Prágai Magyar Hirlap, 1928. július (7. évfolyam, 149-172 / 1776-1799. szám)

1928-07-12 / 156. (1783.) szám

12 * ít/'iAjs 10Ü8 július 12, csütörtök. —IBI I ■miiWIIMIIMIWII III III PRÁGÁI MAGYAR HÍRLAP Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza. Szlovenszkói szerkeeztő: Telléry Gyula. — — Ruszinszkói szerkesztőség: Ungvár, Bercsényi­utca 15. szám. Szerkesztő Ráez Pál. _ Irodalmi fő munkatárs: Sziklay Ferenc dr„, Kassa. Éder-u. 9. Budapesti szerkesztőség és kiadóhivatal: Zólyomi Dezső, I, Döbrentei-tér 9. Telefon: Teréz 263—22. iLÉIslíÖ v;l _______________ . . . _ iRfflí&rfföirttSÖ. 1 jj vmmmmmammmmmmmmmmmammr—mia— lEg egálig 8 te £«a. feamáCaan* | Nap: penzió {lakás nélkül) négyszeri étkezéssé 11 3 '.— kor , szobák 8.— koronától. ] Bővebb felvilágosítást ad és prospektust küld a | j FüPdíigsndnolfóáij, Hopgle Lnbeufia (Spfs) Pályázati hirdetmény A Löüidgyarinati r. ik. iskolaszék kántor­iamtól javadalomra, pályázatot hirdet. A kán- ■tortaniló javadalmazása: 3 szobás lakás mel­léképületekkel, 0 kát. ihold és 270 négyszögöl szántó, 413 négyszögöl kert, 247 négyszögöl rét, 33 pozsonyi mérő kétszeres gabona {meoka), 3 szekér (27 mm) széna, 30.69 m3 ihasáb tűzifa, 153 korona 80 fillér munkavált- ság, egyebekből 127 korona 72 fillér. Továbbá stólajövedelem és a többi államsegély. Pá­lyázhatnak csehszlovák állampolgársággal és ne szír ifik ációs bizony itvánnyal rendelkező kántortanitók. Pályázati határidő és kántori próba 1928 július 22-én délután 3 órakor. Vá­lasztás julius 29-en délután 3 órakor. B. K. Iskolaszék. Zmellz főutcáján írét szoba, konyha és főbb mel­lékhelyiségből álló lakóház eladó Bármily üzletnek alkalmas. Cím Dobroviczky, 2eliezovce. 163 Biztosítja életét, egészségét, ha haskötőjét szakértőknél csináltatja. Hírneves orvostanár szavsi szerint minden asszonynak haskötőt kellene vi­selni. Ily szakértő Thurzóné De- vits Mariska. Roifiava, hói has­kötő különlegességek mértek sze rint olcsón és gyorsan készülnek. Meghívásra vidékre rendelést fel­vesz. 18 APRÓ HIRDETÉSEK Minden sző egyszeri közlése 60 fillér, vasár- és ünnepnapokon 70 fülé . A legkisebb hirdetés ára 6 Ke. A hirdetés alatt levő kis szína alapján megtudható a cím a kiadóhivatalban. — Levélbeli tudakozó* dósokra pontosan válaszolunk, kérjük azonban a szükséges póstabó* ■ .,01 magyar kfiayvek 'Ádám Dezső: Falu a hegyek között. Uj iró, uj regénye: egy falusi Bo- varynó s egy falusi Othelló megra­gadó szépséggel .elmondott története 26.60 Almásy János: Hatezer magyar köz­mondás 26.— Ambrus Zoltán: Berzsenyi dinasztia, a legújabb Ambrus kötet 32.50 Berend Mkilósné: Lüktető talaj, 2 kö­tet, a tegnap és a ma regénye, iro­dalmi szenzáció 81.— Bíró Lajos: A szerelem születése 15.60 Drasche-Lázár Alfréd: 2222, az uj Drasche regény a „Tüzpróba“ szer­zőjének óriási sikerű hatalmas al­kotása 63.70 Kiszeiy Gyula: Csereházasság, a ma­gyar geutry-társadalom életének kedves, izes epizódja 26.— Komáromi János: Szülőföldem szép ha­tára, regény 26.— Komlós Aladár: Az uj magyar lira 38.40 Medveczky Bella: Mámor, a jeles op e ra- én ek es n ő n ek sze nzáci ókkal teljes regénye. A kritika uj Erdős René-ként ünnepli 49.— Márai Sándor: Istenek nyomában, 11 képmelléklettel 31.20 íMéray-Horváth Károly: Uj sugarak, regény. Európa és Amerika harca a világhatalomért izgalmas törté­net keretében 62.40 Szász Károly: Képek és történetek 32.50 Törökné Kovács Hormin: Varjutanya, 2 kötet, regény 52.— Vándor Iván: Sólyomház I., Andrea szerencséje, regény 41.60 P. Guláesy Irén: Fekete vőlegények, 3 kötetes regény 65.— — Hamueső, regény 26.— .jKapihiató és megrendelhető1 lapunk könyv­osztályában. Portó 4—6 K. Maréi Sándor klasszikus útleírása : isisnél nyomában amelyet a Prágai Magyar Hírlap olvasói is oly nagy gyönyörűséggel fogadtak, mint már kö­zölve volt, — könyvalakban is megjelent. Számozott é*s a szerző aláirásá-al ellátott kötött példánya portóköllséggel együtt Kő 64.—, fűzött példánya Ke 35.20 összegért kap­ható a Prágai Magyar Hírlap könyvosztályá­ban (Praha II., Panská 12. 111). (Vágja le az alábbi szelvényt és küldje el könyvosztályunk címére) Alulírott ezennel megrendelem Márai Sándor „Istenei nyomában'1 cimü könyvét kötve — fűzve és kérem azt alábbi címemre utánvéttel megküldeni. ........................ 1928 ................hó ... n. Lakhely M egrendelő dósokra pontosan vftlaszoiunic, KerjUK aaoDoan a sruxseges posiuuo- lyej-et. Vidékről beküldött apróhirdetést csak a hirdetés dijának elő* zetea megküldése esetén közlünk. Apróhirdetéseket postautalvány* nyai is lehet, feladni, a srövojct » szelvényre lehet írni. _ — Apró* hirdetéseket felvesz n kiadóhivatal: Praha. ksnskó uliee 12. Vczeüő állami hivaíalaack, 56-éves, izr. valiásu, less, müveit rokonom részére keresek megte- ielő cs:nos uriieónyt (esetleg gyermektelen özvegyet. elvált asszonykát) aki megfelelő nozo- mánnyrl rendelkezik Fényképes ajánlatokat „Jellem" jeligére a kiadósa kérek. 157 Kedves feleségei kerese t! Hibáim n ocsenek. hzép- szakmáíu üzletem'-biztos megél­hetési nyújt. Hozomány, megkí­vánok, Jeligém; „Reaischule” 179 Melyik kcsépkos’a csúnya úriember Szórakoztatna leveleivel egz urilányt? Az írjon „Csak semmi szerelem" jeligére. 169 Talán — remélni is aüg lehet — tudomá­sára jutnak-e ezen sorok, akit .hétnek. Nagyon kérem azt a rölgvet, ki atyjával kedden, 3-án este Bécsböl Marcheogen át, Po- rsonytoi náiókocsíbsn Rusz ta­szkéba utazott, bocsássa meg a rözeledési kísérletet bámulojának. sínek lájna ha a véiet en tnlál- sozásnak nem lehetne folytatása, k megismerkedés útközben saj­nos nem lévén lehetséges, tisz- eletteijesen kérek „Fáium 1928“t eligére a kiadóba néhány sori,!, ingedélyt, hogy bemutatkozhas- ; iák. 174,1 ________________________________’i Keresek ul, 15-re egy özvegy asszonyt, 'agy idősebb leányt, aki a aütes- ózésben és a ház artág m nden igaban jártas. Cim: Simon An lorré. Rozőava, Postafiók l. 162 i------------------------------------I Há zvezetőnőnek, j irasági szakácsnőnek ajánlkozom)', r bizony .tványokkalrendelkezik j: ’im a kiadóban. 125 i Vizsgázott fogtechüíhus, vagy arra. jogosult, aki többévi praxissal rendelkezik, kerestetik liósrendelö vezetésére, nagyobb vidéki városba. Csakjs períeki mun aeró küldte ajánlatát „Szor­galmas" jeligére a kiadóba 159 Gyermekkisasszonyt keresek, megvár nemzetiségűt, aki varrni tud és a háztartásban 'S segédkezik. Ajánlatokat ra.e- renciákkal a lap kiadója továbbit „Pherma" jeligére 184 Nagy biztosító társaság érsekuívári irodája részére a szlo­vák és magyar nyelvben iártas üzletszerzőt keres Kezdők js je- 'eotkezhelnek. Aiánlatbk „Állan­dó kereset" jelige alatt Oszeszla hirdetési irodájába, Pozsony- Bratisiava, Lörinckapu, külden­dők. 185 Munkavezető aszfa'os, 26-éves. 7 évi munka­vezetői praxissal munkavezetői, vagy szabászi állást keres, jobb asztalosmühelvben. Cim; Jose: Sliva, Topolőany. 160 Intelligens, 32 éves nő, jól főz ÖDállo szabo­tté, részben az ipari kézimuuká- roz is ért, azonkívül az összes lázimunkatban jártassággal bír, Házvezetőnői vayy házik sasz- izonvi a ka m3zást keres. Meg- teresésekel „Szorgalmas" jeligé­vel a kiadóba kér. 177 Szakácsnő föbbévl gyakorlattal biro sza- cácsnő, akt a cseh és magyar lonvha vezetésében ártas, inté- :etben azonnal elhelyezést nyer- let. Szlovák és magyar nve.'v- smtrette: előnynen Ajánatokj íz alábbi címre; YMCA egyesület,; „osonc. i67j Gyermeket rajongásig szerető komolv, intelligens, jomegieienésü egészséges uríasszony, előkeiö úriembernél vállalna anyciielyettesi, házvezetőnői állást Ajánlatokat „Disztingvált" jeligére a kiadó továbbit. 17 Izr. okleveles ianitónőt keresek, aki sz'ovak, német és magyar nyelvtudással, zongora- oktatással három polgárista leány mellé falura jönne. Az állás t. év augusztus t-én edogla ar.do. Fény­képes bizonyitványmásolat Was- serroann Jakab, Dolné-Staianv, Slovensko címre küldendő, 161 Veszek régi kiadású latin, német, magyar, görög szláv és bébernvelvü könyveket. Esetleg egesz nagyobb könyvtárt Jelige „Készoénz ÍC'Oí" 70 Keresek azonnali belépésié egy középko­rú. intelligens, izraelita özvegyet vagy árvaleányt házvezetőnőnek, ki két gyermek gondozását vál­lal a. Aján átok „242“ alatt Dob- roviczky Hírlapíródéba, Levice. kéretnek. 166 1000.— koronánál 10-15-20 bav részlethzetésre kaphat egy Pucís - motorkerékpárt. Képesár egyzéket (2 korona bé­lyeg ellenében) küld . Puch- Werke Praha II., Avion 49 12 Füszerüzlet Szlovenszkó egvik ioforgalmu na­gyobb városában, a legforgalma­sabb ulcábaa i6 év óta lenné ío jomeretelü, biztos exisztenciát nyújtó lüszer- es csemege!;eres | kedes családi okok miatt átadó, esetleg lakással. Leveleket a ki­adó „Biztos existencia" jeligére továbbit. 171 Urileány levelezne cözépkoru gentryvel, Gondolat- :sere szt rakozásból. smerkedes nincs. Leveleket „Csendes han­gulatok" jeligére a kiadóhivatal továbbit. 165|, Villa r’oz'onyban e'ado. Felv.'Iágositást td Z mmermann Gábot, Komárno, Duna ska 8. .82.1 Jégvirág azonnal megszünteti a lábizzadás hölgyeknél honaljizzadást, illato síL Egy üveg utánvéttel, bér­mentve lt kotona. Lőwy Jenő droguista, Nyitra. 178 immm WCR'f A SZAB- ÉLVEDOBETETTEL Kapható minden szaküzlet­ben — Vezérképviselet és raktár Klein M. Bratislava, Schneeweiss u. 4. Régi könyvei veszek bármily nyelvűt, Ára’án- iat „Rögtöni fizetés" jeligére a kiadóba. Kérem megjelölni a könvv c cnét. meglelenése évszá­mát és azt, hogy a könyvben illusztrációk (képek) vannak-e. 170 Várjellegű régi kastély nagv parkkal. Pozsony közeiében eladó, Közelebbi lelviiájositást ad; Katona Mór;cz dr, ügyvéd, Pozsony, M.hály-u. 6, 172-a Gyárosok, nagyüzemek és közvetítő intéze-1 lek ügyeimébe. Megnyílt az; .Európa" Kereskedelmi és mr-i Jániorgalmi iroda Lucenec, Kis-J 3ég-u. 9, Vállalja versenyképes :égek vezéru ép vis erdeit Ugy- FZintén elhelyező és kőzveti'ő ntézetek összekőttetéseh keresi. 175 igv 30 év óta fennálló, ioforgal- nu vegyeskefeskedés betegség' matt azonnal eladó* 3im a kiadóban. 376 Fűző vállalathoz társat vagy társnőt keresek, aki az üz'ethez cca. i0000 koronával hozzájárulhatna. Nagyobb varos­ban lakással rendelkezők előny­ben. „Sürgős" jeligés leveleket a kiadó továbbit. 19 Tody a jelenkor legjobb és legmegbíz­hatóbb szere kéz-, hónalj- ée lábizzadás ellen. Dobozonként 6 korona 50 fillér. Mindenütt kapható. Fölerakat; Central Dro­géria, Kamraerhoffer István, Bratislava. Veniur-u. vO. IJ Raktárnok, ki a magyar; német és cseh nyelvet bírja, több éves bizo­nyítvánnyal, gyakorlati? 1 a vas- szakmában azonnali belépésre állást keres. Hermann Újságíródé, Komárno 168 Három rí lka alkalom. Forgalmas, nagy vidékkel rendel­kező, újonnan épült, 25 évig adómentes vendéylö. Gépekkel most berendezett cement tégla gyáriás, épület lakereskeclés egyenként 70000 Ké-ért eladó vagy mindháromhoz lizikái és töke hiányában társat vennék. Szak­tudás nem szükséges; Vételhez a vételár fele elégséges. Átvehető azonnal. Külön-külön feltétlen —i , % £. Z a j f oéuuuat. r-uiuifhuiuu íen^ucu r enykepeszsegeaet, kényelmes rxislenciát nyújt, elsőrendű munkaerőt, aki az ősz. ^if/^ktálók írjanak „Főszezon szes szakmákban teljes jártasság.)^latf Postc Resíante Velká gal b r. julius 15-re Al-iVes' vla Safav­_______________ an do alkalmazásra keresek.) H-4 Tvevet/m R Szlovákul tudó előnyben. Fény-! KazvezeíOllO képes fizetést ajánlatot kérek)kerestetik falura magányos umő- Modern Foio-mühely jeligére höz, ki az összes háztartási mun- Dobrovitzky Hirlap-üodájába,|kákat végzi. Cím a kiadóban. Levice. 14i 163 Hirdetéseket eredeti áron felvesz Possorayban a P« M. M, Pozsonyi liiadóhivataia 36. I.) Kassád, Géniusz dkdefgiroda bognáromban H6?aansa Estire Léyási ©©brovi'fisSiy Jámos. Ipol^sáv^©^ Totfe Ferenc Pasmar és Bitron, ISramnica. Ujdoiaság*! Most jelent meg! Dormándy Liszté: Séfyommadár BALASSA BÁLINT REGÉNYE A török hódoltság alatti Magyarország minden szenvedése végigvonul e kor költőjének, Balassa Bálintnak tén. Csodaszép nyelvezettel mutatja be az iró a legkalandosabb, a legboldo­gabb, a legszerencsétlenebb magy :.r költő életét. Élt, szeretett, szenvedett, vétkezett és Esztergom ostrománál golyóval a szi­vében elesett a becsület mezején. Balassa Bálint életének regénye - a könyv, 432 oldal, szine? borítékkal, ára Kcs 35.10. sggraTrgsreaqraEt e Moirtárok és Gépészek Kézikönyve 1928. tartalomjegyzéke: Matomhépek méretezése és tel­jesítménye. Irta: Dr. Varsányi Emil — Malomipari gépek is­mertetése. (16 ábrával) Irta: BotdizsárFeiencz — Lisztjavitó eljárások. (16 ábrával) Irta: Dr. Adorján József — Hen­« errovátkolás '6 ábrával) Irta: éerner Kornél — A súrlódás és a jó kenés. (5 ábrával) Irta; Doctorics Benő — Kenőanyag- lexikon (1 ábrával) Irta: Dr. Dubovüz Hugó — A gépszijak használata, számítása és keze­lése (6 ábrával) Irta : Salomon Viktor — Gázgenerátorok üzembentartása és üzemi hibái. (20 ábrával) írta; Ulbrich Hugó — Modern cséplőgépek szer­kezete. (16 ábrával) Irta: Pinke Zoltán — A munkaadó és munkás egymásközti jogi hely­zete. Irta : Dr. Schwartz Tibor — Amit a vasúti szállításról tudni kell. Irta: Havas Mór. As-a 24'— Ke Molná ok éz Gépészek fiézikönpe 1927. tartalomjegyzéke: Malomgtépek ismertetése II. rész. (20 ábíával) Irta; Boldi­zsár Fert.ncz — Modern lisztis­meret. Irta Dr. Adorján |ózsef — Malmi abraktakarmányok jelentősége, irta: Dr. Zaitschek Arthur — Gördülő csapágyak a malomiparban. Irta: Pirkner Ferencz — Motoros szántó traktorok (22 ábrával) Irta: Vajda Ödön — Teherautók szerkezete és kezelése. (26 ábrával) Irta; Streihammer An­tal — Kompresszornéiküli Die- selmótorok. (18 ábrával) Irta: Lakatos Antal — Rá diókészü­lékek szere'ése. (36 ábrával) Irta; Feleky László — Éles bevágások és azok veszélyes- sége géprész^k^n. Irta; Mauritz Ottó (24 ábrával). Aa-a 24"— Ke Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1926. évi kőzetének, tartalomjegyzéke: A jó és rossz őrlés. Irta: Schermann Richárd (20 dia­grammal külön lapokon) — Üzemvezetés és üzemellenör- zés- Irta; Ulbrich Hügó (12 ábrával) — Malomuépek is­mertetése. Irta; Boldizsár Fe­rencz (24 ábrával) Keserű liszt Irta; dr. Varga Oszkár — Modem sikérismeret. Irta; dr. Adorján József — Dugat­tyús szivattyúk. Irta; Tetta- manti Jenő (52 ábra) — Mo­torok vezérlésének beáliitása és ellenőrzése. Irta; Balogh Arthur (22 ábra) — A szélerő mint energia-forrás. Irta; dr. Sávoly Ferencz — A bizto­sításról. Irta; Ke'emen László — Számtan és mértan felnőt­tek számára Irta; Rózsa Vil­mos (58 ábra). Ara 33'éO Ke Molnárok és Gépészek Zsebnaptára 1913. évi kötetének kivonatos tartalmas Malomipari könyvvitel. Irta Fialla-Döri Ottó — A magyar malomipar termékei, irta; dr. Kosutány Tamás. — Magyar buzakorpák vizsg álata. Irta; dr. Weiser István — Mecha­nikai eröátvite!ek. (8 ábrával) Irta : Tettamanti Jenő — Köz­ségi és kisebb helységközi villamostelepek, mint iparüze­mek mellékága. Irta; Weltzi Károly — Gyengeáramú elek­trotechnika (^6 ábrával). Irta : Zsakula Voiszláv — Erősárama elektromos készülékek szak­szerű kezelése (55 ábrával). Irta; Mezev Berta'an — Göz- öép-vezérmüvek f43 ábrával). Irta; Tettamanti Jenő — Szer­számgépek kezelése. (51 ábrá­val). Irta; Roth Willibaid Ara 17'— Ke Molnárok és Gépészek Zsebnaptára 1912. évi kötetének kivonatos íaríalma: A malomipar nyer anyagai és termékei. (15 ábrával) Irta dr. Kosutány Tamás — Mol­nárok lexikonja. — A malom- üzlet — A gabonaüzlet — A lisztüz et. _— A kikészítés! eljárás. — Örlésforgalom. — Beviteli jegyek. — A világ ma omipara. — Magyar ma­lomstatisztika. — Gyarkorlati vizmütan. (18 ábrával) Irta; Weltzi Károly — A melegség s a külömbözö tisztítási módok befolyása a búzára és a lisztre Irta; dr. Varsányi Emil. — Közlömüvek helyes kivitele és elrendezése. (5 ábrávai) — Muokásbiztosilás. Szabadalmi útmutató. Irta: dr. Török László — Kazánok és kazántelepek. (76 ábrával). Irta; Tettamanti Jenő. Ara 17'— Ke Kiadva; Sziláé sy Béta dr. —- Nyomatott: Morcy He írni oh Fia nyomdájában, Prágában. — A nyomásért féléidé: J. Charvát. r Devizaárfolyamok BUDAPEST BÉCS BERLIN ZÜRICH VJI-ll VII-10. VJt-li VII-10. VIi-11 VII-10 Vll-U VI1-10 uenos Aires „•••«••*• —.— ——.— —r,768 t,?h] ;19.50 -2t.— Konstantinápoly................. .... —a.lSÖ 2,i4» 2.66 2.68 Lo ndon........................... 27.86 27.95 $*.3i 84.64 *0,875 aj.409 ifi.24 26.3(5 Ne w-York .................................... 572.86 -72.6Ö ?C7.9o ÍO9.40 4.124 4.1$1 6,1a 6.1S di ó de Janeiro —,— —. — —.— —.— 0.6( 0 9.50J ——,— Amsterdam..................................... 239.66 -'81 - 285.Í8 286.17 ,68.65 168.68 .'09.(2 09.39 4 fhén............................................. —------ —6,4ló 6.4UÓ 6.77 6. at Br üssel......................................... . 79.85 79.97 28.73 99.12 68.89 68.40 72.40 72.60 He lsingfors.................... .... -- 10.64 10.53 18. < 7 1S.< 2 Kóma , 8O.11 80.11 37.09 37.33 *1.96 22.- 37.9u «.8 Celírád ' * ........................ . 10-07 t0.57 12.44 12.40 7.361 j.85 9.11 9.13 Ko penháda* ’ ’ l5s-15 1Í,S'60 l89‘15 ‘H-99 I1?-u t88.9< —­Oslo 153 10 158.4 1 tr9.*u Í90.3 . ál 1.96 111.98 138.85 139.92 Paris ' * * * ' ' ****** 22.41 22.49 íV.'/l 27.83 i6.39 L8.42 2C.81 20.39 Práda................................................ 16.97 16.96 2* .97 21.01 i2.418 12.39 15.37 15.38 /l lrlVL * *............................................ il0,4i) :.0.30 136.37 ,36.69 st.72 a0,56 So íi* ............................................. 4-13 4-13 5-,y 6-10 3-03' 3-0áíí 3.74 3.74 ............................................................... --- —~ UÖ-90 ,17'6í' 69.05 69.60- 85.60 86.­cirTcrv,............................................. 153.50 163.65 189.60 190.35 112.21 U2.i8 .39.11 IS9.S0 ■ ..................................... ——.— 123.40 123.76 73.- 72.93 90.47 90.53 ............................................................ m/n 80.56 {,9.12 58.82 73.17 73.01 H6 cs,.................................**i: 64.28 64.17 79.40 Í9.53 46.90 46.81 68.17 68,17 ),arf?..................................... 136.62 136.87 168.82 i«9.55 -.— (23.71 124 ­Gertin •••••••••••• dicsé és Jé szakkönyvek E hároitn könyv ára egyilíícs nacgren- E két könyv együttes megrendelése delés esetén 81*60 Ké helyett csak esetén 34*— Ké helyett csak ____48’— Ké________________________________24-— Ké A fenti I5t könyv ára ha egyszerre rendeli meg, 115*60 Ké bolti ár helyett csak 6©*— Síé Megrendelhető a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivatalánál Praha Sí., Panská 18. SIS.

Next

/
Oldalképek
Tartalom