Prágai Magyar Hirlap, 1929. március (8. évfolyam, 51-75 / 1974-1998. szám)

1929-03-27 / 72. (1996.) szám

ng nfafa 87, wrti. ^RAIGAI-yVSA'G^AP/1-íTRLAP 11 8 millió koronával csökkent a bankjegyforga­lom. A Csehszlovák Nemzeti Bank március 23.-i kiadása azeriut a bank jegy forgalom nyolc millió koronával 6.497 millió koronára esett, ezzel szem­ben a nsirokövetélések 66 millió koronával 837 millió koronára emelkedtek. Az egyéb passzívák tétele 17 mSMó koronával 272 millió koronára emelkedett. A devizaállomány 2 millió koronával 1784 rnüMÓ koronára esett, a váltóeezkompt 3 mil­lió koronával 172 millió koronára emelkedett. Csehszlovák Ipari konszernek amerikai segít­séggé meg akarják vásárolni a magyar textilgyá- rakat? A budapesti Nemzeti Újság írja a kővet­kezőket: Csehszlovákia érdekelt köreiben nagy iz­galommal tárgyalják, hogy * csehszlovák textfi- jpannafc Magyarország felé irányuló exportja a múlt esztendőben közel busz százalékkal esett vissza. A magyar-csehszlovák kereskedelmi szerző­dés életbeléptetésének első következménye volt. hogy a textiláruk importja Csehszlovákiából 1927- hen 96 millió pengőre ugrott fel az előző évi 76 ■millió pengővel szemben. Es az eredmény igen ki­elégítette a csehszlovák textilipart, most tehát annál nagyobb a megdöbbenése, hogy a műit esz­tendőben viszont az 1927 évi 96 millió pengővel szemben már csak 80 millió pengő értékű textil­árut tudott Magyarországon elhelyezni. A pamut- szövetek importja 5.65 millió pengővel, a gyapju- azöveteké négymillió pengővel, a painutíonáá ée oémáé hárommillió pengővel, a gyapjuíonálé 2.86 millió pengővel és, a len- és keuderezöveté 0.71 millió pengővel esett vissza, tehát a textiliparnak minden agában erősen érezhető volt a magyar vá­sárlás megcsappanása. A hatalmas csehszlovák textilipari konszernek természetéé® nem tudnak belenyugodni abba, hogy a magyar fogyasztópiac ennyire kisiklik kezükből és keresik a módját an­nak, miképen szerezhetik vissza elvesztett pozí­ciójukat. Ezeknek a megbeszéléseknek során Kuff- ler Artúr, a legnagyobb csehszlovák textilipari konszern elnöke, alti a miulfc esztendőben mondott le az osztrák textilipari szövetség elnökségéről, hogy Csehszlovákiában vállaljon vezető pozíciót, azt az ötletet vetette fel, hogy a legjohb lenne a magyar textilipari vállalatokat megvásárolni. Az ő terve szerint az amerikai tőke segítségével nagy holding-társaságot kellene alapítani a magyar tex­tilipari vállalatok részvényednek megszerzésére, mert ezáltal olyan befolyást lőhetne gyakorolni az egész magyar textiliparra, amely megfelelne a csehszlovák textilipar érdekeinek. A csehszlovák érdekeltségek ez* a nagyszabású tervet elfogad­hatónak is találták és Kuffler Artúr, miután meg­bízottai utján egyes magyar vállalatoknál tapoga- tódzott a részvénytöbbség megszerzése után, kiuta­zott Amerikába, hogy ottani tőkecsoportokkal lép­jen érintkeBÓebe. Ezek ax amerikai tárgyalások, úgy látszik nem voltak eredménytelenek, mert Kuffler hazaérkezése után moet már fokozottabb ütemben folytatódtak ezek a tárgyalások több gyár részvénymajoritáBának megszerzésére. Idő­köziben üzembe helyezték a Kuffler-konszern győri nagy pamut-fonódáját is, amelynek szintén az a célja, hogy a magyar gyárakkal versenyezzen. A textiliparon kívül is az egész magyar gazdasági élet élénk érdeklődéssel figyeli, hogy mennyiben fog sikerülni a csehszlovák textiliparnak az ame­rikai tőke segítségé véli megvásárolni a megjár textilgyárakat. Csehszlovákia és Németország kereskedelempo­litikai tárgyalását Jelentettük, hogy Csehszlová­kia és Németország között előbb a belföldi mun­kapiac védelmével összefüggő kérdésekről indul­nak meg tárgyalások, azután pedig sor kerül a kereskedelempolitikai kérdések megvitatására. Az eddigi program szerint valószínűleg április végén tárgyalnak Berlinben a munkapiac védelméről, mag a kereskedelmi szerződés megkötése céljából csak júniusban ül össze a két állam delegációja. Ez utóbbi tárgyalások is Berlinben fognak folyni. A prágai mintavásár nyereménysorsjátéká- nak húzása. A prágai ni La tava sár nyeremény- sors játékának húzását technikai okokból szep­tember 16-ára halasztották eL A szállítói szokványok ügye. Az utóbbi idő­ben nézeteltérések támadtak abban a tekin­tetben, vájjon a szállítói szokványokat jelen­legi formájukban kötelező kereskedelmi szok­ványok-e, vagy pedig csak a szállítási üzlet feltételei. Illetékes helyiről ngy értesüli a MP, hogy a szállítói szokványokat hivatalosan a kereskedelmi minisztérium adta ki az igaz­ságügyi mi nisztóriummal egyetértésben és hogy az eddigi kereskedelmi törvény segéd­eszközéül szolgálnak, amennyiben ez nem tartalmaz elegendő rendelkezést a szállítói üzletre vonatkozólag. A szállítói szokványok ennek folytán bizonyos jogerővel bírnak. Az uj kereskedelmi törvény már behatóbban fog Foglalkozni a szállítói szokványokkal s ebbe a törvénybe felveszik a ma érvényes szállítói szokványok nagy részét is. (MP). A prágai mintavásár mérlege. A tizennyolcadik prágai mintavásár rendkívüli üzleti sikerrel zá rult. A kiállítók száma ezidén volt eddig a legna­gyobb. A kiállító cégek közül háromszáz az állan­dó mintaraktárakban Aliit ki. Mindegyik piac ked­vező eredményt ért el, csupán az üveg- és kera- mikai ipar, — amennyiben nem közhasználati cik kékről, építkezési és ablaküvegről volt szó — volt aránylag elhanyagolva. Nem kötöttek nagy üzleteket a játék á műszak mában sem. — A NTX. prágai minta vásárra, amelyet szeptember t. tői 8.-ig tartanak, a bejelentési zárlatot juHab elseje vei illetve 15.-vel állapították meg. A gömör-nógrádi gazdák és iparosok szövetke- | zetének közgyűlése. Rimaszombatból jelenük: A gömör-nógrádi gazdák és iparosok áruszövet­kezete március 21-én tartotta évi közgyűlését, amikor is az áruszövetkezet szanálási kérdése volt a napirenden Az igazolások során kitűnt, hogy az első terminusra jelzett gyűlés nem határozatké­pes. A második terminusra megnyitott gyűlésnek Fényes Sándor Törköly József dr.-t ajánlotta a gyűlés elnökéül, mint aki legjobban ismeri az áruszövetkezet ügyét és állapotát. Törköly József dr. rövid megnyitó után ismertette az áruszövet­kezet 1926, 27. és 28. évi üzleti eredményeit, mely eredmények fokozatos veszteséggel záród­tak; ismertette az Ustredné Druzstvóval és a Skladistné Druzstvóval a szanálás kérdésében folytatott tárgyalásokat, mely tárgyalások három éven keresztül húzódtak és eredménytelenségük folytán a szövetkezetei újabb erőveszteségek ér­ték. A szövetkezet utóbb tulajdonképpen a Centro- kooperativval folytatott tárgyalásokat. A Centro- kooperativ arra az esetre, ha az áruszövetkezet a Skladistné Druzstvóval fúziómnál, 280 ezer koronát ajánlott fel a szanálásra; azonban az Ustredné Druzstvo^ illetve a Centro-koöperativ későbben ettől a követeléstől elállott, mivel a Skladistné Druzstvónak semmiféle jövedelme nincsen, csupán adóssága. Ellenben a Cemtro-koo- perativ azt a követelést állította fel, hogy az áru- szövetkezet a 280 ezer koronából az összes na­gyobb hitelezőit elégítse ki oly formán, hogy a hi­telezők százalékos aránvban megkapják a reájuk eső összeget és minden további követelésről le­mondanak. A hitelezők ebbe a megoldásba bele is mentek, így a szanálási kérdés főbb pontjai el van intézve. A centro-kooperativ még kéri, hogy a régi részjegyeket őtven százalékos leírással bé­lyegezzék le és uj részjegyek kibocsátásával az alaptőkét emeljék fel 200 ezer koronára és hogy a részjegyek tulajdonosai, mint a.: az Ustredné Druzstvőnál is van. ötszörös felelősséggel legye­nek kötelezve. A közgyűlés az utolsó kikötést nem fogadta el. Elfogadta azonban az összes szanálási kikötéseket és kívánalmakat, ugyancsak a beter­jesztett 1926—27. és 28. évi zárszámadásokat. Ez­zel a szanálással talán meg lehet menteni az áru- szövetkezetet. A szlovenszkói országos vasúti tanács ülése. A szlovénézkói országos vasúti tanács Benes pozso­nyi állam vas úti igazgató elnökletével ülést tartott. Az ülésen rámutattok azon befolyásokra, amelye­ket a konjunktúra a vasútokra i* gyakorol. A ja­nuári áruforgalom igen eredménye® volt, míg a februári a nagy fagyok miatt gyönge. A fagyok az államvasutaknak óriási károkat okoztak. A Po­zsonyon ée Komáromom keresztül lebonyolított dunai forgalom lényegében nem változott. Az e*- idei dunai forgalomhoz nagy reményeket fűznek. A pozsonyi áfíamvasúti igazgatás az autóbnsxvo naJak kérdését állandóan felezmen tartja, több vo­nalat egyedül akar létesíteni, A vasúti vonalokon eszközLeudő rekonstrukciók a Léva-garamberzen- oei vonalon a gyorsvonata közlekedést akarják le betővé tenni. A szlovenszkói ipar memorandumot intéz a kor­mányhoz. A szlovenszkói ipar a legközelebbi idő­ben a kormánynak memorandumot terjeszt be, amely Szflovenszkó közgazdasági követeléseinek egész sorozatát fogja tartalmazni. Zadina képviselő a tengeri ipari feldolgo­zásának rendkviüli megadóztatásáról. Zadina lagrárpárti képviselő, aki törvényjavaslatot nyújtott be a tengeri ipari feldolgozásának rendkívüli megadóztatására, a DND előtt a következőképpen nyilatkozott: „A tengeri­vám kérdésének megoldásánál mindig igye­keztek a takarmány tengerire alacsonyabb vámtarifát megállapítani. Ennek következté­ben kormányrendelettel a tengeri 100 kilo- gramonkénti 18 koronás vámját előbb 6 ko­ronára, múlt év végéin pedig 0.50 koronára szállították le, ami tulajdonképpen a teljes váméit őrléssel egyenlő. Ezeket az előnyöket, amiket a takarmánytengerinek juttattak, a spekuláció oly módon akarja kihasználni, hogy a tengerit iparilag feldolgozza kemé­nyítővé. így idegen tőke megvásárolta a bé- laMzi gyárat, ahol a külföldről behozott ten­gerit keményítővé és sziruppá akarják fel­dolgozni. Ilyen módon a belföldi iparnak, amely burgonyából állít elő keményít őt, ve­szedelmes és csaknem megsemmisítő kon- kurrenciája támadt. Egyenesen az a veszély fenyeget, hogy ez a keményitőipar, amely mintegy 100 ipari vállalatot foglal magában, teljesen megsemmisül. Ennek következmé­nyeit a bnrgony a termesztők is megéreznék, mert a keményítőgyárak éppen a leggazda­gabb burgonyatermő vidékeken vannak. Ez okból a mezőgazdasági körök támogatják a kemémyitőipart, amely a tengeri védővámja helyett külön termelési adót követel a ten­geri ipari feldolgozására és pedig oly magas­ságban, hogy a termelési költségek felosztásá­nak különbözetét teljesen kiegyenlítsék. Ez a követelés teljesen jogos, mert belföldi nyers­anyagokat feldolgozó ipar védelméről van szó a külföldi konkurrenciával szemben. (DND). Csehszlovákia, gyaipoümportja Egyiptomból. Nemzetközi statisztika adatai szerint 1927— 28-ban összesen 28.000 bál gyapotot hoztak he Csehszlovákiába Egyiptomból. Az import 1920 óta, amikor 1000 báli tett ki, állandóan nö-j vékádéit. (DND). A Komáromi Első Hitelintézet 83-ik közgyűlése. Komáromi tudósítónk jelenti: Komárom legrégibb pénzintézete, a Komáromi Első Hitelintézet, 184 G évben alakult. A többi magyar pénzintézet az utóbbi évek válságos eseményeinek lett áldozata és helyeiket cseh és szlovák bankok foglalták ei. A Komáromi Első Hitelintézet, amióta a Pozsonyi Első Takarékbanknak affiliált intézete, közgazda- sági szerepét fokozottabban tölti be Komárom és vidéke körzetében. Múlt évi üzleti mérlege is az egyes üzletágak emelkedését tükrözi vissza. Be­tétállománya csaknem elérte a 10 milliót és a mull évben is közel 1.5 millió emelkedést mutat. Váltó­tárcája több, mint 2 millióval emelkedett, mig je!- zálogkövetelései félmilliónyi emelkedést mutatnak Az intézet üzletmenete élénk volt az elmúlt óv fo­lyamán. A mérleg szerint váltókövetelései 8,083.859 K, egyéb kihelyezései 6.603.242 K, készpénze 300.728 K, azonnal esedékes követelései 460.705 K. értékpapirblokkja 947.564 K-t tesznek ki. Az inté­zet tartozásai részvénytőkében 1,050.000 K, tarta­lékai 1,020.714 K, Betétállománya kitesz 9,790.115 K, folyószámla betétek 2,145.957 K. Az intézetnek likviditása tehát kétségtelen. Nyereség-veszteség számlája a múlt év végén 160.022 K nyereséget mutat, melyből a 200 K-ás névértékű részvények osztalékául 7.5 százalék, tehát 15 K jut, az általá­nos tartalékalap 50.000 K dotációban részesül, jó­tékony célokra pedig 5000 K jut. Az intézet érték papírállománya az év végén letétekben 5,988.463 K-t tett ki. A Komáromi Első Hitelintézet vasár­nap március 24-én tartotta 83. évi rendes közgyű­lését Hubert Henrik igazgatósági elnök vezetéke alatt, melyen a részvényesek tekintélyes számmal jelentek meg. A közgyűlés letárgyalta az 1928 évi mérleget, a nyereség és veszteség számlát és egy­hangúlag elfogadta az igazgatóságnak és felügye­lőbizottságnak jelentéseit és a tiszta nyereségnek felosztására nézve tett javaslatait. Majd a közgyű­lés a felmentést megadta az igazgatóság és a fel­ügyelőbizottság részére. Bálint István nyug. ár- ment esi tő társulati igazgató, a felügyelő bizottság elnöke indítványára ezért köszönetét mondott a közgyűlés az igazgatóságnak és a tisztikar­nak. Hodossy Károly főkönyvelőt, aki negyed század óta működik az intézetnéd, cégjegyzési joggal ruházta fék Az intézet igazgatóságának tag­jai: Ardó SándoT dr. (Pozsony), Baesák Gyula (Po­zsony), Balent Jenő dr. (Pozsony), Bartos Frigyes vezérigazgató, Huibert Henrik igazgatóisági elnök, Gsepy Dani alelnök, Basilides Barna dr., Czfke Dé­nes, Balog Dávid, Heuffel Róbert dr. (Pozsony), Ipovitz József, Kállay Endre dr., Kemény Gyula (Pozsony), Kováoh Tihamér, Nagy NándoT (Ne- mesócsa), Renner Miksa, Samarjay Emil dr. — Felügyelő bizottsága: Braun Andor, Gogaáa Fe­renc (Pozsony), ifj. Koczor Gyula, Bálint István elnök, Ivánfy Géza, Raab Mihály dr., Zsombor Kornél. A kormánybiztosi teendőkkel Koscsák Al­bán pénzügyi kirendeltségi főnököt bízta meg a pénzügyminisztérium. Az intézet tisztikara: Bartos Frigyes vezérigazgató, ifj. Nagy János igazgató (cégjegyző), Hodossy Károly főkönyvelő (cégjegy­ző), Leisz Nándor pénztáros, Arga-y Lajos köny­velő. Intézeti ügyész Csepy Dániel (alelnök). Ko­márom legrégibb magyar pénzintézete, mely köz gazdasági életének mindig vezető tényezője volt- ezen jellegét a változott viszonyok közt is meg­tartotta, melyet igazol évről-évre való fejlődése és régi jó hímévé. Szlovenszkói fizetésképtelenségek. A prágai hi­telezői védegylet közlése: Kraus Lipót .cukorka- kereskedŐ, Dunaszerdaihely, Klein Ignác ékszerész, Ungvár, Amerikai Bazár (Deutsc-h Henrich és G!a ser Jenő), Pozsony, Kuöhár Imre vendéglős, Tót- j megyei-, Mandl Mór csemegekereskedő, Kassa, • Brichta A. csokoládékereskedő, Pozsony, Svoboda Károly, bőröndős, Eperjes, Schuistek Ferdinánd képkereskedő, Eperjes. Javult a magyar kereskedelmi mérleg. A ma­gyar behozatal értéke februárban 73.2 millió pen­gő volt, a kivitel értéke pedig 54.4 millió pengő, úgyhogy a deficit mindössze 18 millió pengő, azaz a tavalyinak félszerese. Fajbikavásár Técsőn. A ruszin® zikói országos hi vatal földmivelósügyi osztálya az állattenyésztő szervezetekkel együttesen március 10.-én a téesőí vásártéren rendezi szemlével egybekötött Y. vásá­rát, barna faj-bikák beszerzésére. A szemlére, ame­lyen jutalom-dijakat fognak kiosztani, csak egy évnél idősebb, egészséges és jólfejlett tenyészbi­kák vezethetők elő. Szükséges, hogy ezen állato­kat bejelentsék a tócsői szolgahi-rói hivatal föld- mivélésüigyi osztályánál. A vásártérre körülbelül 100 darab 1—2 éves tenyészállatot vezetnek elő. A famegmunkáló ipar kedvező kilátásai. A fa- megmunkáló ipar szombaton tartotta évi közgyű­lését Prágában. A titkári jelentés szerint az ipar foglalkoztatottsága az elmúlt évben az élénk épit kezési tevékenység hatása alatt jó volt. A rentabi litás azonban a nyersanyagok, főképen a gömbfa és a metszettanyag jelentékeny áremelkedése foly­tán esett.. Panaszok hangzottak el az állami erdő- igazgatás ellen, amely gömbfát exportőröknek ad el anélkül, hogy a belföldi ipar számára elegendő nyersanyagot tartalékolna A hordógyárak is hiányt szenvednek hordófában. Az ipar továbbra is kö veteti a kiviteli korlátozásoknak a fentartáeát gömbfára és hordófára vonatkozólag. Kéri a kivi­teli tarifák leszállítását.. A feldolgozó ipar az 1929. kilátásokat kedvezőknek találja. Az iparnak a csehszlovákjai gyáriparos szövetség keretében fenn álló osztályát egyesületté alakítják át. amely to­vábbra is a gyáripari szövetségen belül fog mű­it JM A favámok nemzetközi leszállításáért. A nép­szövetség május 6.-i ülésén Procope finn külügy­miniszter indítványt fog tenni a favámok kollektív leszállítására. Az erre vonatkozó elaborátumot a népszövetség gazdasági bizottságának már beter­jesztették. Modern gabonaraktár Iglón. Az igáéi raktárszö­vetkezet uj modern gabonaraktárt épit. Az épít­kezési munkálatokat még ez évben kezűik meg. A prágai mintavásári palota mint állandó kivi­teli mintaraktár. A prágai mintavásár első palotá­ja a vásár lezárása után is egész éven át nyitva marad s a csehszlovákiai ipar egyetlen export- mintaraktárát jelenti. Azon cégek kiállítása, ame­lyek ezt akarni fogják, állandóan a palotában ma­rad. Azonkívül minden hónapban régis-égi, sző- nyeg-, csipke-, s egyéb áru aukcióját tartják meg. Petroleumvilágtröszt készül. Henri Deterding, a Royal Dutöh elnökigazgatója Newyorkba utazott, ahol április elején döntő jelentőségű konferencia kezdődik, amelyen Amerika valamennyi petróleum- mágnása részt vesz. A konferencia célja a világ petrole-umtermelésének egysége sitéee és a világ­piaci áralakulás szabályozása lesz. A Daily Mail szerint a newyorki konferencia petróleum világ- tröszt megteremtésére fog vezetni. Ez a terv a február 28-iki egyezmény megkötése után került felszínre, amely az orosz petroleumérdekeltségekct is bekapcsolta a világforgalomba. Hollandia is felemelte a bankkamatlábat. A né metalf-öldi bank a váltóicszámiiolási kamatlábat 4 és fél-százalékról 5 és fél százai ókra emelte fö'l. Nehézségek a német gyufaiparban. A németor­szági gyufaipar a Deutsche Zündholzverkaufs A G.-ban tömörült kartellbe. A kartellben a svéd gyufatröszt csak 50 százalékig részesedik, de dön­tő befolyással bír. A társaság három év óta de­ficitet mutat ki, amely ezidén 100.000 márkát tesz ki. A veszteségeket főkép az okozza, hogy min­den évben feltűnik egy-egy outsider, kartelen kí­vül' álló vállalat, amelyet azután a kartell túlzott áron megvesz, attól eltekintve, hogy az árakért folytatott még oly rövid küzdelem is érzékeny vesztességet jelent a kartellre nézve. Azonkívül az orosz konfcurrenci-a is érezhető, mert Oroszor­szág arra törekszik, hogy Németországba irányuló gyufakivitelét fokozza. Konkurrenciáját főkép a« teszi lehetővé, hogy a fogyasztók különösen az utóbbi időben panaszkodnak a német gyufák ro&w minősége miatt. A lengyel cukorkampány becslése. Az eridei lengyel cukorkampány eredményének végleges becs lése szerint összesen 714.400 tonna finomitványt, (azaz 100.000 tonnával többet mint tavaly) és 792.000 tonna nyerse ok rőt, (azaz 200.000 tonnával többet mint tavaly) állítottak elő Lengyelország­ban. A fa tőzsdék közös tanácskozását A brtoni ter­ménytőzsde javaslatára és a kamarai központ be­leegyezésével ezidén a fatőzsdék közös tárgyalás­ra ültek össze, amelyre a fakitermelők és kereske­dők szervezeteit is meghívják. A tanácskozáson ál­lást fognak foglalni a rövidesen hatályát vesztő forgalmi adótörvény novellálásához. Azonkívül meg akarják vitatni a fakereskedők és az állami erdőkitermelés viszonyának a kérdését. ÉRTÉKTŐZSDE Többnyire szilárdult a prágai értéktőzsde Prága, március 26. A mai tőzsde általában érdektelen lefolyású volt, csak egyes speciá­lis értékek alakulása élénkítette a hangula­tot. így a Cseh-Morva uj emelkedésének na­gyobb j elentőséget túl aj doni to-tt ak, más ér­tékek, így Solo, Sellier és Prágai Vas iránt is nagyobb érdeklődés nyilvánult meg, úgyhogy élénk forgalom mellett nagyobb árfolyamnye­reségre tettek szert. Kwliiszban Poldit favo­rizáltak, miivel az utóbbi napokban a válla­latnak egy tervezett nagy pénzügyi tranzak­ciójáról terjedtek el hírek. A társaság azon­ban ezeket a híreket dementálija. Skoda, amely gyengébben nyitott, szintén szilárdult. Figyelmet szenteltek a Zsivno esésének is, miivel állítólag magát a bankot is leadóként figyelték meg. 01 yan hír terjedt el, hogy az uj részvények kibocsátási árfolyama kedvezőtle­nebb lesz, mint várható volt. A többi bank- értékek, valamint a beruházási értékek vál­tozatlanul jegyeztek. Az ipari részvények piacán szilárdult: Cseh-Morva 180, Sol-o 35, Königshofi és Északi Vasút 30, Sellier 25, Zettliizi, Berg és Uütten és Cseh Kereskedelmi 15- Poldi 12, Prágai Vas és Hellmann 10, Skoda és Pozsonyi Ká­bel 5, Apotlo 3, Brünni Gépek 2 koronával. — Gyengült: Schoetter 30, Tejipari 29, Orion 13, Prágai Téglagyár 10, Koliui Kávé 9, Dux-Bo- denbadbii, Ringhoffer és Olleschaui 5, Nyu- gatoseih Szén és Rothau-Neudek 4, Inwald 2 koronával. — A bankpiacon Zsivno 6, Cseh | Union 1 koronával esett, a többi érték válto­zatlan maradt. — A beruházási piacon a harf- seregszállitási 30 koronával esett, népszövet­ségi és konszolidációs 5 fillérrel emelkedett. (t

Next

/
Oldalképek
Tartalom