Prágai Magyar Hirlap, 1929. május (8. évfolyam, 100-122 / 2025-2047. szám)

1929-05-08 / 105. (2030.) szám

10 1929 május 8, rowda. (•) „Mussolini villásrcggelije" londoni revü sióké felvonását betiltották. Londonból jelentik: A lord-főkainarás, mint a színházi cenzúra vezető­je, betiltotta a londoni Evryman-szinházban elő­adásra kerülő revü utolsó felvonását, amely Mus­solini villásreggelije cim alatt a Duce magánéleté­vel foglalkozik. A betiltó határozat kiemeli, hogy nem tűrhető, hogy egy idegen állam vezető állam­férfiét sértő jeleneteket vigyenek az angol szín­padra. (•) Lubitsch rendezi az első filmoperetiet Uj műfajjal próbálkozik meg most a Paramount-film- gyár. Filmoperettet készített el és ez lesz az első beszélőfilmoperett. A film rendezését Lubitsch Er­nő végzi, aki már ki is választott egy librettót, Vajda Ernő könyvét, amelyet Guy Bolton fog a beszélőfilmoperett részére átdolgozni. (*) Ismeretlen Offenbach-operettet fedeztek feL Párisiből írják: Offenbach hagyatékában érdekes operettet fedeztek fel. Cselekménye a francia for­radalomban játszódik !e és cime: „Marielle“. Az operett librettóját Starnau irta. A számok: egy 29. taktusból álló nyitány és kilenc gazdagon hangszerelt énekszám. A kézirat szerint 1849. ja®. 24.-én fejezte be Offenbach a komponálást. (*) Marczali Henrik önéletrajza a Nyugatban. A magyar irodalmi, tudományos é* politikai élet­nek egyaránt jelentős eseménye, hogy Marczali Henrik, a világhírű magyar tudós, megírta önélet­rajzát. Az önéletrajz első fejezetét, melyben Mar­csali gyermekkori emlékeit eleveníti fel, a Nyugat május l.-i száma közli; a további fejezetek (Atyám Iskolába®, Az egyetemen, Kármán alatt a gyakor­lóiskolába® és Vándoruton) a Nyugat következő számaiban kerülnek sorra és bizonyos, hogy iz­galmasan eleven anyagukkal az olvasóközönség legszélesebb rétegeiben méltó érdeklődésre fog­nak találni. A Nyugat május l.-i száma egyéb­ként is gazdag tartalommal jelent meg. Kimagas­ló írása a fiatal irónemzedék egyik legkiválóbb tagjának, Pap Károlynak nagyterjedeknü regény­nek is beillő elbeszélése: „Két kalásztépő utja“. A további közleményekből még meg kell emliteni Kassák Lajos versét, Nagy Endre „Hajnali be­szélgetés Jókairól**, Tersánszky J. Jenő „A mar- garétás aal“ c. regényének uj fejezeteit, Színi Gyula portréját Gholnoky Lászlóról. Földessv Gyula cikkét Ady Endre most elhunyt apjáról, Lőrincröl. A folyóirat bejelenti, hogy legközelebbi május 16.-i, pünkösdi számában egész terjedelmé­ben fogja közölni Goethe Iphigéniáját, melyet Ba­bits Mihály moBt fordított le a Nemzeti Színház megbízásából. — A szám ára 12.50 csehszlovák korona; negyedévi előfizetés 65 K. Főbizományos Ljpa, Pozsony, Ventur n. 9. (*) Nemzetközi épitészkongresszus Budapesten. Budapestről jelentik: A világ építészei a magyar kormány és a székesfőváros tanácsának meghívá­sára 1930. szeptember havában Budapesten gyűl­nek öesse a 12.-ük nemzetközi épitészkongresz- sznsra. A magyar előkészítő bizottság már meg­alakult és akcióba lépett. A végrehajtóbizottság elhatározta, hogy a kongresszus alkalmával Buda­pesté® nemzetközi építészeti tervfeiáliitást rendez, melynek sikere érdekébe® egyénileg is fel fogfa kérni a külföldi neves építészeket, hogy a kiállí­táson tervekkel és modellekkel vegyenek részt. (*) Hollywoodi hirek. Camilla Horn, akinek szerződése csak decemberben jár le, elhagyta Hollywoodot és Berlinbe ment, ahol az Ufánál fog két filmet játszani Az amerikai beszélőfilmek .miatt kellett otthagynia Hollywoodot, pedig a hangtalan filmen nagy sikere volt. — Kertész Mi hály legújabb filmjének a cime „Szivek számüze- tésben**, amely száz százalékos beszélőfilm les*. — A Főz filmgyár ma a világ legnagyobb film­érdekeltsége. Kevesen tudják ennek a szokatlanul nagy üzleti tranzakciónak * kulisszatitkait, amelyek akkor játszódtak le, amikor a Fos film­gyár több nagy gyárral fuzionált. A fuzionálás tu'rajd ónk épen csak azért jött létre, mert a ma­gyar származása Loew Arthurt nem akarták meg­választani a Metro-gyár elnökévé és erre Loew anyja összes Metró-részvényeit eladta a Fosnak. A részvénytömeg a® összes részvényeknek 52 szá­zalékát tette ki és igy lett Fos valóságos filmdik- ■ táter. — Olga Baklanova, a híres orosz színésznő. 1 aki a Paramount-etudio szerződtetett tagja, há- i zaseágot kötött Nicholas Sousanin orosz jelíem- szinésszel, aki Korda Sándor „Éjjeli őrség** című filmjének egyik főszereplője volt. (*) A színpadi iró és a házmesterfiu. Yves Mi- rande, a vigjátékiró szabadjegyet adott a házmes­tere kisfiának, aki tiz esztendős. Másnap a vigjá- tékirő találkozik a finval a kapualjban és megkér­dezi tőle: „No, jól mulattál"? „De mennyire. Majd ! megpukkadtam a kacagástól". A vigjátékiró busz- 1 kén hallgatta ezt, mert eszébe jutott, hogy a híres , drámaírók is sokat adtak a nép véleményére és ■ Moliere is boldog volt, mikor megdicsérték darab- 1 ját a tűzoltók. Ezért megkérdezte a fiútól, hogy 1 min mulatott legjobban? „Azon, hogy egy cérnára tűt akasztottam és a harmadik emeletről szurkál- ; tam vele a fejeket. Micsoda muri volt!" A vigjá- ; tékirő sietve kereketoldott. t (*) A Korunk májusi száma. A Dienes László és Gaál GáboT szerkesztésébe® megjelenő Korunk májusi számának rengeteg anyagából a követke- , ző cikkeket emeljük ki: Német Andor: Kritikai jegyzetek a lélekelemzés teraphiájához. Aradi , Viktor: Az erdélyi gondolat és az erdélyi lélek. Diamant Izsó: A racionalizálás és a dumping. André Maurois: A szerelem változásai. Fábry Zol­tán: A háború Győzelem. Vas István: Az uj tár gyüago&ság stb. A szépirodalmi részből Nádass . József és Ramó® filmez de la Serna novelláit « Nükolaj Ognyev regényét emeljük ki. A Kultur- krónika és Szemlerovatban a májusi szám több , mint busz kisebb c;kket tartalmaz. A gazdag Bzá- mot íolyóirat/szemle és Disputa rovat zárja. — A Korunk előfizetési ára egész évre 140, félévre 70. - negyedévre 40 korona. Mutatványszámot, ingyen küld a Korunk csehszlovákiai kiadóhivatala: Fábry Zoltán Stos via Kasea. t (•) Francesca már énekelt egyszer a budapesti Operaház színpadáról. Budapestről jelentik: Most, hogy a budapesti Operaház bemuta^| Zandonai és D'Annunzio Francesca da Rimini cimü operá­ját, nem érdektelen felemlíteni, hogy ugyanilyen témájú operát már játszottak Budapesten. 1912-ben mutatták be a Paolo és Francesca cimü operát, melynek szövegét Ábrányi Emil, a költő irta, zené­jét pedig fia, ifjabb Ábrányi Emil, az Operaház volt igazgatója. Egy szezónon keresztül játszották Ábrányi operáját, amely most feltámadt Zandonai és D'Annunzio müvében. Ábrányi operájának pon­tosan az volt a tartalma, ami a mostanié. (*) Megkezdődnek a budapesti ünnepi játékok előkészületei. Budapestről jelentik: Az idei Szent István hétnek külön nagy eseménye lesz az a«z előadás sorozat, amelynek előkészületeiről most tárgyalnak a kultuszminisztériumban. Háta;más méretű ünnepi játékokat akarnak rendezni az ed­digiektől eltérően és külön bizottságot neveznek ki az ünnepi játékok megszervezésére. Nagy sza badtéri színpadot fognak építeni és most dönte­nek az ünnepi játékok színhelyéről. A POZSONYI MOZIK MŰSORA: Május 7—9-ig: Redoute: Sokul* doktor mezeshetei. Átlón: Hogy vesz el a főnököm feleségül. Tátra: A különvouatban. Elité: A fehér nővér. Melropol: Ramper. |CASANOVA I a „Majestic** palotában, Václavské 1 I nám. 16. — A legszebb tánchelyiség I Prága központjában. I )( A motorkerékpár ma egy kétkerekű automo­bil. A motor, olajtartály, sebességváltó a modern kerékpároknál egy blokkba van építve, ami auto­matikus olajozással egészítve ki a lehető leg­nagyobb üzembiztonságot nyujta. Levehető hen­gerfejek megkönnyitik a gép kezelését. Elektro- mos-inditó, világítás, duda, kilométeróra, rugó- villa, zökkenéstompitok, ballongummik és hang­talan kipuffogók (Ex princip) az N. S. U. kerék­párok rendes felszereléséhez tartoznak. Ennek a gyárnak 1929 modelljein utazni igazi élvezet. A N. S. U. kerékpár német neckarsulm-i gyártmány. \ Rovatvezető: VÉCSEY ZOLTÁN dr7 183 számú feladvány E. E. Wellbury Davis Cup meccsek Brüsszel. Románia—Belgium mérkőzése a bel­gák 4:1 arányú győzelmével végződött. Az utolsó napon Mishunak sikerült Ewbank felett győzni és ezzel Romániának egy pontot szerezni. — A belga csapat csütörtökön érkezik Prágába, ahol Cseh­szlovákiával május 10—12-éig játsza le második meccsét Helsingfors. Az Egyiptom—Finnország mérkő­zést hétfőn esőzés miatt nem folytatták. Egyiptom igy még 2:1 arányban vezet. Kopenhaga. Dánia—Chile mérkőzése a dánok 4:1 arányú győzelmével végződött. Chile egyetlen pontját Toralva szerezte, aki Ulrichot győzte le. Athén. Jugoszlávia—Görögország mérkőzésén a jugoszlávok az első nap mindkét singli-játszmáju- kat megnyerték és igy 2:0 arányban vezetnek. )( Sparta—Slavia. A két prágai ősrivális a csü­törtöki ünnepnapon a prágai serleg dőntőmérkő- zésén találkozik ismét egymással. A megismételt serlegdöntő, amely még az elmúlt év decemberé­ben 1:1 arányban eldöntetlenül végződött, egyben revans-meccs is lesz, amennyiben a bajnokságban a Slavia a Spartát nemrég 2:1 arányban legyőzte. A mérkőzés a Slavia-pályán folvik le. )( A Viktória Zsisskov és a Csecbie Kariin holnap, szerdán játszók le esedékes bajnoki mécs­esükét. )( Nagy nemzetközi boxmérkőzés folyik le szer­dán este a prágai Lucernában. Svoboda, a köztár­saság nehézsúlyú boxbajnoka i bécsi Weaseütsch- csel vívja meg revans-meccsét. Tommy Poetsch negyedik proü-meccsét bonyolítja le Dykast ellen, mig a karlsbadi Seidl a prágai Kovandával mér­kőzik. )( A lévai helyi-derby az LTE és a LISE kozott 1:1 (1:0) arányban eldöntetlenül végződött. Az LTE gólját Cellar rúgta, mig az LISE-ét Feuer- mann 11-esböl szerezte. )( Három női rekord dőlt meg a bécsi Hakoah első uszóversenyén. Lövy kisasszony a 400 méteres szabaduszást 6:18.8, Bienenfeld pedig a 100 méte­res mellúszást 1:30.8 és a 200 méteres mellúszást 3:21 osztrák rekordot jelentő idő alatt abszolválta. Vizipolóban a budapesti Phöbus együttese 6:2 arányban győzött a Hakoah temje felett. )( Cochet és Brugnon ma Bócsbe érkeztek, ahol résztvesznek a nemzetközi tenniszversenyen. A két francia vasárnap Amsterdamban mérkőzött. Cochet úgy Van dér Heydét, mint Timmert le­győzte, Brugnonnal együtt pedig győzött a Timmer —Diemer Kool kettős ellen. )( Az SK Prostéjov Belgrádban a Jngoslaviától 1:0 (1:0) arányban kikapott. Az SK Belgrád a szó­fiai Slaviát 2:1 (1:0) arányban verte meg és ezzel a begrádiak a serleg győztesei lettek. )( Georg Blaschke meghalt. Berlinből jelentik: Georg P. Blaschke, a német birodalmi futball- szövetség elnöke egy heti szenvedés után tüdő- gyulladásban meghalt. )( Uj világrekordot állított fel — los-angelosi jelentések szerint — az indián Cthaca hat angol mérföldön 29:44 perccel. Ez a teljesítmény 15.4 mp.-el múlja felül Shrüpps eddigi rekordját. )( A bécsi nemzetközi tenniszversenyen Artens a prágai Menzelt 6:0, 2:6, 6:4 arányban legyőzte. A brünni Rohrer a francia Dánét felett győzött 7:5, 6:4 arányban. Rohrerné az angol Mis6 Thomas- tól 0:8, 2:6 score-ral kapott ki. )( Magyarország amatőr válogatottja Tonreoing- ben az északfranciaországi válogatottal 1:1 arány­ban eldöntetlenül mérkőzött. )( A francia serleg győztese a délfranciaországi SD Montepellier lett az FC Sette felett aratott 2:0 arányú győzelmével. )( Rimaszombati RPOS—Losonci Slavia 2:2 (2:0). Barátságos mérkőzés Rimaszombatban. A reorga­nizált rimaszombati csapat az első félidőben való­sággal a kapuhoz szögezte a masszív legénységgel rendelkező losonciakat. A félidőbeli fölény az RPOS két góljában nyilvánult meg. Helycsere után Rima­szombat több gólhelyzetet hibáz, Losonc viszont lassan frontba jön és kiegyenlít. Gottreich bíró (Losonc) indiszponáltan vezette a nem egészen fair meccset. )( Az osztrák—magyar mérkőzés anyagi sikere 100.130 Bohilling. azaz körülbelül félmillió cseh­szlovák korona volt. Matt 2 lépésben. Megfejtése 2 pont. A 182. számú Réti-féle végjáték hibásnak bizo­nyult, illetőleg a közölt állásban két megfejtése van. Ezen lehet szépíteni, ha a világos királyt f2-ről fl-re helyezzük, bár ilyen módon a problé­ma sokat vészit értékéből. A korrigált állás ez: * Világos: Kfl, Ro4, Fa3. Sötét: Kdl; gyal. c5 és d2. Világos indul és nyer. Megfejtése 5 pont ■MM—BMMM——^wwaaa— RÁDIÓMŰSOR CSÜTÖRTÖK PRÁGA: 9.00 Templomi zene. 11.00, 16-30, 21.00 Hangverseny. 18.05 „Brüderlein fein", német elő­adás. 20.00 Slavia—Sparta serlegdöntő. 21.30 Angol zongorahangverseny. 22.25 Gramofon. 23.00 Ha­rangsző. — POZSONY: 9.00 Templomi zene. 11.00 Matiné. 16.30 Jazzband. 18.20 A hozomány, víg­játék. 19.00-tól 23.00-ig prágai műsor. — KASSA: 9.00 Istentisztelet a DómbóL 11.00 Mise a domini­kánus-templomból. 12.00 és 20.00 Harangszó a Dómból. 12.05 A szalonzenekar hangversenye. 17.10 Gramofon. 19.00 Szlovák rádióelőadás: A sötétség. 20.15 Hemerka Máry zongorahangver­senye. 20.40 Tánczene. 22.00 Magyarnyelvű sajtó­hírek. — BRÜNN: 9.00 Templomi zene. 11.00 A Morva-kvartett matinéja. 12 00 és 16.30 Hangver­seny. 18.00 Német operaáriák. 19.15 Dvofáik: A ravasz paraszt, komikus opera. 22.25 Tánczene. — BUDAPEST: 9.00 Újsághírek, kozmetika. 10.00 Református istentisztelet. Prédikál: Ravasz László dr. püspök. 11.00 Görög-katolikus istentisztelet. 12.15 Időjelzés és időjárás. 12.30 A magyar, kir. Operaház zenekarának hangversenye. Közreműkö­dik Goda Gizella operaénekesnő, vezényel Berg Ottó. 15.00 Mandhen Mariska gyermekdélutánja. Zongorán kiséri Polgár Tibor. 16.00 Rádió Szabad Egyetem. 1. Magyar dalok. Énekli: Medgyaszay Vilma. 2. Kogutowitz Károly dr. egyetem tanár előadása: „A Balatonról, a magyar tengerről". 3. Magyar dalok. Énekli: Medgyaszay Vilma. Zon­gorán kísér: Polgár Tibor. 4. „A tejkérdés orvosi szempontból" (Soós Aladár dr. egy. m. tanár). 16.45 Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 17.10 A m. kir. földmivelésügyi minisztérium rádióelőadásso­rozata. Grabner E., m. kir. kisérletügyi igazgató: ,yA gyomok kártétele és irtása". 17.40 Elhalt ma­gyar nótaszerzők népszerű dalainak felújítása. A dalokat énekli: K. Eitner Irén és Szedő Miklós, a Városi Színház tagja. Zongorán kisér: Várady Aladár. A zenekari kíséretet: Sovánka Nándor és cigányzenekara szolgáltatja. A szerzők rövid is­mertetését felolvassa: Várady Aladár. A VI. rész­ből álló és 90 dalt tartalmazó sorozat III. része: j Beleznay Antal és Pete Lajos dalai. 19.25 A m. kir. Operaház előadásának ismertetése és szereplő­inek közlése. 19.30 A m. kir. Operaház „Paraszt­TMAilN BUBAPEST Vili., Rákóczl-u2 63. 5zenzdció9 uariete és tánemüsor esténkint fl® órai kezdettel becsület" és „Bajazzók" előadása. 22.15 Pontos időjelzés, sport -és lóversenyeredmények. 22.30 A m. kir. 1. honvédgyalogezred zenekarának hang­versenye az Angolparkból. Vezényel Fricsay Ri- chárd zeneügyi igazgató. 1. Strauss: Spanyol in­duló. 2. Ganne: Valse de6 Brunes — keringő. , 3. Rossini: Sevillai borbély — megnyitó. 4. Peter: Valse Caprice — xylophon szóló. 5. Erkel: Bánk bán — ábránd. 23.30 Gramofonhangverseny. — BÉCS: 11.00 Hangverseny. 18.45 Kamarazene. 20.05 Francia ballett- és tánczene. 22.30 Hangver­seny. — ZÜRICH: 12.32 Gramofon. 16.00 és 20.55 Hangverseny. 20.00 Haendel müveiből. — BERN: 20.30 Hangverseny, — BASEL: 22.15 Hangverseny. — RÓMA: 13.00 Trió- 17.30 és 20.4u Hangverseny. — MILÁNÓ: 20.30 Linda dl Chamonix, Donizetti operája. 22.30 Tánczene. — TURIN: 17.00 Hang­verseny. 20.55 Könnyű zene. — STOCKHOLM: j 20.00 Zenekari est. — KOPENHÁGA: 20.00 Zene­kari est. 21.30 Kamarazene. — OSLÓ: 22.05 Nem­zeti dalok. — LONDON: 21.35 Kabaré és tánc. — BERLIN: 16.30 Szórakoztató zene. 20.00 Víg zenei est. 22.30 Tánczene. — STUTTGART: 12.00 Orgo­nahangverseny. 14.00 Szt. Erzsébet legendája, Liszt oratóriuma. 19.20 Az afrikai nő, Meyerbeer operá­ja. — LEIPZIG: 16.30 Zenekari est. 20.30 Schiller - emlékest. — BRESLAU: 20.20 A külváros. Langer színmüve. 22.30 Tánczene. — MÜNCHEN: 15.00 Zachmeier J. citeramüvész hangversenye. 18.00 Zongora-hangverseny. 21.00 Szimfónikus est. — HAMBURG: 16.15 és 23.00 Hangverseny. — LAN- GENBERG:: 18.30 Palestrina. zenei legenda. 22.30 Szórakoztató zene. — KÖNIGSBERG: 19.00 A Ninke-trió hangversenye. 20.35 Népszerű est.. — FRANKFURT: 20.15 Opera-est. 22.30 Zenekari est. — TOULOUSE: 20 35 Zenekari hangverseny. — ZÁGRÁB: 17.00 Tánczene. 19.35 Dvofák-est Prá­gából. 21.40 Könnyű zene. — KATTOWITZ és KRAKÓ: 17.55 Hangverseny Varsóból. 20.05 Szim- főnikus hangverseny Krakóból. 23.00 Kávéházi zene. PÉNTEK PRÁGA: 11.15 Gramofon. 12.30. 16.25 és 22.20 Hangverseny. 17.45 Német előadás. 19.05 Népdalok. 23.00 Harangszó. — POZSONY: 11.30 Magyar­nyelvű sajtóhírek. 16.30 Szólista hangverseny. 18.25 Gramofon. 19.00-től prágai műsor. — KASSA: 12.00 és 20.00 Harangszó a Dómból. 12.15 és 17.10 A szalonzenekar hangversenye. 19.20 Palotay Boris magyarnyelvű előadása: Meseország etikája. 20.15 Szólista hangverseny. 20.50 A szalonzenekar hang­| versenye. 22.00 Magyarnyelvű sajtóhírek. — i BRÜNN: 12.30 Hangverseny. 17.40 Német előadás. ! 19.05 A bolgár akadémiai kórus tamburizza-hang- | versenye. 20.00-tól prágai műsor. — BUDAPEST: 9.15 A rádió házitriójának hangversenye. L Lan­ner: Romantikusok. 2. Lavotta: Ábránd. 3. Beetho­ven: Bagatelle. 4. Rossini: Barcarola. 5. Carniser: a) El nuebo sereins, b) El Chairo. 6. Merkler: VaJse intermezzo. 9.30 Hirek. 9.45 Á hangverseny folytatása. 12.00 Déli harangszó az Egyetemi temp­lomból, időjárásjelentés. 12.05 Pertis Jenő és ci­gányzenekarának hangversenye. 12.25 Hirek. 12.35 A hangverseny folytatása. 13.00 Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 14.30 Hirek. 16.00 Sebestyénné, Stettina Hona „őrizzük és gyarapitsuk magyar kézimunka kincseinket." 16.45 Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17.10 Kertész Manó: „A magyar címek története." 17.40 Operettrészletek (zenekari hangverseny.) Vezényel: Polgár Tibor. 1. Kálmán: Chicagói hercegnő — egyveleg. 2. Eysler: Die goldene Meisterin —. egyveleg. 3. Le­hár: Hercegkisasszony — egyveleg. 18.50 Francia nyelvoktatás. 19.25 Siklós Albert zenetörténeti elő­adása: Az egyetelmes zene története kulturhistő- riai megvilágításban. II. rész: Az egyházi zene kialakulása. Gregoriandallamok. A polifónia kelet­kezése. Közreműködik: a Vokália karének-társulat. 21.00 Hangverseny. Közreműködik: báró Zech Aglája (zongora), Weltmann Rózsi (hegedű) és Ekker Szidi (ének). Zongorán kisér Polgár Tibor. 1. Mozart: Menuetto és Rondo az A-dur szonátából. 2. Corelli: La follia (Weltmann). 3. a) Benedetto Marcello: Szerelmes szivem örökké égő. b) Korn- gold: Áriá a „Tote Stadt" c. operából (Ekker). 4 Debussy: a) Arabesque Ed-dur, b) Arabesque G-dur (Zech). 5. a) Korngold: Gartenscene, b) Korngold: Mummenschanz, c) Wieniatvszky: Ta­rantella (Weltmann). 6. a) Hugó Wolff: Űber Nacht, b) Racbmaninoff: Die Frühlingsnaoht (Ekker). 7. Bartók: 8 kis gyermekdarab (Zech), 22.15 Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 22.30 Kamarakórus. Vezényel: Farkas Ferenc, a Városi Színház karnagya. 23.30 Rig5 Jancsi és cigány- zenekarának hangversenye. — BÉCS: 11.00. 16.00 Hangverseny. 20.15 Modern operarészletek. — ZÜRICH: 12.32, 13.00 16.00 Hangverseny. 17-15 Gramofon-tánczene. — BERN; 20.15 Schumann- Brahms ciklus. 21.35 Hangverseny. — BASEL: 20.15 Schuman-Brahms-est. — GENF: 19.45 Gra­mofon. — RÓMA: 17.30 Hangverseny. 20.45 Le Studentesse, operett. — MILÁNÓ: 17.00, 20.30 Hangverseny. 23.00 Jazzband. — TURIN: 17.00 és 21.00 Hangverseny. — STOCKHOLM: 18.20 Hang­verseny. 20.15 Vonósnégyes. — KOPENHÁOj'Á: 21.50 Dán románcok. 22.25 Francia operarész­letek. — OSLÓ: 20.00 Szimfónikus hangverseny. — TOULOUSE: 20.30 Harmonika-est. 2045 Melódiák. 21.00 Nagy zenekari hangverseny. — NÁPOLY: 17.00 Dalest. 21.20 II Trovatore, Verdi operája. — LONDON: 21.35 Szimfónikus hangverseny. 23.15 Tánczene. — BRÜSSZEL: 20.15 Mme. Angol le­ányai, opera. — BERLIN: 17.00 Hangverseny. 20.30 Edmund Eysler-est. — STUTTGART: 20.15 Pfitzner-hangverseny. 22.30 Régi táncok. —■ LEIP­ZIG: 21.00 Hegedű-szonáták. 22.30 Tánczene. — BRE1SLAU: 20.15 Szimfónikus hangverseny. — MÜNCHEN: 20.30 Wilde Oszkár: Egv velencei tragédia, utána tánczene. — HAMBURG: 20.10 A szép Galathea, Suppé operája. — LANGENBERG: 17.45 Mozart-est. 22.30 Tánczene. — KÖNIGSBERG: 2Ö.80 Eysler-est. 22.30 Tánczene. — FRANKFURT: 17.40 Hegedű akadémia. 20.15 Opera részletek. — ZÁGRÁB: 20.35 Dal- és áriaest. - KATTOWITZ ós KRAKÓ: 20.15 Szimfónikus hangverseny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom