Prágai Magyar Hirlap, 1928. október (7. évfolyam, 225-249 / 1852-1876. szám)

1928-10-03 / 225. (1852.) szám

Mai szám ónk 12 «»(«Pál vn. évf. 225. (1852) szám « Szerda - 1928 október 3 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Ke; külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ke. Egyes szám ára 1*20 Ke A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok Főszerkesztő: politikai napilapja Felelős szerkesztő; DZURANYI LÁSZLÓ FORGÄCH GÉZA Szerkesztőség: Prága IL, Panská ulice 12, IL emelet Telefon: 3G311 — Kiadó- hivatal: Prága IL, Panská ul 12/IIL — Te­lefon: 30311.—Sürgönyeim: Hírlap, Praha «1» Bstbiefl tataiban Budapest, október 2. (Budapesti sz>er- kesztőáégüuk telefonjelenté&e.) Bethlen Ist­ván gróf miniszterelnök ma Budapestre ér­kezett és átvette a kormány vezetését. Kmww isis lesi az íj bukaresti magyar kövei! Bukarest, október 2. A magyar kormány a román kormánytól működési engedélyt kért Magyary Géza követség! tanácsos, a pá­risi magyar követség titkára részére, aki bukaresti magyar követnek van kiszemelve. Ezt a hirt hivatalosan még nem erősítették meg. üSifSÉSVitéSi Vili a képviselőhöz költségvetési bizottságában Prága- október 2, A képviselőiház költségve­tési bizottsága tegnap délután megkezdte a költ­ségvetés részletes vitáját. Tárgyalás alá verte a költségvetés bárom első tételét és pedig a köztársasági elnök és irodája, a miniszterta­nács elnökség© és a nemzetgyűlés tételeit. A vlt'át nia délelőtt folytatták Sramek miniszter- elnökhelyettes és Ebei sajtófőnök jelenlétében. Hackenberg német szociáldemokrata képvise­lő felszólalásában kifogásolta, hogy a miniszter­elnökhelyettes az általános vita elején nem volt jelen. Sajnálattal állapítja meg, hogy az ellenzéknek semmi befolyása nincs a par­lamenti tárgyalásokra és javaslatait egyálta­lában nem veszik tekintetbe. Szükségesnek tartja, hogy a klubelnökök konfe­renciáját gyakrabban hivják össze. Az ellenzék mellőzése észlelhető abban is, hegy a kormány nem válaszol interpellációjára. Kritizálja a ház­elnökség cenzúráját a parlamentben elmondott beszédek felett és felvilágosítást kér a kormány­tól. mi készül a választási törvény reformját ille­tőleg. Végül állást foglal a miniszterelnökség propaganda­célokra szolgáló rendelkezési alapja ellen. Knirsch német nemzeti szocialista képviselő a parlament munkarendszere ellen foglal állást, amely a parlamentarizmus válságára vezet. Ha emelni és fejleszteni akarják a parlamentariz­must, akkor meg kell változtatni a most divé nyelvhasz­nálatot. Kérdezi, mi történt a kormány részéről, hogy a nyelvi kérdést megoldják és a nyelvi, valamint az iskolai problémákat a politikától mentesítsék? Bergmann cseh nemzeti szociáldemokrata képviselő tudni akarja azt, hogy a köztársasági elnökhöz néhány kérvény futott be, mennyit in­téztek el kedvezően, hányszor élt az elnök állam­fői előjogával nyugdijkérdésekben, esetleg am­nesztiaügyekben. Ugyancsak a parlamenti válság­gal foglalkozva ennek okát abban látja, hogy a miniszterek ignorálják a bizottsági tárgya­lásokat, a kormányt a bizottságokban fiatal, tapasztalatlan tisztviselők képviselik és gyak­ran olyan felvilágosítást adnak a bizottsági tagoknak, hogy az valóságos káoszt idéz elő. A miniszterek ignorálják a képviselőházi ülése­ket is, valamint a parlamentben elhangzott pa­naszokat és kivánságokat. A déli órákban szünet volt és az ülést dél­után folytatták. Délután Neurat kommunista és Szlávi esek cseh nemzeti szociáldemokrata képviselő szinten a parlamentarizmus válságáról beszélt. Ez utóbbi beszéde közben az ülésen megjelent Benes kül­ügyminiszter is. Szlavicsek után Sramek nűnisz- terelnökhelyettes szólalt fel, aki részletesen vá­laszolt az elhangzott kifogásokra és ugyancsak^ a parlamentarizmus válságáról beszélt. Beszédet la­punk holnapi számában fogjuk ismertetni. A késő esti órákban a költségvetési bizottság a külügyi és hadügyi költségvetés részletes tárgyalását kezdte meg. Püsudszki titokzatos bukaresti látogatásának visszhangja A magyar-lengyel közeledés köri! - Románia és Lengyelország viszonya Venizelosz a görög-olasz $ a görög-jugoszláv viszonyról — NarinkovEcs cáfol Bukarest, október 2. Az eurőpaá sajtóban tegnap nagy feltűnést keltettek azok a híreik, amelyek Pílsudszki marsa1! tegnapi romániai tárgyalásáról szólnak. Jólinformált körök ér­tesülése szerint Bratianu értésére adta a len­gyel államférfi unafk. hogy Magyarország és Lengyelország közeledése, amely a közel­múltban nem kerülte el az illetékes diplomá­ciai körök figyelmét, igen kedvezőtlen be­nyomást keltett Romániában, Pilsudszki marsall állítólag olasz kezde­ményezésre azt az ajánlatot tette Romá­niának, hogy lépjen be abba a hatalmi csoportba, amelyet Mussolini a nyugat- európai hatalmi csoportok ellensulyozá- I sara Keleteurópában tervez s amelyben Németország, Románia, Bulgária, Len- j gyelország, Magyarország és Törökország I vennének részt. Ezek az államok szövet­ségi sz A tudást kötnének, külpolitikái | téren is minden tekintetben együttmű­ködnének. Tegnapi számunkban arról is beszámoltunk, . hogy magyar diplomáciai körök igein nagy j figyelemmel kísérik a lengyel—magyar tár- gyalusokat, amelyek célja a lengyel—magyar ! politikai és gazdasági közeledés előkészítése | volna. A tárgyalásokat Mussolini kezdemé­nyezte, de Lengyelország azt a feltételt szab­ta, hogy Magyarország szakítson meg minden szorosabb együttműködést Németországgal. Görögország két véglet között | Ugyanekkor az Ethnos nevű görög újság j cikket ir Marinkovics jugoszláv külügymioiisz- 1 tér és Venizelosz görög miniszterelnök párása tárgyalásairól. Jugoszlávia szövetségi szerző­dést kínált föl Görögországnak, de Venizelosz válaszában kifejtette, hogy Görögország nem fogadhatja el a felkínált szerződést, melynek t éle, akarva, nem akarva, Olaszország ellen I irányulna s így uiból veszélyeztetné a hábo- ■ ru óta egyre jobban terjedő békeszellem to- | vábbterjedését. Venizelosz Londonban Mindezek a hírek, amelyekről tegnapi, ' elkobzott számunkban már megemlékeztünk, Európaszeráe nagy érdeklődést váltottak ki a különböző kancelláriákban. Az érdekelt álla­mok hivatalos tényezői sorban cáfolni igye­keznek a román—görög—-olasz közeledésről • elterjedt híreket, de a jólértesült sajtó fenn­tartja tegnapi állításait. j Venizelosz görög miniszterelnök Lon- í donban tegnap kétórás megbeszélést ; folytatott lord Cushendunnal, majd inter- j jut adott a Times megbizoítjának. Á mi­• niszterelnök azért jött Londonba, hogy i személyes intervenciójával meggátolja az í olasz—görög szerződés téves interpretá­lását. Már a jugoszláv kormány előtt is kifejtet­te ho^y a szerződés éle sem mi esetre sem irá­nyul Jugoszlávia ellen. Párisi tárgyalásai után optimisztikusan Ítéli meg a jugoszláv—görög közeledés lehetőségeit. Belgrádi tartózkodása alatt esetleg sor kerülhet a görög—olasz szer­ződéshez hasonló görög—jugoszláv szerződés ' megkötésére, mert a száJonikii vasút kényes kérdését sikerült Párásban Marinkovics jugo­szláv külügyminiszterrel folytatott megbeszé­lésük alatt 'teljesen tisztázni. Általános_politi­kájáról Venizelosz kijelentette, hogy főtörek­vése az összes szomszédos népekkel békében’ élni, ezt a békét intézményesen szabályozni. De Görögország nem kíván szövetségi szerződéseket, amelyek lényegileg több­nyire agresszív jellegűek, csupán barát­ságos szerződéseket, amelyek elegendők a függő kérdések maradéknélküli megol­dására. Ugyanilyen barátságos szerződést szándékozik kötni Bulgáriával is. Venizelosz később a Daily Telegraph tu­dósítóját fogadta, akinek ugyancsak kijelen­tette, hogy politikájának főcélja a béke íön- taríása. Az olasz—görög szerződés elsősorban ezt a célt szolgálja. Görögország és Olaszor­szág viszonyát végérvényesen szabályozni si­került s ma épp olyan kölcsönös bizalom és barátság uralkodik a két nép között, mint amilyen Görögországot Franciaországhoz és Angliához fűzi. Görögország péke&karatának alig van na­gyobb bizonyítéka, mint az, hogy az athé­ni kormány mindent elkövet a Törökor­szággal megkötendő barátságos szerződés érdekében, holott a lausamiei békeszerző­dés igen kedvezőtlen Görögországra nézve. Venizelosz tiszteletére a görög követsé­gen tegnap ünnepi lakoma volt. A görög mi­niszterelnök ma visszautazott Párásba. Sfólgártörök szsrzööés Szófia, október 20. A közeli napokbaa Angorában megkötik a török—bolgár táma­dást kizáró szerződést, amelyet az 1924-ben kötött barátságos szerződés már kilátásba he­lyezett. A szerződés alaáirására október vé­gén bizonyára sor kerül. BolgáT részről a tár­gyalásokat Pavlov angorai követ fogja ve­zetni. Marinkovics párisi tárgyalásaitól Paris, október 2. Marinkovics jugoszláv, külügyminiszter tegnap többórás megbeszé­lést folytatott. Briand francia külügyminiszter­rel, majd ma fogadta a Petit Párisién munka­társát, akinek kimerítő interjút adott Jugo­szlávia külpolitikájáról. Marinkovics szerint A j párisi tárgyalások, elsősorban az uj görög— jugoszláv barátsági szerződés megkötése kö­rül forogtak. Venizelosszal megbeszélte e szerződés alapelveit s ma már alig van aka­dálya a szerződés megkötésének. A Petit Párisién az interjúval kapcsolat­ban megcáfolja azokat a híreket, amelyek szerint Jugoszlávia Görögországnak szö­vetségi szerződést ajánlott föl és Venize­losz azt visszautasította. A „Graf Zeppelin“ megkezdte hétnapos nagy A léghajó ma nem látogatta meg Berlint — Frankfurt fölött Ä Zeppelin az éjszakái a Keleti tenger fölött tölti — Friedrichshafen, október 2. A Gráf Zep­pelin ma reggel hét óra öt perckor felszállt, hogy megkezdje kétnapos útját Berlin és a Keleti tenger fölött. A nagy amerikai ut előtt ez a léghajónak utolsó nagy próbautja. A fedélzeten összesen hetven személy tar­tózkodik, köztük húsz utas. Reggel az idő kedvező volt és a léghajó Ülni irányába indult. Ulm, október 2. A Graf Zeppelin reggel 8 órakor átrepült Ulm városa fölött, de a háztetőkön és az utcákon összegyűlt lakos­ság már hét óra 4S perckor látta. A közön­ség leírhatatlan lelkesedéssel üdvözölte az ezüst színben fénylő gyönyörű légi jármüvet. Stuttgart, október 2. A Graf Zeppelin Ulmból jövet negyed kilenckor átrepülte a várost. A léghajó északkeleti irányban Bajor­ország felé repült tovább. Nürnberg, október 2. Az uj Zeppelin­léghajó 9 óra 10 perckor délnyugati irányból jövet átrepült a város fölött. A lakosság óriá­si lelkesedéssel fogadta a Graf Zeppelint. A fürthi repülőtér egyik repülődére a léghajó kíséreteibe szegődött s 9 óra 17 perckor a Gráf Zeppelinnel együtt eltűnt az észak felé húzódó szürke felhőién gerben. Ut Németország fölött A Zeppelin-léghajó fedélzete, október 2. 10 óra. Nürnberg után a léghajó -iirií felle­gek közé került, úgy hogy Eckener «!»•. weg- változtatta tervét é* Fszaknénictország he­lyett Würzburg irányába repült, A siirii fel­hők miatt Berlin lakossága ugyanis semmit sem láthatott volna a léghajóból. Würzburg után a Gráf Zeppelin Frankfurt felé vettél útját, de a nagy város fölött szintén áttörhe- tetlen felhők közé került. Az oldalszél igen erős. A Zeppelin fedélzetén, fél 11 óra. A léghajó Forchheim és Würzburg között cir­kál. A kedvezőtlen időjárás miatt a léghajó mindenekelőtt Frankfurt am Main-ba veszi útját, majd északi irányban távozik. Való­szín üleg Amszterdamig röpül s az angol par­tot is érinteni fogja, majd az éjszaka alatt a Keleti tenger fölött cirkál s holnap reggel Helgoländern át Berlinbe röpül, ahova dél felé érkezik. Frankiul am Main. október 2. A lakos­ság legnagyobb része előtt meglepetésként hatott a Zeppelin megérkezése. Tizenkét óra ötven perckor Mainz föltöt látták a léghajót, 12 óra 55-kor átrepülte Wiesbadent és. észak felé tartott. AnsszSerdans felé Berlin, október 2. A Zeppelin-müvek ve­zetősége közli: A léghajó útját Frankfurtból Amszterdam felé vette, ahová délután 1 at óra. tájban érkezik. Az éjszakát Helgoland és a Keleti tenger fölött fogja tölteni. Az ni út­irányról a döntést csak az esti érákVsn ' ■ *.*i~ ;cák meg, amikor az össze? idrijeleaié? meg­érkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom