Prágai Magyar Hirlap, 1928. december (7. évfolyam, 275-296 / 1902-1923. szám)

1928-12-01 / 275. (1902.) szám

1928 december 1, szombat kővetkezőket irta: „Nem szerencsét kívánok ön­nek, Loóe nr, hanem az igazság érvényesülését" Képzelődő gyermekek áldozata? A vád ás a pún per egész sorsa azon dói el, mennyiben érdemelnek hitelt a műépítészt vádoló fiatalkorú leányok vallomásai. Az egyikük: Fried- ler Mária, akit áfáiéi is agy jellemeznek, hogy kórosan hazu­dósé, képzelgő, rakoncátlan gyerek. A másik kis leány, a nyolcéves Pipek Erika szintén élénk képzeletű gyermek, a harmadik, Freundenreich Ida pedig az iskola leggyengébb tanulója volt, akit édesanyja állítólag veréssel kényszerűéit arra, hogy megvádolja a műépítészt A vizsgálat, folyamán Loós műépítész visszautasí­totta mindhárom gyerek vádját és a«t állította, hogy a szülők ütlegekkpl kénysze- ritették kisleányukat, hogy valótlan vallomáso­kat tegyenek. Később már féltek visszavonni a vallomást, mert nem akartak hazugság szégyenében maradni. Ami a műépítész lakásán talált aklfényképgyüjteményt s a képek mutogatását illeti, Loós Adolf kijelen­tette, hogy a fényképeket harminc évvel ezelőtt egy' barát­jától kapta és azóta is háborítatlanul porosodnak íróasztala sarkában. Lehetséges, hogy a gyerekek kíváncsian motosz­káltak íróasztalán és megtalálták a fényképeket, de ebben neki semmi szándékos része sem volt. Fölényes önuralommal A botránvper ma délelőtti főtárgyalásán, még í a kezdetül kitűzött fél tiz órás időpont előtt felvo- í nullák a bünperben szereplő tanuk, a három kis- } leány és szüleik. A védői emelvényen Scheu ; Gusztáv dr., Roseiifeld dr. ós Stigland dr. bécsi1 ügyvédek foglaltak helyet. Loós Adolf műépítész, a vádlott a folyosón sorfalat álló kiváncsi embe­rék kereszttüzén át jutott a tárgyalóterembe. Tökéletes önuralommal, mintha a nyugodt lelki­ismeret szoborba vésett szimbóluma lenne, he- j Jyezkedett el a vádlottak padján és várta a tárgyalás megkezdését. Minthogy erő­sen nagyothall, speciális hangerösitő apparátust j hoznak be s a tárgyalás hivatalos tényezőinek I hangja az erősítő készüléken átszürődve jut el a vádlott fülébe. A tárgyalás megnyitása után az elnök bejelenti, hogy a beidézett bizalmi férfiak nem jöttek el és helyettük Arthur Rundt dr. és Glaser dr. bécsi Írókat vonja be. Az elnök kérdésére Loós Adolf kijelenti, hogy j nem érzi magát bűnösnek és az ügyészség által vád tárgyává tett cselekményeket nem követte el. j Nyugodt magatartása indokául azt is elmondja. ! hogy voltak már életében hasonlóan tragikus mo- j montumok, tehát meg van edzve és tiszta lelkiismerete tudatában nyugodtan áll bírái elé. Vallomása után a tanukat, első helyen Fiedler i Anton postatisztviselőt, az egyik kisleány édes­apját szólítják elő. A többi tanukra a délutáni i tárgyaláson kerül sor­A lesiobb hÁ£Ía.«so&y «, ?.ki kevés péntzel barátságos hajléket és élvezete* obédet tud készitora. ISfibe* azonban „Kronprinsc- petrolgáx-gépre'* van svökeége, mivel e*t eleső petróleummal kell fűteni, \ a meleg nem szökik ki a kéményen, tehát a tüzelőanyag | megtakarítás 70%-ot tesz ki és ezért a legcélszerűbb 8 is letoíssőbb konyhagazd ál kodást teszi lehetővé. A ,,Kronprinz“ lóz, sut, pirít és melegít, szivattyú-készülék, más tüzelő­anyaggal való előmelegítés nélkül három rév, levegő és egy rész petróleum automatikus őzünléso révén intenzív és garantáltan szagtalan kék gázlánggal ég. A ,,Kron- prinz“~cel való főzés és fűtés olcsósága a legjobb megoldás számos, minden háziasszonyt foglalkoztató gazdasági prob­lémának. A háziasszony ezenkívül megszabadul a pisz­kos szén-, korom- és hamekezelóstől, kevesebb lesz a mun­kája, kíméli kezeit, egészségét és drága lakásberendezését. Mivel a hordozható ,,Kronprinz“-t azonnal elegáns szoba- kályhává lehet, átalakítani és minden szobában felállít­ható, beszerzése egyúttal a lehető legjobb megoldás a fűtés számára. A ,,Kronprinz‘‘-t ma. már 53.000 modern háziasszony használja. Közönséges levelezőlapon kérjen azounal min­den vételkötelezettség néikfil ismertető árjegyzékeket és referenciákat a gyártól. Címe a következő: Kronprinz-Werke G. A. Kimpink Geatramsdorf Kel Wien (österreleh.) Magyar levelezési osztály! Magyar nyelven írhat! Az ; árakban a vára- és szállítási költségek benfogUltatn&k. I illetőleg az országhatártól értendők! vigyázat! Utazókat és ügynököket nem foglalkoztatunk! — Letartóztattak egy nemzetközi szélhámos­nőt. Bécsből jelentik: A rendőri sajtóiroda ma egy roagvarszármazásu nemzetközi szélhámosnő, Takács Piroska letartóztatását adja hírül. Mint bécsi rendőrség megállapította a szélhámosnőt ..Bozóky Andrea földbirtokosnő11 néven szerepelt ó.- csalásait Pozsonyban, Prágában. Drezdában és más német városokban követte el. A német rendőrségek már hónapokkal ezelőtt kőrözőle- velekot bocsátottak ki ellene, de mindmostanáig hasztalan kutatták. Tegnap végre Mambóimba:) felismerték és letartóztatták. tSWí5®5£E3r?-' 1 rajnai bérharc Siefajeiés előtt Severing MminiMrl mindkét fái döntő bírónak kéri lói fi meseai'eiis sais ma mggtirláulkf — Hétfőn ussgisiáuS a munka — kudarc esetén Jón a szükségtinrény Berlin, november 30. A hetek óta húzódó rajnai bérharcban tegnap és ma jelentős fordulat állott be, amely után remélni le­het, hogy a konfliktus a közel jövőben el­simul. A két ellentétes álláspont vezető egyéniségei elhatározták, hogy egy pártat­lan döntőbíróra bízzák ügyük elintéző- i sót. A mai lapok egyöntetű véleménye sze- rint ez a pártatlan személyiség, akinek döntését mindkét fél eleve kötelező erejű­nek mondja ki, Severing belügyminiszter lesz. A legtöbb lap helyesnek találja a vá­lasztást, csak néhány jobboldali orgánum, mini a Lckalanzeiger és a Kreuzzeitung, kifogásolja a birodalmi belügyminiszter személyét. A B. B. Ztg. értesülése szerint Severing máris kidolgozta közvetítő ajánla­tát, amely a béreket kissé emeli, de nem fogadja e! a híres „kötelező döntés*4 megái-! lapodásait. Ezenkívül hosszabb tarifaszer­ződést helyez kilátásba. A tárgyalásokat} ezentúl nem a Ruhrvidéken, hanem Ber­linben tartják meg, hogv állandóan a kor- j mány közelében lehessenek. A vezető nagy- { iparosok képviselői máris a fővárosba ér­keztek. Severing ajánlata mindkét félhez közelálló személyek információi szerint el­fogadható. Optimista vélemény szerint a megegyezés még ma megtörténik és a ki­zárt munkások hétfőn már visszatérhetnek a gyárakba. A B. B. Ztg. nem is gondol au­ra, hogy a közvetítő tárgyalások kudarccal végződhetnek. A Lokalanzeiger természe­tesen nem ilyen optimista, ámbár szintén bízik a gyors megoldásban. Ha azonban a tárgyaló felek nem egyeznének im'" akkor a centrumpárt beadná szükségtörvényja­vaslatát, amely kényszerítené a gyároso­kat, hogy megnyissák üzemüket. Ez a lépés természetesen óriási osztályharc kezdetét jelentené. A német néppárt sohasem sza­vazná meg e szükségtörvényt s így köny- nyen kormányválságra kerülhetne sor. Eb­ben az esetben a rettenetes erővel megin­duló szociális küzdelem az egész mostani birodalmi gyűlést elsöpörhetné s a Vor- warts szerint egy erős munkáskormányt juttatna hatalomhoz. Hrf ^ JL JL JL > — IU 1«- , >,.U,»n J- ■ ■ A PRÁGAI MOZIK MÜSOPvA ADRIA: Gérárd brigadci'os csodálatos története. (Rod La Roqu.) FLÓRA: A halé! hálójában. (Jenny Jugo és Wer- ner Krauss.) EVEZDA: Gérárd brigadéros. (Conan Doyle után.) LIDO: A nagy tett szövetségesei. (Orosz film.) * LUCERNA: A halál hálójában. (Jenny Jugo.) METRÓ: A sárga város. (Anny May Wong.) SVETOZÖR: Míss Trelawnoy első szerelme. (Norma Shaerer.) §p§r*T. Előfizetőink és Olvasóink figyelmébe!‘U$ü Magyar, olasz és lengyel vízumok, illet­ve útlevelek meghosszabbítása végett mé!- tnztassanak útleveleiket a Prágai Magyar Hírlap pozsonyi kiadóhivatalához, Brats- slava. Irösszling-u. B6, 1, címre bekül­deni. A többi államokba szóló vízumok megszerzését a prágai kiadóhivatal: gPI^Praha II., Panská dice J2. III., eszközli. — Füssy Kálmán képviselő interpellációja egy haidiözvegy érdekében. Füssy Kálmán magyar n'-eímzeti párti 1 képviselő JnteirpetlM- ció-t nyuftótit ibe a népjóléti minAsateitbeiz mé- haú Tarjányi János losonci lakos, hadirok­kant özvegyének nyugdija érdiekében. . A képviselő az intenpellációbam eílnuandlja, hogy Tarjányi egészségesen ment 'ki a harc­térre s súlyos idegbajjal és lábsorvadássat térj vissz® 1918-ban.. amikor kórházba ke­rüli. Kőt évig tarló látszólagos jarvulás után 1920-bam őrtiTlési tünetek lépitek föl rajba és a toél)eg az újabb kórházi kezjelés dacára meghalt. Az özvegy az elfhiailálozás évében kérvényezte az ézvegyi nyugdijat, de ©Qiutar sitották azzal, hogy elik'éseH:, illetve, hogy térje nem a bábom áldozata voit A. kép­viselő mindkét: kifogás ellen bizonyitékokat hoz föl és kéri a népjóléti minifszlert., hogy a hadiözvegy nyugdí jügyét vétesse revízió alá.-- Erdős Réméé Kassán. Kassai iszerkesz- 1 tőségünk telefonálja: Erdős Réméé, a kiváló miagyair írónő, ima délben Kassára érkezett. Holnap e>ste a Sokatkbázbar „Életem és könyvnelm" címen előadást fog tartani. — Eljegyzés. Weiss Jenő órás és éksze­rész, Sémim, 'és Ilusznyák Jolán, Ruttka, je­gyesek. (Minden külön értesítés helyett.) im'jrvMmemurntrmTn v iwxT’O'rrmnw.rvrix.vwwiajraí—iwi—mn W3 rr •t\m Menyasszonyi kelengyéit, úri fehérneműit szerezze be Snlamon Sándornál Pozaony-Br^tislava Tolsztoj n. l>. Sajót kéazitmúnyek. Kérjük a pontos címre ügyelni! — Orvoss.á avatás. MUC. Halmi Klára Lo­sonc, orvostanhallgatót ma, szombaton délben a prágai német egyétem aulájában orvosdok- torrá avatják. — Agyonlőtte magát Szász Károly fia. Bu­dapesti szerkesztőségünk teleli ónál ja: Szász | Károly v. b. t. t„ a Kiafaiudy-társaiság főtiit- i kárának huszonötéves István nerdi fiai. aki j súlyos búskomorsága miatt hónapokig állott | a Moravesik-klínikán kezelés alatt, tegnap } este főbedőtte magát. A rev-olvergolyó szét- : .roncsolta aigyvetejét, úgy hogy a ifiataltemiber ima reggel meghalt. A fiatalember iskolái­nak elvégzése után állami szolgálatiba lépett, ahonnan kedéilyhetegsiég© miatt keililett. ki­tépnie. Az egyébként atliétatieirmetiü,. életerős í ifjúhoz atyja nagy reményeket fűzött, akit i rendkivM súlyosan érintett fiának ©Ivesz- | lése. — Javaslat a vizttm eltörlésére Ausztria és Magyarország között. Bécsből jelentik: Az ide­genforgalmi tanács Magyarország és Ausztria közötti viszonylatban a vizűm eltörlését java­solja. — A« olmützi pályaudvaron kisiklott egy tolató szerelvény. Olraiitzből jelentik: Az olmütz—neu- gassai pályaudvar torkolatánál tegnap egy tolató­mozdony, amely három teherkocsit vitt, kisiklott. A kocsik felborultak, egyikük összeroppant és romjai ellepték a pályatestet, úgyhogy a forgal­mat pár órán át mellékvágányon kellett lebonyolí­tani. A balesetnek sebesültje nem volt, az anyagi kár azonban jelentékeny. — Snlyos kimenetelű autószerencsétlenség a budapesti járdán. Budapesti szerkesztősé­günk telefonálja: A Vilmos-császár-uton ma délelőtt egy teherautó felrohant a járdára és elütötte Soltész János magánzót, aki koponya- alapitörést szenvedett, valamint Bednyánszky János raktári munkást, aki szintén súlyosan megsérült. Mindkettőjüket a Rókus-kórházba sxáíl’Jiiltetitiáik, ahofl Sóiét® halldoíkJiík. Ugyan­ekkor Óbudán, a Lajos-utca előtt Kvittner Klári 5 éves kisleány a villamos alá került. A kisleányt, aki a mentődeszka alá szorult, a tűzoltók szedték ki a kocsi alól. Csodálatos­képpen semmi baja sem történt. — Szabadlábra helyezték a Röser-üjgy há­rom leitaTfóztatottját. Budapesti snehkeszté- ségüník telefonálja: A mai napom a Röser-féle biznyitvá.nybamisitásj ügy három letartózta­tottjá't és pedig Récisétnyi Zsigm ondot, Lilits és Schöder Lajost szabadlábra helyezték, mig Röser Edvin igazgató, Bader és Szemző taná­rok továbbra is letartóztatásban maradnak. Mivel Kilehelsherg .kirlituezmiszter a Röser-in- tézetet bezárta, a nö,\'eudáke(k iskola nélkül maradlak. A kuiltuszminiszteir mosl rendele- tiljeg a Röser-íéle kereskedetmi iskola összes növendékeit a Töködyi-úti kereslcedediekni iskoláiba utalta ál — Kiszabadulása után újból lopott egy munká­csi fiatalember. Kassai szerkesztőségünk telefonál­ja: A kassai rendőrség ma elfogta Khrlich Sá­muel harminckctévefi munkácsi lakost, aki nemré­gen szabadult ki az ungvári fogházból, ahol hat hónapot ült különböző lopások miatt. Ehrlich a múlt hét végén Kassára jött, ahol fölvétette ma­gát az állami kórházba, innen tegnap reggel gyó­gyultan bocsátották el. A kórházból való távozása előtt egy észrevétlen pillanatban betegtársát, Áb­rahám Károly adóhivatali titkárt meglopta, akinek szekrényfiókjából 2200 koronát vitt, el. Ábrahám a lopást délben vette észre. Azonnal jelentést tett a rendőrségnek, amely Ehrlichet el is fogta az ál­lomáson épp abban a pillanatban, amikor a Poprád felé induló személyvonatra akart felszállni. Ehr­lich először tagadta a lopási, később bevallott i mindent. Alig találtak már nála valamit, mivel az j ellopott pénzből két koffer ruhaneművel látta el I magát. Kihallgatása után álkisérték az ügyészség | fogházába. i — Holnap hallgatják ki Forgács Anna miU- statti kezelőorvosát. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Piclüer dr.. Forgács Anna kezelő­orvosa bejelentette a főtárgyalás elnökének, hogy holnap megérkezik. A közönség nagy ér­deklődéssel várja Picider dr. kihallgatását. Úgy a védelem, mint a vád nagy reményeket fűz ki­hallgatásához, amelyet perdöntőnek tartanak. A kezelőorvos kihallgatása napokon keresztül fog tartani. — Súlyos vallomás hangzott el Nagy Ist­ván ellen. Budapesti szerkeszt őségünk tele­fonálja: A Nagy István-féle ügy mai tárgya­lásánál Vázsonvi Imre dijnok súlyos vallo­mást tett. Vallomásában elmondotta, hogy lát­ta, mikor Gazda György könyvszakértő pénzt adott Nagy Istvánnak. A tanú éppen benyi­j tott, amikor Gazda milliós bankjegyet adott át Nagy Istvánnak. Az ügyvédektől többször hallotta, hogy Nagy István ós Gazda pakliz- nak. Nagy István tőzsdei üzleteket kötött és Gazda adta hozzá a tippeket. A fehér Sasparipa, a legfőbb indiánfőnök, Parisban. A párisi lapok jelentik, hogy az ameri­kai indiánok legfőbb főnöke Párisba érkéz-tt. A j nagy-főnök, akit Fehér Sasparipának hívnak, 1822- i ben született, tehát 106 éves. A főnök, aki most | harmadszor van Franciaországban, személyesen i ismerte Lincoln Ábrahám óta az Egyesült Államok i összes elnökeit. Lincoln, Grant, Roosevelt. Wilsou ! egyformán becsülték férfias jellemét. V. György angol király és Viktória királyné is fogadták ki­hallgatáson, a walesi herceget pedig annakidején indián-főnökké is avatta. A nagy-főnök teljes dísz­ben érkezett meg és az állomáson megjelent új­ságírók előtt kijelentette, hogy Kelloggtól hivata­los levelet hoz és előadásokat akar tartani a bé­ke, valamint az indián-törzsek jogai érdekében. — Előbukkant egy hatszáz evvel ezelőtt elpusz­tult sziget, 1362-ben elpusztult Rungholt. az az érdekes sziget, ameh'ről Lilieu-cron fantáziája azt ! állította, hogy a világ leggazdagabb és legcsodála­tosabb állama volt, a valóságban pedig lakosai sókereskedésből és állattenyésztésből csak szűkö­sen tudtak megélni. 1362 januárjában olyan bor­zalmas vihar támadt a szigetre, hogy órák alatt valósággal semmivé tett és 8000 lakosából mind­össze hárman menekültek meg. És ez a legendás Rungholt — most feltámad. Legalább is nyomai­ban. Körülbelül úgy, mint a Vezuv-láva hamuja alatt Pompeji és Herkulanum napjainkig meg­maradt, homokban eltemetve megmaradt Rungholt kis darabja is. A tudomány nagy érdeklődéssel fordult a kis földdarab felé, amelyet hatszáz évvel i ezelőtt pusztított el és temetett el a tenger és í amelytől érdekes adatokat remélnek az akkori í életre vonatkozóan. Hittanóra Tanító: És akkor a vizőzönben az ősz- ! szes állatok, kivéve azokat, amelyeket Noé | bevett a bárkába, elpusztultak. Pista: Tanító ur, kérem., és mi lett a ha­lakkal ? (P éle-M éle.) i ni—t»—ti>—m——■■ inwiMm—i— —i in mi n—nnr Leány-ifjusági-könyvek Beiuiczkyné Bajza Lenke: Leányok tűikre 22.80 Büitiüuer Lma: Egy rítt kislány tör­ténete 39.— Szabadság földön, égen 26.— Diidkieíns: Kis Dániáit 52.— Fayliné: Leányévek 39.— Ham pete ó Pufílsriky P.: Római elbe­széléseik 52.-t­Hellm K tementtna: Futni Kata 30.— Lázár: Szénit Erzsébet élete 26.— Maioé: Egy falat kenyér története 30.— MaUbsoh Kornélia: Fehér rózsa 52.— Zörgő hamasatoik 52.— Rákosi Váüötar (Sipuiiusz): Kexhol­rni Mánia 35.80 Rónai Mária: A dirága iskola 39.— Gaál Mózes: A lieglkisehh leány (djiszkötésbeu) 31.20 D. Lemgyeil Laura: Vera naplója (díszkőt ésben) 21.60 \ Rotowidné (diszkölésben) 36.40 Tnteelk Alma: Az étet iskolája (diszk ötés'ben) 10.30 Jázmin virág (diszikölésheu) 39.— Mégrendeüictő a lteígai Magyar Hírlap kÖny?os»UUyáüái, PioJia IL, Pauska, 12/111. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom