Prágai Magyar Hirlap, 1928. szeptember (7. évfolyam, 199-223 / 1826-1850. szám)

1928-09-25 / 219. (1846.) szám

1928 aaeptembef 26, kedd. (rMKUAi'l * tJ+\X *A»C a'a a *V4Jt<-*±r, )( A nagyszombati tenniszverseny. Nagy- szombati tudósítónk jelenti: Az SK Traava ren­dezésében lefolytatott jubileumi tenniszverseny Nagyszombat városának bajnokságáért igen respektábilis eredményeket hozott. A három na­pig tartó versenyt, mely számos izgalmas és érde­kes játékot mutatott, nagyszámú közönség Láto­gatta- A férfijátékosok közül feltűnt a bajnoknak, Rippel Lacinak kitűnő technikája. Fábián Pali, a második helyezett a legjobb formáját játszolta ki ezúttal, a legszebb stilust Politzer A. produ­kálta. A nőiegyest a favorit Hacker Györgyi nyerte meg, aki Szlovenszkó egyik legjobb etilusu női játékosai közé tartozik, mellette az évről-évre fejlődő, igen tehetséges Grosz Duci tűnt ki. Ered­ményes játékot mutatott még Takács Teta. A ren­dezőség, élén Skála kapitánnyal, Komárek, Holub mérnökökkel és Fábián Palival, a meccsek minta­szerű, zökkenő nélküli lebonyolításáról gondosko­dott Eredmények: Első oszály: Férfiegyes: 1. Rippel Laci, 2. Fábián Pali, 3. Politzer A. — Nőiegyes: 1. Hacker Györgyi, 2. Gross Duci, S. Takács Teta. Férfipáros: 1. Fábián—Politzer, 2. Rippel—Domonkos. Nőipáros: 1. Fábián -Tuci— Gross Duci, 2. Hacker Györgyi—Reicb Ilonka. Vegyes páros: 1. Rippel—Takács Teta. 2. Politzer A.—Gross Duci. TI. Osztály: Férfiegyes: 1. Mará­siek, 2. Matzner Richárd. 3. Braunsteiner. Női- egyes: 1- Gesselseder Tea, 2. Nezval. Vegyespáros: Bordás Miska—Gasselseder Ica, 2. Fischl Lili— Neumann Frigyes. Valamennyi nyertes és helye­zett értékes dijat kapott. A verseny nagyszabású bankettel zárult. )( Németország—Ausztria válogatott tennisz- mérkőzése a németek 8:3 arányú győzelmével végződött, amennyiben a németek az utolsó két napon összes játszmáikat megnyerték. Preno Ma- tejkát 7:5, 6:4, 5:7, 6:2 arányban győzte le, uug Froitzheim Artenst verte meg 6:1, 6:4, 6:3 meg­lepő score-ral. ÚSZÁS )( Szövetségi vizipólódij mérkőzések Buda­pestem FTC—MTK 1:1 (1:0). - UTEh-MAC 1:0 (0:0). )( Norélius Martha a svédországi Falunban 200 méteren 2:40 mp.-et úszott. BIRKÓZÁS ÉS BOX )( A prágai Lucernában napok óta nemzet­közi profi-birkozó verseny folyik. Tegnap este egy nagy szenzáció adódott. A német Debie Cseh­szlovákia büszkeségét, Fristensky Józsefet 4745 porcos küzdelem után két vállra fektette. A kö­zönség természetesen viharosan tüntetett a legyő­zött mellett. Spevacsek a magyar Weiss Bélát (?) győzte le csekély 3 és fél perc alatt. SPORTHÍREK Köz<«azpasíácP . A minisztérium sérelmes rendeletével szemben a kosigazgatási bíróságitól keres orvoslást a ¥á@iiaSparti Ármeniesifő Társulat Az igazgatóság nem teljesítette a minisztérium rendeletét — Viharosnak ígérkezik a tisztujitás Érsekújvár, szeptember 24. (Saját tudósi- tónktól.) A Vág’balparti Ármentesitő Társulat vezetősége körében már évek óta bizonyos nyugtalanság észlelhető, aminek legfőbb oka, hogy a kormányhatalom a társulat önkormány­zatának megsértésével ismételten befo­lyást igyekszik gyakorolni személyi és tárgyi kérdések intézésére. Az igazgatói választmány minden adott alka­lommal a társulat autonómiájának legmesz- szehbmenő megóvása mellett, foglalt állást és elvéhez következetes maradt akkor is, midőn állásfoglalása szembeállította a miniszté­riummal. Legutóbb a minisztérium az igaz­gatói és főmérnöki állás szétválasztásáról rendelkezett. Az igazgatói állás körüli harc, amelyben a hivatalos álláspont mindenáron győzelemre törekedett, visszanyulik aiboz az időponthoz, amikor Reviczky István igazgató lemondott tisztségéről és az igazgatói teendők ellátásával Böhm János főmérnököt bízták meg. Az ideiglenes megbízatás később állandósult, ami az adminisztráció egységessége érdeké­ben és takarékossági szempontból is kívá­natosnak és helyesnek bizonyult. Különben pedig módot adtak erre váz egységesítésre az alapszabályok is. A kormány exponensei azonban a személyi és hatásköri kérdésekben érvényesíteni akarták akaratukat. Nem tudni mi okból és milyen meggondolásból, de a minisztérium arra az álláspontra he­lyezkedett, hogy egy ember nem láthat­ja el az igazgatói és főmérnöki teendő­ket s ezt az álláspontot a minisztérium egy ren­deletében hozta a társulat tudomására. Egy­szerűen rájuk parancsolt, hogy záros határidőn belül írják ki a pályázatot az igazgatói állásra. í A választmány kísérletet tett az illetékes ha­tóságok meggyőzésére, küldöttséget menesz­tett a minisztériumba, de a háromszori kül­döttségjárásnak sem volt eredménye, mert a* illetékes tényezők egy jottát sem en­gedtek merev álláspontjukból. A sikertelen intervenciók után a kérdés is­mét a társulat igazgatóválasztmányá elé ke­rült, amely a küldöttség tagjainak referátu­ma után nagy- szótöbbséggel úgy határozott, hogy a minisztérium leiratát nem teljesítik mindaddig, mig a közigazgatási bíróság­hoz beadott panasz ügyében döntés nem történik. Az igazgatósági tanács határozatának kü­lönös pikantériát kölcsönöz, hogy azt tulaj­donképpen Medvacky dr. elnök intenciója el­lenére hozták. A tisztújító közgyűlést a társulat októ­ber 12.-én tartja és kimenetele iránt már most is rendkívüli az érdeklődés. A történtek után ipajdnem bizonyosra vehető, hogy a társulati tagok többsége Medveckv elnökkel szemben erős I ellenfelet állít. A magyar kisipar kívánságai a pozsonyi kereskedelmi- és iparkamara élőit állampolgárságot a magyar Iparosoknak I — Doszt*! Jakab Indítványai )( Récsben játszik le a Viktória Zsiesbov— Rapid mérkőzést A Középeurőpai Kupa bizottság tegnap Prágában tartotta meg rendes ülését. A bizottság elvetette a bécsi Rapid óvását Medurta szerepeltetése ellen, amely után kisorsolta a meg- ismétlendő Viktória—Rapid meccs helyét. A sors a bécsi Holie Warte-pályának kedvezett, ahol a meccset október 3-án játszák le. A Viktória vere­ség esetén 75.000 koronát kap, győzelem után 40.000 csehszlovák koronával részesül. — A Kö­zépeurópai Kupa döntőmeccsei október 28 és no­vember 11-én lesznek a Ferencváros és a Viktó­ria—Rapid győztese között )( Elmaradt a Zsilina—Ligeti meccs. Zsolná­ról jelentik: A pozsonyi Ligetiben győzött a sport­szerű érzés és vasárnap megjelent Zsolnán, hogy lejátsza az ominózus SK Zsilina—Ligeti országos bajnoki mérkőzést, ügy látszik azonban, hogy az időjárás sem akarta, hogy a meccs Zsolnán kerül­jön eldöntésre, mert a kétnapos esőzés folytán a zsolnai pálya teljesen hasznavehetetlenné vált. Hoppé troppaui biró eleinte a mérkőzés lejátszá­sa mellett volt, később azonban az MLSz képvise­lőinek, Kohut Pál szövetségi kapitánynak és Feuer Gábor bírónak közbelépésére a pályát hasz­navehetetlennek nyilvánította. Eszerint remélhe­tő, hogy a CsAF a mérkőzést szeptember 28-, vagy 30-ra Pozsonyba tűzi ki. )( A CSAF lemondta a Jugoszlávia ellen ok­tóber 28-ára tervezett válogatott mérkőzést, mert a jugoszlávok 35.000 csehszlovák korona költség- raegtéritést kértek. )( Négerek hegemóniája a távolugrásban. Ca­tor után, aki a férfi távolugrás világrekordját ja­vította meg közel 8 méterre, most a néger Grone kisasszony a női-távolugrás világrekordját döntöt­te meg 5-45 méterrel. LÓSPORT )( 'A kuchelbadi őszi versenyen tegnap lefu­tották a kétévesek diját, amelyet a Cseohoslavía istálló Vlastája nyert meg a favorit Syhaj (Thurn- Taxis) és Alarích előtt Komárom, szeptember 24. (Saját tudó­sítónktól.) Már ismételve volt alkalmunk kö­zölni azokat az életrevaló indítványokat, ame­lyeket Dosztál Jakab komáromi nagyiparos, a komáromi keresztény szocialista pártszerve­zet elnöke, a pozsonyi kereskedelmi és ipar­kamara komáromi kültagja és tanácstagja terjesztett a kamara gyűlése -elé. A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara legutóbbi ütésén Dosztál Jakalb ismételve egész indítvány sorozattal lépett fel, amelye­ket közérdekű voltuknál fogva vázlatosan közlünk. A magyaT tanácstag legfontosabb in­dítványa \ közszállitások és a szíovenszkói ipar Dosztál Jakab élénk szavakkal ecsetelte azt a szomorú helyzetet, amelyben a magyar ipa- rőstársada 1 ocmnak igen sok tagja sínylődik még most is, a köztársaság fennállásának ti­zedik évében az állampolgárság rendezetlen­sége miatt, amely igen sok esetben egziszten­ciális érdekeket veszélyeztet. Indítványozza, hogy a kamara ülése forduljon a kormányhoz felirattal a jubiláns évben ennek a kérdés­nek méltányos rendezése érdekében. Az indítványt a ka/mora gyűlése egyhan­gúlag magáévá tette. A kisebb határátlépés ügye Az úgynevezett szükeíbib határfor-galom ügyét li’beráiLis alapokon rendezték az álla­mok. Sajnos, hogy ezt a perifériákon ma is politikum gyanánt kezelik és a két állam közt megnyilvánuló szerény méretű gazdasági kapcsolatot gyanakvó szemmel nézik, pedig mindkét államnak a gazdasági közeledés vol­na az eminens érteke, Komáromban legalább 100 iparosnak és kereskedőnek határátlépési igazolványt nem adnak azzal a megok olással, hogy már soknak van ilyen engedélye. A két állam közt levő és egyre erősbödő kereske­delmi forgalom a határátlépések nagyobb mérvében nyilatkozik meg és ezt korlátozni egyértelmű magának a forgalomnak a korlá­tozásával. A kamara az országos rendőrigazgatóság utján intézkedni fog a rendelkezések liberá­lisabb kezelése iránt. A szlovenszkó! gazdasági tanács és a kisipar A szlovenszlkói gazdasági tanács megala­kulásánál a kézműves kisipar eddig nem ka­pott képviseletet, mert a nagyipar onnét tel-; jesen kiszorította. Méltánytalan eljárás ez a kisiparral szemben, mely ezt a m ellőzést nem érdemli meg, amikor a közterhek viselésénél megtalálják ,a kisiparost. A kisiparosság olyan iparpolitikát kivárj, amely egyforma mérték­kel mér a kisiparnak és nagyiparnak egy­aránt. A gyáripar túltengő képviselete ellen a kisiparos osztály tiltakozik és az országos érdekképviseletekben is helyet kér a maga számára. A kamara a javaslatot figyelembe fogja venni. A kisipari pálya és a polgári iskola A polgári iskolának megreformálása egy uj tervet hoz .felszínre. A kézmi vés iparos­ság színvonalának emelése céljából kívánatos lenne, ha a polgári iskolákkal kapcsolatban a gyakorlati ipari oktatás is felvétetnék ezen iskolák tantervébe. Ebben az esteiben a pol­gári iskola olyan előkészítője lenne az ipari képesítésnek, mint a középiskola az egyetemi! tanulmány okú ak- A gyáriparral csak a maga­sabb ipari szakképzettség veheti fel a versenyt. A komáromi iparosság ebbeu a kér­désijén széleskörű ankétet kíván rendezni. A kamara hozzájárult a javaslathoz. A köBszálIitások és a szlovénszkói ipar. Az állami é? más fcözszállitásokból Szlo- venszkó ipara igen mostohán részesül, és alig egytizedér. kapja meg a kiirt szállításoknak. Mivel az iparnak ez az egyedüli támogatása, szükségesnek látja a magyar iparosság, hogy szintén részesedjék az állami munkákban, ahol eddig indokolatlan mHlŐTié^b-en volt. ré­twHBflMwnte nemi ni ...... Ve tőmagnemesitő és Értékesítő Bt. Szlovenszkói anyatelepe SL0VENSKY MEDER Vezérigazgató Székács Elemér Telefon: Slovensky Meder 4 Táviratcím: ELEK. Siovensky Meder Eredeti uTíntrmeit) S*ékács»féle osad búza és ösaei Fleísehmaam ross vetőmagvak nSi,,nk Megrendeléseket az előjegyzések sorrendjében teljesítünk s előjegyzéseket máris elfogadunk Magyarországi anyatelep Kompolt (Hevesmegye), csehszlovákiai anyatelep Slovensky Meder (Tótmcgyer) sze. A kamara •elnöksége Ígéretet tett a kí­vánságnak illetékes helyen leendő tolmácso­lására. A turócszentmártoni ipar­fejlesztő intézet magyar expozifurája ügyéi, melyet, már ismételten ként a magyar iparosság, napirendre tűzik. Végül Dosztál Jakab tanácstag több élet­revaló in di tv áruival lépett fel a kamara köz­gyűlése előtt: sürgette az iparostanonciskolák reformjában főleg a falusa tanonciskoláknak létesítését, amelyekben legalább heti 4 órá­ban nyerjenek oktatást. A fogyasztói kama­ráik létesítése ügyében óva int, hogy ezt a kis­ipar mehallgatása nélkül életbeiéptessék. A1 pozsonyi kamara kiadványai a magyar nyel­vet feltűnően mellőzik. Pedig a pozsonyi ka­mara területién sok iparos él, aki csak a ma­gyar nyelvet érti, ezenkívül számos tisztán magyar ipartársulat tartozik körzetébe. A pozsonyi kamara hivatalos közlönye egész Szüovenszkó ipari szemléje lehetne, ha közle­ményeit magyarul is kiadná. — Végül Komá­rom részére export kereskedelmi akadémia létesítését sürgette. — Az indítványokkal a kamara foglalkozni fog és ebből remélhető­leg csak előnyök származnak majd a magyar iparra, mely az államnak nélkülözhetetlen alap-pillére. Dosztál Jakab életrevaló javaslatait élénk érdeklődéssel fogadta a kamara közgyűlése. Százmillió márkás német áruhitel Jugoszláviá­nak. Bieligirládból jefO&ntilik: A pémügymiiMealáriruin ilvctcBöinszerződjést ikípcitt a diüsgeid'oatfi StaMüraian Export léBzvéinytiáaJsaeágg'áL, amely ezáamjffiti'ó arany mánikiált bocsátó!! a jugoszláv kormány cnen- dieilfcezéeéne. A öüöícsönit túlnyom óréezibm auemv fcöaz- péuüíben fotyóisMiják, Ihamietm vasúid anyagiszálbtáSdk álltokjában. A költsön 1iis évre szól léte hé! száiz.uMí- ikiáfl taimitóiziiik. Nagy lengyel texlilsztráik. Ladában, a Ifiexítiil- iipaffibam nagy sztrájk Hiört. ki. Kerek 1C0.009 unurüflás ezífrjákiol. A kamimuiniteták ptöliiínkaá térne ezenötajék áteímui a mozgalmait -óte áliíalátobB munkabesziiEife- iúóssé isaéksütemíi. De a szodiatiiöta imunikásíszcrveíze- tek ultiját állOjják leraneik és a eatrájkoit ifiestára gnedn- sági koTiláltioflc köszJcM akarják líiaalhninft. A cukortermelés nemzetközi korlátozása. A kubai Jjpraniárny jövő év január halváira Tíavanmálba nemzetközi Osontereajiaiiád ifiantezilk ösazelhivná a cu- kortermieilléie fcorl'ározásáutok és a ctókcünpiac villáig-, hefllyaelíéinielk imiegtáing&zaiMeáfra. A (megWilvőlktelt! már Bzájije'liküfidiölíitiék. (Reuter.) Am Angol Bank félévi mérlege. Az Argói Etauk félévi imiérfliegie szerint az 1928. év első íeCéntek íükz- fia nyeresége 700.182 iont éterimig volt. Az Anjgot Bánik a nyereségből hat százailékios oeziteilékiot füzét. Augusztusban javult a magyar külkereskedel­mi mérleg. Budapestiről jeleuitüík: A Stalíütezitrijlöaá H'i- vaitalniak Magyaronszág 1928 augusztusi toüQikeiries- ikiedjelmá forgajIlmiáiv>l kiiad'oiüt jefljeulliásie Bzeirdtntt augusztiuisbain a behozaita.l értéke 96.7. a kiváltéi 'ér­téke 754 miiOildó pengőt tett k’i, a külögeireskedialtad nuéulleg 'behozatali többi été tehát 21.6 nvHiiiő pengő volt. Augusztus havában a múlt. év ugyanazon hó­napjával. 'öeszehaisonliifi/va, a külkeraskedieümd mér­leg lényegosen javult. Ugyanis a mullt 'év auigusx- .tusábain a paipszd vimi 31.6 uniiRiié pengő ralit. Az Mén ebben a hónapban, különösen magy visszaesés voöt a pamiuit- és gyapjúszövetek, az ásványolaj és a ki'- kétezifíie'tt bőrök behoziataöiában. Nagyobb lennellkieidiés volt a papiros és papiinosámk, viilillamiosgépek és auítom'O'b.ilbkná'1. A kividéiben a rozs, a gyapfjiu, a száraz borsó, a friss igy^ümölcs, továbbá a gépeik és készülékek emelkedése kiírták ki, nvig a (búza, a lisz'. n vágó,- 'és ditísáiMaltok és a szesz expamtja nagyin írVkbm csö-kíkeirt. Üzlettelen a prágai értéktőzsde Prága, szeptember 24- A zsidóünnepre való tekintettel a tőzsde gyengén volt látogatva é-; for­galom alig volt. A bankpiac változatlan, a beru­házási piac barátságos volt. Az ipari részvények piacán gyengült: Sohöller 50, Első Pilseni és Cseh-Morva 20, Berg és Hiitten 10, néhány érték 2—10 koronával. Javult: Solo 57, Tejipar 15, A;;?- sigi Vegyi 11 és néhány érték 2—10 koronával. A bankpiacon Cseh Eszkompt 2 koronával javult, Slovenská és Zsivno 1 koronával gyengült. Beru­házási piacon javult: a 4.2 százálékos pőtjáradék, a 4 százalékos pótjáradék, a H-járaáék, - 3.5 százalékos ÍV-ik és lisztkölcsöu 10 fillérrel, pré- miumkölcsön 5, 6 százalékos IV-ik 7 és tel fil­lérrel. Gyengült; Hadiszállítás és Kassai részvé­nyek 25, a 4.5 százalékos TV'-ík 5 fillérre!. 4- A prágai deviza piacon Berlin 0.07, Bel- grád 0.03, Budapest 0.025, Zürich 0475, Paris 0.05, Becs 0.3 koronával javult, Brüsszel 0.425 ko­ronával gyengült.-f Á bécsi és budapesti érték- és gabona­tőzsdén a zsidó ünnep miatt a forgalom teljesen szünetelt + Barátságos a. berlini értéktőzsde. A zsidó ünnepre való tekintettel nagy ilzlettelenség mu­tatkozott. Mentán és viljanypapirokban volt né ni üzlet és ezek a papírok átlag 2 százalékkal javul­tak- Káli-papírok 2-—4 százalékos nyereséget ér­tek el, inig autórészvények 2 százalékos veszte­ségei szenvedtek. Hajózási értékek és Festékipar szintén 2 százalékos nyereségre tettek szert.

Next

/
Oldalképek
Tartalom