Prágai Magyar Hirlap, 1929. május (8. évfolyam, 100-122 / 2025-2047. szám)

1929-05-16 / 111. (2036.) szám

8 T>RA:GAr-A\\CítAa-HÍUXiAP 1929 május 16, csütörtök. — Megnyitották a prágai Szent Veneel-ki­állitást. A Hradzsin Ulászló-termében ma dél­előtt ünnepélyes külsőségek között nyitotta meg Prokupek képviselő, a Szent Vencel-ju- bileum nemzeti bizottságának elnöke, a Ven- cel-lciállitást. A megnyitáson a nemzetgyűlés és szenátus, a kormány, a diplomáciai testü­let, a katolikus egyház Kordács érsekkel az élén, az akadémia, a főiskolák és különböző nemzeti és kulturális egyesületek képvisel­tették magukat. A köztársasági elnök képvi­seletében Rika dr. miniszteri tanácsos jelent meg. — Halálos autógázolás. Komáromi tudósi­tőnk jelenti: Komáromban a napokban egy érsekujvári autó, melyet mérnök-tulajdonosa vezetett, egy öreg asszonyt, özv. Stern Mórnét elgázolta a Baross-uccában. A 75 éves öreg­asszony bordatöréseket szenvedett, ebhez tü­dőgyulladás járult és ennek következtében a komáromi közkórházban meghalt. A gázoló autóvezető ellen megindult a bűnvádi eljárás. — „A repülő skót“ karambolja egy teher­autóval. Londonból táviratozzak: A repülő skótnak nevezett D-gyorsvonat, amely Lon­donnak Skótországgal való leggyorsabb kap­csolata, tegnap este Edinburgh közvetlen kö­zelében egy?- őrizetlen vasúti átjárón belesza­ladt egy teherautóiba, amelyet teljesen szét­rombolt. Az autó roncsa a szörnyethalt sof- főrrel együtt elégett. A gyorsvonat mozdonya súlyosan megrongálódott, ugv hogy a vonatot segély mozdonnyal kellett a legközelebbi pá­lyaudvarra bevontatni, ahonnan az utasok más gyorsvonattal folytatták útjukat. — Tűz pusztított Zólyom város fenyoerde- jében. Besztercebányai tudósitónk jelenti: Az elmúlt nap a Zólyom város tulajdonát képező (fenyőerdőben tűz keletkezett s a lángok több hold erdőterületet elpusztítottak. Ugyancsak veszélyes tűz pusztított a város szomszédsá­gában fekvő Mogyoród községben, ahol egy lakóház melléképületeivel és a felhalmozott nagymennyiségű takarmánnyal együtt a lán­gok martaléka lett. A tűz kitörésekor nagy szél dühöngött s ha a zólyomi tűzoltóság nem érkezik idejében a tűz színhelyére, úgy a község nagy része lángokba pusztulhatott volna. — Élő fáklyák Strassburg uceáin. Strass­burgfból táviratozzak: Borzalmas jelenet ját­szódott le szerdán reggel 8 órakor Strass- burgban, a város központjában fekvő régi borpiacon, ahol sok munkás a villanyossinek javítási munkálataival volt elfoglalva. A krómnikkel sínek forrasztásában uj módszert : alkalmaztak, amelyhez benzin kompressziót { kell használni. A forrasztógép benzinkatlana hirtelen hatalmas dörejjel robbant szét s a munkások közül többen lángokba borultak, sőt a járókelők közül is kettőnek a ruhája 1 lángra gyűlt. Hét ember ordított szörnyű ki- nokban s mire a mentők kiérkeztek, hét szőr- j nyen összeégett emberi testet kellett kórház­ba szállitaniok. Háromnak az állapota telje- ‘ sem reménytelen. , — Egy apa halálra sebezte két fiát. Mann- { beimből táviratozzék: Fehr villanyoskalauz tegnap délelőtt Hellmut nevű 7 éves fiát agyon akarta lőni. Amikor a revolver c síi tör- Jj tököt mondott, késével annyira összeszurkál- ^ ta a szerencsétlen gyermeket, hogy a kórház- A bán meghalt. Erich nevű másik fiát is élet- 1 veszélyesen megsebesítette. Borzalmas tetté- j nek elkövetése után az atya nyomtalanul el- g tűnt <és nem lehetetlen, hogy magával is vég­zett. A tett oka ismeretlen, állítólag azonban j Fehr részeg volt. t — Rendörtisztvíselők és betörök revolver- j harca Hamburgban. Hamburgból táviratoz- i zák: Szerdán a kora reggeli órákban rendőr- r tisztviselők három betörőt értek tetten az uj V. Kő-uton, amikor a betörők egy kirakatot t akartak kifosztani. Az egyik betörőt nyom­ban letartóztatták, a másik kettő azonban fu- 1 tásnak eredt. Miután ismételt felszólításra r sem állottak meg, sőt az egyik betörő reved- ri vert rántott elő, a rendőrök tüzeltek. Az J1 egyik betörő, ajd futása közben egy lánccal 1 ellátott aranyórát dobott el magától, halálos golyótól találva összeroskadt. A harmadik ^ betörőnek azonban sikerült elmenekülnie. ( — A villanyosáram mint tömeggyilkos. Bo- ^ roszlóból táviratozzak: A sziléziai Bernstadt v cukorgyárában tegnap súlyos szerencsétlen- ^ ség történt. Kilenc ember dolgozott a transz- c port-szalagnál, amikor az áramot vezető ká- j( bel izolálója elszakadt és a szalagnak vasáll­ványa áram alá került. A villanyáram há- j rom embert nyomban megölt, a töibbd hatot e pedig súlyosan megsebesítette. e — A rendtörvény alapján kétheti fogházra ti ítélték az ipolynyéki plébánost. Komáromi C tudósitónk jelenti: A komáromi törvényszék é most tárgyalta Gürtler Dénes ipolynyéki es- U peres-plébános, az országos keresztényszo- b cialista párt egyik vezető tagjának rendtörvé- s nyes ügyét. Gürtler 1927 november havábah e Egeg községben tartott beszédében Tompa k Mihálynak a Gólyához cimü költeményét idéz- e te, majd Trianonnal kapcsolóiban tett bizo- a nyo.s kijelentést. A kerületi bíróság előtt n Gürtler kijelentette, hogy nem érzi magát b ti - a nősnek, mert a neki tulajdonitolt szavakat I; más formában és más értelemben használta s és az állam ellen nem i/gátolt. Az egegi tanuk / terhelőén vallottak. A vád és a védelem meg- e hallgatása után a kerületi bíróság tizennégy 1< napi fogházra ítélte egy re nő beli izgatás vét- o sége miatt. Az állam ügyész is, a védő is fe- fi tebbezaU. t Meghalt Dickens utolsó gyermeke Színész, lestő, iró tehetsége egyesült a nagy angol regényíró leányában London, május közepe. Kilencven eszten­dőt élt meg Isten különös kegyelméből Kate Dickens, utolsó leánya Charles Dickensnek, a nagy angol regényt rónak s ennek a nagy­szerű, univerzális tehetségű matrónának a halálával eltűnt az a közvetlen, eleven kap­csolat, amely a múlt század régies, ódon Angliaiját hozzáfűzte nagyjaink robogó, lük­tető, viharozva élő ritmusához. Dickens leá­nya azt a szeretetet, népszerűséget, amellyel Anglia övezte, nemcsak apja klasszikus nevé­nek köszönhette: írói tehetsége a legszebb al­kotásokra inspirálta volna, ha nincs meg benne az óvatos és néha túlzásba menő ön­kritika, mint művész elsőrangú avatottsággal festett és mint a társalgásnak valósággal fran­cia szeliemességü művésze, úgy le tudta bi­lincselni körét késő öregségében is, hogy kensimgtoni villájában, honnan az utolsó években ki sem mozdult, napról-napra fölke­resték meghitt barátai, akik gyönyörűséggel élvezték a matróna töretlen, friss, eleven szellemét. Szebben, stílusosabban asszony még nem öregedett meg, mint Kate Dickens és boldogabb, harmonikusabb élet is kevés nőnek jutott osztályrészül. Kate Dickens, aki második férje, az olasz származású művész, Perugimi után most tizen­egy év múlva halt meg, második leánya volt Dickensnek. Akkor született, amikor Dickens megírta Nicliolas Nickleby-jét. Apja Kate Elisabeth Macreadynek keresztelte. A har­madik keresztnevet apja legjobb barátjáról, Macready színészről kapta, de a családban tüzes, eleven természete miatt csak „Lucifer Box“-nak szólították. A fiatal leányka való­sággal házi tündére leit családjának, maga volt a megtestesült vidámság, jókedv és an­nak idején megrajzolták azt a bájos jelenetet is, amikor Kate az apját polkára tani tóttá táncolni, hogy az egyik Diokens-gyerek szü­letésnapjára rendezett családi ünnepélyen maga a regényíró is föllépjen ebiben a neki kissé szokatlan szerepkörben. Azokban az in­tim jellegű házi szinielőadásokban, amelyek- I — Két tüzoRéaiitófecskendő Komáromban. Komáromi tudósítónk jelenti: Komárom vá­rosnak mintaszerű tűzoltósága teljesen mo­dern alapokra helyezkedett és 110.000 koro­na költséggel tűzoltóautót vásárolt, melyet tartalékolt vagyonából már ki is fizetett. Ez a példa, mely egyedül áll Szlovenszkón, arra bírta az országos tüzoltóíőparancsnokságot, hogy 10.000 korona segélyt juttat a komáromi tűzoltóság részére, egyúttal a csallóközi és udvardi járások tűzoltóságainak 120.000 ko­ronán autófecskendőt vásárol, amely szintén Komáromban fog állomásozni azzal a kötele­zettséggel, hogy a két járásban pusztító tűz­vész esetében oda azonnal kivonul. A komá­romi tűzoltóautó 92 kilométeres sebességgel tud haladni és percenkint ezer liter vizet tud szivattyúzni. — Egy ncwyorki zoológust halálra mart a kígyó. Newyorkból táviratozzék: Tragikus módon pusz­tult el Charles Snyder, a newyorki állatkert egyik igazgatója, a tudományos világban nemzetközileg ismert kiváló zoologus. Tegnap egy csörgőkígyó marta meg és annak ellenére, hogy sebét nyomban kiégették s az összes orvosi rendszabályokat meg­tették, mára szörnyű kínok között elpusztult. — Bálnahajó indul az Alessandrini-csoport fel­keresésére. Rómából táviratozzék: Albertini mér­nök a Corriere della Seranak jelentést küldött, amely szerint a Heimes nevű bálnahajó, amelyet most szerelnek fel a bergeni kikötőben, május húszadikán kiszalad a sarki vizekre, hogy az Ales­sandrini-csoport után megkezdje a kutatásokat. — Pusztító villámcsapások Velence környékén. Rómából táviratozzák: A tegnarú nagy vihar egész Olaszországban végigvonult, de különösen Velence környékén okozott károkat. így villám sújtott a világhírű buranói harangíoronyba, amelyben nagy pusztítást végzett. A villám egy parasztházba is be­csapott és egy 44 éves asszonyt, meg egy 14 éves leányt agyonsujtott. — Az érsekujvári gázgyár ,,gázositott“ nyug- í díjalapjának ügye a nyitrai kerületi bíróság előtt. Nyitrai tudósítónk jelenti: Pár nappal ezelőtt nagy feltűnést kelteit cikkben számol­tunk be arról a perről, amelyet a Központi Gáz- és Villamossági részvénytársaság volt érsekujvári légszeszgyárának két elbocsátott főtisztviselője indított a társaság ellen. Az el­bocsátott igazgató és főkönyvelő a felmondá­si időre járó fizetés erejéig indított pert jog­erősen megnyerték, ettől függetlenül azonban kártérítési pert tettek folyamatba a vállalat ellen, amely éveken át levonásokat eszközölt a nyugdíjalap javára, de a 272.000 koronára növekedett nyugdíjalapról most hallani sem akar. A negyedmilliós nyugdíjalap nyomta­lanul eltűnt s a károsult tisztviselők több tár­sukkal egyetemben a bírósághoz fordultak. A nyitrai kerületi bíróság tegnap tárgyalta ezl a keresetet, amelyben a felperes tisztvise­lője a nyugdíjalap kiadását és igazságos fel­osztását követeltek. A bíróság kihallgatta a feleket és úgy döntött, hogy Ítéletét záros ha­táridőn belül hirdeti ki­(ben London legelső írói, művészei dilletáms- kodtak, a kis Kate volt a színház lelke. Első férje a regényíró Wilkie Collins test­vére, a festő Charles Allstom Collins volt, aki azonban a festőivászuat hamar felcserélte az Íróasztallal. Collins maga is dolgozott Dickens (lapjába, finomtolhi humorista volt, aki a fe­leségével Franciaországban töltött nászutját, >a régimódi határon megtett kirándulásait szeretetreméltó írásban örökítette meg. Kate (férje 45 éves korában meghalt. Az özvegy ek­kor 36 éves volt. Két év múlva férjhez ment iCarlo Peruginihoz, aki Párisban végezte mü- ivészi tanulmányait, akkor ismerkedett meg iDickenssel, amikor ez Schefferrel, Perugini mesterével festette meg arcképét. Kate má­sodik házasságában, egy tehetséges művész oldalán, ujra kedvet kapott a rajzhoz, a pik­torához, amelyhez gyermeksége kedves em­lékei fűződtek s portréi, amelyeket a londoni kiállításokra vitt, osztatlan sikert szereztek (neki. Negyvenhárom esztendőt töltött férje olda­lán Dickens leánya a legszebb, legzavartala­nabb, szinte idillikus házaséletben. Házuk va­lóságos irodalmi, művészi centrum volt. Kate örökölte apj a hűm órát., tehets égét, a szegény, az elesett emberekért dobogó szivét. írói te­hetségének birtokában mestermüveket alkot­hatott volna, de csak nagyon kevés dolgát je­lentette meg, — néhány verset, cikket, apja humorának válogatott darabjait — de emlék­irataival, pedig históriai értékük lett volna, '.adós maradt. Irt ugyan könyvet apjáról, apja baráti köréről, de a kéziratot — elégette. Utolsó éveit, férje halála óta, otthon töltöt­te. Az öregség kínzó bajait vidám lélekkel tűrte és kedélye soha meg nem tört. Utolsó kérése az volt, hogy ne küldjenek virágot a temetésére, hanem bármily csekélységgel gondolnának is az emlékére, a pénzt, csatol­ják ahhoz az alapihoz, amelynek a gyűjtése most is folyik egész Angliában s amelynek célja rádiumot szerezni be a kutató orvostu­domány céljaira. — Hét embert pusztított el az árvíz. Li­vingstonból táviratozzak: A Triniiy-folyó ki­áradt s hullámai hét embert .sodortak ma­gokkal, akik elpusztultak. Az épületekben és. a terményekben okozott kár többszázezer dollárt tesz ki. — Az elhagyott asszony szörnyű rémtette. A porosz-sziléziai 'YValdenburgból táviratoz­zák: Tilch asszony, akit férje "hónapokkal ezelőtt elhagyott, tegnap búskomorságában három gyermekével együtt a halálba akart menni. Kinyitotta a gázcsapokat és mire a szomszédok rátörték az ajtót, a három gyerek már kiszenvedett. A szerencsétlen anyát azonban sikerült az életnek megmenteni. — A rádióantennán keresztül a villám agyonsujtott egy kisfiút. Pesterzsébetről je­lentik: Kedd délután a viharos időjárás alatt egy villám agyonsujtotta Matlekovics Tibor kisgyermeket, aki egy konyha ajtajában ját­szadozott. Mire a mentők megérkeztek, a gyerek már meghalt. A villám a rosszul földelt rádióantennán keresztül csapott le a házba. — Dinami(robbanás egy turini uccán. Turinból táviratozzak: Tegnap délben a Corso Margeritán dinamitrobbanás történt és egy nagy háznak egész uccai frontja összeomlott. A robbanás hangja az egész városban hallható volt és nagy pánikot idé­zett elő. A katasztrófának idáig tiz halott és iiz súlyosan sebesült áldoznia van. Felmentették a vőlegényt, aki menyasszonyával együtt akart meghatni Wiener-Neustadt, Május 15. A wiener-neu- stadii esküdibiróság előtt érdekes büupör folyt le, annely felmentéssel végződött. Gyil­kosság bűnével vádolva állott az esküdtszék előtt Neuwiríh Károly 25 éves lakatossegéd, aki 16 éves menyasszonyával, Fukerrieder Mária szolgálóleánnyal együtt akart a halálba menni. A kis menyasszony különben nagyon vigkedélyü, életvidám leány volt, aki csak amiatt esett melanctholiába, mivel egy kime­nője alkalmával, amikor vőlegényével együk lesen volt, megkésett és nem mert visszatérni szolgálati helyére. . Kétségbeesésében rábe­szélte vőlegényét, hogy együtt menjenek a halálba. Elhatározták, hogy öngyilkosságot követnek el, még pedig olyan módon, hogy megragadják a föld feletti erős áramvezeié- ket és villamosárammal Ölik meg magukat. A fiú egy kert kerítéséről hosszú drótot vá­gott. le, átkötötte vele a leányt, majd a drótot saját leste körül is áícsavarta. Ezután felmá­szott egy földfeletti vezeték póznáján -s a drót szabad végéi átvetetté a vezetéken. A többire már nem emlékszik, mert eszméletét elveszí­tette. Amikor magáihoz tért, a földön találta magát, menyasszonya nem messzire feküdt tőle, de már nem volt élet benne. Azonnal a csendőrs égre sietett és bejelentette a tragikus esetet. Őrizetbe vették és gyilkosság miatt es­küdtszék elé állították. Mintán a tárgyaláson kiderült, hogy a kettős öngyilkosságnak ér­telmi szerzője a leány volt, aki a vőlegényt először arra kérte, hogy késsel szúrja át a szi­vét, a végzetes tett előtt pedig több levelezőla­pot irt, melyben barátnőitől búcsúzott és megírta, hogy önként válik meg az élettől, a 'lakatossegédet az esküdtszék felmentette. Ha Bratislavá-ba (Pozsonyba) utazik, ne mulassza el az ottani szép ESzfOrdSi és VIZBtfóajrntézetet meglátogatni 1 Grössling utca 10. — Repülőgép kikötése a kormány ózható légha­jón. Newyorkból táviratozzák: A Los Angeles kor­mányozható léghajó volt parancsnoka, Rosenthal kapitány legközelebb érdekes kísérleteket végez, amelyek arra szolgálnak, hogy a repülőgép kor­mányozható léghajón köthessen ki és arról startol­hasson. Ha a kísérlet sikerrel jár, az amerikai tengerészeti minisztérium számlájára két óriási kormányozható léghajót építenek, atnelyeknek mindegyike hat és félmillió köbméter ilrtartalmu lesz. A léghajókat gépfegyverekkel és a legna­gyobb kaliberű fegyverekkel látják el. Minden ilyen léghajó öt repülőgépnek lesz az anyáhajója. xx Étvágytalanság ellen igyon Cigelka- István gyógyvizet! (12.) — Jegy helyett ökölcsapás. Besztercebányai tudósítónk jelenti: Néhány nappal ezelőtt Tu- rócszentmárton és Priebovce között a Zólyom felé robogó vonat egyik harmadosztályú fül­kéjében 'felháborító eset történt. A kalauz az egyik utastól vasúti jegyéi kérte. Az utas fel­ugrott és teljes erejéből homlokon ütötte a vasutast, aki eszméletét vesztve, zuhant a kocsi padlózatára. A kalauz súlyos sérülést szenvedett. A legközelebbi állomáson a csend- őrség a brutális utast letartóztatta­— Iskolásdiákok „földalatti vámpirszervezete., Raguzában. Belgrádból táviratozzák: A raguzai rendőrség egy iskolásgyerekekből alakult titkos szervezetet fedezett fel. amely rémregények hatása alatt „földalatti vámpírnak" nevezte el magát. A diákok egy régi várerőditmény kazamatáiban tar­tották Összejöveteleiket. Amikor rajtuk ütöttek, fegyveres ellenállást fejtettek ki. Szerencsére ha­láleset nem következett be. egy rendőr könnyeb­ben megsérült, inig a vámpírok közül ketten szen­vedtek lőtt sebeket. xx „A Lloyd Trdesíino bevezette az összes egyiptomi vonalain előnyös nyári utazási árait, melyek május 1-től augusztus 31-ig ér­vényesek és amelyek átlagosan 33 százalék kedvezményt nyújtanak." — A mexikóiak tömeges kitelepítése az Egyesült Államokból. Londonból táviratozzák: A Reuter Mexico Cityből származó jelentése szerint az Egye­sült Államok kománya mindazokat a letelepedett mexikóiakat, akik az Egyesült Államokba való költözködésük szabályszerű vo'tnt nem tudják iga­zolni, deportálni fogja. Ez az intézkedés legalább százezer embert érint. A napsugarak s a tavaszi szellő kiszívják a bőrben lévő festőanyagokat, a szeplőket és a májfolto­kat. Ezen arcot csúfító foltocskák sokszor ellepik az egész arcot A föl tosarcuak eddig hiába kerestek arctisztítót, a leg­újabb « világhírű MARY GREM eltávolít minden íoltot, pattanást, kiütést, ' mi hu titán gyorsan, nagyon gyorsan é.- biztosan. A/ arc tiszta alabáslrom fehér és sinu, lesz a? arcbőr visszanyeri iideségét. frisse*égé. Kapható gyógy­szertárban, drogériában és parliimenában Készí­ti: Dr. Rótták gyógyszertára Fiestám Naponta postni szétküldés. Garnitúra 22.50 Ké nappali króm 10 Kő., éjjeli (szeplőirtó) 10 Kő Vigyázat! Csak valódit fogadjon el! feit-íilil-up a hajbetegségek és kopaszodás tökéle­tes gyógyszere. || MI 11 (isii# SÍÉ PilBtt mt-rfW UHullVItt megindítja a habképződést. KÖZPONTI |B DROGÉBA 111 ||j Kapható minden drogé- jj ff riában, gyógyszertárban KOSICE-KASSA itli, Ós parfümériában, vala­Fö-ucca 23. mint a föképviseletnél. Arak : nagy üveg Ke 60, közép Ke 40, kis Ke 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom