üldögélt a fa alatt, Hl em­lő, hogy övé legyen a zsákmány. Szegény kis >réda. Mint a nyestbőr, amelyet a szánkóról ehajintvta órákig hurcoltak maguk után a va- lászok, hogy a következő nyestekuek a ked­vüket elvegyék a bűzös szimattal. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom