Prágai Magyar Hirlap, 1928. december (7. évfolyam, 275-296 / 1902-1923. szám)

1928-12-13 / 284. (1911.) szám

10 1938 december 13, csütörtök. fiffll-i liil-UB a hajbetegségek és kopaszodás tökéle­tes gyógyszere. I I niuui Isiiig I njuui ÉH ufll!ÍiílH,me?in<li5f * hajkepzodest l*gf gpP| Kapható minden drogé- g riában, gyógyszertárban és parfümériában, rala- ÜBlS mint a föképviseletnél. Arak : nagy üveg Ke 60, közép Ki 40, kis Ki 20. 3znmizKdn^KabTURA n A rusrinszkói magyar színtársulat ungvári snereplésének múlt hete. Ruszinszkói szerkesztő­ségünk jelenti: A ruszinszkói magyar színtársulat ungvári szereplése eddig a legszebb művészi tel­jesítményeket eredményezte. Annál szomorúbb, hogy anyagi tekintetben ismét válság előtt áll, amit az okozott, hogy a jubileumi ünnepekre való tekintettel két hétre elvették Polgártól a színhá­zat, de az Ígért kártalanitást az országos elnök máig sem teljesítette. A múlt hét sláger-darabja egyébként a Mersz-e Máry cimü amerikai izü re- vüoperette volt, Az est fénypontja Véghelyi Ica volt, aki mint szubrett-primadonna rövid idő alatt Ungvár kedvence lett. Mellette Sándor Anna éne­kesnő ért el óriási sikert, mindig diszkrét, finom tónusu játékával. A tánckreációk terén Ungvár kedvence táncoskómikusa: Markovics Bandi ért : el szenzációs sikert. A darab többi szereplői, élü­kön a karszemélyzet külön teljesítményeivel óriá­si sikert szereztek maguknak. A darabot Földessy i Vilmos rendezte és Jatzkó karnagy vezényelte. ; Mindkettő kiváló művészi érzékkel A darab, te- ! kintettel a nagy sikerre, e héten ismét három napig lesz műsoron. (•) Kulturális élet Tornaiján. Tornaijáról jelen­tik: A Tornaijai Ifjúsági Művelődési Egylet úgy, j mint az elmúlt évben is, már megkezdte műsoros estélyeit Első estélyén a Fehérló-szállő nagyter­me zsúfolásig megtelt a magyar kultúra iránt ér­deklődőkkel bizonyságául annak, hogy ez a lelkes fiatal egyesület nem dolgozik hiába. Jánosdeák ! Mátyás meleg bariton hangján előadott magyar dalaival és egy melodrámával, Grossmann Sámuel hegedüjátékával, Ixel Terka, Farkas Imre és Ady- versek művészi interpretálásával tettek bizonysá­got előadói készségükről. Az est középpontjában Bácsy Gyula rpf. lelkésznek a Nőkről a nőknek című előadása állott. Ez a kivételes tehetségű, 1 pompás előadó, páratlan közvetlenséggel, lángoló lelkesedéssel, mindvégig lebilincselő szellemesség-1 gél előadott tárgyat az emberi élet legmélyebb vo- j natkozásaiban világította meg és tárta fel a női léleknek ősi tisztaságát és óriási alakitó hatását a társadalmi életre. A hallgatóság feszült figyelem­mel és megkapó rokonszenwel fogadta Bácsy Gyu­la előadását, aki ezzel az első itteni szereplésével egy csapásra megnyerte nem csak a nők, hanem a férfiak szivét is. Az estélyt Nóti Károlynak A nyúl cimü egyfelvonásos bohózata fejezte be, Szász Ár­pád, Berecz Lajos, Reinicz Ica, Takács Lenke, Marmorstein József és Iván Dezső közreműködésé­vel. A műkedvelői gárda kitűnő előadással vette ki a maga részét az est sikeréből. METEOR-MOZGÓ, NYITRA Dec. 13—14: A cirkusz varázsa. Szenzációs cir­kuszdráma-. Dec. 15—16: A puszta dobja. Szenzációs sláger, indián-dráma. Főszerepben: Warner Baxter. Dec. 15—16: Délután nagy népelőadás, mérsékelt helyárakkal. A NAGYKAPOSI URÁNIA-MOZGÓ MŰSOR*: December 15-én: Hare a hazáért. December 16-án: A királyi gavallér. Dec. 22-én: Mme. Pompadur háléjainak titka. December 23-án: A szerelem törvénye. Dec. 25—26-án: A loordesi csoda (Vallásos.) Dec. 30-án: A fekete nővér. (Világsláger.) A SZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA I/OSONCON; Csütörtök: Nászéjszaka. Péntek: Szegény leányt nem lehet elvenni. Szombat: Zenebona Vasárnap d. n.: Cigánykirály. este: Zenebona Hétfő: Zenebona A POZSONYI MOZIK MŰSORA December 11—13: Redoute: Az éjszaka embere. Átlón: A filozófus kisasszony. Tálra: Észak sarki tragédia Elité: Beatrix Cenei. Metropol: Egy kis kaland pijamiban. Csehszlovákia egyetlen szépirodalmi képes hetilapja a Képes Hét megjelenik minden hét csütörtökjén jSport­Ex a jelenlegi helyzet. Kívánatos volna, hogy Pozsony sürgősen intézkedjék és megbízottját, Kőszeghyt is még e hóban kiküldje, hogy az ügye­ket mielőbb átvehesse az újonnan megválasztandó tisztikar, amelynek pártatlan, hozzáértő és ügy­buzgó működését évek óta várják a ruszinszkói magyar egyesületek. (—e.) )( Az oxfordi egyetemisták jéghockey-csapata pénteken Münchenben az SC Riesersee ellen ven­dégszerepei. )( Játékoscserék. A Sparta a Bohemians váloga­tott jobbszélsője, Sedivy iránt érdeklődik és átadása végett már kérdést intézett a vrsoviciek- hez. — Bobor eltávozásáról is újabb hírek járnak. Iránta a Spartán kívül a Vienna is érdeklődik. )( A* angol tennissjátékosok a melbournei baj­nokságokban sorra kikaptak az ausztráliaiaktól. Csak Gregory jutott a középdöntőbe, ahol azon­ban Crawfordtól 2:6, 6:4, 6:3, 8:6 arányban ki­kapott. )( Martba Norélius újabb világrekordot állított fel Stockholmban a 200 méteres távon. Uj ideje 2:39.4, amely 1.2 mp.-el jobb a régi világrekord­nál. )( A newyorki hatnapos kerékpáros-verseny győztese az olasz-amerikai Giorgetti—Spencer pár lett 3686.760 km.-el a Letorneur—Broccardo és a Mac Namara—Van Neck kettősök előtt. )( Molnár Károly visszatért az UAC-ba. Ungvár- ről jelentik: Ruszinszkó többszörös válogatott ka­pusa, majd középcsatára, az UAC neveltje mint­egy két évvel ezelőtt elhagyta régi egyesületét, az UTK-ba lépett és azóta a rivális klub támadó­sorát irányította. A népszerű játékos, aki egyike a legrégebbi, ma is aktív labdarugóknak, most visszatért anyaegyesületébe. )( A magyarországi I. bajnokság őszi fordulójá­ból már csak a Ferencváros tartozik három mér­kőzéssel a Bocskay, Budai 33-as és a Sabaria el­len, Függőben van ezenkívül a vasárnap hat perc­cel előbb befejezett Ferencváros—Bástya-meccs is, amely a zöld asztalon nyer befejezést. A bajnokság állása a vasárnapi meccsek után: 1. Hungária 11 8 2 1 41:13 18 2. Újpest 11 5 4 2 32:22 14 3. Bocskay 10 6 2 2 18:13 14 4. Nemzeti 11 4 5 2 16:15 13 5. Ferencváros 9 5 2 2 30:9 12' 6. III. kér. FC 11 4 4 3 14:18 12 7. Bástya 11 4 2 5 20:16 10 8. Somogy 11 4 2 5 12:23 10 9. Kispest 11 3 3 5 13:24 9 10. Vasas 11 3 1 7 14:34 7 11. Budai 33-as 10 1 3 6 15:29 5 12. Sabaria 11 1 2 8 17:25 4 )( Budapest boxolóbajnokságait befejezték. A bajnokok a következők: Légsuly: Énekes (B. Vas­utas). Bantamsuly: Kocsis (FTC). Pehelysúly: Szabó (BTK). Könnyüsuly: Szobolevszky (TTC). Wellprsuly: Weiner II. (BTK). Középsuly: Szigeti (FTC). Kisnehézsuly: Bokody I. (B. Vasutas). A pontversenyre kiirt Salmvándordijat a BTK nyerte az FTC előtt. )( Az olása bajnokság vasárnapi fordulójában meglepően érvényesült a papírforma, az eredmé­nyek ugyanis a következők: A) csoport: Livorno —Atalanta 3:2. Róma—Modena 5:0. Trlestina— Alessandria 2:1. Casala'— Dominante 1:1. Milán— Padova 2:1. Legnano—Bari 2:1. Torino—Pro Pa­tria 3:1. Novara-—Prato 2:1. B) csoport: Ambro- siana—Lazio 3:1. Bologna—Pistoiese 5:0. Genova— Reggiana 2:2. Florentina—Bielesse 3:1. Brescia— Juvenfus 1:0. Napoli—Pro Vercelli 3:3. Cremone- se—Fiumana 4:1. Verona—Venezia 2:1. A CsAF-MLSz ruszinszkói kerületének válsága Ungvár, december 12. Már évek óta csaknem általános a panasz a ruszinszkói kerület ellen. A helyzeten az egyesü­leteknek nem áll módjukban változtatni, mert a szövetség szervezeti szabályai olyanok, hogy a tisztikar évről évre megválasztja önmagát; az egyesületek képviselői a közgyűlésen mindig ki­sebbségben vannak. A pozsonyi központnál beadott többrendbeli panaszok elintézést nem nyertek és ment minden egyformán tovább. Révay István az MTSZ elnöke ruszinszkói látogatása során végigjárva az összes városokat és egyesületeket meggyőződött az itteni labdarugó viszonyok tarthatatlanságáról és a po­zsonyi központnál való személyes közbenjárását is kilátásba helyezte. Közvetlenül Révay ruszinszkói látogatása előtt az egyesületek egyöntetű átiratot kaptak Pozsonyból, amelyben » központ bejelenti, hogy elégedetlen az állapotokkal és kéri az egye­sületek véleményét és kívánságát. A választ a három ungvári egyesület, UAC, UTK és UMTE el­nöki tanácsa együttesen adta meg. Kifejtették, hogy a kerület jelenlegi vezetőségével szemben elégedetlenek, azt el nem ismerik és a kerületnek a pozsonyi leirat keltje óta hozott határozatait magukra nézve kötelezőnek nem tartják. Elhatá­rozták, hogy a három egyesület egy-egy delegált­jából álló direktóriumot alakitanak, amelyet meg­bíznak az ügyek ideiglenes vezetésével. Az UAC Dobrovolszky Bálát, az UTK Fehér Ignácot, az UMTE Róth Ábrahámot jelölte a direktóriumba. Gulovics Tivadar az UAC elnöke tiltakozott az UTK delegáltja ellen, tekintve, hogy Fehér Ignác a kerület eddigi vezetőségének tagja s így egyike azoknak, akik az eddigi állapotokért felelősek. Az UTK ennek ellenére is ragaszkodott Fehér jelölé­séhez. Révay MTSZ elnök közbenjárása is bizonyára siettette a pozsonyi központ gyors intézkedését, amely a maga részéről Kőszeghyt küldte ki a vizs­gálat megejtésére és az ügyek likvidálására. El­fogadták az egyesületek felterjesztését, de a meg­alakított direktóriumot nem hagyták jóvá, hanem meghatalmazták Gulovics Tivadart az UAC el­nökét, aki egyben a MTSz ruszinszkói alelnöke, hogy mint a központ megbízottja tetszése szerint jelöljön ki maga mellé két embert és ezekkel együtt teremtsen ideiglenes rendet, vegye át a régi vezetőségtől a kerületet, és az uj választás megejtéséig vigye az ügyeket. Gulovics klubközi elnöki tanácsot hívott össze, amelyen bejelentette ; a pozsonyi határozatot és egyben közölte a meg-1 jelentekkel, hogy a személyét ért megtisztelő meg- i bizatást nem vállalja, mert úgy érzi, hogy nem : élvezi azt az egyöntetű bizalmat, amelyre ebben az ügyben feltétlenül szüksége lenne, hiszen az! UTK ismételt kérésére sem volt hajlandó Fehér j Ignácnak a direktóriumba való jelölését elejteni.; Az UAC elnök tiszteletreméltó álláspontja az volt, j hogy a vizsgálat megejtéséig és az uj választáso- i kig, az eddigi állapotokért felelős tényezők az ideiglenes vezetésben semminemű szerepet nem kaphatnak. Elhatározását a jelenlevők kérése ellenére sem változtatta meg és maga helyett Tomcsányi Bélát az UAC alelnökét ajánlotta. Ilyenértelmü felterjesztést küldött Pozsonyba, ‘ amelyre még nem jött válasz. Megalakult a csehszlovákiai kereskedők központi tanácsa Szlovenszkó 26 kereskedöszervezete foglal helyet az uj szer­vezetben — Novák miniszter a forgalmiadó átalányositásárő! beszéd)© további részében megemlítette, hogy a csehszlovák köztársaságban a kereskedelem az elmúlt tíz év folyamán tisztulási folyamaton ment keresztül. A háború alatt elfajult a kereskedőmorál s a kereskedelem ma ismét a régi háboru- elŐttd morál alapján kezd dolgozni. Beismer­te a miniszter, hogy legiszlfttiv szempontbál a kereskedelmet nem részesítették olyan figyelemben, ami­lyet megérdemelt volna. Mondják, hogy a különböző kereskedelmi nehézségeknek az oka elsősorban az a kö­rülmény, hogy Csehszlovák iának nincsen tengere. A tenger ugyan valóban a legerő­sebb ütőér, de a köztársaságnak vannak ki­sebb ütőerei is, mint az Elba és a Duna, amelyeket a jövőben fokozottabban kell ki­használni. A forgalmi adó átaMnyositásáról a minisz­ter a következőképpen nyilatkozott: — Kívánatos volna, hogy ez a most meg­alakult központi tanács ennek a kérdésnek nagyobb figyelmet szenteljen. Siessen előfizetni a Képes Hétre Én a magam részéről ebben tőlem telhe­tői eg támogatni fogom. A forgalmi adó átalányositásánaik súlyponti ja a textiláruk forgalmi-adó-átalányosiitásá- ban rejlik és szorosan összefügg az export­tal. A kormánynak szintén érdekéjien áll a kérdés végleges megoldása, amit nem is tit­kolt el a koalíció nyolcas bizottságának leg­utóbbi ülésén. A kérdést belátható időn be­lül az Önök megelégedésére fogjuk el­intézni. A miniszter végül megemlítette, hogy hi­vatalának elfoglalása után a minisztérium­ban külön kereskedőosztályt létesített, mely­re a következő költségvetésben is gondoL Beszédét a következő szavakkal fejezte be: —• Igyekezzenek szervezetüket nemcsak politikamentessé tenni, hanem bürokrácia- mentessé is. Igen sokat szenvedünk s nélkü­lözünk a bürokrácia miatt, e tekintetben még sok munka van hátra. Több felszólalás után megejtették a vá­lasztásokat. A választmányba huszonhárom rendes tagot és harminckét póttagot válasz­tottak be. A választmányba Szlovenszkó képvisele­tében kizárólag csehszlovák kereskedőket választottak be és pedig: Adamovic Já­nost, Pozsony, s Hejcman Jánost, Pozsony. A választmányban tehát Szlovén szkot csak két tag képviseld, a tiszteletbeli tanácsban egy tag, az egyeztető bizottságban szintén csak egy tag. A német kereskedő társadalom egyelőre még nem lépett be a tanácsba, képviselő­je csupán kilátásba helyezte ezt. A szlovenszkó! magyar kereskedők az ala­kuló gyűlés lefolyása s a megejtett választá­sok kimenetele szerint tehát egyáltalában nincsenek képviselve a kereskedők köz­ponti tanácsában. — Elnapolták a csehszlovákiai és osztrák ser­tésimportőröknek a lengyelekkel való tárgya­lásait. Jelentettük, hogy a csehszlovák és osz­trák sertésimportőröknek a lengyel sertéski­viteli szindikátus képviselőivel Bécsben ezen a héten tárgyalásokat kellett volna folytatóink a lengyelországi sertéseknek a két államba irányuló importjának végleges megszerzésé­ről. Ezeket a tárgyalásokat azonban nem tar­tották meg, mert a lengyel megbízottak kü- 1 lönböző elfoglaltságuk miatt nem jelenhettek meg Bécsben. A tárgyaláok uj időpontját még nem állapították meg. A Neue Freie Presse szerint alig valószínű, hogy a lengyel export- szindikátus már január elsején megkezdi mű­ködését, mert az utóbbi időben e tekintetben különböző nehézségek merültek fel. így pél­dául Kaítowitzban szintén akarnak alapítani egy exportszindiikátust, amelynek hatáskörét eddig még nem állapították meg s amely nem kapott eddig még ígéretet a lengyel kormány­tól arra, hogy a tervezett kiviteli vámokat úgy, mint a privilegizált exportszindikátusnak, ne­ki is megtérítik. Erős árfolyamjavulások a newyorki tőzs­dén. A tegnapi newyorki tőzsdén a nagy krach után újabb hossz fejlődött ki, mivel a baissierek nagyarányú fedezéseket eszközöl­tek és napipénz 7% mellett volt kapható. Az árfolyamnyereségeik számos esetben húsz dollárt is kürtteik. Különösen autó-, petró­leum- és rézértékeket kerestek. Vasúti ér­tékeik is szilárdak voltak. 33 millióval csökkent a magyar bankjegy­forgalom. A Magyar Nemzeti Bank bankjegy- forgalma a december 7-dki kimutatás szerint a november 30-iki állománnyal szemben 33.4 millió pengővel csökkent és 442 pengőre rú­gott. A bankkal szemben támasztott igények december hónap első üzleti hetében enyhül­tek, amennyiben a váltótárcaállomány 11.6 millióval csökkent. Az állami zsirószámlák- ra 21.8 millió pengő befizetés történt, ellen­ben egyéb számlákról 0.7 millió pengő került folyósításira, úgy hogy a zsiróállomány vég­eredményben 21.1 millió pengővel emelke­dett. Az érckészlet devizaszoígáltatások ré­vén 0.9 millió pengővel növekedett. Az álla­mi adósság törlesztésére 207.000 pengő folyt he. A szlovenszkói csekkhivatal létesítéséért. A szlovenszkói kereskedelmi és iparkamarák memorandumot készítenek elő, amelyet a ke­reskedelmi és pénzügyi minisztériumokhoz fognak intézni s amelyben kérik a esckííhiva­tal pozsonyi fiókjának mielőbbi létesítését. A volt kincstárral szemben emelt kártérí­tési igények eredménytelensége. A kereske­delmi kamaráknak azon törekvése, hogy a votli állaimkincstár ellen vasúti és postai kül­demények elvesztése és megsértése, valamint utánvétek ki nem fizetése miatt emelt kár­térítési igényeket kielégítsék, eredménytelen maradt. A kereskedelmi minisztérium képvi­selője legutóbb kijelentette, hogy ebben az ügyben tett minden további lépés kilátástalan, mert az érdekelt utódállamok elutasító állás­pontra helyezkedtek ebben a kérdésben. Az ipartörvény revíziója. Az ipart Örvény revíziójára vonatkozó munkálatok már nmy- nyira előrehaladtak, hogy a legfőbb kérdé­sekről már a jövő óv első felében fog lehetni a (kereskedelmi kamarák központjával és az országos ipartanáccsail megegyezni. (MP.) Prága, december 11. A prágai kereske­delmi és iparkamara helyiségeibe© ma dél­előtt tizenegy órakor alakult meg a cseh­szlovák köztársaság kereskedő társadalmá­nak központi tanácsa. Az alakuló közgyűlésen a köztársaság va­lamennyi jelentős testületének a képvise­lői vettek részt. A hivatalok részéről jelem volt Novák ke­reskedelmi miniszter, azonkivül a többi gaz­dasági minisztérium képviselői is, valamint a legtöbb kereskedelmi kamara kiküldöttje. Az előkészítő bizottság nevében Burian, a nagykereskedők szövetségének képviselője nyitotta meg az ülést. Elmondotta, hogy * központi tanács jelenleg a köztársaság negyvennégy kereskedő szervezetét foglal­ja magában. Szlovénokéról szintén csatlakozott hozzá a központi munkaegyeeüilés, amely huszonhat kere?<kedős7?errvTerzetrt képvisel. Burian hang­súlyozta, hogy a központi tanács tisztára szak organizáció, amely nem ismer politikai és felekezeti különbségeket Azuitán Novák kereskedelmi miniszter emelkedett szólásra és örömmel konstatálta, hogy a szervezetben különböző nemzetisé­gek képviselői foglalnak helyei A miniszter

Next

/
Oldalképek
Tartalom