Prágai Magyar Hirlap, 1929. július (8. évfolyam, 148-171 / 2073-2096. szám)

1929-07-21 / 163. (2088.) szám

20 U RI€M Be R OTTHON IS, BORBÉLYNÁL IS- ,^ip^kremmei borotválkozik. HIGIÉNIKUS , PRAKTIKUS.® GYAQ.TJAK.: fc.tti'Wi, o£k iMm«BMBlTPtMKIMTatfl{KtÉt..-.ar ■-.; .(■* . . Hungária gyógyforrás, I Budapest. Lithiumos és rádinmos (69 ernan.) ás­ványvíz (40 C°). Ivókúrák a modern ivó- csarnokban. Vese- és hólyagbajoknul, va­lamint köszvénynél az orvosi tapasztalat ni kiváló győgyitóhatásu. A Hungária gyógyvíz szénsavval telibe kitűnő borviz és „Harmatviz“ néven kerül forgalomba, unható kicsinyben és vagontételben Bu­dapest szkfv. Ásványvíz üzeménél, I. kér., Géllért-rakpart 1. '^ám. ut innagmcBg? m HffiSWt JÓZSEF,< 0SONC hangszeFész Aljánlja dúsan felszerelt hangszerraktárát. Zongora, harmonium. Javítást minden szakmában elvállal, Képes árjegyzék ingyen és bementve Slaíral J«na“ jegddsabb ftíMiimtaríeliu ásványvíz KntkezelSség: SPISSKE VLACHY e uíorkersskedelmi r. t. ŐRATISLAVA, Szárazvám 6. Állandó butorkiállitás. Nagy választék. Elsőrendű minőség. Kedvező fizetési feltételek, írásbeli kezesség. The Nenchatel Asphalte Company Limited Kosice, Masaryk-körut 2. Alapítási év 1870 - Telef.: 621 Központ: LONDON Fiókok: Koáice, Budapest, Berlin, Buenos-Aires, Cairo, Newyork, Rio-de-Janeiro Wien, Ausztrália és Dcl-Afrika Egyedül koncesszionált természe­te* aszfaltbányák Val-de-Travers- ben, Nenchatel kanton, Svájc Vállalj a a legkülönbözőbb aszfalt arankákat — Készít teljesen nj aszfaltjárdákat és faliaszfaltokat, valamint elvégzi régi járdák javítását aszfalt­Prágai, kassai, eperjesi, loson­ci, iglői, beregszászi, pozsonyi, homonnai, besztercebányai stb., gtb. bizonyitványok igazolják a végzett munka kiválóságát és tartósságát Hirdetéseket eredeti áron felvesz Pozsonyban a P. M. H. Pozsonyi kiadóhivatala (Grössllng-u. 36.1.v Kassán, Géniusz hlrdetölroda Komáromban Hermánn Endre Léván DobroviIzfcy iános. Ipoíysétgon 76$ Sí & Brza Paxner és Biron, Kremnica. 1999 krffaa 51, Ttsífiraap. 5000 recept — étel- és italleirások —, a befőzés I művészete, a diatikus konyha, a terítés és ^ asztal díszítés legújabb útmutatásai Csáky Sáador A XX. század szafiácsmiivészete című, augusztus hónapban megjelenő hatal­mas munkájának csak egészen kis részét képezik. A 800 oldalas, 150 eredeti képpel díszí­tett lexikonalaku, gyönyörűen kiállított könyv ezenkívül mindazokat a szakácsmüvészcti tudnivalókat tartalmazza* amelyeket sem a gondos háziasszony, sem pedig a hivatásos szakember nem nélkülözhet. Hasonló könyv magyar nyelven még nem jelent meg, ép­pen azért siessen ön is az előjegyzéssel, mert a könyv megjelenése után jóval drá­gább lesz. i CSAK AKKOR MONDHATJA EL MA­GÁRÓL, HOGY ÉRT A FŐZÉSHEZ, HA CSAKY SÁNDOR KÖNYVÉT ELOLVASSA! Megrendelhető a szerzőnél: Novy Smokovec (Ujtátrafüred), Palace-szanatórimn. FEREMCK ftSAKANGONYDDÉlE MAIÉ-GEIOVCE Ung megye. (Kisgejöcz) Podkarp. Ros. Alapittatott 1793-ban. Kitüntetve: Páris 3 drb. érem, Marseille 2, Moszkva 2, Bécs 2, Budapest 4, Szeged 1, Szé­kesfehérvár 4, Kecskemét 1, Pécs 1 drb. érem, H. M. Vásárhely aranyoklevél, Bckésmegyei gazd. egyesület, Orsz. gazd. Egyesület, Gömör- vidélci gazd. egyesület, Orsz. iparegyesület, Orsz. vas. és fémipari kiállításon diszérem, a kassai, késmárki kiállításokon aranyérem, komá­romi mezögazd. és ipari kiállításon disz oklevél. Ezenfelül 3 drb érdemkereszt, 1 a szófiai érsektől. KIMMWMKEBgB3B»aaaPM IglófiM pgjifürÉ Novovesské Kupéié (Szlovenszkő) Vlzffyőzyintézet, klimatikus gyógyhely — Qyönyörfl ö*- fenyeserdöben, napot tisztáson — Olcsó árak — Javalva van : Idegesség, szív- és vérkeringés megbetegedéseknél, érelmeszesedés, kezdődő légcső- ts tüdöcsucshumt, lég- zöszervi bajoknál, vérszegénység és elgyengflltségnél, malária, Basedow-kór — Fekvőcsarnok-HIzlaló kora — Buliing inhalatorium - Szanatoriális kezelés - FOrdöor- vos Dr. QROO BÉLA főorvos, v. egyet, tanártegéd — Vengéglős DEMJÉN JENŐ — Nyitva Janin* 1—töl —Posta, távirda, telefon a fürdőben — Vasúti államát! SpISska Nová Vés (Igló) Bővebb felvilágosítás é* prospektss! FBrdSgondnoktág, Novoveiské Kapóié -— IgUflrtd, Árverési hirdetmény. Közhírré tesszük, hogy BasülMee Barna dr. komárnoi iközgegyző irodáijá/ban 19£9 jú­lius 36. inapjám djélután fél négy órakor meg- tártandó nyilvános árverésem Nagy Mihály és Ceollány Julianna házaatánsaik Ihagya béká­ba tartozó e a komáirnoi 022 ex. I>etétben I 1—3 Sor, 542-2. föl. 614. bírsz. alatt foglalt 534.2 □ öl kiterjedésű Ibelséség, s au azon épült, 3 szóiba, konyha, éléskamra, mosé- konyihaV piuoe, több kamra és egyéb meUék- helyiségekíbőil állé s ácsomnál eJícygilalbató Király pűppök u. 32 ez. ház teljesem jé kom­ban és nagy gyümölcsös kerttel fog nyilvá­nosan oliárverezteftmi, ugyanott a vevő részéi re> az árveréskor megáHapdtott teltételek meltett a szerződés kiállíttatná. Kelt Komámofoao, 1929 jaKus hé 9. A* örökösök. Pályázat. ,vAi ípotynagyfateii magyar nyeAvO fcámtor- ba/nitói álláara angusoboB 2.nra pályázat birdet- t tutik.. Javadalmai: 3 kot hold számté, rét, 30 pozs. mérő rom, 12 m* fa, 2 szoba, konyha, mel lók épületek és a tönv. államsegély. Csaik férfie.rök pályázftiaitaaik, személyes megjele­nés kívánoitos, útiköltség nem dijaztatík.“ 11. Kath. Iskolaszék. Aprá-íiirdetéseh Minden mő egyszeri közléee * *0 finér, vasár- 4a tMtewiap 90 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 Ké. A hárdeáéa alatt lévő kis szám alapján megtudható a cin a kiadóhivatalban. — Levélbeli tudakozódásokra pontosan vál&saolank, kérjük azon­ban a szükséges postahelyedet. — Vidékről beküldött apró- hirdetést csak a hirdetés dijának előzetes megküldése esetén közlünk. — Apróhirdetéseket postautalvánnyal i» lőhet fel­adni, a szöveget a szelvényre lehet irnL — Levelek továbbí­tását csak 1 Kö. bélyeg csatolása eset** vállaljuk. Apró- hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal: Praha IL, Panaká 12/m. Házasság céljából ÖO-éva», (oe»«<íelcate*, ■£(!» , . . . ... . _____,, mrdőzaéra&k ‘J és fél évi áU, hív. biz tos ex.izteoc.4ia, keresztény praxÍMal, . ^ on,x ur.eobcr komoly ismeretséget é, OÉmet Byelrtme^ftel kötne, miért is kén, hogy mtelb- * genteb és vagyonosabb urhölgyek áuátf BStM ”Jlé' valamely nagyobb hazai, va<Iv ?5/,30. . 'fJf#rc ,r'““k a '«Ptóuiiőldi kereskedehní váilaiatná.V kiadóhiyatalába■ ^ banknál, ahol nyeUinnere­K-r js? ^ sebb nyngrbiaa sithetné. Téliéi alán latokat kér komoly ÍS2?.ereSségót -TSrekvfi fiatalember* (eligére e keresi személyével, vagyonávaí ‘^oba,__________________ füg getlen jómódú,Jóleliü, intel­ligens, időseb nőnek. Levele- Jóé* két -Nyugodt otthont keresi** SBftk&ca&S, jeligével a kiadó továbUt. , . , .. , <«m aki Már nagyobb vendéglőben ______________________________volt alkalmazva állóit keres ma­Elegáns fiatalombor, JAaaódu, CteTcito^l W. házasság céljából Wtr* m.________________ld9i megismerkodne szabónövel 25— 30 évig. Fényképéé ajánlatokat wintlmpí ..Errmást kregósziteni11 jeli- motorkerékpár 500 cem oldal- gével a kiadó továbbit. sárral villsnyviílágiUtssaJ nyob-------------------------------------------pzérért részletre is eladó. V^siz­NŐ sülni óhajt bélyeg. Runyai autóétól a, Növi magyarországi 80 évet i«r. la­kereskedő. Oly kimondottan ,, , müveit, házi a*, oefcaofl és vsdlá- *°-lv** sós uriloányra svüokjAL aki téliyhéyésWgid, hozományid, esetleg szakmabeli , ... nexusaival le toSotővé *«d4 ?r> egy régi reutabüi* magyar pro- hlhw rí n eb öli épélefaüaittátvétMéi. tS-tő! áUási viHa^tofcfo matoreoa­Me^kerese>»ésekei; -yToadATneib- AjAciíatok „StevK+usko to“ jeligével a kiad* továbbit, igére a kiadóba,________^j,48S---------------------------------------FűrniőÉelyr*, Va gyonos 1zr áf V,gv útra ki,érőnek akozik ”e“ ,?A'r házaosigközvetités me‘bllkftlo> homoly nrtnó. LeTe. riS ^teult .Feltétlen megbízható- jel­' **** önAU<" ígérő I lap koíicei ncrkesrté.é­kereekedo gébé. 1483-0 ismeretségét _____________________________ KS ',ktf.°,P'd*" H%%>? Nyarolík-----------------------—— ---------------- ré*zére négy szoba é« konyha Jó megjoleaéstt kereskedő, 28 bútorozva, vagy botor nélkül évi éves, üzletvezetői áiláeban, né- lakásnak b kiadó szép hígvvi- mi vagyonned, déaen, erdő tövében. M. V. Mar­házasság céljából 5oym* ► Prea“ier< 2npft megismerkedne kcwnoly növel,-------------------------------------------­ki ö t önánóeh-ásáho* hozzáee- Vidéki gitenA rrNtsmt* rrfv 1522“ Je- , . ,. , llgóre a kiadóba. 1622 m*t7*r*cy elmenne lobb szSoréi ______________________ craládhoa eaerébe. t-úz; Baráth Ne saeslelkü. fiatal tanító Snmoryn. 150Í ismeretségét Bn^my^P^eeJ keresem. Legeket _F»ots 1»- hánasefőnöl ^mtur* Mgér. a kiadóba 1519 ^ koré, p._. . középkora só, ta a főzée éa " *“' a háxartáa minden ágában üka szeretnék szeretni valakit. Járta*, dm lapunk k»«sai »zer- Levelet .Platonizmoi* (eligére * *«3Xtóaégéb«n 14»5-b hiadobs- 1519a--------------------------------------------­------------------------------------ Komoly uriemberral csatáz Csinos, ki sles, Üsztssistts va-« .,, ., , . » . gvon tálán, totellígen. leány ^ levélbeU ismeretségei r*»t S5-&0 éves nriasber btceret- keres »rLeány. JeUge: _Asre •égét kizárólag mm a lelkét*. 1406 ki~~ig c*mha. vtlutek IhWmu MmIu. u^wílT.Swlíeí **s-. ***** ai'-— tenném* Mgérv a kiadóba kér ****** 1478 feW • MM—* Hétszázbold&s Jogán földbirtokos csaUd íewtermetü bfT>m »t4tnicáyal, emá, szto- leánya féribeznaenne Fényképe, nyelvet címe Nagy Jenőnél, Bud.pert, hadmente^áWtó keres. Otm Rákóczi ut 57-b. 1399-c T"’ LcTOŐská-DoLima 1494 Gyáros-nagykereskedő Drínö. elmegy bárhova fizetés oaaUd tutal leánya 30- 000 Ki nélML mist hononaánsryal lérjhezasenne. Meg- házvezetőnő biiotti Nagy Jenó, Budapest, , ,, T , . . Rákóczi at 57-b. 1399-b lf7«CTnok* jövőjéért. Lóvétokat _____________________________ ,,Árrm ^yömekM jeligére kér. _ ,_iÉ ^ ^ 1505 Bekk Béla ;_____________________________ arat fontos ügyben megbíznám. » _ « Kérném címét sügősen közölni, fcüglish Lady szját érdekében (1922 növöm- touring A«g. 1. te Sep 11. vo- bőrben Prágából elköltözött), üld undertake eharge of young Samovski, BaabaJoa (Magyar- peopU deerrous of trip throngb ország). 1502/a British Isles. Longaage a spo­---------------------------------------------ciaBty fór Referencia and Tor­Intelligens nrOeány, lém. keéh. Miss Orlíflths, 9t. n Lreonjura s UríWMVtAir*, rerjnezmenne. Und. itfe Hozománya 100.000 korona-------------------------------------------­kés zpénz és egyéb Ingatlan. Birtof rendelkező v.°TÍy ur^mb.^eí lrJ.a^ * eo éves, csinos, r. k. komoly. VK?ml^> JOij£ére; fiatalember Fényképpel és teljes ctmmol ellátott levelet kér. 1401 BŐsfilés céljából " megismerksdne finom lelkű, csnos Birtokos házias leánnyal. Csak teljes cím­SiX'wS* Wd -^‘l^vTeUto" Uveíeire földbirtokkal féerjhezmonno. k6zvetítőket nem dijaz. BÜSSí 'rSw*^ í“: •s“ *“ (“=- ***» het/b. 1599—0---------------------------------------------­______________________________ Nové-Zámky környéki, vagyonilag ' Ki hitetné ** ^rí**^en» ítf**' nrlnő állandó el mégegyszer fiatal gyónnék- barátságát keresi teles özvegy ariaeszonnyal, úriember. Leveleket lcJejthetetleo hogy mégis szép az élet . . . élmény átélése céljából .Fann Leveleket „De Útadóim ps.no- Böbe* Jeligére s kiadóba. 15z*J szólni magáimat" Jeligére » kJ-_____________________________ adóba. 1 499 keresztény gyermektelen, int. nagyban avagy 86, 10 én 5 kg Jzvegy arinő vagyok. Ak&dna-o dönökbon beszerezhető Rétyi oly nemes lelkű, finom, ke- Gyula méhészetében, Tersévé, resztény ariember, kd egy békés Podk. Bős. 1472 atthent nyujtona. Mtutaa vidéki vagyok razdilkodioban Jártas, “ Így földbirtokosok is Írhatnak. Idősebb árra)lágy Leveleket „Otthont keresek" « /___..»_«! xnx_* Jeligér e kérek, a kiadóba. 1608 na*T®WtvnOl auazt __________________ keres plébániára, Clra * ki*do­20 éves esiaos leány levelőzne _______________________14 ^ házasság céljából 4T éves r. k. vaüáss, cgósz­foltéUeoAl intelligens és zsidó, ®*T* Iá iisnniiil bbó lehetőleg 40-Ő0 év körttíl mtC °**lád^* oíliíbíl MM keresők agy megértő, Jólelkü,--------------------------------------------nmn nagy Igényű, kellő m«­M éves tor. gamlélkadA m- vsítoégü h«gyet, ki gysrms cyts. Jómeg Jelenést, art fia keimnek szerető anyjok. s ne­•___kom megért® jó feleségem len­De nosuino nc, hogy njrogodt ékéé lenne, [öldblrtokoíboz vagy nagy bér • .uról bíztositotn. Féiiykéjipel j lő családba. Leveleket. ,JLgro- ettátott, teljes okirti lovelokett nem" jeligére a kiadó továb- „Boldogság 1532" joligére al hit. 1527lMádó továbbit. 1382--— -------- .. ,1.11111 .... ——M-n ^ B WgrádatogyéWm. •WWWvW** ■ « •_t * * nn-íltml/ ■ fll OU ifW OaXWJtT^t v® ki yénrenetók-onatoruázás és nwgyar bőid Wpnmább Unó-, fSkeg központi-fCtézl munfcála- enkerrépa ás h-pa tom>M0M, toknál önállóan dolgozni tud razdööágl ésUetokk«L áadá feíresaSnk. Deaztál A Beck, Bővebbet- Dr. Tirava János Komárno, Széohéltyi a. 11 gazdznága, Szorvaegede, ötéi 14C8 sóposto Jobbágyi, (JTógriÉL---------------------------------------------snugye). MM Faucegnenkitíó-------------------------------------------­Ké peket Elutazás miatt *ziHit elsőrangú kiállításban vegyesára őrletemet Rikov - Werke, Holzbearbei- eöríiőseii ehwtom. Ügyaök svjftt* kong»mafiehiJM«- und Werk- »*Éét 2 náaaiéLkal dijazeso. sengfobrlk. Beenvieeserel Rteh. *s«* Jeitoéra lávátokét • írUdob* Kock, Wamíderf Bajit tora- kérők. )4n kot: BnutMaysi, Halepetraase,-----------------------------:-------------­Mes se-Pavülen V., Troppan, Léván a város központjában Olmtttzerstr. 1*., Prag YH., két szobás UfcWai, nagy Btornbartova 15. 1121 üzlet éti raktárhölyiséggzi itáz sisídő. Ssiz-ohh.áx BoköllCzi* megegyűzée szwiná. közvetlenül vajntállomásnál dm Grapka Mihály, Levtoe, Eőböíkuton 85. Bármüyen fiz- Eutbánóvá «. 22. , 1434/a látnék Mttlnő alkalom. 149?______________________________ Mind enes Elaáé Levieée 8 njwmaaóptiit tzhtohM. “SEaKaosS*e , iUaaak: S saobo, olőenttoa, azanasfi belépésre kere.-.tetiW, -Fi- fürdőesobo, konyha, Juflanv. *«té» megegyezés szerint. Cím i bót. A sorúval bcköítö sködhe-tók, SfaoB Andomé. RoíSava. Bak Bővebbet: Btohér János skL pmzta. Postafiok L 15-t kőmivoeaieiitar, Levleo, Arak--------------------------------------------a 88. 1446 ' Lányok! -------------------------------------------­Pi sta! erdész vagyok, nísüln! sze- Kérjenek préb&Ievelotí rvtaéfc. Olv feiiéteilef. ha állá- », . . , . _« , xi sómat Ielcserélni inJnáa és ehhez Pf^rangu bécsi tanerő iovéá- va! a mélyítek etősegiteoe, bálábc. beli ntoa* tanlÜ» » szlovák, elveném. Fényképe, leveiekeí „Erdészlényok előnyben* jellyére lótvn é* német nyelvek ő1*® a kiadó továbbit i5lí!m*tíkáját ésüereok. tovotozézt,--------------------------------------------laró. Sv. Mariin, sí, Jena 1‘raj&a Stlov ó.k nv«iv8, va(Jy eztovákai Fsoí. J. Székely, 1*Ó4 pcréektfií tadó ' mvoIőbC a í*úc*>k * vagy tanítónő, Id&svbb, WvátoWi Toki© &«unfiai 52 éves Wnyke aooiíé. Sofecnids VewéekópvtoKleto San a, NI tea, Z#t'É»ond, Sahy Szk*v<rosko 25i Tgítouamtoa 32. Mapoaia rttaokná--------------------------------------------postai vaétfeáidés, teeattmzéat 80 Ga xd&S&glma soron*. azooaall belépésre állást keres. totelügens, négy közép- és mező- Darvas Jáltca gazdasági iskolát végzett msgyar- Elstilyedi világ szlovák nyelvtudással ét gyakor- . _ . ** . lattal bh-6 liatai ember. Cím a ^íkG roraostöuyTe a napoA kiadóban. I5l4 hagyja tt a sajtói. A U ____________________________oldal törjodeiml könyv bolt _ _ ,, , , te. ÍS korona, aipnbos s Gőzféglagyar szerzőnél (Prana U„ Panakk és modern cserep*jyár RofAtvác ^ Juiua* végéig a.s öaosos | bérbeadó. Bővebb felvilágosítást ^Óieiez cekdidéss eseáék <áé Livsaeer gyógyszerész, Tomaia. bérmeatTí acj i515 10 koronáért kapható, 22 éves r k. polgárit végzettruhása füszerkereíkedösagén 1 magyar uriieinyelmennrurlházhoz “^7 angre, m;nt detsii eladie­___ . , , oan jártas, három nvétvén ősszé gy erme.^KncXf mlis.a 15, esetleg aug. 1-re vagy háziasszony táiaatzíui. B*so- áiíájii kér©*, uyiíváayokkíl rvodelkeztk. Ctm , a kiadóban ,703* ex. alatt. Islfc Cin® Tőüt & Brza, öahy. MM KmrcskedS aeogédv Vf*»gá»ott intelligens óoálki eladó, a ki a aek»ák b®tögáp©l©BŐj nyelvet penelitül bírja, rövid i* kl ^ toc 1&tlM ^ v*md. divatáru ézletben angnsstus l-t* «Mei{etik. varosba mayányos, >d& lelvétetik. Ajánlatok tizetesi tgé- Tinemberke*. Cím a kiadóban, nyekkel Koloraaa behonsieta cég­hez, Dolny-Kubinba küldendők,_____________________________ __________^______________16 ^ Traktor Ma gyar sovolőnőt után stráikoosi, *j eladó. Vrziaat , , Lajce, köbóikat. I4$<k«t keresek három ttom mellé I., 11. elemi oktatására iöv® tanévre. „ , , Német- és zongora indás előny- VOOplOgOp boa. Levetok lésykép és tozo- aJ> kntlkv motec. 6-3 itjlf. nyitváay osásotatokkal Mihályi íL „Tv__ -i-s. mlTd.: Lajmné. Malf Mátoi, Veiké Sav u^KSéW. Cmkrá**r«5r6« Cmépiévt felvétetik ot^vuztoz -bejére lov«‘* touktraktorral, 3 ekés, Cüa a kiadóban.__________loOO WaJeal Lajot( Köbölkút i4S4to> Ker osztóny ~ Ecvelőaőt Vaadcgíü keresők falura háttün leányom- *^5? hoz, kiket magyar nyelvű ele- eUdó’ K<'tair“0* Lékacoárüa, tőire tajútuna. Nétnot ée szlo- __________________________1 vák nyelv tudását mágiává- «. ,. ___,, ,, , , nőm. Zongora tanítónő előny- Xhiaoo Céáiaai fkaa boa. Választ kérek igények Kaassn. me^jmöiósótel. Qbi.Uáayi Bnró- A balvárotoaa villamos mafáfe né, Hoadrichovco, akr. Sabt- roeiktt 5 gw.bás, soodera mattéi n0T* 1529 biz, goodozott kerttel, olkőltizés--------------------------------------------- miatt elad*. Ügynökök kizárva. 10 0.0ÍÜ0 koronám Cím lapunk kassai azerkesztésé- . .. , , , gében. i485 felüli amortizációs kölcsönt 7_____________________________ ■ sz ázalékos kamattal külföldi Hó banktól, földbirtokra kórhá- KaAV©!e®tOnOB«iK, zakra, ordőro, gyárakra, fa- láriaikodoaónek ajánlkozik bőr- résztelepekre, malomra és oová sgyedülállo, listai özvegy, minden ingatlanra edőzetos tózésbsa, varrásban perient, ká~ költeég nélkül kieszközöl Lux, ro® nyelven teszi), pedáns osvg- PreSov, Do-briauského ul. é. 1. bízható, inkább n'egértó otthonra Honorárium csak. sikeres elán- mint nagy iizeíssrs reiiekiál, tézós esetén fizetendő. 1530 .Népiskola, ühoirin, p, Mauice,--------------------------------------------kor, Micbaiovoe 148c Megbízható német____________________________ gj-ermekíedny 20-25 iioidnyi 130.— bari fizetéssel kereste- törpebirtokot (majori) lehoté- tík. Molnár, Seéoree. lag Pozsony-Bu-gyéhen Bsegvé­------------------------------------ leire keresnek. Ajánlatok: Há roméves .rövidszőni német Kozma, Bratislavo, Kőztár- víxsíft soságtér 10. 1463 vadászatra jól botónitv® jótál- 613 msgyar holdas príma btu éf lás mellett eladó. Pásztor í_,.v rulcoircpa termő jós, Írok, aelisovlco. t52d biríok bérbeadó Keresek egy ügyes Gyórmegyében, 4 szopós lakóház,- ■ *cr Rküuő épüi<etck( bér magyar boi­V&.sk^I*Osl£CuO dánként l-ö kg:# búza. K.osbo1^ segédet. Rádió amatőrök előny- frdrklódők személyesen jöjjenek ben. Vaaya Ödön, Boóaká Eénócsy Igallanforgaimi, Oyto Stiayaáea. Í52S—z Aipsd u. S7.______________!50i {r axdaság-ba Malom tulaj doacs háxias leánya kettöezázoze* többévi gyakorlattal bíró gya- c,ehKorona hozománnyal, ké- kornok a«mnah belépőre ál- 0r0faíóggel íérjhei­lást keres. Szives m^erese- ^ Megbízott: Hagy itmi, sokét ^^Jta 26 éves, n^t- Bll(tjl 0^ ^öol h Va loo4< a fa*d6ba. 1524 hét/b, fr IQMt kap egy •*T» Birtokot Téuék, rádlóteclmikna. M taUJjal olceóa, rto köoaM­Ohn a kiadóban 15S* M» Ö5Ü—600 WSdlg, áólnyupt * _________ Szlovénünkön. AjánlotiEet Ke retek rA?v°íS*iCÍ6“ gyógyszeré** *«Táblnt. 1M* grymkoraokot, FWdWrtdk ki a ceeh, vagy szlovák nyelvet ,____. ^ ■ ____ ■ ­U birie, Gvógyeaeriár, Kzátovo ■ad Tiaoa (Királyháza) 14*7 ,, t ^jíTiii 7q t-------------------------------------------- tok" Jefigéie a káaáltffat>rM Ke resek egy M—SS hrm per- Wktooéék. MM nrííodráff.* segédet Motor azonnali belépésre. Fizetés 12 lóerős N'nrin és fansssnee inegegj'czés szerint, ellátás ós Mén a rk darálóval osőpléehe* lakáé. Szalay István fodráé*., alkalmas eladó. Szabó Antal, Sahy. 1502/b ih** írál ka. 1521 KW. Kiadja: Sníassj Bél* dr. — V^ooMtett; Kenj Hotaridi Fit ^o&odáJébiM, IWfibon. —> A nfnmáoárt felold*: J. Obarráá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom