Prágai Magyar Hirlap, 1929. február (8. évfolyam, 27-50 / 1950-1973. szám)

1929-02-01 / 27. (1950.) szám

IfrW február i, péaiék. ‘WUÖM-MA.GfcARHIRMI* 11 . KöZfíAT/Da^ÁfiT1 Ruszinszkó villamosítása Nagyszőlős képviselőtestülete előtt Nevetséges áron akarja a Kolben-vállalat a vlllanytelepeket megvenni — Jogügyi bizottság dönt a Kőiben ajánlata felett Beregszász, január 31. (Saját tudósítónk­tól.) A P. M. H. részletesen beszámolt Ru- saiusakó -villamosításának terveiről, amelyet a Szlovák Általános Hitelbank jogutódja, a C esko - M óra vska Kolben-Danek akar ke­resztülvinni. A Kolben-vállalat, mint jelen­tettük, a 70 millió koronára rugó elektrifi- kációs munkálatok elvégzésére Ruszinszkó városait is meg akarja nyerni és ©célból az ’ Ungvári / amos sági részvénytársaságot közhasznú vállalattá akarja átalakítani. 'A közhasznú vállalat megalakulását egy Ung- várom egybehívott ankéten, amelyen a váro­sok képviseltették magukat, már ki is mon­dották, perfektuálni azonban a villamosítási ügyel nem lehetett, mert a Kolben-vállalat nevet- v séges éri ajánlott fel a villrmyl el epekért. A városok képviselői arra az álláspontra he­lyezkedtek, hogy a ■ villanytelepek felértéke­lése céljából Parizek prágai mérnököt ho­zatják le és szakvéleménye alapján döntenek a Kolben-váHalai ajánlata felett. A városok február végé’g kötelesek a közhasznú vállalatba való belépésüket be­jelenteni, Ruszinszkó városainak képviselő­testületei ezárt már most tárgyalják a szer- föleit fontos villanykérdést. Az első képviselőtestületi ülés ez ügyben Munkácson volt, amelyről részletes, tudósí­tást közöltünk. Ugyancsak, most. tárgyalta a villan yügyet ■'NagyszőUös képviselőtestülete jjs: Kristófóry főjegyző ismertette a képvi­selőtestülettel Ruszinszkó villamosításának tervezetét és a Kolben-oégnek a közhasznú ■ vállalat megalakitására vonatkozó ajánlatát- A Kolben-vállalat £00.000 koronát, ajánlott fel NagyszőUös villany telepéért, amelynek értéke meghaladja a kétmillió koronát. Nagyszőlős község azonban még a 900.000 korónát sefti kapná meg, mert 400.000 koró­návalJtöléles' a hozzájárulni és 40.000 koronát beiratkozási díj fejében adni. így tehát Nagyszüllőé a Kolben-vállalat ajánlata értelmében csak 460.000 korona értékű részvényt kapna vil- lanytelepáért. Guttman Emánuel indítványozta, hogy a képviselőtestület válasszon egy jogügyi bi­zottságot és ez a bizottság a Villamossági részvénytársasággal kötött szerződést tanul­mányozza át, hogy vájjon nem szegték-e meg a szerződést, amely által esetleg' a szerző­dést meg lehetne- semmisíteni. A képviselő­testület megválasztotta a jogügyi bizottságot, amelynek tagjai a következők lettek: Simén- faivy Árpád dr. Török Miklós dr., Kroó Sán­dor dr., Neufeld Sándor, Szaniszló Sándor, Richter József és Guttmann Mór. Weisz Éliás első helyettesbiró indifwányozta, hogy a képviselőtestület küldjön ki két ta­got, akik Ruszinszkó többi városaival a viil- lanyügyben érintkeznének, meri NagyszőUös a villanyügyben ugyanazt az álláspontot foglalhatja csak el, mint ame- • lyet a többi városok. . Weisz ÉíL'ás indötyányát egyhangúlag elfo­gadták és öt és Krédó fór y főjegyzőt küldték ki Rusz'nszikó tcibbi városaival történő tár­gyalások eszközlésére. Ruszinszkó lakosságának egyöntetű véle- niénye, hogy a városok a nevetséges ajánla­tot nem fogadhatják el. Nagy visszatetszést szült az a tény, hogy a Kolben-vállalat csak­nem ingyen akar Ruszinszkó elek.trifikéüiójá- nak részvénytöbbségéhez hozzájutni,. A 70 millió koronára tervezett villamosítási mun­kálatokhoz az állam ugyanis 35 millió koro­nával járul hozzá, a Kolben-vállalat szállít­ja a szükséges gépeket és felszereléseket és így megkeresi azt az összeget, amelyet be kell a munkálatokba fektetni. Ez azonban nem igen fog sikerülni, mert Ruszinszkó városai pmt %já.k .ejctge^pi, hogy egy ide­gen vállalat, semmi befektetés^ nélkül. Ru- szinszkó elektrifikáoiójánaik részvényt öibb­ségéhez hozzájusson. ; " A zöld hét Németországban A német mezőgazdaság szervezkedése — Agrárkiállitis Berlinben Fokozni akarják a mezőgazdasági termelést Berlin, január 31. Németországban elmúlt a fehér hét és most megkezdődött a zöld hét. Hogy mi a fehér hét Németországban, azt mindenki tudja. A német kereskedelemnek nagy kiárusítása: ilyenkor hozzák forgalom­ba olcsóbb áron a karácsonyról megmaradt árut. A zöld hót viszont a mezőgazdaság erőki­mutatása s egyúttal seregszemléje is. A német mezőgazdaság mindinkább törekszik arra, hogy Németországot necsak nagyipari, hanem egyúttal vezető agrárállammá is tegye. Az utolsó esztendőkben hatalmas erőfeszítést fejtett ki a német mezőgazdaság. Általános az a hit, hogy a császárság alatt a birodalom­ban igen nagy szerepe volt a porosz nagy­birtoknak az állam ügyeinek irányításában. Aki azt hinné, hogy ez a helyzet a mezőgaz­daság kárára változott meg, nagyon is téved. A német agráriusok az utolsó esztendőkben hatalmasan szervezkedtek és befolyásukat a legteljesebb mértékben érvényesítik is. A német kereskedelmi szerződések a leg­messzebbmenő módon igyekeznek megvé­deni az agrár érdekeket s ez az egyik oka annak, hogy a lengyel ke­reskedelmi szerződést, amelyet politikai okokból szeretnének megkötni, nem tudják nyélbe ütni. A lengyel agrárérdekeltségek és a porosz mezőgazdasági törekvések élesen szemben állanak egymással. Nagy Frigyes egyik legnagyobb érdemének tekintik, ho^y a hétéves háború után legna­gyobb gondját a német mezőgazdasági fejlő­désre fordította. A német történelem nagy- jelentőségűnek mondja, hogy 250 000 hektárt tettek termelővé Nagy Fri­gyes uralkodása alatt. A mostani kormányzat büszkén hivatkozik, hogy az utolsó évtizedben ötmillió hektár földte­rületet tettek termővé. Nagy Frigyes jelszavát, hogy Berlint Német­országból akarja táplálni, a mai kormány­zat mindinkább meg is valósítja. A kiállítást Sebjele volt közélelmezési mi­niszter, a német agráriusok egyik vezére nyi­totta meg. A kiállítás maga igazán nagy­arányú. A német mezőgazdasági gépiparnak olyan felvonulása ez a kiállítás, amely párat­flan fejlődését mutatja az agrár technológiá­nak. Mezőgazdasági gépekben, továbbá a mező- gazdaságra fontos uj vegyitalálmányokban olyan gazdag ez a kiállítás, hogy még a leg- gyakoroltabb agráriusok is a legnagyobb meglepetésekkel nézik az uj alkotásokat. A jelszó:iTöbbtermelés minden eszközzel! A németek meg akarják mutatni, hogy nemcsak vezető ipari állam Németország, hanem me­zőgazdasági termelés tekintetében is rövide­sen felül fórja múlni a világ bármely álla­mát. A kiállítás statisztikai táblázatai egysze­rűen meglepőek. Olyan termelési eredmé­nyeket mutatnak fel, amilyenekre legfeljebb eddig csak Dániában volt példa. A német, mezőgazdaság hatalmas arányú szervezkedésének bizonyitéka az a statiszti­ka is, amely Berlin élelmiszerellátásának ada­tait sorolja fel. Kiderül ebből, hogy Németor­szág mindinkább fedezni kezdi az óriási vi­lágváros élelmiszerszükségletét is. Egyes ada­tokat természetesen ellepleznek. így például nem mutatják ki, hogy az élelmicikkek be­hozatala is egészen ellentétes módon törté­nik. mint békében. Németország ma lehetőleg az amerikai pia­con fedezi szükségleteit, sokkal inkább, mint más európai államokból, ami nyilván a német hitelpolitikának akarata. A kiállítás alkalmából fölötte érdekes az is, hogy nagy akció indult arra vonatkozóan, hogy Németországban megtelepitsenek olyan termékeket, amelyek eddig ott nem teremtek, így a kiállítás tanúságai szerint kísérleteket folytattak a szója termelésére és sikerült is eredményeket elérniük. Bizonyos, hogy a Zöld Hét sok tanulságot nyújt nemcsak Németország, de egész Euró­pa számára is. A Csehszlovák Textüintózeí megalakult. A Csehszlovák Textilintézet a napokban alakult meg a textilipar, a kereskedőtársadalom, az alkalmazottak és a munkásság, valamint a hatóságok és minisztériumok képviselőinek jelenlétében. Ezzel teljesült a textilipar azon régi kívánsága, hogy a többi állaim mintájára a textilipar 'tudományosan megokolt és kidol­gozott adatokra tárnasZkodíhasséík s így fejlő­déséi elősegíthesse. Az ^fa felemeli alaptőkéjét? Krausz Simcxn és Són,neufeld vezérigazgató egy párisi pénz- csoporttal tárgyalásokat folytatnak az Ofa alaptőkéjenek felemeléséről. Amennyiben á párisi csoport részesedést vállal a vállalatinál, az Ofa papírjait a párisi tőzsdén is bevezetik. Kereskedelmi szerződések ratifikálása. A csehszlovák kormány a kővetkező kereskede­lempolitikai egyezményeket nyújtotta be a parlamentnek ratifikálás céljából: az 1928 november 19-iki kiegészítő jegyzőkönyvet az Olaszországgal köbölt pótégyezmányhez, az 1928 december 13-án Spanyolországgal kötött pótegyezmérayt s a F ranoiaországgaá 1928 jú­lius 2-án kötött kereskedelmi szerződést. BuzavaJorizácáó Argentínában? A berlini terménytőzsdén olyan hírek terjedtek el, hogy Argentína olyan intézményt akar létesíteni, amely arra lenne hivatott, hogy a brazíliai kávé-elosztó intézet mintájára a búzaárakat támogassa. Az elterjedt hírek szerint a búza kivitelét úgy akarják szabályozni, hogy he­tenként ne legyen szabad bizonyos mennyi­séget túllépni. Kérdés azonban, hogy Argen­tínának módjában áll-e majd erre a célra az ehhez szükséges hatalmas pénzt áldozni. Az a kérdés is nyílt marad, hogy a többi búza­termelő ország milyen álláspontot fog a terv­hez elfoglalni. Megtiltották a budapesti tőzsdénkivüli ha­táridőüzletet'. A magyar agrárkörök nyomása alatt a budapesti tőzsdetanács meglíitotta az elő- és utó tőzsdei gabonáim táridőü ztetek kö­tését. Egy osztrák emisszió kudarca a londoni piacon. A Daily News szerint az osztrák vo~ rarlbergi villamosvasutak 2 millió fontnyi londoni kötvénykibocsátása a legnagyobb kudarccal járt. A kötvények 88 százaléka a kibocsátók kezén maradt és az üzletkötések 3 százalékos diszázsióval kezdődtek. A lap szerint a pénzpiac azt hiszi, hogy Ausz'.ria gazdasági és politikai jövőjének bizonytalan­sága következtében semmiféle kölcLönkibo- csátás sem járhat sikerrel, ha legalább is 7 százalék kamatot nem hoz. Azonkívül a szó­ban forgó kibocsátásnál nem vették tekintet­be, hogy Londonban most nagyon kedvezőtlen a hangulat a külföldi kölcsönökkel, szemben. Gazdasági tárgyalások Magyarország és Ro­mánia között. Álvíaniu-kormány felvette prog­ramjába a Magyarországgal szemben függő­ben maradt gazdasági és pénzügyi kérdések rendezését. Bizottságot nevezett ki, amely a közeli napokban Budapestre érkezik, hogy megkezdje a tárgyalásokat az illetékes ma­gyar körökkel, A rendezésre szoruló kérdé­sek közt szerepel a határszéli vármegyék, vá­rosok és községek vagyonának ügye, a köl­csönös követelések végleges rendezése, a postatakarképénztári könyvek és a magán-, valamint a közalapítványok sorsának kérdé­se. Tárgyalni fog a bizoltság a hadikölcsön- lombard ügyéről is. A tárgyalások előrelátha­tólag hosszabb időt fognak igénybevenni. A csehszlovákiai takarékpénztárak statisz­tikája. A csehszlovákiai takarékpénztárak 1927. évéről közöl adatokat az állami statiszti­kai hivatal „Közlöny4--*. Az adatok 372 inté­zetre vonatkoznak (ezek közül ‘2 nem tarto­zott a regulativ alá.) Az 1926. évvel szemben 1927.-ben a takarékpénztárak száma a sta­tisztikai feldolgozásban hárommal csökkent, amelyek más intézetekkel egyesültek. A re­gulativ alá tartozó 372 takarékpénztár közül 194 cseh volt, 8 szlovák, 164 német és 4 ve­gyes. Ezek 1927. decembei 3Lén összesen 13.419.812 ezer korona könyvbetétet és 1.135 452 ezer korona folyószámlabetétet tüntettek fel. A tartalékalapok (a nyugdijakkal együtt) 1927 végén 630 492 ezer koronát mutattak ki. Kölcsönt nyújtottak 7.938.638 ezer korona ér­tékben (ebből jelzálogkölcsön 4 028 033 és kommunális kölcsön 2.462.119 ezer korona.) A tiszta nyereség 156 547 ezer korona volt, a veszteség 26 812 ezer korona. A regulativ alá nem tartozó két takarékpénztár összesen 819.416 ezer koronát igazgatott könyvbetéte­ken, 122 724 ezer koronát folyószámiabeté’.en és 10.217 ezer korona tiszta nyereséget és 1.439 ezer korona veszteséget mutatott ki. A takarékpénztárak tulajdonában 1927-ben volt értékpapírok mérletertéke 4 252.643 ezer ko­rona volt, ebből 3 521.696 ezer korona a cseh­szlovák köztársaság államkölcsöneire, 534.269 ezer korona pedig a volt monarchiában kia­dott értékpapírokra s 13.188 ezer korona kül­földi értékpapírokra jutott. Tojástőz^de Budapesten. A legközelebbi időben Budapesten ismét megújítják a tojást tőzsdét. Ezt a tőzsdét 1912-ben alapították, a világháború kitörése után azonban beszüntet­te működését. A tojástőzsdét az árutőzsdéhez kapcsolják s mintegy 50 tagja lesz. A legki­sebb jegyzés egy láda lesz vagyis 1440 darab. A tőzsde hetenkint kétszer fog hivatalosan működni s hatóridőüzlete is lesz. Újból meghiúsultak a magyar-német keres­kedelmi tárgyalások. A népszövetség gazdasá­gi bizottságának most lefolyt vámpolitikái konferenciáján a magyar és német kormá­nyok delegátusai találkoztak és igyekeztek áthidalni azokat az ellentéteket, amelyek mindezideig meghiúsították a német-magyar kereskedelmi szerződés létrejöttét. A múlt év őszén folyt tárgyalások eredménytelenül végződtek, mert a németek — csakúgy mint Csehszlovákia esetében — nem akartak állat­egészségügyi egyezményt kölni. Most a genfi tárgyalások es eredményteleneknek bizonyul­tak s íny teljesen bizonytalan, hogy mikor köthet Magyarország kereskedelmi szerződést Németországgal. Csehszlovákia kereskedelempolitikai prob­lémái. A kereskedelempolitikai kérdések kö­zül az érdeklődés előterében a Németország­gal és Jugoszláviával folytatandó kereskedel­mi tárgyalások állanak. Ma még nem lehet megmondani, hogy mikor veszik fel ismét a két állammal a tárgyalásokat. Ami Németor­szágot illeti, még megközelítő időpontot sem lehet megjelölni. Németországot jelenleg amúgy is eléggé foglalkoztatják más oldalon folyó tárgyalásai, különösen Lengyelország­gá}. A csehszlovák tárgyalások fölvételére nem siet, mert véleménye szerint a jelenlegi szerződés, amely a legtöbb kedvezmény elvén nyugszik, kielégíti. Csehszlovákia viszont bár­mely pillanatban hajlandó a tárgyalásokat Németországgal megindítani. Nagy nehézsége­ket okoznak e tekintetben a mezőgazdasági köve elések, amelyeket Németország nem tud teljesíteni, mert. arra hivatkozik, hogy mező- gazdasága válságban van. Csehszlovákia bizo­nyos kompenzációk ellenében még koncesz- sziókra is hajlandó. Németország azonkívül azzal is megnehezíti a tárgyalásokat, hogy nem akar veterináris egyezményt kötni. — Ugyancsak nem tudni, még megközelí­tően sem, hogy mikor indulnak meg ismét a jugoszláv-csehszlovák tárgyalások. A két ál­lamot gazdaságilag, amint már a cseh sajtó is nyíltan írja, még a gazdasági kisantant megalakulása sem tudja közelebb hozni. A jelenleei viszonyok között kisebb tarifáiig szerződést lehetne csak kötni Jugoszláviával, de Jugoszláviának ennél ugyanolyan módon kellene eljárnia, mint telte azt a Németor­szággal lefolytatott tárgyalásainál. Korlátozzák a seríésbchozatalt? A gazdasá­gi miniszterek tegnap közös ülést tartottak, amelyen több fontos kérdést kellett volna letárgyalni. Az ülésről csak szárványos hírek kerültek ki. így a Národni Listy azt írja, hogy a konferencián több vámkérdésröl, különö­sen a tengeri vámjának az eltörléséről, a ser- tésbehozatalról s több olyan kérdésről kel­lett volna tárgyalni, amelyek szorosan össze­függnek a gazdasági kisantant megalakulásá­val. Mivel azonban — a N. L. szerint — több miniszter jelenleg betegeskedik, a konferen­cia nem hózott határozatokat, A N. L híradá­sával szemben a Ceské Slovo azt írja, hogy a gazdasági miniszterek konferenciája szin­te kizárólag a lengyel serlésbebozatali kon­tingens megállapításáról tárgyalt. A C. S. arra következtet ebből, hogy a sertésbehozatal korlátozására mégis sor kerül. Dánia is felemeli cukorvámját? Különböző dán lapok az elmúlt napokban élénken fog­lalkoztak a dán cukorr ápatermesztők válsá­gos helyzetével, amelyet a cukor világpiaci árainak a süllyedése idézett elő. Hír szerint a dán politikai pártok azzal a tervvel foglal­koznak, hogy úgynevezett válság-vámot ve­zetnek be a cukorra. Eszerint a oukorrépater- mesztők a cukorvámotk 5 dán koronával való emelését kérik 100 kilogrammonként. A morvaországi és sziléziai német mezőgaz­dák gazdasági követelései. A morvaországi és sziléziai német mezőgazdák szervezetei a na­pokban nagygyűlést tartottak Brfűmben. Az elfogadott határozati javaslatban többek kö­zött kérik a mezőgazdasági vámok emelését, az autonóm mezőgazdasági vámoknak mint minimális vámoknak a törvényesitését, a ta­karmány kivi teli tilalom megmaradását, az ál­lattenyésztés vámvédelmének emelését, a len­gyel sertésbehozatal korlátozását, a l-em vám­jának a bevezetését, végül pedig tiltakoznak az ellen, hogy a hatóságok beavatkozzanak * tej árainak alakulásába. A Venkov ehhez hoz­zá űzi, hogy a csehszlovákiai német mezőgaz­dák követelései az egész köztársaság mező­gazdáinak a követeléseit teljesen fedik. A kereskedők és az ipar a takarniányldvi- tel mielőbbi szabad kiviteléért. A kereskedő­társadalom és az ipar képviselői energikus akcióba fogtak a takarmánykivitel részleges szabaddá félééért. Akicójukat azzal indokol­ják, hogy a legtöbb esetben olyan takarmány­ról van szó, amelyet Csehszlovákiában nem •fogyasztanak el. Azt is állítják, hogy az álVum a takanmánvkiv.itel korlátozása révén több­milliós' kárt szenved. .ÉllTÉSCTÖISBi Szilárd a prágai értéktőzsde. Prága, január 31. Többnapos szünet után a Skoda-részvéuyek ismét az érdeklődés előterébe léptek s nagyarányú vásárlási meg­bízások következtében ugrásszerűen emel­kedtek. Mivel még mindig nem tudni, hogy mi rejlik ezen a részvény rohamos emelke­dése mögött, különböző híreknek adnav ’-i- telt, igy annak is, hogy a vállalat te t alaptőkééin elése nagyobb arányú lesz. uj Skoda-hossz befolyásolta az egész piacot, mivel februárra a pénzhelyzet újabb javu­lását várják. Az édeldődés főképpen a spe­ciális papírokra irányult, igy a Cseh-Morva, Prágai Vas, Rézinüvek, Pozsonyi Kábel stb. erősebben emelkedett. Apollo ismét javult 45 koronával. A bankpiac szilárd volt. A be­ruházási piac javult. Az ipari részvények piacén emelkedett: Cseh-Morva 1402 Prágai Vas 35, Pozsonyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom