Prágai Magyar Hirlap, 1928. október (7. évfolyam, 225-249 / 1852-1876. szám)

1928-10-04 / 226. (1853.) szám

1928 október 4, csütörtök. 10 sx Aidttjnjts&íaigí* rPRÄ<IA!-MA.GfciR.-HlRli.5S> íosabb színpadi válladíkozásoknak. Drága sze­replőig rengeteg kosztüm, ragyogó díszletek, nagy zenekar és statisztéria: mindez csak az ötvenedik telt ház után fizetődik kL És ha megbukik a darab! A színház kénytelen leg­alább másfél hónapig műsoron tartani, ment ennyi idő kell egy uj darab ki választásához, szereposztásához, betanításához, az egész ké­nye? és sokfelé ágazó apparátus megszerve­zéséhez. S hányszor történik meg, hogy az a bizonyos következő darab még nem is ké­szült el egészen, hogy — ami igen gyakori — az énekszámok nincsennek zenekarra hang­szerelve. Az operetiszinházakra nézve válsá­gos lehet ez a tél és nagy adag lelkiismeret­lenség kellene ahhoz, ha kritikai nagyképű­séggel, balszigorral, szőrszálhasogat ássál ne­hezítenék meg a műfaj és a hozzá tapadó színházi, tehát végső soron kulturális érde­kek szolgálatát Beöthy László színháza mégis bátran nekiíoszüilt egy zenés bemutatónak, bizonyá­ra a „Nászéjszaka“ tavalyi káprázatos sike­rének hatása alatt. P. L. Flers (nem a híres Robert de Flers!) és a zeneszerző Su-le kecses vaud evil!éjéből, a „Le petit rhoc“-ból (Egy kis izgatom) a magyar átdolgozásban „Jolly Joker“ lett, a járványos romi-játéknak az a kedvelt figurája, aki — mint a szerelem — „mindent pótol s akit nem pótol semmi“. Ha­té rozoitan elmés gondolat volt a nem túlsá­gosan nagyigényü párisi operett bágyadt szá­néit a Jolly Joker megvesztegető mosolyával és azzal a sok magyar ötlettel felfrissíteni, amely líarsányi Zsolt vírtuózi fását dicséri. A francia szerzők hálásaik lehetnek a ma­gyar Írónak, aki társszerzői rangban szere­pel mellettük, mert ha véletlenül egy kül­földi sziuházi ügynök a Belvárosi Színház előadásában ismerkedik meg operettjükkel, biztos, hogy hanyathomlok rohan a távíró- hivatalba és „lestoppolja“. A magyar átdol­gozás vidámabbá, maibbá tette a sabhmok feló hajló librettót, röviden: százperceut -ssé érlelt ki egy ötvenpercente:- párisi sikert. A Belvárosi Színháznak o'lyvrn speciális együttese van a finomabb hatásokat célzó énekes játékokra, amilyen a nyugat nagy színházi centrumaiban is alig található. Első­sorban Honthy Hanna, a vígjátéki stílusnak ez a pazarul fölszerelt képviselője avatja fű­szere műélvezetté a kifogástalanul összehan­golt produkciót. Az egyetlen énekes színész­nő, akiben minién kelték megvan, de nem­csak „cum grano saláé“, hanem megtel ézv-e, csordultig. A megjelenés gráciájától a tiszta szövegkiejtésig, a mesteri poentipózáétól a balle rína-hajlékonyságig, a csengő hangtól az egyéni humorig: olyan széles skála ez, ame­lyet annak idején, a régi Népszínház ragyo­gásának tetőfokán is csak legfeljebb két-há­{*) Zsrhureezkj- Rd-o piágai hangversenye. A ■rtMyhúrü Kzlowej«zJl\iói magnisr hegiediD’míüiviész a eseti fibh'H.rmcnfefi itáirsapájg nreigh'iváHá'ra PtrágtáJbaia 1 (hó 14-én imftnt saőliista fog tar-gvemseaiiyiezm a SmJettiairw- HJeirecnben. Ez il’esz Zrailhurecsky Edle első pnágnii foe- miaibaycezása. (*) Amikor a lap fisét reklámért. Egy bertfei bifftlnp míp|gikir;tizáil!ba o Kóaniiikusofk tatainéjániaík élő- adláisáií.. A kaibceó ájg&ziga’bójia enne a (műsor szövege közé eH'leaikiniltjcáit fiflötatoßt, amely a hliirtöajpöt rtié- mifJdta. A snarketszídöeég miásoiaip aalt a (hlirt iközőte, hogy ats ugaaguntió cfümére. bárom mórikált kCitdlött — a méMtám dtiyiaiziáisáira. (•) A Nyuga-t oikttéibeír 14 ezámduak giaadag -tar- taliimáböl mfiirdienélíéMbt azt a kis verB-aubthofltógiált kell ktomiefirm, amelyet a ti átáll kölrtőgárda, Erdélyi József, Hlyéé Gyu/lkn Beírta József, Maros ninay Ti­bor, Ságii Márta ée Zenlk Zoltán uj termeséből aid a folyóirat A szópiiiodni'linni részbeni Kassáik Laijoe íre- gényémelk, az „Ángya ilFöld“jn,e'k uj tfajerartaiin ki1 vili Kern ádh Iildinja poarynáp hnmom qgyfellvnrmA.soeA't („A fityegő fi!íy ferne“) és Ormos László olbeszélii'sét („The «intens Arnizern“) Ibailláliljiuik. A kralüitoad rész IMbniatgööIÓ közllemiéaiye Itehóniyi János ollcke, am'diy Leopold Zieigitort, a nőmet hőkölő-triász (BpeangCieír, Kifyoaiilitn«:) ihaniniablliík, nálirník még utam eléggé tie- •m art- 'bnyij At méltatja. Aoitoniiio W'üdimair a most mieg- Teitrmt cifco •oThRzmyeOvü magyar flimati arilfhoildgiiait. ás- nortcrtii. JrodBllmji krüfikákat iK'Jbbek közit Fenyő MüüoRy Hffyóa G yuűa, Főid! Miiháfly, sziniibáffli cfiMke- ik'et pedqg Ignotus. fVihöpflm Atatair ős Tensáiraszlky J. Jenő frtak. A szám Ibojekintíi. kogv az 1908. óva Ady-pikkött ungy Siketre után a Nyugat az 1929. évre eTöffciefflői szármáira Balhéi©-érmot vemet. — A Nyugat okttióbce 1-én 'betéjit) uj előfizetői az Ady- pOilkertitot móg megszeirez/helti'k. A pdwtoeflt bolitii ára A30 Kos.; mindienlkn, aki köttollezn mágiák hogy egy 'Iron ;it. a fcilyóiiraf előfiizeffiője marad, ti n g y e tn (juttat uiiozaá. — A Nyugat negyedévi ePőfizetéei árra 03 K, egye© szám ára 17.50 K. Kopható és megnen- dvíih'-ető mtindm faVnyékerreFkediésben; főbiaomá- njxis liitpo mrifágivAIIifeikit IVías(my-fBT«Ki5!líwa, Slkid- kevtirová 11. (*) 1 bécsi opera disz tagjai. Lotte Lebmaamt, a vítóghiirnos óaekwoőt, Ifegrut-öbb óiszfagjádl váOiasz- betta a bécsi Stentsoper. Ez a megtójaJteiTiiiefés rWikűn jut lei a miivét-zek'H'ek. Az opemánalk ezri'dő szerint m'inKiőfiSBo nyolc díszfagija van Ivolife Lohmonnon krjvüíL uAz cpera d'i'sztngrjat: Joritza Mária, Kurz Zeőmn, Gut’lreil-?4r'alie;' nsszorny, SrlMned«R, öfezáik Leó, P.iera'ver i5» Hairsreilbeir. (*) Henry Arthur Jones. Angiba etgjáik légtér- TThMacmyvfbb szí iTniöó.*ó>a, Ksnrry Arthur Jones, most Seftt 77 éces. Nagyon. ÜTopélít-dk Lor'don.bain. A fisz- ifiőíetiére wlolt fakamán olt szere p^ff a szi'Jletitásnnpi tonha 77 égő gye-rHával. Az agg (hó bflszíkóm emn|i- tiOiite, hcyy FzrüEti'.’.l'iáQy crmil cierárnnAfjéJt 48 óv óta adják ób «K» é<v é’n nem axil nap, h-o®- natemJeffiy aancol nydltii vá *oshrsi inem saaorepeOlt anr’inui müso- ron. Az üdvözlők ;ki3oJt avítt Arthíir Rober% szinusz. nkl éppen egtr écuvl íiaitokabb JomesuéN Robemts etrmöl anexvietieítes, hopy a Ifttiycnsalbten fiúd beszelné. (*) A grófnő táreuiata, Lurlgá Pámamideiiik» moet fejesbe be legújabb szinpadii müvét, am'eáynek grófnő fájTSulata“ a cfkae. A darab egy staggiionie- ról szól, emehmetk eteő szinésmője egy grófnő. (*) Hajótörés. A német Detfu-fiámgyárbein most foagatjáík Liame Harid Iiegifriseebb filmhét. GailOonje noveiiájéból készült a Kim szoenáiriaima. Gime Ha,jófcörrés. (*) Brasbound kapitány Becsben- A bécsi Aika damie Theni^etr parádés szereposztáEsal készfiti effiő Bernard Shaw váMigháirü komédlájánaik, a Brass- bound kapitány megtéréséxtek neproaét. A rende­zést maga Ha'ns Bnaihm, a szktház ruagyhiiirü dgaiz- gató -rrmdezője váiFJaiiia. a cdmisz-erepbem Paul Hant- maim, a női főszerepben Wolilgemmtih asszony Oép rét, de még az epizódé zen epeket •is olyan, márvésziek- ts bízták, merat DecmiePt, Askn és Heine. (*) Shaw gratulációja. Gene Tunney boxviág- b aj nők Londoniban járva. meg'Mbogiai'Jba Bemard Shiawit. A jeles árő graíbufiáSt Tunnemek ahhoz, hogy aménit nősiiiéere szánta él magát, lenijondótít az ököl- vivásród. „Igenis, magyarázta Shaw, a házasság a spornt legnagyobb effiemsegie. Dempsey légy omelet lien volt, amiig roem veibe el miss Taylont. Joe Badkret, Geocge- Charpemfiecrt sAmsem győzték Oie, rrmiig meg nem házasodtak. A nő áki ve ’akiLnek életiébe beleíkenül, n:em:csak a fizáikaii eszközeiit vál- tozteflja meg, dia erríkc'lcei reCÜletnáíEiásétt & megból^giait- ja.“ Szerencséire Tunmiey osztozik a jéles íiró véle- mmyében és égy a @ra!tni!láoió nem járt keCfllamétíileín ihaitássail (*) Lumpácáus-revü. Rednhapft áJÜMlag a Lusn­páoius Vipgaibundons nyomdm készüHt rewüt (fog Beir- 'Itímlben Ttendeznli. Ernst Martschka és Ambon Kuh ■készitálk a M/neítbót a Mines Nestory-ikomicdiiia atep- ján. rom primadonna együtt tudott átfogni. Hon­thy Hanna azért a legelső diva, mead nem diva, ment — akármilyen tudatos is — nem kapja rajt' a közönség azon, hogy ő dívának tudja magát. A „Jolly Joker“ sikere túlnyo­móan az ő diadala, bár Gózon Gyula szere­tetreméltó, bursikóz egyénisége magában- véve is felér egy nyert színpadi csatával. Delli Ferenc ezúttal iníkább csak. mint Hon­thy táncpartnere érvényesült egy ingerlő, fejtett hangulatú, perzselő tangóban, amely­nek formaszépsége a „Nászéjszaka“ tangójá­ra emlékeztet és ugyanennek a párnak re­mek mutatványára. Beuky Lili egy hatlányos családanya szerepében csillogtatta kvaiitá sait, mig a hat leány mint eleven szerpentin fcigyódzott végig a játékon. Sugár Lajos, Li­lies i Tivadar, Várnai Jenő és Hajnal György egy-egy pompás figurával gazdagították a ze­nés kártya pántit. Bertha István keze aíla/bt •színesen rákét áztak a zenekar dzsessz-s-zer- számai, Vincze Márton díszletei pedig a kis színpadra csodálatos perspektívát varázsol­tak. A „Jolly Joker“ annak bizonyult a szín­házban, ami a römiben: minden mást fölös­legessé tesz. Hosszú időre. (") t*i^omajh»agnrcreon7’ a lesen.« r. katelikus templomban. ircGoaud íiudóGÉtónik ítrija: Asitioa Káil- mAn oirgiociamtIvAsz Antes IOiOEia jn.omgrvöraon'y- ónislccsniő Gzantembtr 30<M iniagjae paiin,',oti)a,'llu om gonic'hs.inaiveirBefT.Lyt itip.tóübak a Oiescmioi r. löaiBciliikuß tamp"ómban. A gondiosan íwaeáTébolHt oüsoir p m előadók hüvállő mlüVcezii teflljes’ibinién.y'.e teHjieeen 5)e- bii’Jiin'aseflték a templom hialjój’áit megtbölbő teO%aftő- ságtoít. (*) A szovjet nőm érzékeny. Pániéiból! [jetenltnlk: Pánitíben. rnoet ediják a Háffiókiőcsillc madonnáját, a Delrobra negiénpe nyam^n (kászült dnámáti. aimélyieit Andmé de Lordé és Amidnó Hóuzé ezabdtiTjtaik össze a eziupad azáimára. A. oWMcrn'eny egy része szoodet- onoszonszágbain játszik. Orosz embeneflc, alkiik Oáfctók a csefkájról szóló jeleaaeibekielt, ibümtebőein távoztak és áfflli’MióUvag tüillßakoznii íom-Kak az élűién, hogy a szovjert- midfilóll <%• sötióten festik. A páriiai Bzoiv:>ibnagiyflrö- veifnég a hozzá ämßi'izertit fcérd'iHSplpne azt félleülbe, hogy hivalulce .panasz nieim érkeoettt hozaá, de tud az ■esetről. Habár a jélimébek túlzottak, a ezoyMt kib- vó'ni ac angol] nagykóvebség péP.dláijált, oimiély szeirnnit nem tii’lbakorofflt n IV. Napelerm amgoleílOénies nész- lierteí élen. Az orosz tapok nem oly bckieltiürők és hevesen megfcl’madjäk a sziraMizalt. (•) Orbók Attilának eben a siezónban kül­földön ör premierje lesz. Nagysikerül párisi víg­ját óka, „A király negyvenlóerős autója“ október havában szinrekerül Madridban, ahol a legjobb spanyol társulat, Enrique GuiSerez Roig-é mutatja be. Berlinben a nagy német kémikus, Roberts színházának második újdonsága lesz a darab. A német bemutató után pedig Stockholmban kerül szinre. Orbók uj vigjátéka, a „Fiacskám“ is szin­rekerül még ebben a szezőnban, — szintén ide­genben. A „Fiacskám“ rendkívül érdekes és tel­jesen újszerű ötleten épült fel. Hőse egy haszon­talan és jneddő életet élő lump, agglegény, akihez becsempésznek egy csecsemőt. Ez a csecsemő a lelke mélyéig átformálja az agglegényt akiből szorgalmas, puritán életű ember lesz. Anyát is keres a gyermeknek és megnősül. \ darabban két nagy női szerep van, — az egyik az anyaság­tól irtózó mondaine hölgy tipusa. a másik — egy leány — az egészséges ösztönü, anyaságra termett nő alakja. Az agglegény ezt az utóbbit veszi el feleségül. Tudtunkkal ez az első vígjáték, amely az apai szeretet glorifikálása. Alapötlete esemény­számba menő kitűnő kitalálás. A ,JFÍ3Cském“-at a finn nemzeti színház fogja elsőnek bemutatni. A darabot a legnagyobb élő filmíró. Larin-Kvösti fordította finn nyelvre. A „Fiacskám“ Bécsben is szinrekerül. A német adaptációt Heinrich B. Kranz, a kiváló fiatal osztrák iró csinálta, akinek legutóbb az „OeT* cimü amerikai darab átülteté­sével volt Reinhardt színházaiban nagy sikere. A SZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNTÁRSULAT MŰSORA KASSÁN: Csütörtök: Régi nyár. Operett. Péntek: Ábris rózsája. T. Forray Rózsi vendégjá­téka. Szombat d. u.: A gazdag lány. T. Forray Rózsi vendégjátéka. este: Ábris rózsája. T. Forray Rózsi vendég­játéké. A NAGYKAPOSI URÁNIA-MOZGŐ MŰSORA: Okt. 6: A tücsök. Történelmi film. Okt. 7: Ramper. (Paul Wegener.) A POZSONYI MOZGÓK MŰSORA: REDOUTE okt 2—1: őfelsége a kis koldn«. ADLON okt. 2—4: Csárdáskirályné. TATRA okt 2: A szel’emek órája. — Okt ‘ Az ő viszonyuk. ELITE okt 2—4: A vadorzó.-4: JgpoR’n- . A KAC pályalétesitése 25 esztendő legszebb ténye Fizessen elő a 3F ~mi Stipes HSf-re Kassa. okJDóiber 8. Ha a Kassai AC 20 éves fbörtémetiéről ónotöt ju- bdÖámÍB ©iMiókkönyvneík -lapjait fomgortjulk s az utol­só ö «értendőről össaeiálUiiítiott ibeesániűlőt temultmá- nyoraziulk, eok uiehé® ódáiról, íkniiltfikius heUyaethrŐl nye- uiiinlk képeit, de eJmőll'eitit eok-eok én tők es eseunömy- nielk, győseflieaninieik >és főjlődéebeiM áüíltamósnaik SeSue- tünik tainiuh Kétséig'tieJieniüil emíliékeseüee és üirmepá •tény volt 25 évvel ezeliSßt megatotimi az aiklbon miég moetoháin kezelt epont ItaJapám a KAC aönpjaiitt, 'nemi Ikevéshé SeCleaneTJő és heroiíkius aséliekedet ma a tár- said'aflimii adlók, a mymmiasrtő exiszfcetncáiái'Hls iküadie- Hean üdéjén, a kernyOTgomdios rjeßiemihem ejgy uj ajltapá- tiáist piemre/kfaiálaii. A KAC vezetői e julbüGiáriis inipgy-edisaázad ün- neipi epombesfianényeiinielk mélibő anegireuid-eiziése mei- lleibt csodiálaitos «medgná'vatL, saiai'be panmianens ngiiM- tóseaíl és dicséretas gomdoskodlássaíl ibőrték magukait a 25-'ük év legmiéQltióbb beftefcőzéseiárlfc, so3í éMoaaiiioe ónál saemiteBibeík egy uj .páüya imiegiépáitéséin;ak vagy miegHzerzós.'éaielk, aaunlg eSjulbótltelk a fliegiemilóikeiaeihe- sablb dáltiuimiig, a szeplefmibeff 164iká pálj'ian&zj'egy- zéai tagörtekesltetig. TagadahaftaJblfam, hogy az él- nokBdg legtöbb tegjém — áömeinve a mai idők sú­lyos voültát — bizonyos pesszimiiamus léit uirná s csak egy-két íamiaflilkius négi KAC-ieta mart az op- 'tütmiiamus irózsasziinni azetmüvegén keuesrtül a ikö- zolil jövő tóvliaftiáíba ibeknintenli tés tüzes óigíálIlássaJ ön- itölllt nemos hefviilleitti lellbeeedéöt a Rörtétobbem láHő'kíba. Megtfőrténit a csoda! Az első részjegyzési offenziva iaa értekezlet iiuuepd estjén 27.000 koronánál többet, a rákövet­kező két nap pedig az 50.000 koronát bi fcosátotfca s ina, soraim papírra vetésekor, elérkeztünk a 70 ezer korona fölöttébb biztató állomásáig. Műtődén összeg iiétalbirv, ez a 70.000 kánona a roajgyobíb vámfalatok, gyárak, eportkoimipie-TU'moik (stodlitoai) köItBégvéítésébem egészem szemén y összeg. Kassám, égy' kisebb város loetreskedélimá horizomtijám, fllegiPőképpem pedig egy spartpá'lyia óndozaiti oilltájóm olyan koipirtáilljs, laimii meigiközélliitii a báimufitoibosság, a cEiodö tatárait. Bizonyos ez. hogy a sokszor tmeglfté- peltt, cmégcisufollt, üieOabosSiiiyuedlt ikassaii magyar társa- dalmiait a KAC hartaüunas táborán kilvül a KAC ke- •nebeim kivüilláíBóíklalt ás vaUeinri magyszemü elévon erő, üélkeeediés és főkémit megértés üM'étibe mieg, hogy ma ázom üliődniánlk meg, ha 'ez az akció ruem ügy síikemü'lt volna. Ámde mreig kall áilüiaiptíltamiumk a ifáipgydllagos ikrt- üiika jógám, hogy Ibáir mimidlem jel a méezjegvzés 1o- válbbi fc:ihontokozá'9a meültetit szól, még niem jutott él a KAC a nyugodt olvas, az eredmictnyes Hezámás stáfdlinimJáiig. A megindult offenziiváit s a n^ioaniálbani keületkeizéflt sporrtbeli és tiáinsaxiiaílimn éredményékert ki leéli] aknázni és a ftnomllot ki kolil szélwltentlmlk. A KAC az évek hosszai során a magyar itóinsadalccu egészében, a Pozsonyiból Kőrösm ezőig 'benjedő (hosszú geogjraáüiaii itortiOie/tén olly sok jó tart tót szervéit, oly edk tüsztMllőjót birja s oly sok életerős, dor-ák murukás ogyíSnf hocsójtotlt ki a tams&diaflioan Ikomoly affi-totó orőikénlt, hogy Kassa haMrtm kiiváH mindr- ■eaekhez ns a ülegtieiejesebb bizatomimall és szaneftat- b°G fordulhat támogaJtáeért. Úgy gondoljuk óh érez- züHq, hagy a különböző szöatoteégek, a KAC-afl ro- fconszaniviező sportkü-übok, kni!WnwiáliB egyesülések, ioviábbá a KAC tisztiaM és tart hali, a mag^mirság teihefősebb kitemélkedő közéHebi fényezői jdten fel- hávásrumlkiait, k-^rő szózailtunilnat mindén küllönicsebb m'eigkeresés miéllküíl is méUtáinyolirui fogják, ibekélsé- güik meg szivük: szerint féliajámiaindó részjegy zéai csazeggel (1 részv-kny 200 K) si'e-tnDek a niemes ügy ‘ámoga fására. A magyar sa.jtó. a minden szép ős jó sprxrtügy- ben oly készséggel rendelkezésUakre álló Prágai 3fagj-ar Hírlap megértó gonddal propagálja a KAC erőfesz!főseit, kiszélesíti a pályaépiiéri akciót e el­fogadja, továbbítja a hozzá beérkező összegeket. A KAC vezetőségié pedig közvoMenül is (Burrtovszky MJkTjós fő'i.ilklT öiimén, Hassa, Fő-utca 87—80 I.) a ■legháílásabb köszönrttel veszi azokait az adományo­kat, vagy néscgiegyiési ö-sszegokeit, melyékét a K.AC eilszakadt moisy löáborturak tagjai, ismiarősöh tiiszíhe- löi tSs bairáitaá nend-cdkiezésére bocs-ájtianak és szem1! üyv-őt a ibeíejenédhee eertiük. A spcrttáirsadalom és egész magyarságunk átlit magának jubiláns emlé­ket s a KAC 25 éves történetének lapjaira a szere­tet betűivel írja be nevét! Vároay Ernő. ABBÁZIA QÜSISANA & EDEN (ltalia) elsőrangn szálloda Remek fekvés, modern komfort, vízvezeték, park. Penzió: napi 35.— lírától kezdve. Kérjen prospektustí Fürdöizezón novemberig! Utókorára alkalmas. )( Csehszlovákia legjobb tennissezőf. Heü mich Oskar dr. a csehszlovákiai német lawn-ten niszszövetség egyik vezető-tagja, ismert sportír az idei versenyek alapján a következőkben állj tóttá ősze Csehszlovákia legjobb tenniszezőine! rangsorát: Férfiak: 1. Kozseluh, 2-3. Menzel, M: cenauer 4-6. Gottlieb, Malecsek, Soyka, 7-10 Mat salek, Nedbalek, Rodzianko, Zaoraleb 11-12. Ne votny dr.. Pipes dr„ 18-15. Ardelt, Hoffmann di Sada. — Nők: 1-2. Deutschné, Kozseluh k. a., ! Korotvicskáné, 4-5. Amende, Lobkovitzné, C. Bk nár Anny, 7-10. Fröhlich, Müller, Munoryné, Síi delárné, 11-13 Friedetzk>né. Fröhlich II., Sen 14-15. Cseraa és Pyroné. Versenyzés nélkül 6zá mozaflanul állnak a ranglistán Rohrer és Zsemla Garkischné, Janotta és Teller kisasszonyok. )( Magyarország válogatót, csapatát, amint má: tegnap jelentettük, Kiss Tivadar ügyesen állitof ta össze. Kapusnak a Prágáoan és Ferencvárc ellen nagyszerűen működő Ujváryt (Hungária tette. — Hátvédpár a Fogi-gát lesz, amely ismé fitt formában szerepel. Legérdekesebb és egybe legerősebb a halfsor, ahol három centerhalf szt repel: Wéber, Bukovy és Kalmár személyében Amennyiben valamelyik beck megsebesülne, mindenttudó Kalmár vonul hátra és helyébe tartalék Wilhelm áll be. — A csatársor ellen «et, mi kifogás nem emelhető, valamenyi ember a hí lyére való. — A Bécs elleni válogatott érdekessi de a 33-as játékosok: Kaltenecker, Ticska és K< vácsy beállítása. Hunglert Kocsis váltja fel, m Senkey II. helyén Ha?r játszik. Volentik további is a centerben marad, Berkessy helyett pedi Schneider szerepel. A két csapat összeállítása két hét előtti válogatottaknál sikerültebbnek Iá» szik. A két válogatott csütörtökön triál-meccs> játszik. Az osztrák válogatott csapatokat Men Hugó csak a ma esti Rapid—Viktoria meccs utá: állítja össze. )( Ströck, az Újpest kitűnő jobbszélsője, i magyar válogatott csapat egyik legnagyobb eiőe sége, Amerikába készül. Lapjelentések szerin Volentik, a Nemzeti centerhalfja is veleutazik. )( Elmarad a Hungária—Sparta meccs. Az el következendő vasárnap kellett volna lefolyni Prágában a már régebben lekötött Hungária- Sparta mérkőzésnek. A Hungária — tekintette arra, hogy több játékosa vasárnap a váloga’ol csapatokban szerepel — prágai meccsét lemondtí A Sparta a lemondást elfogadta és a Hungária he lyett vasárnap a Teplitzer FK-ot látja vendégül Valószínűleg nem kerül sor a budapesti Sparia- Hungária meccsre sem, miután október 28-án vj szont a Spartának vannak válogatottbeli kötele zettségei. )( A» amerikai Leistner Prágában — éppé agy mint Nurmi — tulhandikapelt futókkal szén­ben vereséget szenvedett. így a 110 méteres gf ton második lett 15.G mp.-es Idővel Kühmoni (Slavla) előtt, aki két gát előnnyel 15.2 alatt gyf zött. A 400 méteres gáton a főiskolás Milec le első 25 méter előnnyel. Leistner ideje itt 57.8 volt Liestner résztvett a Slavia svédstafétájában if amely 2:11 alalt győzött egy kombinált staféti ellen. )( A Sparfa október második felében Kon- stantinápolyba utazik, ahol a Galata-Serail, a Fe­uer Bagtsche és a török nemzeti csapat lesz az ellenfele. A Sparta e három meccsért 4000 iollárt kap. )( .Tngoszláv játékosok Prágában. Giller lés Mihelcsics a zágrábi Gradjansky két válogatott csatára a prágai Spartához szerződött. )( Kilenc gólt lőtt egy meccsen a teplüzi Haf­tel. A Teplitzi FK. a prágai Meteor VIII-al ját­szott, amelyet 12:2 arányban legyőzött. Itt említjük meg, hogy a TFK kitűnő balszélsője, Thaut a DFC Budweisbez szerződött. RÁDIÓMŰSOR PÉNTEK. )( A Középeurópai Kupa-bizottsága ma este Bécsben Loos prágai szerkesztő elnökletével ülést tart, amelyen megállapítja a kupadöntő dá­tumait PRÁGA: 11.15 Gramafon. 12.15, 16.30, 10 00, 20.10 és 22.20 Zene. 17.45 Német előadás. 20.30 Vígjáték. — POZSONY: 16.30 Szólista hangver­seny. 19.00-tól prágai műsor. — KASSA: 18.45 Hangverseny. 19.00 Harangjáték a Dómból. — BRÜNN: 12.15, 16.30, 19.00 és 20.00 Hangverse­nyek. 17.55 Német előadás. — BUDAPEST: G.30, 11.45, 13.00. 15.00, 16.45 és 22.15 Hírek. — 12.00- Déli harangszó, utána Temesváry—Kerpely—Pol­gár kamaratrió. 17.00 Dóczi Imre dr. egészség­ügyi előadása. 17.45 Operettrészletek. 19.00 Bé- keffy László tréfái. 20.15 Hans Göttling német­nyelvű előadása. 21.00 A magyar kir. 1. Jionvéd- gyalogezered zenekarának hangversenye. 22 30 Magvari Imre cigányzenekara. — BÉCS: 11.00, 16.00 és 20.00 Hangverseny. — ZÜRICH: 15.00, 16.00. 17.15 és 21.00 Hangverseny. — BERLIN: 21.30 Loewe balladák. STUTTGART: 20.00 Erica Moreni énekestje. — RÓMA: 21.00 Zenekari bnug- ne. — BRESLAU: 20.30 Szimfonikus zene. — HAMBURG: 21.00 Misztikus táncok. — LANGEN­BERG: 20.00 Az eladott menyasszony, Smetnna vig operája Essenből. — KÖNIGSBERG: 22.00 Szórakoztató zene. — FRANKFURT: 20.00 Erika Morini énekestje. — RÓMA: 21.00 Zenekari hang­verseny. — MILÁNÓ: 20.50 Szimfonikus hangver­seny. — NÁPOLY: 20.50 Figoletto, Verdi operája. — ZÁGRÁB: 20.35 Könnyű esti zene. — KATTO- W1TZ és KRAKŐ: 18.00 Népszerű hangverseny, 20.15 A varsói filharmonikusok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom