Prágai Magyar Hirlap, 1929. február (8. évfolyam, 27-50 / 1950-1973. szám)

1929-02-02 / 28. (1951.) szám

1920 február 2, szombat TSI^GAT-MAtííAhHlR1)A> 9 MILYEN IDŐ VÁRHATÓ Au erős fagyterület a köztársaságra is kiterjedt, ahol a hőmérséklet —26 fokig szállt alá. Az egész országban derült, rendkivül hideg időjárás ural­kodik. — Időprognózis: Reggel ködös, nappal de­rült, hideg, éjjeli faggyal, keleti széllel. — Halálozás. Barcsy Lajos dr., nyugalma­zott főbányahivatali főorvos, az eperjesi re­formátus egyház tanácsosa, január 28.-án Eperjesen elhunyt. A megboldogult régi ér­dél"! nemesi családból sr7'*vir,7oU. t?í~ tál éve- i iben ezredorvos volt a közös hadsereg egv huszárezredében, később a sóvári főbányahi- vatal főorvosa lett. Néhány évvel ezelőtt nyu- j galomba vonult és Eperjesen telepedett le. ! A minden szépért és nemesért lelkesedő ki­váló férfiú általános megbecsülést, szeretetet és tiszteletet vivőit ki magának az eperjesi magyar társadalomban, amelynek egyik erős oszlopa szállt sírba személyében. Temetése január 30.-án ment végbe Eperjesen általános részvét mellett. Gönczy Gábor kassai, Meskó Dezső nagyid' református lelkészek és Fáb- ry Viktor ep\ . jesi evangélikus lelkész mond­tak megható beszédeket és imákat az elhunyt , felett. ~- Vasárnap temetik az öngvilkos pozso­nyi diákot. Pozsonyi szerkeszt ős égünk teilefo- nálja: Az öngyilkos Német István kerekedal- rni akadémia.! haűilisr«itót, aki tegnap diáktár­sai és az osztályfőnök jeleni étében revolver­rel főbelőtte magát, vasárnap délelőtt tíz óra­kor temetik a neológ izraelita vallás szertar­tásai szerint, a boncolás mellőzés ével, miután a család .kieszközölte, hogy az ügyészség el­állt a boncottástófl. A temetésen az eilhuird diáktársad mind ki fognak vonulni és egy diák valószínűleg beszédet is fog tartaná. Né­met István a német nyelvből és a szépírásból bukott meg, nem pedig, amint jelentettük, a szlovákból, miután a fiú, aki besztercebányai születésű, igen jól beszélt szlovákul. Az ön- gvilkos diák egyes dolgokban kivételes tehet­séget árult el, i— például nagybátyának rá­dióját tavaly csak egyszer látta és utána oda­haza tökéletesen hasonló rádiót készített ma­gának. Kürschaik igazgató, a kereskedelmi akadémia igazgatója, ma komdoteált a gyász- baborult családnak. Német édesapja kereeke- delmi utazó, az AlaguLsoron lakik, rendes viszonyok között él, hét gyermeke van és mind a hét gyermekét taníttatta. Általános a részvét a tragikus véget ént diák szülei iránt. — Nagy apparátussal folyik a nyomozás Bodnár György kémkedési ügyében. Kas­sai szerkesztőségünk telefonálja: Bodnár György, a gálszécsi járás főnökének kémke­dési ügyében még folyik a vizsgálat. Weiser Miksa hivatásos kém, azsanprvokabor felje­lentése alapján folytatják ellene az elijárást. A kassai törvényszék vizsgálóbírója holnap kiszáll Gálszéosre, ahol annak a tizenkét községnek biráját fogja kihallgatni, amely községeket Bodnár a feljelentés szerint a Rothermere-akció során a köztársaság terü­letétől el akarta szakítani. A fantasztikusnak látszó feljelentés következtében nagy appa­rátussal folytatják a vizsgálatot. Amennyiben a feljelentés adatai valónak bizonyulnak, úgy tiz-t'izenk étévi fegyházbüntetés várna a rendtöirvény alapján Bodnár Györgyire. xx Bécsi világfásülésen két aranyéremmel kitüntetett speciális tartósondoláíó és hajfestő fodrászszalon. Deutsch József. Bratislava, Kecske-ucca 7. Telefon 26—62. — Vitaest a prágai Szent György Körben. A prágai Szent György Kör, a Prágában ta­nuló magyar főiskolás cserkészek egyesülete, föladatául tűzte ki a magyar diákságban a szociális kérdéseik iránti érdeklődés íöléb- resztését. Ez a gondolat vezette a Szent György Kör vezetőségét, midőn a MAKK-al karöltve megrendezte e tanév első szabad­egyetemi előadását, amelyen Pfeiffer Miklós dr. kassai székesegyházi kanonok adott elő a modern szociális problémákról. Az előadó­estét a smlchovi Róza-oitthónban tartották meg. Rády Elemér, a kör titkára, üdvözölte a vita vezető Pfeiffer kanonokot, Koppé Gyöngyné úrnőt és Grosschmid Géza szená­tort, akik szintén megjelentek az összejöve­telen. Pfeiffer kanonok kifejtette, hogy a mai magyar fiatalságnak élénk kapcsolatot kell keresnie az összes társadalmi osztályokhoz. Meg keiül ismernie a magyar földművest, de nem szabad elhanyagolnia a gyári munkás, az iparos, a kereskedő megismerését sem, mert csak az összes magyar társadalmi osz­tály ismerete teszi atka! mássá arra, hozy sö­reibe! a magyar társadalomnak hivatott ve­zetői kerüljenek ki. A vita értékét igen emel­ték Grosschmid szenátor hozzászólásai. — A szűk ablak megfogta, a törvényszék egyévi börtönre Ítélte. Debrecenből jelentik: A debreceni törvényszék most Ítélkezett Ba­log Pál berettyóújfalui földműves fölött, aki betört egyik gazda magtárába, ahova a sztik, kerek ablaknyiláson át akart behatolni. Ba­log megszorult az ablakban, ucrvhogv végül is a mag’ár gazdája szabadította ki kellemetlen helyzetéből. A debreceni törvénvszék a pórul­járt betörőt egyévi börtönre Ítélte. „Három sir feleli szövik egy fantasztikus zempléni rémdráma hiinperének Kaptuk a következő levelet: „A Prágai Magyar Hírlap tekintetes Szer­kesztőségének, Prága. A Prágai Magyar Hír­lap Vili. évfolyam 23. számában „Három sir felett szövik egy fantasztikus zempléni rém- dráma bünpeméinek szálai 1“ cimü cikk írója, Barna Andor dr. személyemmel kapcsolatban rosszhiszeműen valótlan tényeket állított. Ezért felkérem önöket, hogy nyilatkozatom kézhezvétele után a Lapnak legközelebb meg­jelenő számában következő soraimat közölni szíveskedj emek. Valótlan a cikk azon állítása, hogy Jankov- szki Máriának részemre 10.000 koronát kel­lett fizetnie. Ellenben való, hogy 4300 koro­nát kellett fizetnie. Valótlan, hogy űrinek őrmesternek is a fa­luban feltűnt a szokatlanul magas ügyvédi tisztel etdij. Ellenben való, hogy a kifizetett összeg senkinek fel nem tűnt és az a vád sú­lyosságával és a bűncselekmény bonyolultsá­gával arányban volt. Valótlan, hogy a vizsgálóbírónak kihallga­tásom folyamán azt mondottam, hogy azért kaptam a váltót, hogy akadályozzam meg a már elrendelt boncolást. Ellenben való, hogy a váltót a bűnügyi költségek fedezetéül kap­tam és ezt vallottam is. Valótlan, hogy a vádlottaknak a mérgezési ügyben fingéi dr. volt az ügyvédjük, valamint valótlan, hogy nekem nem volt meghatalma­zásom. Ellenben való, hegy a meghatalmazás a mai nap is birtokomban van és az iratokhoz csatolva azért nem lett, mert a vegyvizsgálat stádiumában védencem sem idézést, sem más­nemű végzést a bíróságból nem kapott, mely- lyel kapcsolatban a meghatalmazás bemuta­tandó lett volna. Minthogy ezek szerint a cikknek, szemé­lyemmel kapcsolatos minden egyes kitétele valótlanság, Barna Andor dr. ellen sajtó ut­ján elkövetett rágalmazás miatt az eljárást i ol vaun atba tettem. Hornon na, 1929 január 30. Tel jes ti sztéléidéi Propper Sándor dx.“ GRAND HOTEL 1MPERIAL NAGYSZALLODA BUDAPEST VII., Rákóczi út 90. Egy perc a Keleti pályaudvartól. Elsőrangú családi szálloda, 150 szoba. Központi iütés, hideg, meleg fo* iyóviz a szobákban, interur- ban telefon. Gyönyörű társalgó helyiségek, éttermek, irőszobak. Az étteremben mérsékelt árak és menü rendszer. Kívánatra teljes pensio. Törzsvendégeknek kedvezmény. Halálos szerencsétlenség egy pécsi szénbányában Három bányászt maga alá temetett a lezuhanó kószéntömeg Pécs, február 1. A pécsi szénbányatársaság vasas! aknájában tegnap a késő esti órákban halálos Szerencsé lilén ség történt, amiről a b anyaid laz^aiíóstág a következő jelentést adta ki: Szerdán este a va.sa.si aknában a fejtés összeomlott és három bányamunkást maga alá temetett. Éjszaka fél egy órakor sikerült kimenteni Pora György vájárt, akit még életben találtak. Később kimenteitek Zsiikovics Mihály vájárt, aki azonban az orvosi segítség ellenére pár perc múlva meghalt. Tóth Márton aknászt még nem tudták kiásni a nagyTnennyiságii kőszén alól. A bányász életbejtniaraidására, aki nirár 16 órája van eltemetve, alig van remény. Hat vádlott feltételes végződött a lévai Két vádlottat felmentett a komáromi bíróság Léva, február 1. A mul'tévi mindisztenteik estéjén nagyszámai ünneplő közönség gyüle­kezett östsae a lévai temetőben fevő 184-8-as honvédiemiliéik előtt, melyei a naigyiaalilói dia­dalmas csalóiban megsebesült és a lévai had'.kórháziban elíliunyt őziabadöághős/öfk tö­megsírja fölé emeltettek a lévai nők. Áhi- tatos emlékezéssel állták körül az emlék­művet s egyszerre szárnynak eltek a magyar himnusz hangjai. A himmuízéneklés tudomására jutott a ha­tóságoknak ' és tiz lévai lakos ellen bűnvádi eljárást indítottak. • A komáromi törvényszék büntetőtanácisia tegnap tárgyalta a himniuszáneklési bün- pert, amelyben az ügyész az 1923. évi 50. törvénycikk 14. paragrafusának első bekez­dése szerint minősülő vétség óimén emelt, vadai Bein rotor Dezső, Kersék László, Or­bán Géza, Rozéiky Gyula,. Tarpinezky Jó­zsiéi?,' Kovács Jenő, Szarka Ferenc, Szarka Gyű’a, Letootcziky István és Tóth Géza el­len. A vádirat szerint a vádlottak a .magyair himnuszt és a ,,R»Ldögasiszanyauyáinlk“ ős­régi egyházi éneket énekelték el. A. bizonyítási eíTiár-ás során a tanúként ki­hallgatott négy városi rendőr ingadozó val­lomásából nem derült ki, hogy a vádlottak TOKIO GUMNI mesörkeiett. Elsőrangú minősé?. Di zkrét postai ezáliitásMc, tucatonlint 30.— korona. SANA gummihár, NiTRA Wdsonova 37. Minta gratis ejjvkoronás tóvélbélyeg ebenében. xx Farsangi táncok, kabarészámok, színda­rabok Síeinernél Pozsony, Ventur-u. 22. Kér­jen jegyzéket. x Orvosi hir. M. U. Dr. Wiener Heinrik em. egyetemi tanársegéd, nőgyógyász és szülész specialista, megkezdte rendelését. Edí u. 9. sz. alatt. Rendel 2—5-ig. Telefon 30—94. — Egy kassai orvosnő súlyos balesete. Kassai szerkesztőségünk telefonálja: Súlyos baleset érte ma reggel Reiohmann Ella dr. kassai orvosnőt, az állami kórház egyik gyakorló orvosát. A dok­torkisasszony ma reggel az egyik pavillonból a másik pavillonba akart átmenni, a síkos utón meg­csúszott és oly szerencsétlenül esett el, hogy jobb­lábának térdkalácsán súlyos zuződásokat szenve­dett. A kórházban kötözték be, majd lakására szállították. rpfsfm Odrija a BoMiogaeszonyanyánik bezcfetü zsoltárt is elénaíkaiUék volna. A vádlottak közül Kovács Jenő, Szarka Ferenc és Szarka Gyula bevallotta, hogy a magyar himnuszt énekelte, azt viszont kéneken tagadástoa vették, hogy a zsoltárra is rázendítet bek volna. Bein rohr Dezső kijs&einöette, hogy az ének előtt rövid fohász keretében elimádkozta a himnuszt. A peT’bétSiZíáidek során Ká’llay Ede dir. védő felhozta többek kenőt t, hogy ugyan aznap a temető másik rérzébeai a. csehszlovák katonák sírjánál is össze­gyűlt a gyászoló közönség, amely eléne­kelte a csehszlovák himnuszt. Ebből a vádlót,iák arra következtetitek, hogy nekik viszont a magyar szabadsághősök sírjánál V1 szabad énekelniük a magyar himnuszt. A bíróság a vádlottak és a tanuk vallomása alapján beigazoltalak vette a hiimnusaen-ek- lés vádját és Kovács Jenőt, Szarka Ferencet, Kersák Lászlót, Szarka Gyulát, Tóth Gézát, Bein- rotor Dezsőt feifiételesen nyolcnapi fog­házra ítélte, Bozókyt és Orbánt bisonyité- koik hiányában felmentette. .Az tiigytész az Ítélet végrehajtásániaík fellfüg- gesziléne és a két vádlott felmentése miatt, az elítéltek pedig a bümönség miegállápitása és a bümíe’.iás kiszabása miatt nyújtottak be fellebbezést. xx Érelmeszesedést gyógyít a jód. A gyógyszerbe a patikus adja, a Cigelkai víz­be a természet juttatja! (7) — Hogyan bántak el a nagyszőllősi héber taní­tóval? Nagyszőllősi tudósítónk jelenti: Nagyszől- lös zsidóságát egy felháborító eset hozta nagy iz­galomba. A héber iskola-egylet minden ktí-Ifö’di tanilója részére letelenedósi engedélyt kért és eddig meg is kapta ezt az engedélyt. Nagyszőlő­sön is ezen az alapon alkalmaztak egy román ál­lampolgársággal biró román héber tanítót, aki az ottani nyilvános héber isko'ában igen eredményes működést fejtett ki. Amíg a nagyszőllősi héber ta­láló kérvénye megjárta a hatóságokat, útlevele valahogy elsikkadt, kérvényét pedig rövid utón visszautasi'ották anélkül, hogy felettes hatóságát a munkácsi héber iskolaegyletet értesítették vol­na. Az agrárpárt zsidó uszályhordozóinak szálka volt a szemében a tanító működése és ezért köz­benjárásukra a köztiszteletben áTló tanítót kiuta­sították. A kiutasitási végzést rövid utón hajtották végre, nyílott kocsiba rakták és pénteken este, rövid néhány perccel a szombat beköszöntője előtt a csendőrök a határra cipelték. Az eset általános felháborodást keltett Rusziaszkóezerte, Foch marsai! betegsége íj Pária, február 1. Födi marsall, aki — mint ! jelenttellük — súlyosan megbetegedett, de be­tegségéből már kilábalni látszott, tegnap is­mét kénytelen volt ágyban maradni, mert ál­lapota rosszabbodott. Az orvosok könnyű tü­dőgyulladást állapítottak meg. A tábornoknak nincs láza és szive is kitünően állja a beteg- eléget. Mindazonáltal a beteg néhány napig kénytelen lesz ágyban maradni. Iliül véiíűffiiása London, február 1. A Daily Telegraph diplomáciai munkatársának jelentése sze­rint Kabulban ismét lázas nyugtalanság uralkodik. A helyzet emlékeztet Aman- ullah utolsó napjaira. Az uj eiuir számos előkelő személyiséget börtönbe vettetett, köztük Amanullah egyik öccsét is, akinek vagyonát elkobozta. A két Pcsavarban fölszállt angol repülőgépnek még mindig nyomaveszett. Most már bizonyosra ve­hető, hogy a hegyvidék felkelőinek bir­tokába került. Indiában komoly az aggo­dalom, hogy a repülőgépeket vezető tisz­teik elpusztultak, vagy a felkelők kegyet­len fogságában sínylődnek. Ilcsapfák a román kiilikedési államtitkárt, mórt panamázoft Bukarest, február 1. A Cuvantul feltűnést keltő cikkben leleplezte Raiieanu közleke­désügyi államtitkári, akiről megállapította, hogy a bécsi Schoeller et Co, bécsi bank­háztól 24 millió lej províziót kapott, mert a bank és a román állam között a számos- völgyi vasút részvénytársaság részvény- többséginek megvásárlása ügyében olyan vásárlási szerződést hozott létre, amely a banknak nagyban kedvezett. A leleplező cikk követelte a vizsgálat megindítását, mert a szerződés súlyosan megkárosította az államot. A kormány a lap leleplezése után nyomban vizsgálatot indított és megái lapította, hogy a Cuvantul adatai az igaz Ságnak megfelelnek. Erre Raileanut nyom­ban elcsapták az államtitkári székből. Ezt az esetet a kormány félhivatalos lapja, n Dreptatea a következő hírben hozza nyilvá­nosságra: A következő napokban kinevezik az uj közlekedésügyi államtitkárt Raiieanu mérnök helyébe, akinek megbízását a kor mány visszavonta. Az elcsapott Raiieanu egyébként hosszú évekig szinte teljhatalmú intézője volt az ország közlekedési ügyei­nek, tamillá klipeniel fedezlek fel Zágrábban Graz, február 1. A Tagespost zágrábi jelen-' tése szerint az oltani rendőrség kommunista r>1 Reagan dóik özpon tót fedezett föl. A koinmu nisöákinsaik- nyomdagépeik is voltaik, amely? ken „Ifjú bolsevik" címen lapot akartaik elő­állítani és különböző röpiratokat nyomtatni. A rendőrség az egész nyomdaanygot lefoglal­ta és sok embert letartóztatott.-------------<------------------------------—-------------------------------------------------------------------------------­— Tiiz pusztított az ungvári Duna Bank palotá­jában. Ruszinszkői szerkesztőségünk táviratom: Csütörtökön este hét óra tájt a Duna Bank egy­emeletes ungvári palotájában rövidzárlat követ­keztében tűz támadt, amely elborította a tetőzetet. A tűzoltók gyorsan a helyszínen termettek, de az oltást megnehezítette a nagy hideg. Az éjfél utáni órákig tartott a dühöngő elemmel vívott küzde­lem. Akkor végre sikerült a tüzet lokalizálni. A tűzoltók önfelá’dozóan végezték hivatásukat e egyikük szerencsétlenül is járt. amennyiben füst­mérgezést kapott és kórházba kellett szállitauL A bankpalota lakóinak egyrészét kilakoltatták, A ttiakár jelentékeny. ^ _______ i

Next

/
Oldalképek
Tartalom