Prágai Magyar Hirlap, 1928. október (7. évfolyam, 225-249 / 1852-1876. szám)

1928-10-03 / 225. (1852.) szám

12 1928 szeptember 3, szerda. Apró-hirdetések Minden szó egyszeri közlése 60 fillér, vasár- és ünnepnap 90 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 Kó. A hirdetés alatt lévő kis szám alapján megtudható a cim a kiadóhivatalban. — LevélbeU tudakozódásokra pontosan válaszolunk, kérjük azon­ban a szükséges postabélyeget. — Vidékről beküldött apró- hirdetést caak a hirdetés dijának előzetes megküldése esetén közlünk. — Apróhirdetéseket postautalvánnyal is lehet fel­adni, a szöveget a szelvényre lehet írni. — Levelek továbbí­tását csak 1 KS, bélyeg csatolása esetén villájuk. — Apró- birdotéseket felvesz a” kiadóhivatal: Praha II., l’anská 12/111. Joins! ifikor látlak már viszont? szeretlek, mint. régen. Lcve­eim Emmánál. Csókol Lacid. 519 Nősülne éves fiatalember. Czlet vncry birtokalapitáshoz némi ! ozómánv szükséges. „Hozo- mánvt kényszerből keresek** jeligére, fénykép melléklendő. 523 Házassági magánhivatalnok 61 éves, kath. 50.000 Kó vagyonnal bázbau, havi 2500 Kó fizetéssel, tizév óta elvált, 8 szobáé beren­dezett lakássaL volt gazda­tiszt, szorgalmas, komoly háza­stársat keres hasonló hozo­mánnyal Ajánlatot igazi, pon­tos címmel s névvel .Azonnal 99“ jeligére e lap kiadóhiva­talába kér. 499 Házvezetőnőnek j Olcsó varrónő magányos úrhoz, esetleg ápolo-jvidékre _ hosszabb Időró ajánl­nóoek aisnlkozik egy megbzhato kozik. Esetleg homorúénak — uszony Érdeklődés MMegbizbaioj házikisasszonynak is elmenne 530“ jeligére a kiadóba. 530 Háztartás mindet) ágában jártas nagy gvakorlattai biio uriasszony házvezetőnői állást Cim a kiadóban. Üzemvezetőt, ki önállóan tud dolgozni autó­javításnál és eeztergályozásnál azonnali belépésre keresek. László 502 í százalékra Runyay---------------------------- . ------! autójavító gépműhely és ga­C ípőkereskedő-segéd jra8e Rimavská Sobota 485 cseh és teljesen német önálló. nyelvtudással, j ügyes eladó | Társat keresek keres. Cím; Lamaéka, öväty Jur erS?U?g “Z»ünaIí omenetelü péküzemhez, napi öt . t-ifelvétetik Roth Linót cipőáru-írnatermazsa kervértermelcs- Szak­házában. Kobice, Fő utca 4L j ,epzett. némi tökeve1 rende kezö Uvegcssegéd, perfekt kereiejft és üzleti szak­ember azonaali belépésre leivé- étik. Express ajáo'aiok Pártos Vilmos céghez, Ruíomberok kü1- dendők. 5vfc Gazdatiszt n-hetoieg izroe Ha. DŐtien li**ia emberek küldjék ajánlataiké: jártas fiatal Háztartásban asszvny gazdasszonynak elmenne. Ajánlatokat ,,Komoly gazdasszony“ jeligére a kia­dóba. 514 Házasság céljából izr., nőtlen, nyolc éves gya­korlattal október 1-re állást keres. Cim: Deutsch Móric marhakereskedő úr leveleivel Ipelské Sahy. 490 Szeszgyárvezető az 19*8-28 szezonra keresleti1- Csak o*vanoknik az aján ata lesz tigvelembe véve, akik hosszabb gyakorlatot tudoak igazoni A án- latok lizetési igenvek meg’elöié­Melylk ízt. á'lami tisztviselő vagyo­nos ügyvéd, orvos, diplomás uriomhor renne feleségül 42 éves izr. elvált asszonyt fél­millió ikorona hozománnyal. Ajáu’atok „Szép hölgy“ jeli­gére 8 Eö. válasrbélyeg mellék­lendő. Fénykép kívánatos. 528 me-ismetkedne vagvooos lista1 ur müve t, iómrg elenéaü, vigkedé vü széke ur'iannyat Fényképpel és vagyoni helyzet leírásával el átott részletes leveleket „Gvaios" let- igére a kiadó továbbit 390-a Dpimnás urihólgv. keresztény, trendezett látással, «0000 ko róna nozonannyal havi apanázzsal házasság céljából blí'ot pozícióm úriember Ume- re’sógét keresi 40-54 évi^. „ösri- rőrss“ icligérc a kiadót)* 511 Keresek 3 gyermekem tanítására (TI. ; gymnásium, I. és II. elemi) | lohetlőleg magyar tudásu oklo- , veles tanítónőt. Német- és I songoratudással rendelkezők I előnyben. Ajánlatok fizetézi igénnyel Rosenberg Arnold, Sahy. 621 Többévi gyakorlattal és jó Reve| a b4roj Uradalomhoz, Velke bizony it ványckkal bíró érett- áárovce> esendők. 506 sógizotfc fiátalomber, beszéli art ______________________________ á llamnyelvet, megfelelő ; Romániai uradalom elsőrangú állást keres« kertészt keres, Cim a kiadóban. 494 y úgy s disz, mjDt 4 konyha Blüb Mark. He'emba. cimie. 52k Érsekújvár e£lor£a lmasöbb helyén egv ói bevezetett iü.«zer- és esemege- uzlet más vállalat miatt azoc-nal atado Czabány István lüszer- és csemegekercskedö Novó-Zámkv. 5 «í J V III. gimnáziumot végzet' leány elmenne nagyobb . . . ... és tömegárut állandó meg- gyesrekek melle vételre keres Terray, Pozsony, cracvar uricsalád-oz. t.ltélie J AlaSutsor 05/a- 403 vidékre. Naiv M Magdolna,, 7 Banská Bvstrica Klastor címre Jo bevezetett íüsxsrüzlet Bélyeggy iijtemény eb et Ruszinokéban növekedő lorjil. mu vidéki gyígyszerfár családi okok miait sülgíor hér­Garammenti laijhan eladó | betegség miatt átadó. ! kiadóban. Beadó, esetlég eladó boirovref- lektanrok ír anak Vfir.os Márloo gyógyszerész emséié,- Liboiod. Cim a |Toirc«ái.yi gyógy ízei tar. éS3 491: ---------------------------------* ü zlethelyiségnek is alkalmas nagy lakűbaz, b-rsmbodas kerítek Cím. Schmriz, Hronské-Kudno. 5o8 Akácméz--------------------------------- Bérbeadó K eresek vendéglőt I , * 1928 XI/1-ro jó forgalommal azonnali vé- | lóben fekvő Komárom köze­f. ______ _____ Csallóközaranyoa t elre. Ház és forgalom bővebb ; községben egy hat szobából, leírását kérem L. Linkéért), mellékhelyiségekből, istállóból Smolntk í. XX. 488 ólló szép úrilak nagy kerttel. " 11 —1 Érdeklődők forduljanak dr. Vidéki Modern vállalat megnyitásihoz társat elsőrangú, legfinomabb minő­ségben nagyobb mennyiségben kerestetik megvételre. Aján- úri gyermek (diák) a legjobb latokat a kiadóba „Akácméz“ ós leggondosabb ellátást kap­jeligére. 502/a hatja keresztény családnál Bra- ; Fajtiszta.---------------------------——---------------tislavában, fürdő és zongora E lsőrendű kétéves [használattal. „Tiszta** jelige forduljanak Aranyossy László ügyvédhez, Komárom. 454 tölgyfacsemetét szálútok őszi ültetésre. Tóth Miklós, Veiké Kazimir, pp_ Legina-Michaiany. '-teresek, akinek lakásában Gzleti ügyeknek belenként evvszeri le- ______________________ Ib onyolításához ízléses helyiség Kifogástalan, jókarban lévő volna löké nem szükséges Aján- lalokat vá'aszbélveggel, személyi ada'ok közlésevei a kiadó továb­bit „Rizikó nincs“ iebgére. 512 bernáthegyi kai yaköly kök Oszeszla hirdetési irodája. Bra- eladók Czelhofíer Ferenc, Kom- 486 1 jatice. tislava. 458 Birtokot keresek----------------------------------------------- kertészetben teljes jártassággal Ö rileány jó bizonyítványokkal és gyakorlattal bir. Aján- gyermekek mellé ilatok fizetési igény és eddigi || működési belve megjelölésével janlHoztu. (küldendők. Bállá József Alajos Jelige: „Gyermekbarát“. 'ntelligens. ómegielenésü 'eány alkalmazást keres _______ ^ , __..._____„ cukrászdába, (ralikba, vagy dro­4 12 Beregszász, Ba'zÍíövits*u.'-12’''i&> K2r,sba. Aiániatokat .Megbízható* koronával ___I __________________________jeligére a kiadóba xéiek. 478 mint társ z ongora, 175 cm. hosszú azonnal eladó. 474| Értéke 4.500.— Kó. Cim: Do- hirlapiroda, Levico. 513 Dr. Katona, Dérbe, vngy megvételre nagvszá Budapest. Ráday ucca 41 elő­írni vevőim részére Mé«r»rr>> ikészit jogra, áílamszámvitelre, Laios Uereskfd--«i ‘g «*'< (r :órettségiro. összovont magán- vice, Malom.te-. > M ii vizsgálatra, polgárira. 416 1 bio'H'ky 20-25000 37-éve, kereskedelmi ügynök ho­zománnyal nősülno, vagy benősülne. Jelige .Komoly kérő" e05-a Házaspár szobainasi és sza­kácsnői állást keres éves bizonyítvánnyal rendel­kezik. Hermann ujságitoda, Komámé. 522 Kérjenek próbalevelet! Képzett kertész Fömolnári. malomkczelői Elsőrangú bécsi tanerő levél- középkorú, nős, állást keres állást keres boti úton, feladatok korri- "Júvre. Megkereséseket kéjek Kálásával, tankja a szlovák, „bizalom“ jeligére Figa i. XIX. szonnali belépésre középkorú cseh. aI)írni. francia. olasz. 487 lozsnvondoikozá.u, tanult molnár i / "z ... -rí -----------—’— ----------------------------- t ma.mászat terén elismert szak­m -it íI;-‘l iá ár Wien ' Pe-ii riT^-as-c Mérlegképes, houzabb iparvá da- cmner t cszél szlová k el és mi­16/a Professor Jenő Székely’ 490 la'1 ÍValtoriaital rendelkező, adó- gyárul. Szives megkeres-seset 16/a Frolessor Jenő Székely. 4J0 Ü7yellben )arUj iLccskó János, Luéenec. Husz-ut 24. címre kér. 481 Leányok, ki hajlandó két Intelligens fiatalemberrel levelezni szóra, kozáa céljából. Házasság nincs Lizarva „Szőke“ „Bajna" jeligére a kiadó továbbit. 603 Megnősülne 28-éves, r. kalb, gszdálkodó 6z- v.'gyember, némi hozománnyal Fenvkepoa aiánlaton Hermann uiságiroda, Komarno küldendők 48.' Későbbem házasság céljából megismerkednék oly középkorú, lutelligens höigygvel. valláskü- löobseg nélkül, ki üzletembe már most mint közreműködő társ lép­ne némi késipénz tőkével. Eo egv 3.’-éves, r. kath . önhibámon kívül vitólélben levő, iskolázott inteJisens kereskedj vsgvok Fényképes aiánlatokst kérek 8zéo cukrászda“ leiigére a ki­adóba. Fénykép becsületszóra visszaadatik. 473, Kertész, Vi a turns, valamint a kereske­dőim! kertészetben nagy gya­korlattal bir, hosszú bizonyít-j vánnyal rendelkezik józan, szorgalmas, gyermektélen, sze­rény Igényű, három nyelven beszél november 1-re, vagy 15-re állást keres. Cim a kiadóban. 492 Crlcsaládhoz kitünően főző szakácsnőt keresek. Ha kertész lenne férje, az is alkalmazást nyerne kiadóban. Cim 501 Vidékre kisigényű, jó bizonyít­vánnyal rendelkező soffőrt Sürgőién keresünk azonnali be­lépésre prlmhegedflst, aki egv szalon quartelt vezetésé­re alkalmas. Ajánlatok prim rcL rceciákkal .Magas Tátra“ 'elígér» a kiadobb. 33 1 Intelligens, szolid, magányos, 30 éves nő, ki elsőrangúan főz, külsőgazdasághoz, állatne- veléshez U jól ért elvállalna keresek, aki az inas! teendőket elvállalja, azonnali belépésre. Cim a kiadóban „Fordauto“ Jelige alatt. 601/a könyvelőt magyar vidéken, szép ipari válla­latban rövid idő alatt vagyont szerezhet. — Csak határozott, intelligens egyé- , A pénz bizto- alatt a kiadóba. 515 független nek Írjanak sitva“ jelige Kifogástalan pianínót keresek Munkácson vagy Bereg­szászon részletfizetésire. Gzors ajánlatok: Suránjrl B. Sa­biuov, Főutca 20. 518 Harmonium. 6000 koronáért keresüok mielőbbi belépésre, né1 Idősebb mc\ ?aÁvar' &ílov4lt v*«71cuseh! pinctteiester nvelvtudá* szóban és írásban! “ mcenivántalík. Vas*zaUmabelij főbb évi ©^)rlatta.I plncfv gyakorlattal birók előnyben Vég ; mesterL va< 'szolgai Állást . fr-- . rnni.rt rési és szolga'ali bizonyitvánvo-t-1 koros, esetli őszi szüretre. ^.ladó CC-00 koronáért eg7 _i , , 7. .. , . V ,. iirrrannHi fi PiitrA in Iliivé- ZlmmermaDD féle 12—12 váltó­val leszerelt A|4nUtok, iizcté^', Upyanoc.T u tvuce s 01, uhua K.«vnólt genvek megjelölésével, _sürgó,ec Ijókarban levő harmóninm' két opj térdszoritóval (Kniescbweller). 2_ Levéibeli megkeresések ..Sz. L .“ jelige alatt a kiadóba. 493 Hirdetéseket eredeti áron felvesz Pozsonyban a P. M. K. Pozsonyi kiadóhivatala (Gr^ssSing-u. 36. I.) Kassán, Géniusz hflrtíeSfiirotía Komáromban Hermann Entire ELéván Dohrcvitsky János. Bpot^ságon Tóth Ferenc Paxner és Bírón, KremnEca. Hirdetmény. közvetlenül ciooünlire kü dendótk [latok ,, Rém éuy ‘Téli bigére ^ P ajder Gvula és Társai K.-T.kiadóba küldendő Vondriáel, Podtalranska £. 471 ^OOvévet antik zenélő óra^ ...... . ’ *------ ..... sen lokaroaD, oyonyoru iciviieiDcn U sislcmber gszda,ágban eliátás cladó Q6r ^ parocbia, S<v Kyrnica. Podk. Rus. 46f állást vállalna. j —-------------------------------­C im a kiadóban. 5io Pwfekt szakácsnő Cri leány házvezefp 5» Szöllő J állást keres, HiliV-’g Intel- Eltevésre való azőllőt (Chassel­alabásirom oszlopokon álló, teJje-j ^családnál. ^ List) szállítok 10 k^-os kosa­^ it(? px,j - 1 * 1.« as ma aiaDasironi osxtopoaoD auo, leije-; Főidm ve. Iskolát vágz»«, p6*tenjsen jokarbán. ovönyőrü kivit.lbenl Nltra Zobor. Kanf rakban kg-onként 6 koronáért. Petro vies Ferencz, Zlaté Mo­karban magányos plébános hártartó- sának vezetését. Ajánlatok „Szolid“ jeligére a kiadóba. 516 Posto restante küldendők Jömeg'elcnésü. Intclligena, tiata úri cánv óvadékkal , ­pénzlárnoknől állást u 1 rn*TS r keres ok’ober 15-re gyégyszer- tárba, drogériábe, moziba, vág. gazdniisztí konyha mielőbbi belépésre keresetik !___I C m: Gazdasági intézőség. Mmcb-jüa Slov. 4761 elől használt, de tgej - I ílóvő motorkerér7*-* J oldal- Azonnali belépésre | kocsival. Veszel® jj.sfezló, Be- vezetésérc| gej50T_ Zupa NitX__j 524 5 25 BOHL } mii győgT® mai kerestetik, esetleg október 1-re. períektven [déglöi szakácsnő, Cimi Bozóky György, Sahv. 473 A Pozsonyi Magyar Diákinenza folyó évi október hó 8-án nyilik meg a Rózsa-utca 9. szám alatt levő uj helyiségében. A jegyek úgy a menzán, valamint Cottely István dr.- nál, Lőrinckapu-utca 1. sz., II. emelet délután 2—3 óra között, a kedvezményes jegyek azon­ban csak az utóbbinál vehetők át. Grosschmid Géza dr. szenátor. Pályázat. A gutái r. k. fiúiskola egyik tanítóját a most szervezett községi polgári iskolához vá­lasztották meg, helyére pályázatot hirdetünk. Jövedelem: Áz iskolafen tartótól évi 800 ko­__________________róna, 240 korona lakbér és 20 korona kert­P ríma 100 bold eladni, venni. .iteiT (ríni varry Eladó villanyerőre berendezett j járandóság5 a többi államsegély. Kántori ... | - , ■ — t „ körbevenni i elj vforduljon hentesáru üzem. teendőkben helyettesíteni tudók előnyben ré­fürdőhelyre Anniitok .Allanrfr; ízantót-légciöt keresek haszon- bizalommal N . "Ljl gyógy-, rl* ' ... , ... CJ . .. . ... ál'ás" i# igére Veil** pod Tatrou bérbe, Gömörben, Abaujban, szerészi sz3lfeÍtésdk0Zi Ko- jóforgalmó üzltet^l és házzal 1 SZeSUlUek. J01 tölSZei élt pályázatok I. é. OktO­Görcörbcn, 6071 Szepcsben Cím a kiadóban. 4431 Jice Fő út ^k 3-í 18 Cim a kiadóban. ó97( bér 12-ig a r. k. iskolaszékhez cimzendők. Bmirntl ftW> Ac. *■ jjsatttefa Járni HeútficÉ Fi* tioMájábí- iában. A agomáaárt feteLfr: h CAuriLj Okiő&er hú3-ist szersián MiMiliM szét a ^^5 , ,r *^ |p j sziplroäslni! lep első nimif H gazdagon illusztrált hetilap Herczeg Ferencz, Molnár Ferencz, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Csathó Kálmán, Móra Ferencz, Bíró Lajos, Zilahy Lajos, Falu Tamás, Szomory Dezső, Mátai Sándor, Farkas Imre stb. valamint a szíovenszkói iróvilág jeleseinek eredeti Írásait hozza, hí francia, angol, német, amerikai irodalom legjobb uj írásait, a világesemények és a szíovenszkói történések képeit, a művészet, irodalom, könyv, színház, társaság kozmetika, divat, ötletes játékok rovatait is meg fogja találni az olvasó a „KÉPES HÉT“ hasábjain a 28 oldal terjedelmű pompásan kiállítóit, gazdag tartalmú előfizetési ára egész évre 54®.— Ke fél évre 7Ke negyedévre 38.— Ke Előfizetések. ifipis iü Iilsiíllfitalllii Píaha Un Panská 12./IU. küldendők be /

Next

/
Oldalképek
Tartalom