Prágai Magyar Hirlap, 1929. április (8. évfolyam, 76-99 / 2001-2024. szám)

1929-04-02 / 76. (2001.) szám

1929 április 8, szerda. ^rk^-MaíAarhirt^ 7 Chamberlain Firenzében Róma, április 2. Chamberlain angol kül­ügyminiszter husvétra családjával Firenzébe érkezeit. Április elsejével életbelépett a fölemelt betegsegélyzői illeték Prága, április 2. A Pnager Piresse értesülé­se szerint a népjóléti minisztérium jóváhagy­ta a szociális biztosítási intézet központi ve­zetősége által javasolt biztosítási prémium- emelést. A jóváhagyásról már értesítették az összes betegsegélyző pénztáraikat, úgyhogy a felemelt biztosítási prémiumok már április elsejével érvénybe léptek. Ez a rendelkezés összesen 293 betegsegélyző pénztárt érint a köztársaságban. A népjóléti minisztérium a betegsegélyző pénztárak pénzügyi válságára való tekintettel megengedte, hogy az illeté­ket az átlagos napi'bór 6.5 százalékára emel­jék- A biztositó intézet központi vezetősége azonkívül még egyes betegsegélyző pénztá­rak azonnali pénzügyi támogatását is kérvé­nyezte, de ebben a népjóléti minisztérium még nem döntött Remer tsi választásid! várja az osztrák válság megoldását Becs, április 2. Kari Renner volt kancellár, a szociáldemokraták vezére a Morgen cimü lapban húsvéti nyilatkozatában többek között annak a véleményének adott kifejezést, hgoy a válságos helyzetből valamennyi párt részé­re az egyedül lehető kivezető ut a választások kiirása. Sok autószerencsétlenség történt husvét alatt Franciaországban Prága, április 2. A húsvéti ünnepek alatt Franciaországban rendkívül sok szeren­csétlenség történt. Az autószerencsétlensé­gek statisztikája 23 súlyosabb esetről szá­mol be Párisban, amelyeknél 24 személy halálosan és 70 súlyosan sebesült meg. An- gulemben motoros kerékpárversenyen egy versenyző átbukott a kerítésen és a közön­ség közé zuhant. Két néző szörnyethalt, többen súlyosan megsebesültek. A Journal szerint csupán husvét másodnapján tizenöt személyt gázoltak az autók halálra s ötve- net megsebesítettek. Liliéből jelentik, hogy Halbuinban a rendörbiztosság háza előtt egy gránát robbánt föl, amely szerencsés módon csak jelentéktelen károkat okozott. Az Echo de Paris úgy véli, hogy a gránát- robbanás kommunista merénylők müve, akik meg akarják akadályozni az ott folyó sztrájk megbontását. A városban a repub­likánus gárda négyszáz önkéntese őrszol­gálatot tart. Cherbourg mellett egy kaza- matta építésénél robbanás történt. Egy munkás meghalt, több megsebesült Országos képviselőtestületi ülés Ruszinszkóban program nélkül Ungvár, április 2. (Ruszinszkói szerkesztősé­günktől.) A ruszinszkói országos képviselőtestü­let első érdemleges ülése valósággal tárgysoro­zat nélkül folyt le és egy óra alatt be is feje­ződött. Az ülésen Rozsypal elnökölt. Az apróbb adminisztrációs ügyeket álmosan darálták le, minden különösebb érdeklődés nélkül, mert az ülés „főtárgya44 a diéták és egyéb illetmények megállapitása volt. Az erre vonatkozó választmányi javaslat fö­lött éles vita indult meg. Hofcky Károly magyar pártszövetségi képviselő nagyon az elevenére tapintott Rozsypal országos elnöknek, mikor rá­mutatott arra az anomáliára, hogy egy országos képviselőtestületi ülésnek semmi programja nin­csen, úgy hogy a képviselők diétájuknak még tiz százalékát sem érdemlik meg. Szavazásra kerülvén a dolog, a kormánytöbb­ség a következő díjazásokat szavazta meg: a képviselőtestületi tag napi dija minden ülésen 100 korona, II. osztályú vasúti jegy és 35 ko­rona szálláspénz, A vasúti jegy és a szálJ&s- pénz az Ungváron lakó tagoknak nem jár. Az országos választmány tagjai havi 1000 korona tiszteletűi jat- fognak élvezni, mig a vidé­kiek 1200 koronát, melyben benne van a vasúti- jegyük és a szálláspénzük átalánya is. Nevezetesebb pontja volt a napirendnek a 13 ubmester és 130 utkaparó fizetés javítása. A vi­tában Hokky Károly képviselőtestületi tag élénk részt vett. Rozsypal elnök válaszolva Hók- kynak az ülés programtalarisága fölötti kritiká­jára, azt a kifogást hozta fel, hogy az ülés azért progra/mtalan. mivel a belügyminisztérium az országos költségvetés tervezetét átdolgozás cél­jából visszaküldte s igy az még nem tárgyal­ható Ax Qtóa exxei be in fejeződött Kémkedés gyanúja miatt j íetartóziatták az Andrássy-urada- * lom tőketer ebest jószágigazgatóját Kassa, ápr. 2. (Kassai szerkesztőségünk telefonjelentése.) A tőketerebesi csendőrség a kassai államügyészség rendeletére letartóz­tatta Sebeczky Bélát, az Andrássy uradalom tőketerebesi jószágigazgatóját kémkedés gya­núja miatt. Sebeczky Béla közismert alakja a zempléni társadalomnak, bátyja a kassai teológiai szeminárium egyik tanára. Sebecz­ky Bélának két leánya van férjnél Magyar­országon. Egyik leányának férje ájlitólag a magyar katonai kémiroda tisztviselője és a vád szerint katonai természetű dolgokról in­formálta őt az apósa. A letartóztatás nagy szenzációt kelt egész Kelelszlovenszkón, A hatóságok egyelőre a nyomozás érdekeire való hivatkozással megtagadnak minden to­vábbi felvilágosítást Amanullah harmincezer emberével előnyomulóban Kabul ellen — Perzsia és a szovjet támogatja az exhírályt — London, április 2. Kalkuttából jelentük, hogy Afganisztánnak India határvidékén az Irah,völgyben súlyos zavargásokban robbant ki a Szuni és SLaih mohamedánus törzsek kö­zötti gyűlölködés. Az adott pillanatban az üt­közetek afgán vidéken folynak, de a brit hatóságok attól tartanak, hogy a mozgalom lnidia területére is átcsap s ez­ért a határvidéket a brit katonai repülők állandóan figyelik• Mind a két mohamedán törzs évtizedek óta elkeseredett ellensége egymásnak s legutol­jára 1927-ben háborúskodtak. Pesavarból je­lentik, hogy Amanullah exkirály harmincezer főnyi seregével Kandaharból megkezdte Ka­bul eJtemná előnyomulását. Minden jelentés j megerősíti, hogy Amanullaht trónja visszaszerzésében Per-: zsia és Oroszország segíti és hogy Perzsia ; szükség esetén fegyveresen is támogatni j fogja a volt uralkodót. A Daily Telegraph alahabadi tudósítója úgy i értesül, hogy a delhii afgán főkonzul táviratot ; kajpott a kandahari külügyminisztertől, mely távirat szerint Amanullah már március 27.-én kezdte meg a hadműveleteket Kabul ellen. Az előrenyomulás azonban lassan halad, mert; az olvadások következtében az utak nehezen j járhatók. Amerikai izii rablómerényletet követtek el Budapesten Három revotveres férfi kirabolta egy Józsel-uccai háztulaj­donosnő lakását Budapest, április 2. (Budapesti szerkesztő­ségünk telefonjelentése.) Ma délután három órakor szenzációs bejelentést tettek a főkapi­tányság központi ügyeletén. Telefonon jelen­tették, hogy a Horánsky-ucca és József-ucca sarkán, ahol a ház tulajdonosnője lakik, ma délután amerikai izü revolveres rablómerénylet tör­tént. A bejelentés szerint három férfi hatolt be a háztulajdonosnő lakásába, akik közül ketten revolvert fogtak a szobában levő sze­mélyekre, ezalatt pedig harmadik társuk a lakásban összeszedte a különböző értéke­ket, pénzt és értékpapírokat. Ezután a három rabló megfenyegette a lakás­ban tartózkodókat, hogy egy órán belül meg se moccanjanak és semmiféle segítséget ne merjenek kérni. Majd mind á hármán eltávoztak anélkül, hogy valaki menekülésükben megakadá­lyozta volna őket. Jóval a rablók támadása után tértek csak ma­gukhoz ijedtségükből a házbeliek és csak ak­kor mertek a rendőrségre telefonálni. A rend­őrség detektivjei két automobilon robogtak ki a helyszínére, hogy a pontos tényállást meg­állapítsák és a személyleirás alapján hozzá­fogjanak a rablók kézrekeritéséhez. Budapesten sikkasztás miatt letartóztatták Forgács Anna bátyját Forgács Lászlót Az idegenforgalmi részvénytársaság öt tisztviselője került letar­tóztatásba utazási jegyekkel való csalások miatt — Több mint százezer pengő az elsikkasztott összeg Budapest, április 2. (Budapesti szerkesztősé­günk telefonjelentése.) Nagyarányú sikkasztást lepleztek le az Idegenforgalmi, Beszerzési Uta­zási és Szállítási r. t. egyik vállalatában, a Ma­gyar—Olasz Utazási Irodában. A sikkasztást Forgács László, a szerencsét­len véget ért Forgács Anna testvérbátyja kö­vette el négy társával együtt. A sikkasztásra úgy jöttek rá, hogy a bécsi Bundesbahn értesítette a budapesti Menetjegy- Irodát, hogy olyan jegyeket is ad ki, amelyek­nek árát a Bundesbahn igazgatóságához nem küldték még be. Budapesten azonnal házi vizsgá­latot rendelték el és a jegyrovancsolás rövide­sen megállapította, hogy a Nádor-uceai fiók­ban egész jegytömböket adtak el úgy, hogy a je­gyekért járó összeggel nem számolták el. A házi vizsgálat alapján megtették a följelen­tést ás tegnap délután a rendőrség Forgács László, Simandl Oszkár, Kovács Béla, Erdélyi István és Braun László tisztviselőket letartóz- totta. Forgács László édesapja, Feuer Géza a Menetjegy-Irodának igazgatói cimmel felruházott tisztviselője, akit rendkí­vül tragikusan érintett fiának megtévelyedése. Leányának, Forgács Annának szörnyű elvesz­tése után most egyetlen megmaradt gyermeke révén éri az ujahb sorscsapás. Forgács László a rendőrségen töredelmes beis­merő vallomást tett. Elmondta, hogy a vissza­élést társaival együtt több év óta követik el. Eleinte a, jegyfüzetek árát aszerint; szabták meg, hogy mennyire látszott járatlannak az utas. aki nagyobb utazásra, váltott jegyet Igv felárral adták el a jegyeket és a többletet maguknak' megtartották. Később ax egéea összeget mar guknak tartották meg és a cinkostársak között Forgács László osztotta szét a pénzeket. A rovancsolás 70.000 pengő hiányt állapított meg, azonban Forgács László beismerése sze­rint százezer pengőnél nagyobb a hiány. A tisztviselők letartóztatása Budapesten nagy feltűnést keltett Simandl nemrégiben nősült, Braun László pénztáros pedig nemrég önként felmondta állását és megvált a vállalattól. Ko­vács Béla pénztárosról daktiloszkópiai utón megállapították, hogy valódi neve Kovács János és különféle bűncselekmények miatt már bün­tetve volt, legutóbb pénzhamisitás miatt is. Troxkij után Rakovszkíjt és Bieioborodevot is külföldre száműzik Konstantinápoly, április 2. Trockij volt népbiztos ina átköltözködött eddigi előkelő szállójából egy magánlakásba. Az átköltözkö- dést minden valószínűség szerint csak taka­rékossági szempontok magyarázzák. Trockij az utóbbi napokban maláriarohamot élt át. A volt népbiztost a konstantinápolyi francia kórház orvosai ápolták. A Berlinben megjelenő Rulj cimü orosz emigránslap jelentése szerint Sarolovszkij kommunista pártvézér az orosz kommunista párt végrehajtóbizottságának ülésén bejelen­tette, hogy a >szovjetkormány Trockij után Rakovszkij volt szovjetkövetet és Bjeloboro- dov volt jekaterinburgi komisszáriust, a cári család kivégzésének tőtettesét, szintén kül­földire lógja száműzni. .illREIC iWTT. Előfizetőink és Olvasóink figyelmébe! Magyar, olasz, lengyel és román vízu­mok. illetve útlevelek meghosszabbítása végett méltóztassauak útleveleiket a P. M. H pozsonyi kiadóhivatalához. Brati- slava, Grössling-n. 36. I. címre bekül­deni. A többi államokba szóló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: 38^-Praht II., Panská lice 12. III., eszközli. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA Adria: A rosszhirü asszony. (Norma Talmadge.) Flóra: A Kain-jel. (Bronislava Lívia). Hvezda: A rosszhirii asszony. Lido: A nagy szerelmi tévedés. Lucerna: A Kain-jel. (Belföldi film.) Metró: Az ezerszemü ember. v'Nick Stuart.) Svetozor: A detektívek. Vígjáték 9 ---------_ —Halál ozás, özv. id. Polinszky Emília szül. gyurassi Gyuriss Paula hosszú, kínos szenve­dés után életének 88-iik évében Kassán már­cius 28.-án meghalt. Az elhunyt uriasszony- ban Polinszky Béla dr. nyug. vezérfötörzs- orvos, a kassai római katolikus egyházköz­ség világi elnöke édesanyját gyászolja. Gyer- kényi Pyber Dénes földbirtokos március 27- én rövid szenvedés után elhunyt. A megbol­dogult rövid idő előtt veszítette el feleségét, akit gyorsan követett az örökkévalóságba. Halálát fiai: Pyber Béla alezredes, László földbirtokos, Dénes és Kálmán ügyvédek és leánya, Szijj Ferenc dr.-né sz. Pyber Margit gyászolják kiterjedt előkelő rokonsággal együtt. — Eltemették Gönczy János kassai nyugalmazott városi főjegyzőt. Kassai szerkesztőségünk telefo­nálja: Szombat délután Kassa város őslakosságá­nak impozáns részvéte mellett temették el Gönczy János nyug. városi főjegyzőt, aki 45 éves korá­ban hirtelen halt meg. A temetést Cselényi István szentszéki tanácsos végezte. A temetésen megje­lent Grosschmid Géz^ dr. szenátor és Blanár Béla dr. tartománygyülési képviselővel az élén Kassa város egész magyar társadalma. A koporsót a gyászházban a tűzoltó?" '' szerkocsiján helyezték el és ezen a tűzoltóautón vitték ki a holttestet a temetőbe. A koporsó körül tüzoltótisztek haladtak évő fáklyákkal. — Az ungvári „Mária-ház“ jubileuma. Ru­szinszkói szerkesztőségünk jelenti: Az ung­vári „Máriaház44 néven ismert s rém. kát. ele­mi leányiskolát és internátust magába fog­laló intézet ez évben ünnepli 50 éves fenn­állásának évfordulóját. Az intézetet ötven év előtt alapította B úgy is András volt tmgi espe­res és ungvári plébános, aki erre a célra há­zas telket adományozott, azt az intézet céljai­ra átalakította, alapítványt tett annak fenn­tartására és a Szt. Vincéről elnevezett apácák vezetésére bízta. Az ünnepség előkészületeit máris megtették s valószínű, hogy a pünkösdi ünnepek alatt úgy az intézet falai között, mint a városi színházban nagy ünnepségek és szinielőadások lesznek. Tekintettel arra, hogy az intézetben mindenféle vallásu leány­növendékek nevelkedtek, az ünnepség Ung­vár őslakos közönségének egyetemes ünnepe lesz. — Elrendelték a vizsgálati fogságot Dániel Szabó András kassai orvos ellen. Kassai szerkesz­tőségünk telefonálja: Dániel Szabó András dr. kassai orvos ügyében, akit az ismeretes Stock Etelka ügyben tartóztattak le, védője, Halmi Béla dr. ügyvéd az orvos szabadi ábrahelyezése iránt adott be kérelmet a vizsgálóbíróhoz, aki azonban elutasította azt és elrendelte Dániel Szabó ellen a vizsgálati fogságot. így tehát a vádtanács fog dönteni a szabadlábrahelyezés ügyében. A védő megfelelő kauciót ajánlott fel szabadlábrahelyezés esetén. — Az ungvári Társas Kör tisztujitása. Ungvár­ről jelentik: Az ungvári Társas Kör e napokban tartotta meg tisztújító közgyűlését, amelyen el­nöknek ismét Novák Endre dr.-t választották meg. Ügyvezető elnök: Székelv József, alelnök: Lám Elemér, háznagy: Lux Ernő, pénztáros: Fejér Li- pót, jegyzők: Dalejcsik Endre és Szenderey István dr., könyvtáros: Aulinger József, ügyész: Barta­kovics Aladár dr. A választmány tagjai sorába a régiek mellett uj tagoknak Czibur Sándort, Kor- lábh Endre dr.-t és Schachter Lajost választot­ták be. — Szemző Gyula még mindig a pozsonyi rend­őrség fogházában van. Pozsonyi szerkesztősé­günk telefonálja: A Pozsonyban letartóztatott Szemző Gyula volt magyar főispán még mindig a rendőrség őrizete alatt van. Az egyik pozso­nyi déli lap azt írja, hogy Szemző Gyulát á.tiki- sérték az államügyészség fogházába és vizsgá­lati fogságba helyezték, ez a hir azonban nem felel meg a valóságnak. Szemző a rendőrség fogházában van és nincs is szükség arra, hogy átadják őt az államügyészségnek, miután nem csehszlovák állampolgár és az állítólagos bűn­cselekményt sem csehszlovák földön'követte el. Nincs kizárva hogy Szemző, amig a kia látási eljárás be nem fejeződik, a rendőrigazdatóság fogházában marad. A kiadatást az osztrák igaz- ságűgyminiiszternek harminc napon belül kell kérnie, és amennyiben az erre vonatkozó kére­lem nem érkeznék meg, úgy Szemző Gyulát szabadlábra fogják helyezni. xx MUDr. Kende Béla, a bőr és ne mi bajok és kozmetika szakorvosa, Stepánska 57. (Lu­cerna-palota). Diathermia és kvarcfény keze­lés. Rendel: 10—12-ig és 2—}$6-ig. Telefon: 385-79.

Next

/
Oldalképek
Tartalom