Prágai Magyar Hirlap, 1929. július (8. évfolyam, 148-171 / 2073-2096. szám)

1929-07-09 / 152. (2077.) szám

<pR«M-AW&AR-mKriM> 11 . -ICöZCÍAXPA <Á<t~' . rn^iWmsrmmmmmmmmammm mi L i n —nM'«ie*iiiiwu^HiHi || np||imip—jWi0|^ A német agrárpolitika Az agrárvámok emeiése — Őrlési forgalom — A gabonaértékesítés finanszírozása Prága, julins 8. Németország rendkívül nagy gondot fordít mezőgazdasági termelésé­nek támogatására. Azt lehet mondani, hogy aktív agrárpolitikát folytat. Nem szólva ezút­tal az ismert mezőgazdasági szükségprograrn- ról, elég, ha ennek a megállapításunk alátá­masztására a legújabb törvényekre és törvény- javaslatok tartalmára hivatkozunk. Ezekből kitűnik, hogy Németország az agrárvámok átfogó növelé­sére igyekszik és ezzel párhuzamosan a bel­földi gabona őrlésének biztosításával, vala­mint a gabonaértékesítés finanszírozásával siet az agrártermelés segítségére. A német törvényhozás elfogadta az agrárvá­mok emeléséről szóló törvényjavaslatot. Ez lehetővé teszi a kormáy számára, hogy megszüntesse a pillanatnyilag érvényben levő gabonavámokat, amelyek a négy főterménynél száz kilogram­monként öt márkát tesznek ki és ebben az esetben mindaddig, amig a svéd-német szer­ződésfelmondás folytán hatályát nem veszti és nem válik lehetővé a gabonavámok na­gyobb növelése, alkalmazhatók lesznek a svéd szerződésben lekötött vámtételek. A szó­ban levő szerződésben a búza vámja 6.5, a zab és rozsé pedig 6 márkában van megállapítva. A német kormány jövő év februárra tervezi a svéd szerződés felmondását, hogy szabad kezet nyerjen a gabonavámok megállapitásá­Belfoldi kölcsönt vess fel az osztrák kor­mány. Bécsből jelentik: Az osztrák kormány a nagy beruházási (kölcsön előlegeképen, me­llyel Amerikában akarnak felvenni, belföldi kölcsön felvételét tervezi. A belföldi kölcsön körülbelül 200 millió schillingröl szólna. A kölcsön felvételének időpontja a bankokkal folytatott tárgyalás elhúzódása miatt őszre maradt. A brüsszeli rrnk orktmfereneiát nJbóJ efl»- fasztották. Jelentettük, hogy néhány nappal ezelőtt Brüsszelben összeült a nagy rakorter- melő államok delegátusainak konferenciája, amelyben Kuba képviselői iámét felvetették azt a gondolatot, (hogy a termelő államok cu- kordrivitelüket és termelésüket korlátozzák. A konferenciát félbeszakították és elhalasztot­ták arra ax időre, amíg a tárgyalásokon a Já­váink la részt vehetnek. Amszterdami jelen­tés szerint azonban, a Jáváinkkal folytatott előzetes megbeszélésen ezek kijelentették, hogy számukra a termelés korlátozásának ter­ve rokonszenves és hajlandók arról tárgyalni. Ilyen körülmények között a cukorkonferem- eiát valószínűleg a jövő héten Amszterdam­ban folytatni fogják. Nagy angol bányavállalatok fúziója. Lon­donból jelentik: Több bányavállalat fuzioná­lását befejezett ténynek tekintik. A fuzionáló társaságok harminc millió font-sterling tőkét képviselnek. A fuzionálást a termelés ráció­nál! sabbé tétele teszi szükségessé. Ingyonrészvények Amerikában. Ezt az in­tézményt az Egyesült Államok pénzvilága „stock dividendM formájában ismeri, amelyet 1910 óta mentesítettek az adókötelezettség alól. Egy statisztikai kimutatás szerint ötezer részvénytársaság az azóta lefolyt évek alatt 4.7 milliárd dollárt fizertett ki stock dividend címén, kilencszer annyit, mint az azt megelő­ző hasonló időszakban. Ha tudjuk, hogy ezek a társaságok készpénzosztalék fejében alig valamivel többet juttattak részvényeseiknek, fogalmat alkothatunk azokról a gigászi ará­nyokról, amelyeket az ingyenrészvények öl­töttek Amerika pénzügyi életéiben. Románia jó termést vár. Bukarestből jelen­tik: A földmivelésügyi minisztérium jelen­tése szerint ideiglenes becslés alapján a vár­ható terméseredmény a következő: gabona 258.150, rozs 31.770, árpa 248.690, zab 124.330 vágón. Bár az idei bevetett terület mennyi­sége csekélyebb mint az előző évi, mégis a belső fogyasztás szükségleteit a várható ter­més teljesen fedezi. Rozsban 9 százalékos többlet mutatkozik. Árpában válható többlet 65 százalék, zabban 45 százalék a többlet az előző éviihez viszonyítva. Árpában, zabban és rozsban a várható fölösleg, amely kivitelre kerül: 180.000 vagonra tehető. A tengeri-ter­més kilátásai kitűnőknek mutatkoznak. Újabb aranysjállitmány Angliából Ameri­kába. Londonból jelentik: 150 láda aranyrud- szállitmányt indítottak útnak Pilmouthból Newyorkba. A szállítmány értéke 1.001.000 font; sterling. Eddig 3 millió dollárt kapott Románia a svéd kölcsönből. A 25 millió dolláros román stabilizációs kölcsön első részlete augusztus elsején lenne esedékes, de a svédek 3 millió dollárt, azaz 500 millió lejt már folyósítottak a román kormánynak. Ezt az összeget tulnyo- mórészben a kormány mezőgazdasági beruhá­zásokba fekteti. A fő 1 dmivelősi miniszter 1200 millió lejt kér a mezőgazdaság moderni- attására. ra. A lisztvám megváltoztatásához egyelőre Franciaország hozzájárulása szükséges, mert a francia-német szerződésben Franciaország fixirozta a 11.5 márkás lisztvámot. Ezt a té­telt a német kormány rendelkezésére álló törvényes felhatalmazás alapján 18.75 mar­kára, vagyis az autonóm tétel nívójára kíván­ja emelni. Franciaország hajlandó hozzájárulni a liszt- vám feloldásához, de ennek ellenében az 5—7 márka közt mozgó kedvezéses szőlő­vámot, melyet augusztus 1. és december 31. között vehet igénybe, úgy kívánja módosí­tani, hogy ezt a vámtételt már julius else­jétől kezdődően élvezhesse. Felemeli Németország egyébként a vaj- és burgonya vámját is. A beviteli jegy körül szerzett tapasztalatok arra késztették a német kormányt, hogy kényszerintézkedéssel biztosítsa a belföldi búza felőrlését. Törvényhozási felhatalmazást szerzett, amely­nek alapján elrendelheti, hogy a belföldi ma­lomipar 1919 augusztus 1-től november 30-ig 40 százalékig és december 1-től 1930 julius 31-ig pedig legalább 30 százalékig belföldi gabonát, tartozik felőrölni. A gabonaértékesítés finaszirozása céljából a német kormány 7.5 millió márkát irányzott elő. Ezzel az összeggel elsősorban azt célozza, hogy 6 millió métermázsa gabona megmozdi- tásánál a gabonaváltó eddigi 8 százalékos ka­matbázisát 3 százalékkal csökkentse. A nemzetközi borpiac a teljes üzlettelenség képét mutatja. A. kedvező jelentések az uj termés állásáról, valamint a beköszöntött nagy melegedi megbénították az üzletet és a forgalom csupán a helyi szükséglet keretében mozog. Középeurópáíban a kivitel jelenleg stagnál. A pozsonyi országos hivatal nem vette fi­gyelembe a nyitrai ipartársulatnak a betegse- géJyző pénztári tagok kinevezésére vonatkozó indítványát. Nyitrai tudósítónk jelenti: A po­zsonyi országos hivatal annakidején többek között a nyitrai vegyes ipartársulat vezetősé­geit is felhívta, hogy tegyen indítványt arra nézve, hogy a maga részéről kiket akar kine- veBtetai a betegsegélyző pénztár igazgatósá­gába. Az ipartársulat a kívánságnak eleget is tett és a maga részéről Huszár István nyitrai (kereskedőt kérte igazgatósági tagul kinevez­ni. A kinevezések lajstromán azonban Hu- arór helyett Fürst Fülőp kereskedő neve sze­repelt a kinevezefttek között. Kiderült, hogy Huszár nevét a titkár törölte az indítványból. A titkárt elbocsátották és egyben megtették a lépéseket a kinevezés megsemmisítése végett. A dolog csattanója, hogy több olyan igazgatósági tag került az igazgatóságba, akik már régen halottak. A korrektúra után Hu­szár István még mindig nem került be & ki- nevezettek listájára. Helyébe a nagysuránya cukorgyár titkárát nevezték ki azzal az indo­kolással, hogy a nagyipart is képviselethez kellett juttatni. CRTCKTÖZSDB Nyugodt a prágai értéktőzsde Prága, julius 8. A három napi üzleti szünet után a helyzet ugyanolyan volt, mint a múlt hét végén. A forgalom középpontjában ismét a cukorértékek állottak, amelyek a Jávával való közeledés hírére részben emelkedtek is. Előtérben voltak a Ceeh Cukor, azonkívül az Aussigi Finomító. A többi piacokon stagná­lás volt, de túlsúlyban barátságos hangulat mellett, úgy hogy az értékek némileg emel­kedtek. A bank- és betéti piacokon lanyha vélt a forgalom, minimális javulások melleit. Az értékpiacon emelkedett a Cseh Cukor 45, Aussigi Finomító 25, Horvát Cukor 23. Nesto- mici 9 és Sdbölier 5 koronával. Az ©xota pia­con emelkedett Sdbönprieisner és a Bolgár 12.5 koronával.. A többi kategóriákból javul­tak: Königshotfer 30, Ringihoffer, Prágai Vas, Poldi 10, Skoda 6, Pozsonyi Kábel, Solo és Apolló 5, Aussigi Vegyi 4 és Trrwald, vala­mint Krizáik 2 koronával. Olcsóbbak lettek: Deli 25, Cseh Kereskedelmi 20, Sohellier 5, Brünni Gép 3 koronával. A bankpiacon ja­vult: Zsívno 2 és Laender 1 koronával, míg a Cseh Eszkom.pt 1 koronával esett. A beru­házási piacon javultak a hadseregszállitások 20, a Hadi kölcsön kárpótlások 10 fillérre], mig a Kassai Részvények 75, a beruházási forgalmi 5 fillérrel csökkenlek.-|- A budapesti értéktőzsdén tartott volt az irányzat és az értékváltozások a minimális hatá­rok közöt! mozogtak. Csak a Magyar Cukor irányza­ta volt szilárd, mert ezek iránt nagyobb volt az érdeklődés és záráskor 8 pengővel emelkedett. Közvetlen zárás előtt a Berlinből érkezett kedvező jelentések következtében élénkült az üzlet, a jegyzések azonban lényeges változásokat nem ér­tek el. Egyes, a csehszlovák sajtóiroda jelentésé­ben nem szereplő értékek kézül a Moktár 91, Pestszentlőrinci 17.5. Részvénysör 118, Féltén 192 pengős árfolyamot értek el. + Tartott irányzat a bécsi értéktőzsdén. Kulissz- ban tartott volt az irányzat külföldi érdeklődés hiányában csupán egyes villanyositási részvények és Salgó emelkedett. Korlátban, özilárd volt a Magyar Cukor és különösen Budapest számlájára vásároltak. Jól tartották magukat a Sörfőzde-ér­tékek. Egyes forgalmi ős fémértékek csökkentek. A járadékok el voltak hanyagolva, a beruházási piacon valamivel csökkentek az állami vasúti prioritások. A magán diszkont 7.20 százalék, a heti pénz 7—8.75 százalék volt, + Nyugodt irányzat a berlini értéktőzsdén. A kétnapi szünet után lanyhán indult meg az üzlet- forgalom, komoly jegyzések nem történtek. A hangulat barátságos volt, különösen Montán-értő- kekben. Egyes értékek 2—3 százalékkal emelked­tek, a festékipar pénteki zárását tartotta, a vil­lanyositási piacon az értékek átlag 1 százalékkal csökkentek. Az ulőtőzsde csökkenő kurzussal zá­rult. A pénzpiacon a napipénz olcsóbb lett. ÁRUTŐZSDE + A prágai cukorpiacon szilárd volt az irány­zat. Nyerscukor októberre Auseig loko 137.50-138.50. + A prágai állatvásárra fölhajtottak .1798 darab szarvasmarhát és pedig 584 belföldit, 559 romá­niait, 138 magyarországit, 517 lengyelországit. Ár­jegyzések: belföldi bika 7—7.30, tehén 5.50—8.20, borjú 5.50—6.70, szlovenszkói ökör 6.90, 9. 9.25, 9.75, bika 6—8.50, tehén 4.50 -8.20, borjú 5.7Ó— 7.25. romániai ökör 5.70—8.75, bika 5.75—7.50, tehén 5—7.25, borjú 5.80—7.20, magyarországi ökör 7.50—0.25, bika 7.70, borjú 8.20, lengyelor­szági ökör 7.75—8.50, bika 6—8, tehén 6—7.50, borjú 6—8.30 korona kilogrammonként. + A mai prágai sertéspiacon közepes volt a forgalom. Eladtak szlovenszkói sertést 10.75, 12.40. romániait 10.80—12, .lengyelországit 10.40—12 koronáért kilogrammonként, szlovenszkói bízót 12.20 —12.50. jugoszláviait 11.70—12.50. magyaror­szágit 12—12.60 koronáért, összesen felhajtottak 8872 sertést és pedig 489 sertést és 37 hízót Szlo- venszkóból, 941 sertést Romániából, 6511 sertést Lengyelországból, 211 bízót Jugoszláviából, 647 hizót Magyarországból és a többit Csehországból. + A mai budapesti terménytőzsde határidős piacán, amint ezt budapesti szerkesztőségünk te­lefonálja, az irányzat lanyha, a forgalom élőnk. Nyitási árfolyamok: magyar búza októberre 23.81, 23.78, 23.80, ’23.75, márciusra 25.98, 25.9a 26.93, magyar rozs októberre 19.30, 19.26, tengeri július­ra 23, 22.97, májusrat 18.55 pengő. RÁDIÓMŰSOR SZERDA PRÁGA: 11.90 Gramofon. 12.90, 16.90 Hangve** seny. 19.05 Filharmónikus est. Szünetben énekbe­téttel. — POZSONY: 11.30 Magyarnyelvű sajtóhí­rek. 12.20 Hangverseny. 16.30 Simek Viliam 13 éves hegedűművész hangversenye. Zongorán ki­sér: Kovács Ilonka. 19.00 Filharmónikus est Prá­gából. — KASSA: 12.00 Harangszó. 12.05 Gramo­fon. 18.00 Bors Kálmán mérnök magyarnyelvű technikai előadása. 19.00 Filharmónikus hangver­seny Prágából. 22.15 Magyarnyelvű sajtóhírek. — BRÜNN: 11.30 Gramofon. 12.20 Óbrünni fúvós- zene. 16.30 ^Hangverseny Pozsonyból. 19.00 Filhar­monikus est Prágából. — MÁHRISCH-OSTRAU: 19.05 Gramofon. 20.00 A rádiózenekar hangverse­nye. — BUDAPEST: 9.15 és 9.45 Katonazene. 9.30 Hírek. 12.05 és 12.25 Gramofonzene. 14.30 Hírek. 15.30 Morse-tanfolyam. 16.15 Hírek, időjárásjelen­tés. 16.15 és 17.10 Előadások. 17.45 Operettrészle- tek. 19.00 Rádió amatőrpofíta. 19.-15 A Székesfővá­rosi Zenekar hangversenye. 21.00 A Melles-vonós­négyes hangversenye. 22.15 Hírek, időjelzés és idő­járásjelentés. 22.45 Lakatos Tóni cigányzenekará­nak hangversenye. — BÉCS: 11.00, 16.00 és 22.00 Hangversenyek. — ZÜRICH: 16.00 és 21.30 Hang­verseny. — BERN: 20.30 A plágium a zenében. 21.30 Hangverseny. — GENF: 22.00 Tánczene. — MILÁNÓ: 17.00 Kvintett. 19.00 Jazzband. 20.30 Operaelőadás. — GÉNUA: 20.05 Kvintett. 21.15 Szimfonikus hangverseny. — NÁPOLY: 17.00 Hangverseny. 21.02 Manón, operaelőadás. — TU- RIN: 21.00 Estizene. 22.30 Tánczene. — OSLO: 21.30 Vonósnégyes-est. 22.05 Tánczene. — LON­DON: 21.15 H. G. Wells előadása a világbékéről. 21.15 Kamarazene és tánc. — BERLIN: 20.30 és 24.30 Hangverseny, közben tánc. — STUTTGART: 20.15 Népszerű hangverseny. — LEIPZIG: 20.30 Klasszikus szimfóniák. — BRESLAU: 20.15 Esti mulatság. — HAMBURG: 17.00 Hangverseny két zongorán. — LANGENBERG: 20.30 Vig est. — FRANKFURT: 21.00 Szimfónikus hangverseny. — ZÁGRÁB: 20.30 Dalest. — KATTÜWTTZ és KRA- KÓ: 18.00 és 20.30 Hangverseny Varsóból. 22.45 Tánczene. — TOULOUSE: 20.30 Részletek a „Ro­meo és Julia“ operából. 21.30 Szimfónikus hang­verseny és tánczene. Csehszlovákia eqyetlen szépirodalmi képe hetilapja a Kégs>@&Hét Gazdag tartalommal elenik meg minden csütörtökön Minden ajságárusnál kapható a Képes Két szépirodalmi képe? hetilap. Egye* szám ára 3 korona Telefon- 529—85. Tc'cíon; 529-86. FRANT. HOFFMANN kárpitos és dekoratőr Prága-Vinohrady, Safaríkova 3. Klubbutorok speciális előállítása tejál tervek szerint — Eliö- rangu Kivitel + A mai budapesti gabonatőzsdén, amint azt budapesti szerkesztőségünk telefonálja, az alacso­nyabb liverpooli jegyzések hatása alatt a kész­árupiacon gyöngébb volt az irányzat. Búzában 25 fillérrel alacsonyabb árakat várnak. A következő árfolyamokat jegyezték: Tiszavidéki búza 23.85— 23.90. Felsőtiszai 23.55. rozs 17.60—17.70. tenge­riben az üzlet minimális, árak változatlanok. Uj búza, duuáutuli és pestvidéki 22.75—22.80, uj. ár­pa 18 pengő. ..............v i prágai tőzsde derizaiegyté9ei: julius 8 julius 2 Amsterdam , , . 1355.25 1359 25 1356.— 1359.-— Berlin .................. 803.70 806.20 803.80 SOö.^ Zü rich.................. 649.15 651.15 649.15 651.15 Os lo (Christiania) 898.87 >/, 901.87V, 899.— 902.— Kopenhagen . . 898.65 901.65 898.67 V, 901.67 V> Stockholm . . . 904.37 r. 907.37'// 904.50 907.50 Mail and .... 176.45 177.25 176.49'/, 177.29'/, Paris...................... 132.05 132.45 131.99 132.39 Lo ndon.................. 163.61 164.21 163.61 164.21 Ne w York Cable . 33.75 33.85 33.75 33.85 Brüsse).................. 468.65 469.85 468.85 470.05 Ma drid.................. 486.50 488.50 486.— 488.— Be lgrad................... 59.21 59.46 59.22’/, 59.477* Soha....................... 24.39 24.49 24.39 24.49’ Ko nstantinopel . 16.07'/, 16.17’/, 16.127, 16.22'/,' Wien ...... 474.55 476.05 474.577, 476.07 % Warechan.... 377.90 379.90 377.90 379.90 Budapest .... 688.15 590.15 588.15 590.15 Buenos Aires . . 1413.- 1419— 1416— 1422—1 Helsingfors . . . 84.72'/, 85.127, 84-73 85.13’ Riga...................... 647.50 650.50 647.50 650.50’ Ri o de Janeiro . 401.50 403.50 401.50 403.50’ Montevideo . . . 83.65 33.85 33.65 33.85' Alexandria . . . 167.60 168.40 167.60 168.40’ Athén ..... 43.85 44.15 43.85 44.15' Bukarest .... 19.95 20.15 19.95*/, 20.15*/, Kowno ..... 336.— 338.— 336.— 338.—1 Lisaabon .... 151.227, 152.027, 151-227* 152.027, Révai....................... 902.50 906.50 902^0 906.50’ Mo ntreal .... 33.44 33.56 33.44 33.56' Prága, julius 8. Valuták. Holland 1351.25, ju­goszláv 39.12/4, német 802.47 >s, belga 474.50, magyar 586.87lA, román 19.75. svájci 650.50. dán 896. angol 162.90, spanyol 493.50, olasz 177.65, amerikai 33.40, norvég 896, francia. 132.95, bolgár 24.40, svéd 900.-50, lengyel 376.75, osztrák 474. A práial értéktőzsde árfolyamai: ▼II/* VII/*. 1*88 éri kfciestári utalvány . — 1924 éri kincstári utalvány . —. Nyereménykölesön , . . . . 155'”- 100,07 8%-os beruházási kölesbe . > j 00.07 — 6%-es UsrtkölesOa..... 100.02 — .— 6%­os államkölcsön .... 100.— — Korra om köles. IMI. á%% 84.50 Korra «nt köles. 1817. 5% . 91-50 Prága rétet tMA köles. 8% . 92.­Prága város IMA. kölss. €% ■ ~~ ,74J0 Briten város 1*21. köles. é% . *92*Ik Povsony város 1*10. köles. 4% •— 73.50 ar-arUS* : js js Csehiünk)!) Bank’ Ilii 40^50 403'.50 Lsszimltolö . ..»,»• J08.— 410.— Cseh Iparbaak .».*,« 485485.— Prágai Hitelbank . . , , • 557.— 558.50 Szlovák Bank .«*••» 183.50 lf4.50 Zivnoetenska ...•»*? 507.— 518.— Angol.-Oslov. Bank , > , » Osztrák hitel 259 - 253.­Wiener Bankv. . , » . • , 105.50 106.50 Jugoslovenska-bank , « * » 46.50 48.— Nordbahn ..-••*«• 5085.— 5360.— Oseh cukor .,.*«*« 665.— 673.— Horvát énkor >•••*• ??5-50 250.— Kollni műtrágya » , , , » 652.5Ö 670.— KoHfll káré i • 9 § p $ •"-* H4#— Kollni petróleam « » • • • —.— Kolínl esess ....... 1505— 1545.— Első pllseni sörgyár . . « • —.— Breitfeld-Danék ..<*»» — Laurin és Klemen! .... —>— . — .— Ringhoffer ........ 1135— 1230.— Csen éasakl stén . > • » —2850.— Cseh nyugati szén ..... 648.— 676.— Alplne • ........ l9o.—* 201.50 Poldi .....................* • . . 898.- 960.— Pr ágai vaslpar ...... 2047.50 2300.— Skoda......................................... 1670.— 1770.— Po zsonyi kábel ...... 1127.— 1160.— tnivald ......... 387.— 417.— A budapesti értéktőzsde árfolyamai: V11/8. VII/3. Ang.-Magyar ....... 92.80 92.50 Hazai bank 54.50 56.50 Magyar Hitel 77— 78.— Jelzálog ........ 45.— 45.— Leszámítoló ....... 92.30 92.60 Magyar-Olas* ....... 70.— 70.90 Osztrák Hitel ...... 42.40 43.30 tíereskedelm! bank .... 110.— 111.— Magy. ált. tkpt...................... 92.20 93.— Első hazai tkpt. ..... 200.— 200.— Sorsod-Misbolel ...... 24.— 29,— Concordia ........ 6.40 6.— Budapesti malom ..... 33.— 32.50 Gizella malom ...... 12.50 12.50 Hungária malom ..... 22.— 22.70 Beocslnl ........ ——.— Felsőm, szén ....... —— .— Drasche ........ 120.— Magnezit ........ 189.70 200.— Magv. ált. kőszén ..... 676.— 724. — Salgó ......................................... 48.80 52.— Om ányl ........ 112.— 125.— Kóburg ......... 20.— 20.— Csáky .......................... 12.— — Ma gyar fegyvergyár ...» 240.— 251.— Ganz Danubius ...... 100. — 106.50 Ganz villamos ...... 65.— 70.— Hofherr . ................................... 11.30 12.— I4 ng .......... 72. — 86.— Llpták ......... — ' Gvőtí vagongjár ..... 28.20 30.80 Rima......................... 89.90 24.50 Sc blicb i Orsz. fa •«,.,«»« Naschitzl ........ 162.— — I^evantb 7.60 9.50 Közúti Déli vasút ........ —,— ­Allamvasut 27Í50 31.80 Tröszt .............................. 28.- 28.60 Mag var cukór ...... 108. IÖ 135.— tztó............................... » . . 97.— 103.50 Hu ngária műtrágya .... 42.— 44.50 Klotlld ....»»»•* —_ — —. *­Öoinmi , i 41.— 62.50 t«S9 jndvm 9, kedd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom