Prágai Magyar Hirlap, 1928. szeptember (7. évfolyam, 199-223 / 1826-1850. szám)

1928-09-23 / 218. (1845.) szám

EIS&SY PEi&ES^&S A 1% A BI I TV TT“ lT* T* C* TT1 nr Üzemvezetőt, Idősebb, gyakorlott Űri leány Somorjin a Tárosban egy-i5 ~ «. re /* ■ Km fii O 1 1% O b4. fl i** ^ ki önállóan tud dolgozni autó- urasági inast házvezetőnőt ház eladó Má&ggJIMBOMTCDEJE nr IIIIU/LI LiILÜ javításnál éa esstergályozásnál fejfogadokBizonyitványmí.ol.tok állást keres, kizárólag intet- két lakáe8al mellékhelyiségek, jk Minden ez6 egyszeri közlése 60 fillér, vasér- éa Ünnepnapokon 7® az?nn,,,1 belépésre keresek, fényképpel beküldendők. Szemé- ligena családnál. Haynal Irma kei nincéveí (nrümölcsöskert­/illír- A legkisebb hirdetés ára 6 Kí. A hirdetés alntt levő kis szám Bzázalókra. Runvay László , jelentkezés csak ielhivásra. Nitra Zobor, ICamenná 95. 418 tel ’ villanyvilágítással Horá­4Jgk alapién megtudható a eim a kiadóhivatalban. — Levélbeli tudakozó* autójavító géjpmüMy és g£ tLődy, buránky. i. Nitra. 477 -------------------------------‘-------------esek Smor^ MagyM^Utca. 449 I vf öff; dásokra pontosan válaszolunk, kérjük azonban a azilkségaa póstabá* ragé Rimavska Sobota. 48o______________________________ „Gyakorlattal biró intelligens C___________________________ r-, «. lyegeL Vidékről beküldött apróhirdeté.t eaak a hirdetés dijának éli---------------------------------------------Perfekt szakácsnő özvegy úriasszony Vegytisztító és mosóintézet • íy “ŰTchet TazSv^et a szeÜnyre* lehet* irai. “ Ap“rS ^‘x^rlattarreSdelkezTÍdó" áazds1i»zti konyha vezetésére házvezetőnőnek Bratislavában hirdetéseket felvesz a kiadóhivatni: Pvaha. tanaká ul.re 12. üjyeuben jártas ’ mielőbb. belépésre kerestetik, ajánlkozik. Kitünően főz. Pló- eladó, Anyucim! Intelligens, fiatal, állami tiszt- könyvelőt S“p?“a1“t4rn^n.gs!S.,Ch So%\lmas‘‘.elmegy' Jehf^|Ta?J Mrteadó. „Érdemes” 3 viselő azonnal , 4JA jelige aiaic. HS ^ .JSfiBlW- Ysjsat Tervüánknél M-re gondoltam. „ ... keresőnk mielőbbi belépésre, né-____________________________“— ---------------------------------:—------------------------------------— Mi i l^alt Huszoükilencedikén kettőkor megnősül met. magyar, szlovák vagy cseh , . 4 , . Forgalmas vidéki irodám rész- Bérbeadó CTL JBL- jöhetnék. Készülsz fiacskádhoz jómeffiolenésü úrhölggyel Fónv- nyelvtudás szóban és írásban B»Bei,?itnSiM(u1Í|?TA y szére, _ . harmlncadíkára? Levélért forro (Jképef '6a részietefS leveleket megkivánfalik. Va.szakmabeli ép keresek Wben ^fíkvő (taMkŐuJ?™ I 1 Mmmmm csók Fmkádtól.___________495 ki P, továbbit „Mintáié^ á^öriatta.^^^^ég: állást keres tárgyalóképes ügyvédet, vagy { ' TC«*i*f««c2 jeligére. 409 kall clszerelt níánlaioic Hreifini gyermekek mellé, Házveze- ügyvédjelöltet. Megfelelő ügy-; mellékhelyiségekből, istállóból | iISMwH Brutus —------------------TTTTTTi iéénye”medelőléséve|k' sürgősen ,tÖ,nöi « ást is vállalna. I*ve- vláot, vagy teljes gyakori álló szép úrilak nagy kerttel. Kremnicán átvette már Egyéni- Hazassag céljából közvetlenül Jim.inkM. wiu.Lsi, leket „Árva* jeligén a kiadó lattal bíró és szlovák nyelvtu- Érdeklődők forduljanak dr. | m;X^M^SmSSSSí ség levelét? Adjon életjelt‘ 500 megismerkedne vagyonos liatal ur Piander Gyula és Társa. R -T továbbit 445 dással rendelkező jelöltet tár- Aranyossy László ügyvédhez, ffl.-------------7~,-------;----------------• aiiv.it, iómeg.elené.ü, v.gkedélyü Vondriiel. Podtatranska í. 471 TrtsRobb ! ' sül veszek esetleg irodámba. Komárom. 454 , Le ányok, «ige urliéuüyal. Fényképpel és--------------------------------------------- Idösebb Ajánlatokat Komoly jeligére ——----—— ------------- I ki hajlandó két imtelligena vagyoai helyzet leírásával el.átott Úri és hölgy fodrász pincemester a kiadóba kérek._______ 4-0 I- ajtiszta, bernáthegyi^ Sí p fiatalemberrel levelezni szára- részletes leveleket „Gyáros" iel- „-zj-í teresek több éT* gyakorlattal pince- K-„r.i, klltyakölykök ^ céljából Házasság nincs >t*re a krado továbbit. 390-a segédlet fcereseM Kogteri) Tf|y szolgai állást Keresek jeladók. Czelhoffer Ferenc, Kom­kizárva. „Szőke „Barna rrvroir^riottni a0 Azonnali be épésre, aki az keres, esetleg őszi szüretre, kó! eisőrendü cipészmunkást! jatice Í58 ff jeligére a kiadó továbbit. 508 Többévi ^\orlattal éí Jö ondo!áíásban ktfo^ástalan munkáf Ugyanoda felesége is házve- női és férfi varrott munaóra _____1_______________________ I-------------­-------------—------------ h-®Ví^^«rb Gmdl lodrá“- S,U Md wwnönek ajánlkozik. Aján- Goldstein cipőüzlet Prága II , Kettő® r,mpnir,,rín Ne felejtsí ^ Vahom. 494 iatok „Remény” jeligére a Národni 40 Palais Riunione JP®™??P" Ung- megye. (Kisgejocz) Podkarp. Rus. Roppant; örülök édes soraidnak. ^,7. * fel,! Szakktozatt---------------------------- kiadóba küldendők. 201 oassage.____________________270 gép ÍOCO alátétlemez­Sziv em nemet parancsol éppen, állást keres- P , . ftttányOS áro^l eladó­rr. .. D, . „ , . mi o mert őrülten szeretlek. Mikor Cim a kiadóban. 494 vaskereskedő-se^éd Elsőrendű, önálló VUI. gimnáziumot végzett un-Cim a kiadóban. S88 Kitüntetve: Paris 3 drb. erem, Marseille 2, hitlak? Sokszor csókol R. 504 -------------------------------------------- 5S . „ , • . w~, A, elárusítót leány elmenne nagyobb -----------------------------------------_ ­Mo szkva 2, Becs 2, Budapest 4, Szeged K Szé- -----------—“----7----------------Kérjenek próbalevelet! í^f keres. Cim; Neumann Pa- keresek a férfi ruhaszakmában. gyerekek mellé Keresek ke sreheryar 4, Kecskemét 1, Pécsül drb. erem, Wassassag1! Elsőrangú bécsi tanerő levél- pirkereskedés, S»kv. 467 Fényképes ajánlatok Fehér magyar uricsalédhoz, feltétlen fényképészeti H. M. Vásárhely aranvoklevél, Békésmegyei uagánhivatalnok 51 éves, kath. beli úton. feladatok kérri- _ ' Samú, Ruhaárúházába külden- vidékre, Nagy M. Magdolna, .. o-azd Pcrvpcblet Or<!z o-azd Firveuiilet Gömdr- W-009 vagyeníál házba*,Wálisával, tá*itja a SEldvák, K«rOStÉsk dök. Brttislava, Schöndorfer- Banská Bystrica Klástor címre. ™u^r“et ^vételre, nagyobb vl. gazd. egyesület, Ursz. gazd fésűiét, uoraor bari á600 Ké fiz.téáéel, tizétfláeh, angol, francia, olás*; „ . ,, ., gasse IS. 452 438 dek, városban, meg|ebeto8 for­videki gazd. egyesület, Orsz. iparegyesulet, óta elv41t) 3 8zobás borén-!latin és német nyelvek gram- d7P/.tVo----------------------------------------------------------:--------->--------------------- áa rrc ' C a tudóban. Or sz. vas. és fémipari kiállításon díszérem, a dezett lakással, volt gazda-Imatikájáát. Wien, Beatrixgaese s(at?carov 1 náíomcov Bratislava ^ éves, nőtlen, szlo- Erctöljcs _____________________________ ka ssai, késmárki kiállitásokon aranyérem, koma- Síat“SÍ^hasoSó17 ba^|16/a Profes5OT Jeng Sz6kely-,496 Sncbe Mvlo 6. küldendők. 468 jől berendezett 150 csaUdos Eladó mustiermés, romi mezeo-azd. es ipari kiállításon díszoklevél. mánnyal. Ajánlatot igazi, pon-. Úricsaládhoz kitünően főző 1T >r . . dolgozott, motorekék karban ^.éhószet családonként íse^ad. t körül szüret ok­Ezenfelül 3 drb érdemkereszt, 1 a szófiai tos címmel s névvel b Azonnal szakácsnőt Urasági más tartását Is vállalná. Nővé Zámky, Szabadságtér 1- ^ber Tiá.ik felében ÁbLt. érsektől. jeligére e lap kiadóhiva-, állást keres azonnali belépésre Állást keres _______________-_____________ Használatra megfelelő pince. Ér­, --------- ------------------ tatába kér. 499 keresek. Ha kertész lenne a 43-éves, nőtlen, r. kath, beszél 5,nn a_„. .„ni, deklődők forduljanak tulajdonoi­__________________________________________________________ _____—-----------------------------—férje, az is alkalmazást nyerne. oémetűl, magyarul, szlovákul, cim a kiadóban. 453 «w-«res ami* hoz: Sziklay Ede, Jánok, íupa iii „i. „mini. „i ------ - Későbbeni Cim a kiadóban. 501 Állásban volt gr Szapáry Pál ~ ~ ~—— ----- zenélő Óra, Kassa. 437 l háZaSSáf CéI’ábÓ1 vánnyal 7erMe°kező ^ bÍB0CyÍt" ^*Mz^^1bályé keyje/mes^^iá1!* ^és J^ényiársaÍTg0 kivi'te'lbln Füzővéílalathoz | intelligens * hölgygyll, vlll’^kü- soffőrt kiadóban35 01 U c ' az életbiztosítási ágazat részére társat vagy társnőt keresek, aki B í Jönbség nélkül, ki üzletembe már . . . „ --------------------------------------------'Bratislava és környékére kép- ----------9_--------"------------------------- az üzlethez cca. 10000 koronává) mo st mint közreműködő társ lép-k,er®s,eIÍ! aki az inasi teendőket Fiatal, három nyelven beszélő viselőket keres. Megfelelő gya- p-.;ma ifin ho^d hozzájárulhatna. Nagyobb város- *7 ami i,x i +au£vpI Fn elvállalja, azonnali belépésre. , , - , korlattal rendelkező urak, akiit rnma ívű uo*a bán Jakassai rendelkezők elÖDy­. ck \ eév 32-éves r kath onhíhámná Cim a kiadóban „Fordauto“ seged felvétetik, képesek volnának szervezésiig szántót-legelőt keresek haszon- ben. „Sürgős** jeligés leveleket a 1 kg. szántott szeletelt ungomba . . 65.— | kf;ül vílófoíbe'n levő' “,Uo.í7h jeliSe alatt- 501/a tleln divatűzletben, Handlováa. éí üzletszerzésileg rendszeresen bérbe. Gömörben, Abaujban, kiadó továbbit. A j 1 tg. sawtott leresröldség (julienne) . 27.- " Ole.6 ,.„Ó«S __________________________” {Sgm&s'te Ci“ * ^ Dr. Kalona, Po S(a«omag 4 dob.. 1 1 kg parison, 42 - JfíSS. “S M MM *««■■•» "'1“y“5" *«—* BM„ 41.» 1 veder G kg. voroöáfonya vadklishoi . 85. adóba, Fénykép becsületszórs kozik. Esetleg komornának — kerestetik. fába' Bratislava Pozsony hentesáru Üzem, készít jogra, áliamszúmvitelre, 1 goto S kg. kojsoinbar^tlekTáT príma 100.- ------------------------ggSVSSgf “ c"°e"*» orí6b„ !■«. 10. " rió lólorg.i„a 4. %S£ 1 veder 5 kg. malnalekvár príma . . . 70.— Megnősülne ________________-_____________dégiői szakácsnő. Címj Bozóky v t iCim a kiadóban. 49/j------------------------------------------­1 posfaládika 5 kg. cukrozott gyümölcs- | 28.éveí. r. ka1h. gazdálkod6 5z. Kertész, Gyargy, Sahy.--------------------™ ^ ^» Béíyeggyüjíeményekei Ha . .. , Cs emege...........................................................140. vegyember, nemi hozománnyal ki a luxus, valamint a kereske- Modern vállalat megnyitásához mindenes leányt, aki egy kis a„ tömegárut állandó meg-' gyógyszertárt 1 p ostaládika 5 kg. finom csokoládés I ,£“*!-!$!!* dclnii kertészetben nagy gya- társat háztartás (8 személy) minden- ételre keres Terray, Pozsony,! eladni, venni, bérbeadni vagy , 6 17n_ uiságiroda, Komárno küldendők, korlattal bír bosszú bizonyít- taraax nemil munkáját főzésec kivüi AJairutsor 95/a. 498 bérbevenni akar, forduljon aessert • . » ........ l^U. 48í vánnyal rendelkezik^ józan, deresek, akinek lakásában özleli elvégezné és aki egyúttal gyér- _____________________________jbizalommal NEMÉNYI gyógy­1 p ostaládika 5 kg. karlebadi gvógv- 777 7 szorgalmas, gyermektelen, sze- ügyeknek hetenként egyszeri le- mekekhez is ért. Fizetés havi ta hevezptett l szerészi szakirodájához, Ko­c^rivQLíiiaT.1űo.J^Ao. } Ifin Kérem azt a rény igényű, három nyelven bonyo|itásához Ízléses helyiség 150 korona. Megkeresések . : sice Fő út 19. 13 eznvajtuioniegesseg...................................íou. s szén szőke höWet beizél novombor i-10- vaST volna. Tőke nem szükségei- Aján- „Gyermeksieretö11 jeligére a fuszeruzlet--------------------------------------------­1 postakanua 5 kg. szavatolt tiszta vilá- I ,,. . ^ 4Uást keres- Cim 3 latokat váiasxbéiyeggei, személyi kiadóba. 202 betegség miatt átadó. Cim a Bécsi iskoláztatásra JL mÁ, Q4, B akivel pénteken Uivárban együtt kiadóban. 492 adatok közlésével a kiadó továb- ------------------------------------------Wríóhan 491 L„ ^ gOS méz ...............................................................y£ — | váltottunk jegyet, értesítsen ---------------------------------------------------bit „Rizikó nincs" jeligére. 474 Uradalomba kiadóban.__________________^_| 10—14 éves fiúnak kellemes | „Ignotus" jeligéjű zárt levélben a Gazdatiszt-------------------------------------------- családi otthont, jó eüátást és 31 S ^aP kiadójában, vajon viszont- . , Melvík á»lást ksres Keresek vendéglőt jinegbizható felügyeletet nyují láthatom-e? 470 korlattal °o’któh°rC 1 rfT* áflást im 1 < " o „ megbízható kertész 36 éves, jó forgalommal azonnali vé- XTl\rind 12 éves kis­Rimaszombati konzervgyár rt. ^=^77 i^TLS l'HSf Rimavska-Sobota—Rimaszombat házassá^ céliából ---------------—---------------------— wig"aiatf* kudabáSkérek893 ?árta?’ ygy A a vdisz' miDt -----------------------------------------------|r . , ~ ~ ÉJ ba zassag céljából Ro|j,iniai mdiIol|] elsőrangú 2 ér k- 480 konyha kertészetben. 457 Vidéki ; Gyermeket rajongás^ .zereUL „■ ÍU»^xM.*S4n.aS«»« » megismerkedne egyetemi kép- ....... h ° —---------------------------------------- . . , Komoly, intelligens, jomegielenésfi g MQ Ba&efijen mecf ma. zettséggel biró 40—55 éves kertészt keres, . , .... ~ . . . . Nazrv uutócé? un gyermek (diák) a legjobb [egészséges uriasszony, éiőkelí ___________________________________________________________ «»»%•!• VMaWrtoko.rte.T-- t, 4gy . dl„ nlD, . k’owh, X-yta** '*‘"7 "tgLgSS* hltíKSw Si, fe ben. Gyermek 10 éves kong kertészetben teljes jártassággal alkalmazást keres KepvlselOje hajj^^kereszteny^csajadná^Br^ anvahelvettesi. ■------------------------------------------------------------------------------nem akadály. Csak teljes cimtt as o-vakorlattal bir Alán- i ^ . , Szlovenszkón, keresztény, há- r1813’^,0, lur7f. f ,, 1 3 ’-» levelekre válaszolok és azokat lat0kg rizetéai igény és eddigi cukrászd*ba,trafikba.vagydro- záS8ág céljától megfelelő Fozo- használattal. „Tiszta jelige házvezetőnői állást. Ajánlatokat iS'CSeSSSW a ,;Alfa» jeligére kérem a kla- működési he ye®^Segjelőlésévf ^,r,ába- A^'Ktokat-Megb'zható" ánn%i rendelkező legfeljebb ^sfe32la hirdetési irodája. Bra- ,Di«tingvált* jeligére 0 kiadó- , . »« 8s, , . dóba küldeni. 448 £fld eud ők ° BaH a^ózseí Alajos 3 k‘adoba kérek' 478 35 éves hölgy ismeretségét^^_____________________486 továbbit _____17 Pr ágái Magyar Hírlapban—:---------Beregszász,8^^,.42. 489 F5mo,Dári) malomkezelgi 5^^ ______________________________________1____________________ .. ° ®^eiai Cípőkcrcskedö-segéd állást keres Anonym i^eJek* nem tétetnek Eladó 6000 koronáért egy életét, egészségét, ha basköiöjét — -----------—--------------1 IS&S&tó s. tóg® I t vi iígsiabadaiom: ~ *'iSus!Sí Szenzációs Újdonság! Sg0m J g 8 a kiad6^ ’ ’ 484 L0c.kó János, Luíenec. Huaz-ut---------------------------- ---------------- L.“ jelige alatt a kiadóba. ’‘493 k5,e különlegességek mérték sze j * kérek- 450 ____________________________ 22. cimre kér. 481 Egyedülálló, szorgalmas, gya- ------------------------------:------------- nrt olc.-oo és gyorsan készülnek. —-----------------7----------------------- wr r .. . _____________________________ korlott, intelligens Ruszinszkóban növekedő iorgal- l'[* hivasra vidékre rendelést fel­HÍ IMFIITF f°'000d é8 tá8Z°éba M z vepzet« k^!éfS5l Keresek házvezetőnőt mu vidéki ----------------------------------­I 1 timS LL! I La berendezéssel 11.000 kő évi középkorú, nős, állást keres ivereseK o-vőorvBT^vfsSv «im iiíiiiiiniii iiini 11iiiiiiiiiiiiihím n jövedelemmel újévre. Megkereséseket kérek magántanuló fiam részére róm. keresek. Életrajzi adatok s fi- letly ®*í**“^®*í^*™^““* fáriliovmanna „Bizalom11 jeligére Figa í. XIX. katn. vallású tanárt, vagy *®t48i igények közlését kérem, családi okok miatt sürgősen bér- a elenkor jegjobb és legmegbiz­r , ,, ^ i 487 olyan egyént, ki őt a klasszikus Gjogyszertár, Brezno beadó, esetleg eladó komoiv ref- hatóbb szere kéz-, hónalj- és íárSniÍPSíPQTTn magányos, finomlelkü leány---------------------------------------------gimnázium hatodik osztályára 461 lektánsok irtanak Vámos Márton iábízzadás eRen. Dobozonként UI QIIl!uj!uui.lU r. k. 40—50 év közti nőtlen, Űrileány jó bizonyítványokkal előkészíti. Teljes ellátáson--------------------------------------------gyógyszerész címére, Líh., ..:!, 6 korona 50 fillér. Mindenütt > es etleg gyermekes özvegy em- gyermekek mellé kívül fizetési feltételek meg- vr «- Tomcsányi gyógyszer tar. kapható. Főlerakat: CentraiDro­1^0C7ÍÍlDv I bérhez. Kizárólag komoly úri- «íát,ilc«»5lc jelölésével ajánlatokat a kia- VenaegIO - ^— géria, Kammerboffer István, IVuulUíuKi emberek ajánlatát kéri „Jó “) attozí . dóhivatalban megtudható cimre családi okok miatt átadó. Cím a F:a!Cral»ml»r5í1 Bratislava, Ventur-u. iO. 15 sziv“ jeligére. 419/a Jelige: „Gyermekbarát". 412 kérem. 451 kiadóban 479 . * ,-------------------------------------------­. . , , ... . .... . iöbbszörösen kitüntetett tényé- Elsőrangúan bevezetett gyógy­Falusi otthonát viUanyvüágitássa). látja el. Villany- ....................... ............„„......------------------------------------777^-___—............................................ ,7, ....cetemből eladok danzlg-1 ma- forrásvíz, fürdő, szálloda ven­va salot, porszívót stb. arammal lát el es működtet. H • gasrepülöket darabonként 20 déglő, lakóház berendezéssel, Akknmnlat°rokat tolt. — Egyszerű, könnyen kezel; | ___ — __ _ K k-tól angolgolyvásokat páron- melléképületekkel, parkoskert, ha tó és hordozható csupán 60 kg. snlyu - Olcsó | A A 17láTO A O IP | ként 60 k-tól feljebb. Sándor a drb. vízszállító teherautó •’^a^rfgssXSSfSíJS^ I rUáaUWli I. lAKAKElioANn. K. L lw.*w*.i*. /.JM.M4.S.M hH 0 H E LIT E“ 1 1 28.l3.oi4V3. £842« § Pedigrcés eladó vag^y bérbeadód j- mm v n » „ B 9 H'drótszőrű foxterrier szuka őtbo Bővebb felvilágosítást ad Man­ceisfa'ifHiil szfi^aSfyű! I --------------——M=—....... =— itlczti™.e]' iahdy.Fűlöp ingatlau közveli^ | Ön működő, könnyen hordozható, 42kg. súlyú. Órán- n „ í ---------------------------------------—..--------------------------------------------- j ké nt 30.000 liter vizet szivattyúz! — Egy órai üzem $ Távbeszélők! 39, 402 és 770. < , , , . , , . Kd 1'80 — jL,pitkezésekhpz, gyors tnzoltshoz, kútfn- B A « 1/ o 1/ t .í „„ a 1/ 5 __, . 1/o 1/* 1 ilirfletéSfilset eredet1) BfOl) telveSZ rá shoz, kertészetek öntözésire, gazdaságoll vízzel I Penztarorak: d. e. V29—Víl-ig, d. u„ 3-V25-ig, szombaton Va9—V4l-ig. J való ellátására csak ezen készülék alkalmas és olcsó. 9 | a,J,OZir>í5írS^?i.-,3fl) 3 !p"b lr!S m B='kJi.-.k,'€íEsJ/í Kérjen £rveSrnaekTUtatjUk' 1 Az intézet átveszi mindennemű bankügy- távirati és levélbeli kifizetéseket teljesít kiadÓhevataia (CtfÖESgíSíg-af. 36. S.> HOMEUTE CORPORATION New York, I betéteket könyvtlérfvafy’ folyószám- mi„d^»3elZ"^PÁi“,t0t"íe,i,, Kassá" Géniusz hirdstSirotia Csehszlovákiai Vezérképviselete I Ián előnyös feltételek mellett kamatoztat, bel- és külföldi átutalásokat eszközöl, J Komáromban Hermann EííCSrö K ö PWI Si IP fi Mi ZÜWlteSl t&T *1 1 értékpapírokat, külföldi devizákat és váltókat számitól le és inkasszál, | Léván Do&rovifizky iáROS. u ui a ú ai se* • f valutákat vesz és elad, beváltásra átvesz szelvényeket és kisor- | lpo3sfSá«5!On TÓfkFerGRC kules Qépkereskedeimi rt. Bratislava, Híd- u. 3. és 1 értékpapírokat es másnemű értéktár- sóit értékpapírokat, S S^33£nGB* és íSiTOííj ICi’GWIS'íECSb Fiókja Komárnoban Baross u. 7. | gyakat átvesz megőrzés és kezelésre, akkreditiveket, vám- és adógaranciákat Nógrád — és Gömőrmege képviselője: I kölcsönöket ad értékpapírokra és más- ad ügyfeleinek, páncélozott helyiségben jj Auto-Sport-Salon, Losoncz W.lson tér 17. 1 nemű bankszerü fedezet mellett, safereteszeket bocsát rendelkezésükre. | xx A Kis Pythagoras megható történetét kicsi­r 0 8 nyék és nagyok örömmel olvassák. _______________________________ ______________ iBgianKawg I mii ................................................................................ -in"ri'«wxismuiJBa^.’Aw.»B^ Ra usnitz Testvérek, nczasaabsati Mprakura, Komárao-Komársin I Kossuth-tér ¥2. TeSeffon 116. *> a K. 6- R. BBSEK, Mansk6B gépgnrár vesérképviselete. 1 A közeledő vetési időre ajánljuk, 65 év óta forgalomban levő szabadalmazott eredeti „Samsej- szerkezetnélküli vetöjjépeinket. Vétel- ■ '^mmssr kényszer nélkül bárkinek odaadjuk „Samsej“ vetőgépeinket próbavetésre. Megnemfelelés esetén saját költségünkön visszavesszük. Tekintse meg gépeinket raktárunkban. Minden községben vannak „Samsej" vetőgépek. Érdeklődjön vevőinknél. Kedvező fizetési feltételek. Az összes mezőgazdasági gépek állandóan raktáron. Kérjen azonnal árajánlatot. | Kiadja: S»il*»8y Béla dr. — Nyomatott: Morcy Heinrioli Fi* nyomdájában, Prágában. — A nyomásért íelelös: J. Charvát. 1928 sze-ptembeap 23, vasárnap.

Next

/
Oldalképek
Tartalom