Prágai Magyar Hirlap, 1929. augusztus (8. évfolyam, 172-197 / 2097-2122. szám)

1929-08-17 / 185. (2110.) szám

s T^Gai-MAG^AR’RtRLAP rÜlREKL^. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA Lnoerna: Szünet 15-éig: Előkészületben: A komé­diáshajó. Beszélőfilm. Lido: Nyári szünet. Metró: Madame Dubarry. (Pola Negri). Svetozor: Bünös-e Mary J&nson? (Dorothy Mackail ée Milton Silla.) A POZSONYI MOZTK MŰSORA Redoube, aug. 15—16: Vénusz frakkban. — 17—19: Kobn és Robic0--- l’árisban. Átlón, aug. 16—19: A kék Duna mentén. Tátra, míg. 16—19: Ne kövess el házasság­töréet. Etete, aug. 15—19: Pat és Pataehon mint film­sztár. — Svehla egészségügyi állapota ismét rosszab­bodik. A Role értesülése szerint Svehla dr. volt miniszterelnök egészségügyi állapotában az utób­bi napokban újabb rosszabbodás észlelhető. Né­hány hónap előtt már annyira jó egészségi álla­potban volt Svehla, hogy a cseih agrárpárt kon­gresszusa számára teljesen önállóan készítette el ismert, terjedelmes memorandumát Az utóbbi na­pokban jelentkező visszaesés olyan súlyos, hogy a volt miniszterelnök ismét ágyhoz van kötve s a kertjébe sem mehet ki. Ilyen körülmények kö­zött szó sem lehet arról, hogy egészségi állapotá­nak helyreállítása végett külföldire utazzék. — A magyar hercegprímás zarándoklatot vezet Pannonhalmára. Szeptemberben Serédi Juszti­náén bibocrnok-heroegprianás vezetésével országos nemzeti zarándoklás indul Pannonhalmára, az 1400 éves jubileumát ünneplő Szent Benedek- rend ősi főmön ostorába. A zarándokok szeptem­ber 15-én reggel 6 órakor indulnak BudapestrőL — Templomalapkő-letétel Szemetén. Nagy lin népség keretében szentelte M Mészáros János ér­seki heJynök a szemet! róm. kát. hívek példát­lan áldozatkészségéből megkezdett templom alap­kövét. Az alapkő tétednél megjelenítek a kerület papsága képviseletében Leszkay Sándor esperes plébános vezetése alatt M'Sgr. Tyukoss Ev. János pápai titkos káplán, Mészáros János dénesdi-i plé­bános, Holeinger Ignác Hlésházi plébános és Bresz- tyák Sándor somorjai plébános. A keresatényszo- cialűsta párt részéről megjelent a párt országos elnöke: Szülő Géza, akinek autóján érkezett meg az érseki helynök. A vendégeket a község határá­ban nagy bandérium fogadta, majd a dénesdi ta­nító szép beszéddel üdvözölte a szertartás végzé­sére jövő főpapot. Az alapkőletételnél Tyukos Ev. János mondott megkapó beszédet ée vázolta azt a páratlan áldozatkészségét a községnek, amely­nek kegyura nincs, vagyona nincs, de a magyar katolikus érdekek megvédeflmezése szempontjá­ból saját maga áliHtja fel a templomot és olyan nagy áldozatkészséget mutatott ki, hogy az egy­szerű földmdveeek anyagi erejük teljességét aján­lották fel e nemes célra és minden egyes holdra 260 korona teher esik. A lélekemelő egyházi ün­nepély után, amelyen az alapkövet ünneplőbe öl­tözött kőművesek falazták be, a közsiég iskolájá­ban ünnepi uzeonna volt, amelyen számosán szó­laltak fel ée a hívek áldozatkészségét Szüllő Géza dT. az országos keresztény szocialista- párt elnöke méltatta a párt nevében. — Negyvennégy évig tanított Komáromi tudó­sítónk jelenti: Beke Gyula hetényi református igaz- gató-tamtó negyvennégy évig buzgó munka után a nyugalomba vonult. Keze alatt a községnek egész fiatalabb nemzedéke nőtt fel és hálásan emlékezik a kántortanitó önfeláldozó munkájára. A hetényi református gyülekezet meleg ünnep keretében vett buceut régi mesterétől és Zsemlye Lajos lel­kész az egyháztanács aláírásával ellátott bibliát nyújtott át neki emlékül és remek szavakban mél­tatta a gyülekezet háláját a tanügy érdemes mun­kásával szemben. Az ünnepelt megindult szavak­ban köszönte meg az ünneplést és vett búcsút hí­veitől, akikkel osaknem fél századot töltött el együtt jóban és rosszban osztozva velük. — Macku szenátor utódja. A múlt napokban elhunyt Macku dr. cseh nemzeti szocialista szená­tor utódja Toroásek Antal znaimi városi hivatalnok lesz. — Halálozás. Id. Remenár Géza nyug. műszaki főtanácsos életének 78-ik évében Kassán elhunyt. A városszerte ismert köztiszteletnek örvendő öreg- ur halálát családja és kiterjedt rokonsága gyá­szolja. — Ügyvédi iroda-áthelyezés. Balás Béla dr. ügyvédi irodáját Sniná-ról Michalovcé-ra (Főucca 49. sz.) helyezte át. — Házasságkötés. Tresza Géza munkácsegy- házmegyei gör. katolikus végzett papnövendéke és Petráeov6zky Mártuska oki. tanítónő augusz­tus 6-án a bukód gör. katolikus templomban örök hűséget esküdtek egymásnak. — Újabb autószerencsétlenség a deméndi halál- ufón. Nyitrai tudósítónk jelenti: Léva és Ipolyság között, a deméndi utón, ahol nemrégiben súlyos autókatasztrófa történt, az elmúlt nap ismét^ egy autóbaleset játszódott le. Stugel Béla cipészmes­ter újonnan vásárolt gépkocsijával az ipolysági vásárra indult és magával vitte egyik inasát A se­besen haladó autó Alsó-Szeme réd mellett a ka­nyarulatban egy fába ütközött. A dpészmester lábtörést szenvedett, inasa könnyebb horzsolások­kal úszta meg a balesetet, míg a gépkocsi teljesen összetört. — Magyar ruha-estély Sopronban. Sopronból je­lentik: A soproni uriasszonyok mozgalmat indí­tottak a magyar ruhának ünnepi alkalmakkor való viselésére. A mozgalom irányitól az ősz fo- lyMztáa JMtagyar raho-eotétyá" reudeaMk. 1929 amffWítas fl> nii—hai wwimiAJiwiaiiuw.ii'BgeBwi—w—— Északi és déli csoport a budapesti nemzetközi diákkongresszuson A diákkongresszus vezetői Horthy kormányzónál Budapest, augusztus 16. (Budapesti szer­kesztőségünk tel efon jeleutése.) Horthy kor­mányzó csütörtök déllelőtt fogadta a nemzet­közi diákkon g r esszus vezetőit és örömének adott kifejezést afelett, hogy a magyar ifjúság vend-égül láthatja külföldi diáktársait. A kor­mányzó élénken érdeklődött a diákkongresz- szus programja iránt és barátság okán elbe­szélgetett a nemzetközi diáikszövetség képvi­selőivel. A német kérdés A diákikongresszus egyik legkényesebb programpontja a Deutsche Studentenschaft fölvételi kérése. Ez a szövetség ugyanis ma- gábaiöteli a birodalmi német ifjúságon kívüli az osztrák, a csehszlovákiai német és a dam- zigi német főiskolai hallgatókat is. London­ban másfél évvel ezelőtt hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szövetség az összes németeket kép­viselhesse, de a prágai diákkongiresszuson már csak miiint a német birodalmi diákság szö­vetségét akarta elismerni. Ezt az álláspontot képviseli most is a legintranzigensebben Franciaország, a kisantant. A német diákok viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy az egész német egyetemi kultúrát képviseljék, mert hiszen Prágában létesült az első német egye­tem és Bécs volt a másik német egyetemi vá­ros. Ha a német kiküldötteket csak mint a birodalmi német diákság reprezentánsait is­merik el, akkor a németiek hazautaznak és nem vesznek részt a kongresszus munkájá­ban. A diákság északi csoportja, az angolok, amerikaiak és skandiinácok blokkja a német álláspont mellett foglal állást, míg a déli cso­port a franciák, olaszok, a lengyelek és bal­kániak ellene vannak, csupán a bolgárok tá­mogatják az utóbbiak közül a németeket Négy év múltán derül fény az Ostrau melíeS történt bestiális gyilkosságra Olmiitz, augusztus 16. Az olmützi, troppaui és máhrisch-ostraui rendőrség pár nap óta egy homályos gyilkossági bűnügyben folytat nyomozást. Még 1924 május 26-án történt, hogy az Olmütz közelében levő cserkészház mellett a Mach folyóból kifogták Adam Mária ti- zenkilencéves leány holttestét Az orvosok a halál okául fulladást állapítot­tak meg és minthogy a leány rokonai szerint az utóbbi időben elmezavarodottnak mutat­kozott, azt hitték, hogy öngyilkosságot követett el. Négy esztendő múltán jelentkezett egy trop­paui tanú, aki közölte a rendőrséggel, hogy Ádám Mária bűnténynek esett áldozatul s a gyilkosait az olmützi lovasezred katonái között kell keresni. A feltűnően szép leánynak sok katonaudvar- lója volt, anélkül azonban, hogy bármelyikkel is intim viszonyban lett volna. 1924 május 26-án két katona találkozóra hívta a leányt s a találkozó helyét Ostrau közelében a cser­készház mellett jelölték meg. A leány elment a találkozóra, de ellentállt a katonák szerelmi ostromának. Erre azok haragra gerjedtek, közrefogták a leányt és a folyó megduzzadt vizébe hajították. A leány kétségbeesetten próbált partrajutni, de a sebes sodrású viz elragadta és megful­ladt. A tanú ezt a vallomást olyan határozott formában tette meg, hogy a rendőrség szük­ségesnek látta a legszélesebbkörü nyomozás bevezetését. Véres legényháboru az aísódombói korcsmában Négy halálos késdöiéssel terítettek le egy legényt — Négy letartóztatás gyilkosság gyanúja alatt Nagyszombat, augusztus 16. (Saját tudósí­tónk telefonjelentése.) A nagyszombati járás­ban fekvő Alsódombó község vendéglője teg­nap este halállal végződő véres verekedés szín­helye volt. A verekedés egyik áldozata a hely­színen kiszenvedett, a másikat pedig reményte­len állapotban szállították be a nagyszombati közkórházba. A falu két családja között évek óta dúló gyűlölet tegnap este Kocián Gergely korcsmájában robbant ki. Az ünnepi estén a falusi legények a korcsma ivójában szórakoz-' tak s ezek között ott volt a két ellenséges csa­lád fia, a huszoníhároméves Koreny Nándor s a huszonnégyéves Simonc-sik Vilmos is. Mikor a legények már a kelleténél több alko­holt fogyasztottak, duhajkodni kezdtek, majd Koreny és Simoncsik ölre ment. Ezek segít­ségére sietett hat más legény is, akik valamennyien hatalmas gomolyagban du­lakodtak a tágas ivó padlóján. A verkedők tömegéből egyszerre csak hatal­mas sikoly tört ki, mire az ittas legények észbekaptak, azonnal szétugrottak s csak Koreny József, Nándornak a bátyja maradt a helyszínen hörögve és szám­talan sebből vérezve. Mikor az áldozatot jobban megvizsgálták, megállapították, hogy négy halálos sebet kapott, kettőt a fejébe, egyet a szivébe és egyet a tüdejébe. Ezenkívül egy csomó kisebb sebet is kapott. Koreny József néhány pillanat múlva kiszen- vedebt. A verekedés másik áldozata: Simoncsik Vilmos négy szúrt sebet kapott, reménytelen állapotban szállították be a kór­házba. Néhány perc múlva megjelent a helyszí­nen a osendőrség, amely négy legényt letartóz­tatott, akik ellen alapos a gyanú, hogy ők öl­ték meg Koreny Józsefet. A vizsgálat tovább folyik. A magyar toll mesterei a Képes Hét uj számában A Képes Hét uj számával ismét jelentős fejlődésről tesz tanúbizonyságot. Nyugodtan el lehet ma már fomdani, hogy a Képes Hét nemcsak hogy kiállja a versenyt a magasaú- vóju budapesti hetilaipoklkal és folyóiratokkal, de némely tekintetben felül is múlja azokat. A Képes Hét irodalmi része hü tükre úgy a budapesti, mint az utódállamokbeli magyar lditeratura életének s lapjaim oly irók szólat­nak meg, kiknek szavára az egész magyarság* sőt gyakran az egész kulturvüág felfigyel. így a mostani szám írói is büszkeségei a magyar szépirodalomnak, a magyar toll mes­tered. Az első regény szerzője Héttői Jenő, akii irodalmi érdemei elisme­résein csak nemrégiben tüntettek ki a fran­cia becsületrenddél. ,yAz első bár“ cimü no­vellát Szép Ernő irta, akinek neve ugyan­csak nívót és irodaimat biztosit. Kosztolá­nyi Dezső ,JErzsébet“ cimü elbeszélése a nagy író legsikerültebb alkotásai közül való. A novellát N. Zoltán Aranka eredeti il­lusztrációi díszfák. A harmadik novella szerzője, a magyar iro­dalom üstökösként felbukkant uj csillaga, Markoviié Rodion. a Szibériai Gamizon,( írója. G. H. Wadlaoe kalandorregénye egyre iz­galmasabban bonyolódik a végkifejilés felé. Cikkeket KABINTHY FRIGYES, MARAI SÁNDOR, SZENES ERZSI, SEBESI ERNŐ, NEUBAUER PÁL, VOZARI DEZSŐ, DR. HARNIK HELENA írtak az uj számba. Gréta Garbó a hosszú haj divatjáról nyi­latkozik. A Jlat leány az életbe lép . . .“ cimü közlemény fontos és aktuális problé­mákra keres megoldást. Bő szerkesztői üze­netek és a kitűnő Keresztszórejtvény csatla­koznak még a szövegrészhez. A címlapot egy eredeti Ballé-kép ékíti. .A belső ké‘pek közül különösen figyelemre­méltók: A walesi herceg a magyar cserkészek tá­borában; helgolandi alkonyat; autóforgalom Kaliforniá­ban; dr. Voigt Annié (uürtzburgi orvosnő), Frisch Aranka (Budapest) és Rosenberg Lőtte (Rimaszombat); ötórai tea a velencei Exelsior-hotel tetején; amerikai turisták Eldorádója; a poseni ki­állítás; Miss V. M. Edge és Miss A. Bull, két híres angol sportlady; szlovenszkói magyar gazdák kirándulása a hortobágyra, Szent-Ivány beszél; az eper­jesi tenniszverseny győztesei; Sven Hédin Berlinben; a„Gnaf Zeppelin" szakácsa ebédet készít; Miss Amerika és Miss Európa a deauvü- lei szépségversenyen; Ritmeg Blanka, egy pelsőci szépségverseny győztese; Hlozekné Belitzky Böske csikósjelmezben; pillanatfelvétel a magyar nemzeti párt és kér. szoc. párt nagykaposi aratóürmepélyé- ről; szenegálinégerek Prágában stb. etb. Művészi felvételek és egy tucat kiváló kar- rikatura teszi még változtatossá a Képes Hét uj számát, mely — Megnyílt Budapesten a nemzetköri katolikus kongresszus. (Budapesti szerkesztőségünk telefon­jelentése.) Ma délelőtt kilenc órakor nyílt meg a nemzetközi katolikus kongresszus, amely Serédy Jusztinján bíboros hercegprímás indítványára tartja üléseit Budapesten. Tegnap este a központi katolikus kör helyiségeiben ismerkedő estély volt. Ma délelőtt Hauauer István váci püspök latin nyel­ven mondott a kongresszus tagjaihoz üdvözlő be­szédet, amely után a kongresszus táviratilag üd­vözölte XI. Pilis pápát. — Egy szepsi gyógyszerész-kisasszony öngyil­kossági kísérlete. Szepsiből jelenti tudósit ónk: A Strausz-féle gyógyszertárban alkalmazott I. P. gyógyszerészgyaikornoknő öngyilkossági szándék­ból öt oentigramim morfiumot vett be. László dr. szépíti orvos azonnal gyomormosást alkalmazott, utasítására a leányt a kassai kórházba szállították. Tettének oka ismeretlen, állapota nem életveszé­lyes. — Nyifcraludány mellett az árokba fordult egy autó. Nagytapolcsányi tudósítónk jelenti: Zele­nyán József nyitrai autótaxis kocsija Nyitraludány és Ghrábor község között gumidefektus következ­tében az árokba fordult. Zelenyán nagy Ívben re­pült az országidra és eszméletlen állapotban te­rült el a földön. Súlyos sérülésekkel a nagyla- polroányi hóthiúba MÁtUtottádc. — Különös kilakoltatás. Nagytapolcsányi tudósi- tőnk jelenti: Szerdán reggel kőt kőmives állított be Domcsis Mária ahrábori vendéglőenő fogadó­jába ée közölték az asszonnyal, hogy a háztulajdo­nos parancsára ki fogják szedni a ház összes ab­lakait és ajtóit. Domcsis hiába tiltakozott, a kőmi- vesek rövid időn belül kiieszitették az ablakokat éeaz ajtókat és a ház előtt várakozó kocsira rak­ták. A vendéglősöd a osemdőrségre sietett és köz­belépésüket kérte, de miire visszatért, már az aj­tókat sem találta a helyükön. A csendőrök mit sem tehettek érdekében, mert a háztulajdonos kijelen­tette, hogy az ajtók és ablakok leszerelése által csupán magának okozott kárt. A kőműveseknek azért adta a szokatlan megbízást, hogy ezáltal kényszerítse az asszonyt, hogy a már több ízben felmondott lakásbérletből kiköltözködjön. Az ügynek a járásbíróság előtt lesz folytatása. — Felavatták a tihanyi kálváriát. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Tegnap avatták fel Tihanyban a néhai IV. Károlyról elnevezett Kál­vária négy stációját. Az ünnepségre a várt osztrák legitimisták nem érkeztek meg, csupán egy osztrák legitimista vezető képviselte az osztrákokat. A kormány nevében Klebelsberg kultuszminiszter jelent meg. Rotb Nándor veszprémi püspök ün­nepi misét celebrált, az ünnepi beszédet pedig Giatiíoldar Gyula caaoárii fttopök tartotta 3 koronáért minden rikkancsnál kapható. Ne felejtse el megvenni! Fizessen elő! — Budapestre érkeztek ax amerikai magyarok. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Ma dél­előtt érkezett meg Hegyeshalom határállomásra Jósika herceg vezetésével a kilencvenhat tagból álló amerikai magyar küldöttség, akik a Szent Ietván-napi ünnepségekre és az ezzel kapcsolat­ban megtartandó magyar világkongresszusra jöt­tek az óhazába. A déli vasúti pályaudvarra kü­lön száz főnyi amerikai magyar érkezett, akiknek nagyrósze Detroitból való, ahol a Ford-gyárban dolgoznak. Még további nagyszámú amerikai ma­gyar érkezését várják. — Tűzvész az Andrássy-uti Köröndön. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Az Andirássy-uti Körönd egyik -bérháza, amely a MÁV nyugdij- intézetónek szókháza, ma reggel ismeretlen okok­ból kigyulladt. A tűz a hőségben rohamosan ter­jedt és a tűzoltóság csak nehéz munkával tudta a tüzet lokalizálni. A nagy vízmennyiség átáztatta a negyedik emelet menyezetét, ugyhony a ne­gyedik emeleten lakó családokat ki kellett lakot­tatok Nem lehetetlen, hogy egy munkás elővigyá­zatlansága folytán tört ki a fkz, minthogy a totót javították. Három munkást a rendőrség letartózta­tott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom