Prágai Magyar Hirlap, 1928. június (7. évfolyam, 125-148 / 1752-1775. szám)

1928-06-03 / 127. (1754.) szám

•gftf 1928 Janin* 3, vasárnap. 13-irrinrunrrTimmiVT-ii'TJi—T~* Fadoronggal verte agyon szerelmi vetélyíársái Véres üegénybosszu Túra Luka községben — A gyilkost és társait letartóztatták — _ Nagysikerű műkedvelő előadások Ru­in szkóban. Ruszínszkóban, ahol a magyar ■ ■ i c? inház már több éve súlyos válsággal küzd, . falvak szorgalmasan rendezik a műkedvelő ^adásokat, amelyek mind a legnagyobb sd- >r jegyében zajlanak le. Elismerés illeti a regszászi kersztényszocialista műkedvelők taoportját és annak vezetőjét, Reichard Ist- n szerkesztőt, aki nagy gondot fordit a kút­ra terjesztésére és egymásután rendez a vakban műkedvelő előadásokat. Most lég­ibb Macsolán rendezett egy nagysikerű >mü- dvelő előadást és annak jövedelméből 800 rónát juttatott a macsolai ref. egyház most Illendő temploma javára. Gát aranyifjusága >st rendezett először műkedvelő előadást, lély úgy erkölcsileg, mint anyagilag fénye- i sikerült. A három egyfelvonásos szioda- >ban nagy sikert arattak: Kessler Bözsiike, ichniann Rezsike, Katz Helénke, Sülő Ma- ka és Kovács István. Az előadás preciz ffgrendezése 'és dekorativ kiállítása Kessler •gó érdeme. — Vári műkedvelői az idén st tartották második műkedvelő előadásu- t Benőben. Hankocky Lajos rendezésével, ick Böske, Bimbi NeUi, Mátyus Eszti, Bim- Áron, Fiié János kitűnő játékukkal arattak gy sikert. Debreceni Béla mint karmester ;Grün Hermán mint súgó remekelt. — Nagy Híz egy lmd.iipesti bőrgyárban. Buda- ti szereikszlőségünik toletanálja: Tegnap este a faludy-uiloában tervei SztóGoe*!y-tfé-l<© bőrgyárban tűz bt ki, amely a szomszédos házakra is áibbeorjedit. tűzoltóságnak ötórai meg feszi, tett mimikává1! sd- (111 a tüzet etaltnmíi, amit valószínűleg röviidzdr­vngy egy eldobott gyufneziáil okozott. A gyár Jaete leégett, a szomszédos házak szintén su-! s károkat szenvedtek, aminek nagyságáit még m lelietett megállapítani. — Lőtt újságírók a Tátrában. Tátrafü­rlről jelenti tudósitóiik: A lett újságírók éhszlovákiai exkurziőja, amelyben Bokal- 's helyettes pénzügyminiszter és Eliass és seje képviselők is résvzteltek, utazása utol- napjaát a Magas Tátrában töltötte. A lett ágirókat, Riga vezető lapjainak szerkesz- : a Tátrafürdők a Grand Hotelben fogad- , ahol tiszteletükre ünnepélyes vacsora it. Az exkurzió tagjai, akiknek gyönyörű, psütéses idő kedvezett, m etekintették trafüreden a Táíra-szauatóriumot és a viz- ígyintézetet, Ujíüreden a Dr. Szontágh-féle lace Szanatóriumot és Tátrasaéplakon a ógyberendezéseket. Kirándulásaik során ■ gnézték a vizezéseket, az öt tavat, a pop- li- és a Csorba-tót. A lett újságírók őszinte agad tatással nyilatkoztak a látottakról, ónokuk, aki a díszvacsorán a Tátrafürdők- k a meleg fogadtatást megköszönte, kije­lelte, hogy csehszlovákiai ütjük legmé- ebb ég legmaradandóbb benyomásait a igas Tátrában szerezték. xx Az uj sorsjáték I. osztályához rendel­ljen azonnal sorsjegyet az ismert Uráuia- nkháznál, Nővé Zámkyban. — Bonyodalmak egy tótmegyeri tüzeset irül. Érsekujvári tudósitónk jelenti: Tegnap Hután tűz ütött ki Vitók Imre tóim egy éri tzdálkodó portáján. A tüzet idejében észre- ítték s sikerült is eloltani, még mielőtt na- robb szerencsétlenségre került volna a sor. indössze egy kamra s egv szérű lettek a síz martalékaivá. A csendőrség azonban kü- nböző gyanúokok alapján szigorú vizsgála- >t indított a tűz keletkezésének a liiderité- ire, mert a látszat amellett szólít, hogy gyuj- igatás okozta a tüzet. Kihallgatták Viteket i, sőt a nyomozás érdekében egyideig őrl­etben is tartották, azonban miután a rendőr- ég feltevései semmivel sem voltak bizonyit- atók, a meggyanúsított gazdát szabadlábra .elyezték. A nyomozás azonban tovább fo- yik. xx Hölgyek figyelmébe! Deufsch József. Bra- islava. Kecske-utca 7. Telefon 26-82. Első pozso- iyi spcciál tartós ondoláció és hajfesíő női fod- áv.z-terem. — Malom tűz Rozsnyón. Rozsnyói tudó si­lónk jelenti: Május 30-án hajnalban kigyu - ladt a rozsnyói Szegfű-malom és porig égett. Csak néhány hónappal előbb szerelte fel a malmot tulajdonosa uj gépekkel, amikor természetesen a tűzkár elleni biztosítás ösz- sregét is megfelelően emelte. A hivatalos vizsgálat kétséget kizáró módon megállapí­totta a gyújtogatást, mire a rendőrség azon­nal bevezette a legszigorúbb vizsgálatot s a m a 1 o in hí la jdon s családjának több tagját le­tartóztatta. — A bíróság nie-ggyanusi fásáért nyolchavi fogház- Besztercebányai tudóslitónk jelenti: Kub- nier Péter szakszervezeti tőítkárt azzal vádolta az ügyészség, hogy 1927 augusztus 17-én egy beszter­cebányai kommunista niépgyüléflen súlyos kifeje- í zésekkel bírált egy bírói Ítéletet. A bíróság annak- j ideijén elit élte azokat a szlovák műnk ásókat, akik j Donovál községben egy táncmulatság alkalmával gyalázták a - szlovák nemzeti színeket é>s a szovjet- közfársaságot éltették. Az inkriminált népgyüíési beszédben Kusnter többek között azt állítatta, hogy a bíróság és az ügyészség cseh tagjai elfogultak voltak a szlovák munkásokkal szemben. A most megtartott íötárgyaláson a bíróság Kiismer titkárt JI 8 havi fogházbüntetésre és 8000 korona pénzbiín- tetősre ítélte el azzal, hogy a pénzbüntetés behajt-1 j hatatlansága esetén hathóna-pi szabadságveszté =sel j j taldja meg a togM^bijjntétést Az elitéit feltebbe- i ■étit ietontiett . I1 Pozsony, június 2. (Pozsonyi szerkesztő- légiink telefonjelentése.) A 'Nagyszombat melletti Túra Luka községben borzalmas gyilkosság történt. Néhány nappal ezelőtt egy táncmulatságon Kubecska János huszonkét- •éves legény összeveszett Kulka István ku- szonegyéves legénnyel. Az összeveszés alja egy leány volt, akinek mlndaketten udvarol­tak. Kubecska éjféltájban eltávozott a korcs­mából és Pozsony, junius 2. (Pozsonyi szerkesztő­ségünk jelentése.) A nagyszombati járásban levő Kraj.ua községben Birman Oszkár mé- szárossegéd feleségül akarta venni egy ottani jómódú iparos leányát: Herz Karolinát. A násznép már egybe is gyűlt a fal uzsidó tem­plomában, ott volt a falu apraja-nagyja, hogy jelen legyen a díszes esküvőn. A menyasz- szomy ajkáról már elhangzott a boldogító igen és a pap éppen a jegygyűrűket akarta kicse­rélni, amikor a vőlegény észbe kapóit és a menyasszony fivéréhez, Herz Fülöphöz for­dult e szavakkal: — Adod a pénzt vagy nem? Birmann Oszkár kétségen kívül a hozo­mányra célzott, amit az Amerikából hazatért gazdag sógor, Herz Fülöp Ígért neki. A násznép dermed len hallgatta a rideg szavakat, mire a vőlegény újból megismé­telte: — Kapom már a pénzt vagy sem? Tomica árulását életével fiaette katona — Lesáruit Kiss Ferenc Prága, junius 2. A tavaszi nap melege füpiá- asitital vonta be a baktipusztad temetőben dombo­rodó sir hantját, amely alatt a katonai kötelesség- teljesátés frontján hősi halált halt magyar legény: Kiss Ferenc alussza örök álmát. Idáig csak az em­lékezés szelíd borostyánál fonlak mindemnél dí­szesebb síremléket a tragikusvégü magyar katona fajtája kerül, de pünkösd másodnapján a kegye la­tos emlékezés külső díszben is megnyilvánult és azóta a sdrdombot a köztársasági elnök által ado­mányozott síremlék ékíti. Ma már csak néha buk­kan föl az olmützi katonai fegyház véres éjszaká­jának emléke, sárgulni kezd a napíparancs is, ' amelyben katonai följebbvalói a legszebb dicsérő okmányt állították ki a hősi halált halt Kiss Fe- 1 renc részére. Az a rövid Mr, amely a köztársasági i elnök egy kegyelmi aktusáról ad számot, most is­mét fölidézi az olmützi fegyfo&z folyosóján lejátszó­dott tragédiát. Egy nyárvégi éjszakán Kiss Ferenc állt őrt a 1 f egyházi oly oson. Híven és éberen állt a poszton, nem sejtve, hogy a börtön egyik cellájában be­csempészett ráspollyal feszegetik az ajtót és kata- i natárea, aki a folyosó másik végében állt őrt, go- i n oszt evőknek nyújt segítséget a menekülésre. j Ez a másik őrkatoua Tornáca János volt, egy sziléziai származású fiatalomlb er. aki szövetke­zett a miorva vidékek rettegett Sobri Jóskájá­val, Lédámnál 6 annak cinkosával, Kas parikkal. Tomica csempészte be a ráspolyt s hogy elterelje magáról a gyanút, a bét ldszabaditott banditától megkötözi ette magát. Lédán és társa Tomica fegv- t A csendőrség megállapította, hogy a sze­rencsétlen embert egy fadoronggal verték agyon. A csendőrség letartóztatta Kulka Istvánt, valamint Szlapecska Pált és Tomsalek Já­nost, akiket azzal gyanúsít, hogy ők verték agyon Kubecska Jánost. Egy negyedik le­gény, Simek János, aki szintén résztvett a legény agyon ve résébe n, Ausztriába szökött. A hatóságok körözölevclet adtak ki ellene. A három letartóztatott legényt ma délelőtt beszállították a pozsonyi államügyészség fog­házába. — En nem ígértein semmit! — felelte a jövendőbeli sógor és nem is adott pénzt a követelődző vőlegénynek, aki erre egész egy­szerűen letette a gyűrűt és angolosan eltávozott. Az esküvőből persze semmi sem lett. Birmann Oszkár pár napig még gondolkodott a történtekről, azután tintát, tollat fogott és bűnvádi följelentést irt, amit ma a pozsonyi államügyészségnek kül­dött meg. Ebben csalással vádolja Herz Fiilöpöt, aki — szerinte — megígérte, hogy ha elvesati a nővérét feleségül, házat vesz számára, azt be is rendezi, sőt húszezer koronát fektet bele egy ál tahi nyitandó mészáros- üzletbe. Az államügyészségen jót mulattak a naiv mészárossegéd feljelentésén és mert csalás nem forog fenn és igy az egész feljelentést ad acta tették. í meg a haktipusztai kos magyar : tragédiájának utolsó felvonása szállni s utolsó leheltet óiig küzdött a két gonosz­tevővel : a magyar Kiss Ferenc. Golyó lyukasztotta, bajoméit tépte föl a testét, de a hős magyar le­gény csak akkor ejtette ki kezéből a fegyvert, amikor elhagyta már életereje. A fegybáz éjjeli csendjét puskaropagás verte föl, az őrség fegyverre kapott és a készültség biztos fedezékek mögül lö­völdözött cél falaimul a sötét folyosóra. Az egyik eltévedt golyót a véletlen igazság- szoigá!tatása úgy irányította., hotgy az a földön heverő Tomica altestébe hatalt. Kiss Ferencet diszsis pompával szállították haza és hántolták el a honi földbe, a gyilkosokat és azok bűntársait pedig, akiktől Kiss Ferenc hősi köteleeségteljesitése mentette meg a társadalmat, a bíróság vonta felelősségre. Lédán a bitón végezte be óletét, de halálos Ítéletet; kapott Kasparik és az áruló Tornáca, is. Az olmützi hadosztalybiróság január negyedikén kimondta Tomica fölött a háílálitétetet, melyet golyóval kellett volna rajta végrohájtaiiii. Az elitéit kegyelemért folyamodott s kérvé­nyét a büiiper irataival együtt a nemzetvédelmi minisztérium a köztársasági éhvök kabinetirodá­jához terjesztette föl. A legfelsőbb katonai bíróság tegnap kapta kéz­hez a május 5-ről kelt elnöki döntést, amely kegyelmeit gyakorol és Tomica halálbüntetését tizennyolcévá súlyos fegyházbüntetésre vál­toztatja át. A kegyelmi ténnyel pontot tesz az olmützi tragédia végére és lehet, hogy a hivatalos iratok­ban többet nem fog szerepelni Kiss Ferenc neve, de annál kegyeletesebben őrzi a hős magyar fiú Egg budapesti kémyomaios helyteSenü! közölte Horthy kor­mányzó egyik beszédét Sándor Pál interpellált a képviselöházban e tárgyban Budapest, junius 2. (Budapesti saer* L&sztőségünk telefon jelen téseO A képviselő- ház mai ülésén az aggkori és a rokkantbiz- tositás törvényjavaslatát tárgyalták. Az ülés végén Sándor Pál interpellációt terjesztett elő a kormányzónak a közgazdasági egye­tem diszdoktori avatási ünnepélyén tar­tott beszéde tárgyában. A lapokban megjelent tudósítás szerint a kormány­zó boszéde olyan kijelentéseket tartal­mazott, amelyek alkalmasak a magyar kereskedelem presztízsének lerontására. Sándor Pál kijelentene, hogy interpelláció­ját csak azért hozta a ház elé, mert látta, hogy a beszéd nagy hatást váltott ki a kül­földön a magyar kereskedelem kárára. In­terpellációm bejegyzése után — mondotta Sándor Pál — ma reggel a Magyar Orszá­gos Tudósító cimü kőnyomatos lap nyilatko­zatot adott ki és most nem tudom, hogy en­nek a kőnyomatotsnak a mostani vagy annak idején kiadott tudósítása felel-e meg a való­ságnak. Kérem a miniszterelnököt, hogy nyilatkozzék e kérdésben. Bethlen miniszterelnök azonnal vála­szolt az interpellációra. Kijelentette, hogy a Magyar Országos Tudósító mai nyilatkozata felöl meg a tényeknek és hogy a sajtófőnök utasítására és ellenőr­zésével indult meg a vizsgálat, amely meg­állapította, hogy a könyomatos helytelenül adta ki annak idején az avatási ünnepélyről szóló tudósítást. Sándor Pál a miniszterelnöknek ezt a kije­lentését örömmel vette tudomásul és inter­pellációját visszavonta. — Sikkasztott & bannadinagáral megszökött egy poprádi levélhordó. Kassai szerkeszt ősegünk jeleníti telefonon: Angyal Gyula poprádi levélhor- dó a múlt héten nem jelentkezett a hivatalában. Többnapd távoliét uitán kutatni kezdtek utána ée ekkor lcideaült, hogy István nevű öccsével és Kr>- zempl István nevű barátjával ismeretlen helyre szökött. A postán rögtön vizsgálatot tartottak, amelynek eredménye szerint Angyal Gyula két­ezer korona hivatalos pénzt sikkasztott el. Nincs azonban kizárva, hogy nagyobb hiányra jönnek rá. A megszökött Angyal Gyula a városban mint­egy 40.000 korona adósságot hagyott hátra. A sik­kasztással kapcsolatban fantasztikus hirek kerül­tek forgalomba, amelyek azonban ezideig baigu- zoláet nem nyertek. Angyal Gyula és Kozempl Ist­ván családjukat a legnagyobb nyomorban hagyták hátra. — Gyógyszertárat kap Bodrogszerdahely. Kas­sai szerkesztőslégünk telefonálja: Bodrogszerdahely és környéke lakosságának régi óhaját teljesítette az egészségügyi minisztérium, amikor a napokban Bodrogszerdahely község részére gyógyszertár felállítását engedélyezte. A patika jogát Gál Fe­renc okleveles gyógyszerész kapta. Arábia hajfesték ismét min­denütt kapható. I Évtizedek tapasztalatai bizonyítják, Hogy a ^ „$ ÜL TÁN" forrás vizének kiváló gyógyhatása van vese- e’s hólyagbántalmaknál, valamit csuznál és légzőszervek mindennemű hurutos bántalmainál. Feloldja és a szervezetből eltávolítja az árialmas savakat s azok­nak a szervezetben való káros lerakódását meg- I akadályozza. — Dús litbium és természetes szénsav- | tartalmú, kellemes izü ital úgy tisztán, mint borral I keverve, Használata Gditőleg hat a szervezetre s \ fokozottabb testi és szellemi munkára teszi képessé. \ Megrendelhető „Cigelka" cs „’snltán" forrás köz­ponti irodájában BASDEJOV (Bártfa) Slovensko. — Másfélévi börtönre Ítélték a Jugoszláviá­ban szélhámoskodó ál-Fodor Lászlót. Szabadkáról jelentik: Pár héttel ezelőtt hirt adtúnk arról, hogy a óbecsei rendőrség letartóztatott egy fiatalem­bert, aki Fodor László budapesti ujságirónak, az Újság munkatársának adta ki magát. Hajnal cí­men szépirodalmi folyóiratot akart indítani és mellékesen a szélhámosságok hosszú sorozatát követte eL Az élelmes fiatalember megjelent egy pár szinielőadáson, ahol a budapesti Fodor Lász­ló darabját adták és mint szerző sütkérezett a hó­dolat és a dicsőség napsugaraiban. A rendőrség megállapította, hogy a fiatalembernek a buda­pesti Fodor Lászlóhoz semmi köze eredetileg Feuer Lászlónak hívják és az álnevet arra hasz­nálta fel, hogy hiszékeny emberektől kisebb na­gyobb pénzösszegeket csaljon ki- A szabadkai bí­róság a tegnap megtartott főtárgyaláson két rend­beli csalás és egy rendbeli okirathamisitás bűn­tettében mondta ki bűnösnek . s egy évi és hat havi börtönbüntetésre ítélte. — A gyilkos pyroxylin. New-Yorkból táviratozzák. A New-Jersey államban lévő Arlington cellulcze-gyárban felrobbant egy pyroxylin-tank. A robbanás két mukást meg­verével indultak el lábujjliegyen a fa! melleit osonva, hogy utat törjenek magúiknak a szabadba. Egyetlen ember akadt, aki szembe mert velük emlékét a szloivemeakói magyarság. munkásokat, akik U Saleator forrás rhsumafikus bsísgséssknéi (hösaoány, csús, ishSas) elismerten kStíinö gyógyhatású. Eisöra^gú, emésztés? elősegítő csstali díz. — Kapom már a pénzt vagy sem? Az elnöki kegyelem 18 évi súlyos (egyházra változtatta át az áruló olmützi katona halálos ítéletét reggel a leány lakása előtt borzalmas vér­tócsában, halva találták. Ha M£5 hozomány, nincs lakodalom Egy krajnai mészárossegéd faképnél hagyta meiiyasszonyát és az eskető papot

Next

/
Oldalképek
Tartalom