Prágai Magyar Hirlap, 1928. december (7. évfolyam, 275-296 / 1902-1923. szám)

1928-12-07 / 280. (1907.) szám

8 ______________ gj WKWraaMMtaniWtil wme ^il.mjluiiii.minnraHn>M mmaaLt imMOiiM rfílRKK^,. ^MCT-T^C'tem-HTRMP 1928 december 7, péntek* X. Előfizetőink és Olvasóink figyelme be Magyar, olasz, jugoszláv és román vízu­mok, illetve útlevelek meghosszabbítása végett méltóztassanak útleveleiket a P. M. H. pozsonyi kiadóhivatalához. Brati- slava, Grössling-u. 86. I. címre bekül­deni. A többi államokba szóló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: Praha II., Panská -’lice 12. III., eszközli. A PRÁGAI MOZIK MŰSORA Adria: A vétkes test. (Glória Swanson). Iívezda: A hamiskártyás. (Milton Sills.) Flóra; Auny, vigyázz, jön a rendőr! (Ondra Anny.) Lido: Az utolsó remény. (Négy testvér.) Lucerna: Anny, vigyázz, jön a rendőr! (Ondra A.) Metró: A mozgókonyha hercegnője. Colleen Moore. Svetozor: A férfi, asszony és a bűn. (John Giiber.f.) Lapunk holnapi száma vasárnapi terjedelem­ben jelenik meg, mivel a szombati ünnepen hivatalos munkaszlinet van. Vasárnap a töb­bi napilapokhoz hasonlóan a „Prágai Ma­gyar Hírlapi sem fog megjelenni. — A tiszántúli református egyházkerület közgyű­lése. Debrecenből jelentik: A tiszántúli református egyházkerület kedden délután közgyűlést tanéit, amelyen Balthazár Dezső püspök istentisztelet ke­retében 26 lelkészt szentelt fel. Ezután Horthy Ist­ván nyug, lovassági tábornok, az egyházkerület főgoncLnoka megnyitóbeszédet tartott, amelyben Balthazár Dezsőt védelmezte az őt legutóbb ért tá­madásokkal szemben. Majd Balthazár Dezső püs­pök tette meg jelentését az 1927. évről. Azután az egyházkerületi gyűlés adminisztratív ügyeket tár­gyalt, majd délután néhai Szász Béla egyetemi ta­nár emlékünnepélyét tartották meg. — Meghalt a világháború egyik magyar tábor­noka. Budapestről jelentik Fertőszentmiklósi vitéz Artner Kálmán nyug. állományú honvéd-ailábor- nagy, a csillagos II. osztályú katonai érdemkereszt tulajdonosa, a II. osztályú hadiékitményes vasko- ronarend (kardokkal), a Lipót-rend (kardokkal) lovagja, stb. december 4-én hosszas szenvedés után elhunyt. Artner Kálmán a 32-ik honvédgya­logezred parancsnokaként vonult a harctérre, majd dandár-, később hadosztályparancsnok lett. A híres Artner-hadosztálv nagyszerű fegyvertényei­ről sokszor esett szó a hadi jelentésekben. A há­ború után is sokáig tényleges szolgálatot telje­sített — A tavaszi nemzetközi munkaügyi konferen­cia napirendje. Géniből jelentik: A nemzetközi munkaügyi hivatal a tagállamok kormányait hiva­talosan értesítette azokról a határozatokról, amelyeket a végrehajióianács hozott a nemzetközi munkaügyi konferenciának 1929 május 30-án tar­tandó tizenkettedik ülésezéséről. Ennek az ülés­szaknak a napirendjén a következő pontok szere­pelnek: Védekezés a munkásbalesetek ellen. A munkások védelme baleset ellen a hajók ki- és berakásánál. Kényszermunka. Az alkalmazottak munkaideje. Azonkívül általános jelentést olvas­nak fel a munkanélküliségről. A konferenciára meg fog érkezni Thomas Albert, a nemzetközi hivatal igazgatója is, ki. mint Shanghaíból jelentik, hétfőn Japánba utazott. Shanghaíból való elutazása előtt az ipari és a külügyminiszterrel rendezte azt a kérdést, miként működjék közre a nemzetközi munkaügyi hivatalban. — Halálozások. Nagy Vendel zsigárdi föld- birtokos, a régi Pozsony vármegye törvény- hatósági bizottságának évtizedeken át volt tagja, december 4-én 76 éves korában Zsigái­don elhunyt. Csütörtökön temették el a vidék intelligenciájának nagy részvéte mellett. A megboldogultban Nagy Gábor lapunknak nyu- gatszlovenszkói szerkesztője s a Csehszlová­kiai Magyar Újságírók szindikátusa pozsonyi körletének elnöke és testvérei: özv. dr. Bara- nyay Dávidné szül. Nagy Emilia, Baranyay Ödönné szül. Nagy Jolán és Nagy László édes­atyjukat gyászolják. — Özv. Mináji Borne­missza Istvánná szül. kiscsallói Ragályi Gi­zella életének 86. évében, rövid szenvedés után a gömörmégyei Bátkán elhunyt. A meg­boldogultban Bornemissza Elemér és Dénes édesanyjukat gyászolják. A köztiszteletben álló matróna temetése kedden Bátkán a csa­ládi sírboltban, óriási részvét mellett, ment végbe. — Budapestről jelentik: Kedden éjjel meghalt 68 éves korában Strasser Imre dr. tőzsdetanácsos, a Strasser és König cég beltagja. Strasser Imre dr. egyike volt a ma­gyar gabonakereskedők legmarkánsabb egyé­niségeinek. Abban, hogy a magyar gabona- kereskedő a világpiacokon is elismert fogalom lett, nagy szerepe volt Strasser Imre dr.-nak. 1907-ben választották tőzsdetanácsossá és azóta szakadatlanul megmaradt ezen a poszt­ján és a magyar gabonatőzsde felvirágoztatá­sában tevékeny része volt. Érdemei elisme­réséül a Kereskedelmi és Iparkamara is tag­jai sorába választotta és ezenfelül úgyszólván minden nagyobb kereskedői érdekképviselet­nek vezetője volt. — Tízezernyi tömeg fogadta Maniu minisz­terelnököt Kolozsváron. Kolozsvárról jelen­tik: Maniu miniszterelnök erdélyi propaganda- utja során tegnap Kolozsvárra érkezett. Az ál­lomáson tízezer főnyi tömeg várta a kormány­főt, akit lelkes ünneplésben részesítettek. A miniszterelnök Kolozsvárról Nagyváradra uta­zott. xx Dr. Berger Alfréd fogorvos, Praha, Premyslovská 26., Bio Flóra mellett, A leg­modernebb fogtechnikára berendezett rende­lőben fogad egész nap. Szlovcnszkóieknak kedvezmény. Parisban letartóztatták az európai nagybankok rémét Hamisított hitellevelekkel árasztotta el a francia, német és holland bankokat Berlin, december 6. Az európai nagyváro­sok bankjainak bűnügyi különítményei hóna­pok óta lázban égve kutatnak egy körmön­font bankcsalót, aki főleg Németországban és Franciaországban fosztogatta hamis hitellevelek segítségével a bankokat. A hamisítás technikája rendkívül egyszerű volt és éppen ezért nehezen ellenőrizhető ős felfedezhető. A csaló csekély összegre kiállított valódi hitellevelek számait kerekítette ki megté­vesztő ügyességgel nagyobb összegekre. A holland, francia, német és svájci bankok egymás után áldozatául estek a szélhámos­nak, aki legutóbb Konstantinápolyban buk­kant fel és helyezett el százezres összegekre kiállított hitelleveleket. A nyomozás munkájába a bankok belekap­csolták a nagyvárosok bűnügyi rendőrségeit is, de az együttes erőfeszités sem produkált többet a már ismert körülmények és személy­lei rások megállapításánál. Végül is egy francia bank magándetektivje talált rá ügyes szimattal a bujkáló szélhámos nyo­maira, melyek elvezették őt egy kisebb párisi szál­lóhoz. Segítségül kérte a párisi rendőrség de- tektivjeit és a szálló egyik szobájában rajtaütöttek a nemzetközi bankcsalón, akit egy idegén férfi társaságában találtak. A személyi motozásnál a szélhámos zsebei­ből és pénztárcájából száznyolcvanezer francia frank került elő. Hogy a rendőrség munkáját megnehezítse, a lefülelt csaló sem igaz nevét, sem a pénz ere­detét nem akarta elárulni. A párisi bűnügyi rendőrség szakértői azt hiszik, hogy a bankcsaló azonos Dupont de La Tourral, egy ugyancsak régen körözött gonosztevő­vel, aki a párisi tolvajvilágból „küzdötte fel ma- gát“ liitellevélhamisitóvá. Most a további nyo­mozás van hivatva a csaló teljes bünlajstro- mát összeállítani és a társaságában talált fér­fiszereplőt tisztázni. Annyi máris kétségen kí­vül áll, hogy a Dupont által okozott kár sok millió frankra rúg. Az ezernevü szélhámosnő, Takács Piroska „üzleti körútja Csehszlovákiában — Egy kalandoréleS bűnügyi regénye — H Bées, december 6. Röviden hírt adtunk egy magyar származású, kalandosmultu nemzetközi széíhámosnő, Takács Piroska elfogásáról. A nyomozás irataiban ,egy kalandregény sűrített izgalmit sorai kerülnek egymás alá: Október elején egy szép fiatal hölgy megje­lent Bées egyik előkelő belvárosi szállodájában és Bozóky László földbirtokosnő néven szobát bérelt. Nyomban azután megjelent a szálloda éttermé­ben, aho.l pazar vacsorát rendelt, de anélkül hogy, az ételekhez nyúlt volna,.;egy .melíékajtón. távozott .az étteremből. Nemsokára ' az egyik au tóvállalat képviselője tudakozódott a szállo­dában „Bozóky bárónő44 után és ekkor kiderült, hogy a fiatal hölgy miért vett ki szobát a szál­lodában. Ugyanis a cégnél hitelbe 19.500 schillingórt autót akart vásárolni és a cég képviselőjével próbaut-at végzett a Kah- lenbergre, amivel a cégnek 150 schilMng költ­séget okozott. Ugyanekkor egy másik cégtő] 40.ÜG0 scbilling értékű autót akart kicsalni, azonban e kísérlete is kudarcot vallott. A cég-; r.él ugyanis barátjára hivatkozott, aki egy nagy vállalat vezetője ós akit a cég irodájában tele­fonon felhivott és megkért, hogy pénzét é.: ék­szereit este hozza a szállodába. A cég azonban gyanút fogott és nem szolgál­tatta ki az autót. Az óvatosság helyesnek bizonyult, miután ugyanis a ..bárónő44 már megszökött, sikerült az állítólagos barátot kinyomozni, aki elmondotta, hogy a bárónőt az üdv-hadseregben ismerte meg és a fiatalasszony közölte vele, hogy férje agyonlőtte magát és özvegységre jutva, egész vagyonát, a budapesti üdv-hadseregnek adomá­nyozta. A férfi hosszabb ideig hajlékot adott a bárónőnek, akiről szökése után a bécsi rendőrség megállapította, hogy azonos Takács Piroska 29 éves szélhámosnővel, aki már 1916 bán mint „Pálffy grófnő44 követett el csalásokat. Takács Piroska bünlistája igen változatos. Ez év októberében megismerkedett Becsben egy bu­dapesti földbirtokossal és attól — A szörnyű éhínségben félmillió embert gyil­koltak lo Kinábao a mohamedánok? Londonból írják, hogy Simpson kínai misszionárius újabb borzalmas adatokat közöl a Nortbchina Daily News mai számában, a Kanszu kínai tartományban pusz­tító éhínségről és arról a vad harcról, amely a kí­nai é« a mohamedán lakosság között folyik az éle­lemért. A mohamedán lakosság a misszionárius adatai szerint az éhínség szörnyű hónapjaiban leg­alább kétszázezer kínait mészárolt le, ez azonban csak a legszerényebb becslés és nincs kizárva, hogy a meggyilkolt kínaiak száma a félmilliót is meg­haladja. Az éhínségtől sanyargatott vidéKen a pestis is ezrével szedi áldozatait. A kinaiak a mo-. hamedánoktól való félelmükben bezárkóznak váro­saikba s ott pusztulnak el az éhségtől. — Mi volt a Bank o? England első alapköve alatt? Londonból jelentik: A Bank of Englánd építkezései alkalmával váratlanul ráakadtak a bank legelső épületének alapkövére, amelyet 1735- ben raktak 1c. A kő alatt egy nagy ládában az ak­kui- Forgalomban lövő pénzérmek rendkívül érté­kes gyűjteményét találták. 2000 pengőt csalt ki a birtokáról szállítandó gabona előlegeként. Egyideig Kéry magyar ezredes leányaként sze­repelt ós két óv előtt egy komornyikot vont há­lójába. A komornyik előtt mint égy magyar plé­bános testvére szerepelt és olyan barátságosan viselkedett az egyszerű emberrel szemben, hogy az felbátorodva, megkérte a kezét. Béesből va­ló szökése után Pozsonyban megjelent Reingruber János ke­reskedőnél, akinek elmesélte, hogy sok pénzt örökölt, _ • azonban útiköltségre van szüksége-,-hogy Prágá­ba utazhasson az örökség 'felvételére. Reingruber azonban ismerte a leányt és nem adott neki semmit sem. Három nap múlva sür­gönyt kapott Prágából egyik leányának aláírá­sával és azzal a tartalommal, hogy küldjön egy Seri nevű hölgynek azonnal 200 koronát. Mivel azonban a leány otthon, Pozsonyban tar­tózkodott, Reingruber nyomban gyanította, hogy a sürgöny Takács Piroskától származik. Tényleg úgy is volt, Takács Prágában, mint Reingruber János po­zsonyi kereskedő leánya szerepelt és egy ot­tani jótékonysági egyesület titkárnőjétől 200 kormát csalt ki, azzal a kifogással, hogy pénzét és útlevelét a vasúton ellopták. A prágai osztrák konzulátusán mint Kittsee polgármesternek lánya, Sker- lan Margit mutatkozott be és elmondotta, hogy Brtinn és Prága között el­lopták pénzét, 420 márkát és 170 schillinget, va­lamint útlevelét. Kölcsönt kórt, hogy Drezdába utazhasson hat havi ápolónői kurzusra és a kon­zultól 120 márkát kapott. A drezdai osztrák fő- konzulátuson szintén mint Skerlan Margit mu­tatkozott be ás előadta, hogy a drezdai pálya­udvaron ellopták pénzét: 840 márkát, 250 schil­linget és 700 koronát. A drezdai osztrák konzul azonban nem adott pénzt, hanem az üdv-hadseregnél szerzett számára hajlékot és ellátást Drezdából Lipcsébe utazott, ahol a rendőrségen próbálkozott, majd Mannhedm.be ment, ahol a na­pokban a bécsi rendőrség körözése, illetőleg sze- mélyleirása alapján felismerték és letartóztatták. — A pozsonyi YMCA műsoros teaestélye. Pozsonyból jelentik: A pozsonyi YMCA is­kolai bizottsága minden szemeszterben nívós műsorral egybekötött társas teaestólyt rendez az esti közművelődési tanfolyamok hallgatói részére. Ezt az estélyt ez idén december 12-én rendezik a Sánc-uti YMCA nagytermében. — Ismét betörtek a nyitrai repülőgép-műhelybe. Nyitrai tudósítónk jelenti: A napokban hirt ad­lunk arról a vakmerő betörésről, amely a nyitrai katonai repülógép-javitómübelyben történt. A teg­napra virradó éjszaka hasonlóan titokzatos körül­mények között ismétlődött meg a betörés, amelynek tettesei több értékes mágnest és javitószerszámot vittek el. Valószínűleg mind a két betörést ugyan­az a társaság követle el. A csendőrség rendőrku- tya .segítségével keresi a gonosztevőket. Siessen előfizetni a Képes Hétre — Alaguthálózatot fedeztek fel Galac alatt Bukarestből jelentik: Galac főuccáján a na­pokban húsz méter hosszúságban megnyilt a föld s egy kétlovas szekeret teljesen elnyelt A galaci hatóságok a földomlás előidéző oká­nak tanulmányozása közben a város alatt egy rendszeresen kiépített alagutbálózatra buk­kantak. Szakértői vélemény szerint az alag- utakat évszázadokkal ezelőtt tengeri kalózok ásták. — Az elveszített havi fizetés. Budapesti szer­kesztőségünk jelenti: Gáspár Ferenc detektív e hó elején elveszítette december havi fizetését, ngyhogy családjával együtt a legsúlyosabb anyagi helyzetbe került. A lapok közölték ezt a híradást és ilyen módon megtudta az esetet Horthy Miklós kor­mányzó is. A kormányzó szive megesett az Önhibá­ján kívül súlyos helyzetbe került állami íisz.v.se- iőn. és rögtön intézkedett, hogy a detektív kárát térítsék meg, hogy a karácsonyi ünnepek elolt ne kelljen családjával együtt nélkülöznie. —■ Ezerhétszázötvenhét csehszlovák állampolgár telepedett le a múlt évben Budapesten. Budapest­ről jelentik: A fővárosi statisztikai hivatal összeál­lítása szerint a múlt esztendőben 13.281 idegen te­lepedett le Budapesten, 7000-reI több, mint 1926- ban. 4677 letelepedő az elcsatolt területekről jött. 1757 letelepedő csehszlovák állampolgár, 854 osz­trák, 288 bécsi. 308 a német' birodalomból jött. 143 Svájcból, 228 Olaszországból, 61 Franciaország­ból, 53 Nagy-Britanniáböl, 253 Oroszországból, 3688 Lengyelországból; a telepedők között 115 ro­mán, 239 jugoszláv, 167 bolgár. 77 török, 17 ame­rikai (Egyesült Államok), S ázsiai. A 12.281 lete­lepedett idegen között 7153 a nő, 1815 letelepedett nő lengyelországi, 145 jugoszláviai, 153 bécsi, 518 osztrák, 995 csehszlovák, 376 német birodalmi, 85 svájci, 117 olaszországi, 45 franciaországi, 35 nagv- britanniai, 123 oroszországi és 37 törökországi. — Az elhagyott szerelmes bűne. Nyitrai tudó­sítónk jelenti: F. Mária alsókéméndi cselédleányt az ügyészség azzal vádolta meg, hogy múlt év má­jusában megfojtotta titkolt szerelméből született gyermekét. A bűncselekmény napvilágrakerülése után a leányt letartóztatták, de védője előterjesz­tésére később szabadlábra bocsátották. A csecsemő- gyilkossági bünper tegnapi főtárgyalásán a leány beismerte bűnét s védekezésül felhozta, hogy tet­tét végső elkeseredésében, úgyszólván öntudatlan állapotban követte el. A gyermek apja házasságot Ígért neki, midőn azonban a gyermek megszüle­tőt!, hallani sem akart többé ígéretének beváltásá­ról. A bíróság az enyhítő körülmények figyelembe­vételével a vádlottat háromhavi fogházbüntetésre Ítélte. — Lakodalom helyett temetés. Londonból .jelen­tik: Tragikus eset történt Proctor Naylor nagybir­tokos, volt pudseyi polgármester családjában. Es­küvőre készültek, a család egyetlen gyermeke, a húszéves, feltűnő szépségű Miss Lulu Naylor volt a menyasszony. Száznál több vendéget hívtak meg az esküvőre, éS-Á, szertartás: végzését .a hrodfordi püspök végezte volna. Három nappal az esküvő előtt hirtelen megbetegedett a menyasszony: in­fluenzát kapott és éppen az esküvőjére kitűzött nap reggelén meghalt. A vendégek nagyrésze megérke­zett, de lakodalom helyett temetésre és a püspök­nek lakodalmi prédikáció helyett halottit kellett mondania. A fájdalomtól lesújtott szülőkhöz egész nap egymásután érkeztek az üdvözlő táviratok azoktól a rokonoktól és barátoktól, akik még nem értesültek a tragikus fordulatról. Boldogságot kí­vántak ezek a táviratok a menyasszonynak, aki már koporsójában feküdt. xx Hölgyek figyelmébe! Deufsch József. Bra- tislava, Kecske-utea 7. Telefon 26-62, Első pozso­nyi speciál tartós ondoláció és hajfestő női fod­rász-terem. — Különös széngámérgezés Ralién. Rabé­ról jelenti 'tudósítónk: Az egyik itteni folya­matban levő állama építkezésnél tegnap éj­szaka "végzetes szerencsétlenség történt. Bá­ron Plans éjjeli őr, hogy a nedves faliakat ki­szárítsa, egész éjszaka tüzelt a kokszkályhá- bnn. Reggel hét órakor a munkások a kály­ha mellett akadtak rá az éjjeli őrre, aki elkié- kült arccal eszméletlenül hevert a földön és mellette a kályhacső egy része feküdt. Az eszméletlen embert orvoshoz vitték, aki meg­állapította, hogy súlyos széngá zim érge zést szenvedett, amelyből aligha fog felépülni. A rejtélyes széngázmérgezés előidéző okút még nem sikerült teljes határozottsággal föideri- teni. Lehet, hogy a munkás véletlen baleset áldozata, de az sincs kizárra, hogy7 ismeretlen szándékú kezek szedték szét az alvó éjjeli őr mellett a kokszkályha csövét. A nyomozás folyamatban van. s Használat elölt — használat után A napsugarak 8 a tavaszi szellő leszívják a bőr­ben lévő festőanyagokat, a szeplőkel és a nnijfol- tokát. Ezm *rcot csúfító foltocskák sokszoi elle­pik az egész arcot. A follosarcuak eddig biábs kerestek arctisztítót, a legújabb a világhírű MARY CRÉM eltávoiu minden foltot, pattanást, kiütést, gyorsan, nagyou gyorsan és biztosan Az ar< tiszta nlabáslrom fehér éa *iro:< iesz. az arcbői visszanyeri üdeséget. frissesévé! Kapható gyógy- szertárban, drogériában és parfümériában Koszi- li: Dr, 1'ollú'. gyógyszertára, Piestauy Naponta postai szétkf' dés. Garnitúra 22.50 Ke nappali króm 10 Kő., éjjeli (szcplőirtó) 10 KE Vigyázatl Ceak valódit iogadjo el!

Next

/
Oldalképek
Tartalom