Prágai Magyar Hirlap, 1929. augusztus (8. évfolyam, 172-197 / 2097-2122. szám)

1929-08-01 / 172. (2097.) szám

"aí s*#íK«ini« « oMai ^^^>>1. évf. 17Z (2097) Mám « CsOt®r^#K B 1929 augusztus 1 Előfizetési ár: évente ^félévre15^ £ SzlovenSzkól e's ruszinszkói ellenzéki pártok Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice negyedévre 76, havonta 26 Kő; külföldre: • ; • 12, II. emelek Telefon: 30311 — Kiadó­évente 450, félévre 226, negyedévre 114, Főszerkesztői politikai napilapja Felelős szerkesztő hivatal: Prága II., Panská ui 12/111. — Te­havonta 38 Kő. Egryes szám ára 1*20 Ki DZURÁNY! LÁSZLÓ FORGÁCH GÉZ/ lefon: 34184.—Sürgönyeim: Hírlap, Praha Ahágsl konferencia előtt Prága, julius 31. A párisi jóvátétel! sza.kér tőkojiferenai a be­fejezésekor a világ közvélemény© méltán gondolhatta, hogy a bábom likvidálásának nagy müve be van fejezve és a Dawee-terve- set megreformálásával a kontinensen olyan pénzügyi platformot biztosítottak, mely egy­aránt Melegíti az adóst és a hitelezőket. Saj­nos, az optimizmus korai volt. A háború lik­vidálásának tetszetős frázisát nap-nap után érik oly kiábrándító csapások, mint például az orosz-kinai konfliktus volt, melyek azt bi­zonyítják, hogy a Versaillesben megteremtett békét legfelj eb told ózni-foltozni tehet, mert a j szerződések garmadái ellenére nem valósit- ható meg az, ami a tartós, békének legfőbb alap föltétele: a kölcsönös megbecsülés és szeretet zavartalan atmoszférája. A jóvátételd kérdést sem sikerült likvidál­ni. A párisi konferencia után úgy látszott, hogy a szakértők eredményeinek szentesíté­sére összeülő nemzetközi konferencia csu­pán formális problémákat fog megoldani, mert a nagy elgondolás készen van és a kor­mányok között nincs ellentét a jóvátétel ösz- szegének és fölosztásának kérdésében. Ezzel szemben bebizonyosodott, hogy a párisi kon­ferencia mindössze szerény kezdet volt s nem jelentette a végső kibontakozást. Párást hete­kig tartó örömtelen és fanyar tárgyalás kö­vette s a hatalmak abban sem tudtak meg­egyezni, hogy hol tartsák meg a nagyjelen­tőségű. összejövetelt, amelyen szakértők he­lyett felelős politikusok veszik kezükbe a nagy európai kérdések elintézésót. Végre so­rozatos összeveszések után sikerült meg­egyezni Hágában, de ennek a megegyezés­nek is oly kellemetlen utóize van, amely két­ségtelenül befolyásolni fogja az augusztus 6-án megnyíló hágai konferencia eredmé­nyeit. A szakértőkonferenda és az államférfiak konferenciája közötti elentéteket elsősorban az okozta, hogy a párisi tanácskozások óta Európa legfontosabb államaiban kicserélőd­tek a kormányok. Más államférfiak álltak Pá­nikban a szakértők mögött és más államfér­fiak ülnek le Hágában a tanácskozó asztal­hoz. A legnagyobb változás Angliában tör­tént. Tévedés volna azt hinni, hogy a konzer- 1 vativ uralom helyébe került munkáeuralom n megkönnyíti a nemzetközi kibontakozást. A : Labour-kormány pénzügyi kancellárja nem I kifogásolja ugyan a párisi jóvátételt összege- ; két és a folyósítás időpontjait, de a lehető ] leghevesebben elenzi a Németországtól ka- 1 pott pénzösszegek felosztását, mert vélemé- < nyo szerint a nagy osztozkodásban Anglia a 1 rövidebbet húzta s míg Franciaország és Bel- i] gium érdekeit alig érintette a Dawes-terve- t zet megváltoztatása, addig Anglia követelé­seit csaknem teljesen mellőzte. Chamberlain 1 és Cbrohill, a konzervatív kormány illetékes i ál'lamférfiai, a francia barátság érdekében í szívesen lemondtak az angol követelések egy- 3 részéről, főleg azért, mert a konzervatív kor- < mány vehemens flottapolitikájának szüksége f volt Franciaország segítségére Amerikával 1 szemben. A jóvátétel! kérdés rendezése és a 1 tavaly kötött francia-angol flottaegyezmény 1 között messzemenő összefüggések vannak: a s konzervatív Anglia pénzügyi előnyöket biz- 1 t ősit ott Franciaországnak, amiért a párisi i kormány szívesen bocsátotta Anglia rendel- ? kezésére flottálját és mintegy tengeri véd- és < dacszövetséget kötött vele a jövő háborújára, c MacDonald és Hoover uralomrakerülése ke- s rosztűlhuzta a régi francia és angol számitá- s sokat, amennyiben a két angolszász haltál- i AZ ELSŐ TANÚVALLOMÁSOK ÉS SZEMBESÍTÉSEK A TUKA-PÖRBEN Sznaczky becsülete: szlovák patriotizmusával, Madi pedig ntagyargyülölete hangoztatásával igyekszik megddateni' a vádakat Együk sem tud a Rotiobrana rejtett céljairól, fölkelésről vagy kémkedésről - Érdekes- vallomások a szlovák fiatalság elégedetlenségéről, a néppárt kormánylsaiépésének Itatá­sáról és a csüggedő ludáfe tömegek mesterséges összetartásáról Pozsony, julius 31. (Pozsonyi szerkesztősé­günk telefon jelentése.) A Tuka-pör mai tár­gyalását reggel fél kilenc órakor nyitották meg. A tárgyalás megnyitása után Gállá dr., Tuka védője szót kért és bejelentette, hogy a Slovensky Denniik tegnapi száma őt szemé­lyében támadta meg, amikor azt irta róla, hogy ízléstelenség volt tőle ama hivatkozni, hogy, talárjáról hiányzik ugyan az állam cí­mere, de szlovák érzülete a szivében dobog. Kéri az elnököt, hogy e cikkel szemben ad­jon neki elégtételt. 7 Bíróság utján fogja elintézni ezt az ügyet, de sem ez a riVjk, sem más dolog nem akadá­lyozhatja meg őt, hogy munkájával, amelyért egy fillért sem kap, de amely emberfeletti, hozzájáruljon az igazság felderítéséhez. Az elnök Gállá dr. nyilatkozatát jegyző­könyvbe véteti. Ezután behívatja a tanukat. Tomanek, Saxoai, Werner, Schwarc és Szomo- lányd tanú a bíróság elé lépnek. Kuntsdier hiányzik, bár ő szintén mára van beidézve. Az elnök az ügyész indítványára elrendeli, hogy karhatalommal vezessék elő a tár­gyalásra. Az elnök Gállá dr. nyilatkozatát jegyző- tanú levelét, aki orvosi bizonyítványt küld arról, hogy Karisbadba kell mennie, három­heti gyógykezelésre és ezért nem jöhet el a tárgyalásra tanúskodni. Gállá dr. ioöbványá- ra az elnök a levelet átadja a jegyzőkönyvve­zetőnek azzal, hogy figyelmeztessék Schnitz- lert, hogy meg kell jelennie a tárgyalásom. A Rodobrana érvényesülni vágyó szlovák ifjak akciója Az elnök ezután előszólitja Sznaczkyt, aki­nek a kihallgatását tovább folytatja. Elnök: Mi volt ön a Rodobranábam? Sznaczky: Nem voltam tag. A szerkesztő­ségben dolgoztam, szónok sohasem voltam, igy nem vettem részt a Rodobrana működé­sében. 1926-ban újból fel akarták újítani a Rodobrana-mozgalmat, amely a szlovák fia­talok tevékenységét lett volna hivatva előse­gíteni. Ezek a fiatalok a pártban nem tudtak ér­vényesülni ég igy próbálkoztak a párt ke­retén belül akciót indítani. Elnök; Az Autonómia cámü lapjára honnan kapta a pénzt? A széthulló autonómista tábort akarta megmenteni... Sznaczky: 1927-ben láttam, hogy az auto- nómista tábort, ha nem is széthullás, de meg­tizedelés fenyegeti, hogy a szlovák néppárt választóinak nagy részét a szocialisták s a ma­gyar keresztény szocialista párt nyerte el. Ezért arra gondoltam, hogy megszervezem ezeket a pártból kihulló tagokat. Sznaczky ezután felolvassa a Jednota' amerika szlovák lap egy cikkét, amely szerint a választók közül sokan átmentek a magyar keresztényszocialista párt szlovák osztályá­ba és ez a szlovák osztály oly sikerrel dol­gozott, hogy még Rózsahegyen is helyi szervezetet alakított. Ezért akarta a néppártot otthagyó választó­kat összefogni. Pénzem nem volt, — folytat­ja Sznaczky vallomását — de még exiszten- ciám sem volt, ezért beléptem a Národny Svet szerkesztőségébe. Érintkezésbe léptem a néppárt több emberével és érdeklődtem, hogy nepr» vennének-e részt ebben az akcióiban. Az aktiv politikusok tartózkodóak voltak. Tukát felkértem, hogy álljon az akció élére, de el­utasított és azt mondotta, hogy * nem jó a katolikus autonómisták frontját szétrobbantani. A többi szenátor és képviselő sem hajlott tervem felé. Nem igaz, hogy Titkával ebben az akcióban együtt dolgoztam. Tuka az autonómista katolikus párt tagja maradt, én pedig vallásra való tekintet nélkül, az egész szlovákságnak akartam az autonómiát kiharcolni. Ez a világnézeti különbség lehetetlenné tebie, hogy együtt dolgozzunk az Autonómia című lapban."'Amidőn a parlamenti klubban ku­darccal járt tervem, a néppárt több gazdag tagjához fordultam, akik megígérték, hogy támogatni fognak engem, ha nevük titokban marad. Ezt megígértem, mert tudtam, hogy becsüle­tes ügy számára adakoznak. másság a szó legszorosabb értelmében Franciaország háta mögött olyan előnyös flottamegálílapodálst kötött, vagy fog kötni, amely fölöslegessé teszi a francia segítséget. Ezek után az Amerikával kibékült és a flot­táját leszerelő Anglia nem szorul többé Fran­ciaországra, aimii azt jelenti, hogy pénzügyi­leg is fölszabadult és a hágai tárgyalásokon a párisi megállapodásokkal ellentétben erélye­sen követelheti jussát. Snowden kétségtelenül követelni is fogja. Ugyanakkor Franciaországot más oldalról is megtámadták, olyanról', ahonnét valóban nem számíthatott rá. Kőzépeurópa bisantantja, a hozzátartozó függelékekkel, újból közös ak­cióra készült Hágában, mint legutóbb tette a genfi kisebbségi tárgyalásokon, amikor igye­kezett elgáncsolni az emberiesség és a sza­badság felé irányuló európai törekvéseket. De míg akkor Poincaré Franciaországával szoros együttműködésben torpedózta meg a kisebbségeknek nagyobb jogokat követelő német és kanadai indítványokat, addig — bi­zonyára az akkori kollektív sikeren fölbuz- dulva — mostani .kollektív lépésével Fran­ciaország szivének irányította a dárdát. Cseh­szlovákia, Románia, Jugoszlávia és Görögor­szág Hágában erélyes akciót terveznek a jó­vátétel felosztási kvótájának megváltoztatá­sára és többet követelnek önmaguk számára, mint amennyit a szakértők Pártéban kiosz­tottak. Ez a támadás is Franciaország ellen irányul, mert ha a Young-tervezet föl osztási arányszámát megváltoztatják, ez csupán Franciaország e legfeljebb Belgium hátrányá­ra történhetik. A közép- és keleteurópai kis- hatalmak magatartása máris visszatetszést keltett Pániéban, ahol Snowden kellemetlen akcióija mellett emlegetik. A kis antant és Franciaország amugyis lazuló viszonyát az újabb középeurópai kollektív lépés szintén gyöngíteni fogja s még mélyebbre ássa azo­kat az ellentéteket, amelyek Páris és a lcisan- tant, fővárosok között a közelmúltban, első­sorban gazdasági kérdiéeek miatt, keletkez­tek. Mert katonailag és politikailag a kisáll­tán t kitart Franciaország oldalán, ámbár ka­tonai erejének telije ma nem a német biroda­lom ellen irányul, mint Franciaország szeret­te volna, hanem olyan hatalmak ellen, ame­lyek Franciaország szempontjából nem jelen­tenek ellenséget, sőt adott esetekben komoly támaszai lehetnének Franciaország középeu­rópai törekvéseinek, — de gazdaságilag egy­re távolabb kerül Paristól. A német ipar és kereskedelem szaturálta Jugoszláviát és Ro­mániát és Németország gazdasági befolyása Csehszlovákiában is napról-mapra érezhetőb­bé válik. Hágában a gazdasági elbidegülést a pénzügyi elhidegülés fogja követni, ami bi­zonyára kellemetlenül érinti a kisantant ré­széről csak hálára számitó Franciaországot. Egyszóval a hágai konferencia nem formá­lis és szankcionáló összejövetel lesz, hanem az újabb komplikációk csiráját magában rej­tő fontos tárgyalás. A világháború óta talán az első eset, hogy az ellentétek hetven szá­zalékban nem Németország, az örök balek el­len irányulnak, hanem a hajdani szövetsége­sek kebelén belül fognak tombolni és rom­bolni! Politikai jósok szerint az. utolsó pilla­natban nagy szerencse érte a hágai tanácsko­zást. Poincaré visszavonult a politikából és Franciaországban szabad kezet hagyott Bri- andnak, oki kevésbé intranzigens, mint fő­nöke volt. A nagy lotharaimgiai rámenő ener­giája nélkül Franciaország hajlithatatlan aka­ratát talán megtörik és eleget tehetnek az an­gol és kisantant kívánságainak. Csak ebben az esetben, de csak ebben, történhetik meg a várvavárt kibontakozás és vonulhatnak az államférfiak Hágából Genfibe, mint akik be­csületesen teljesítették kötelességüket. Ha Briand Hágában keresztülhajszolj a a háború végleges likvidálását, akkor sor kerülhet nagy álmának, az Európai Egyesült Államok megalakításának előkészítésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom