Prágai Magyar Hirlap, 1928. június (7. évfolyam, 125-148 / 1752-1775. szám)

1928-06-15 / 136. (1763.) szám

1928 junius 15, péntek. t>rxgaiMa<Aarhi KLap A Singer-Musil uüevélpantuna a pozsonyi törvényszék előtt Két kommunista és egy rendőrtisztviselő a vádlottak padján A pikantériában bővelkedő bünpert a bíróság bizonytalan időre halasztotta Pozsony, június 14. (Pozsonyi szerkesz­tőségünk telefonjelentése.) Ma délelőtt 9 órakor kezdte meg a pozsonyi törvényszék !Haltér-tanácsa a két év előtt leleplezett utle- vvélpanama tárgyalását. A vádlottak padján Musil Ágoston rend- őríogalmazó, az útlevél osztály volt fő­nöke, Guttmann Miksa magánhivatalnok, a kommunista ifjú munkások volt titká­ra és Singer Jenő kommunista városi tanácsos ül. Annak idején, mint emlékezetes, számos em­bert tartóztattak le, mert a nyomozás oly irányban indult, hogy nagyszabású, egész Európára kiterjedő út­ié vélgy árat sikerült a rendőrségnek le­leplezni, azonban a két év óta tartó vizsgálat erre vo­natkozólag megfelelő bizonyítékokat nem tu- >Ödott produkálni és Így , a nagy politikai bűnügyként indult affér a végén egyszerű megvesztegetéssé és okirathamisitássá degradálódott. ,A vizsgálat során mindössze azt sikerült be- Jbizonyitani, hogy Musil Ágoston, aki letartóztatásáig főnö­ke volt az utlevé'Iosztálynak, Guttmann Miksától egy télikabátra való szövetet, különféle játékszereket, egy üveg likőrt kapott ajándékul, azonkívül felkérte Gutt- mannt arra is, hogy részére 15.000 ko­rona kölcsönt szerezzen. Musi'l anyagi előnyök fejében, illetve a köl- ■ csőn kilátásba helyezése fejében hivatalos kö­telességét megszegte, mert a Guttmann által előterjesztett utlevél- kérellmeil etüintiézésénéL szabálytalanságot követett el. A szabálytalanság abban állott, hogy nem ... győződött meg arról, hogy Guttmann milyen -fényképeket mellékel az utlevélkérvényeikhez, amelyeket szabályszerűen elintéztek és így számtalan h-am-is útlevél került Gutt-mun ke­zére. Guttmann Miksára annyit sikerült rá­bizonyítani, hogy a fent felsorolt ajándékokat átadta Musilnak, ő járt el az utlevélosztá- lyon a hamis útlevelek kiállításának ügyében és ő is vette át azokat. Singer Jenő adta az ajándékokhoz szük­séges pénzt Guttmannak, öíven dollárt és ugyancsak ő adta át Guttmannak az útlevél kiadásához szükséges okiratokat és fényképeket. Az államügyészség vádja mindahárom ellen több rendbeli megvesztegetésre és in­tellektuális okirathamisátásca irányul. Minda- három vádlott hónapokig volt vizsgálati fog­ságban és Singert 5000, Guttmannt 2500, Mii- silt pedig 5000 korona évad-ék ellenében szabadlábra helyezték, úgyhogy a vádlottak a mai főtárgyaláson szabadlábon védekeznek. A tárgyalás iránt óriási volt az érdeklő­dés. Miután az esküdi széki teremben egy gyil­kossági ügyet tárgyalnak, a kisteremben tartják a tárgyalást, ahol borzalmas hőség van. A hirákról magukról is látszik, hegy talárjukban ugyancsak izzadnak. A tárgya­lás elnöke HalTer dr., szavazób-irák Pasek dr. és Terebessy János dr. A vádat Novak dr. ál­lamügyész képviseli. Musil Ágostont Sípos Leó és Füredi dr. védi, Guttmann Miksát Biáchy Leó dr. és Singer Jenőt 'Weiohherz Zoltán dr. és EcSer dr. brü-nni ügyvéd, kom­munista nemzetgyűlési képviselő védi. A tárgyalás a vádirat felolvasásával kez­dődött, amit az elnök olvasott fel szlovákul, majd tolmácsolta* németül. Tíz tanút idéztek be -a tárgyalásra, a tanuk között a folyosón tartózkodik Benda dr. rehdőrtanácsos, a pozsonyi red- örscg politikai osztályának volt vezetője és Kubina Lajos dr. főbiztos, akik jelen­leg minaketten Prágában teljesítenek szolgálatot. A vádirat szerint a vádlottak 1926 december 14. és 30-ika között a következő nevekre állíttattak ,ki idegen fényképen útleveleket: Fniedrich Miksa, Takács István, Takács Anna, Reisner Dezső és Vendelin Lajos. A vádirat felolvasása után feszült figye­lem köziben Novák államügyész állott fel és államérdekből kérte a tárgyalásról a nyil­vánosság kizárását. Weiohherz védő erélyesen tiltakozik ez ellen és kijelenti, hogy eminens érdeke a vádlot­taknak és a nyilvánosságnak, hogy a tárgyalás nyilvános legyen. A bíróság rövid tanácskozás után kihir­deti. hoev nem látja szükségét fennfo­rogni a nyilvánosság kizárásának és ezért nem ad helyet az ügyész előterjeszté­sének. A vádlottak közül elsőnek Musil Ágostont hallgatták ki. Arra a kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e ma­gát, nemmel válaszol. Ezután részletesen fej­tegeti, hogy az útlevelek előállítása körül mi volt az eljárás és mily módon sikerült Gutt- mannatk az útlevél kiállításhoz szükséges ok­mányokhoz idegen fényképeket csatolni anél­kül, hogy az utlevélosztályban erre rájöjje­nek. Én magam, — mondotta Musil — nem tudtam a manipulációról, engem félreve­zettek. Önálló hatásköröm nem volt, csak referense voltam Benda rendőrtanácsos- nak, a politikai osztály akkori főnökének és mindent az ő utasításra cselekedtem. Összesen nyolc-tiz útlevél kerülhetett Gutt­mann birtokába. 1927 év februárjában jöttem rá, hogy hamis útlevelek kerültek forgalom­ba. Erről jelentést -tettem főnökömnek, Ben­da rendörtanácsosn-ak, aki utasítást adott, hogy Írásban tegyek jelentést és megjegyezte, hogy végre sikrült Singer Jenőt megcsípni. Musil az ajándékokra vonatkozólag kije­lentette, hogy nem talált azek elfogadá­sában semmi kifogásolni valóit, mert épen karácsonykor történt, amikor szo­kásban van a rendőrségen, hogy egyes felek, akiknek a rendőrség szívességet tesz, ajándékokat adnak az egyes tiszt­viselőknek. A 15.000 koronás kölcsönt tréfából említette Guttmannak. Az útlevelek kiállításánál azért részesítette Guttmannt előnyben, mert Gutt- manntól bizonyos hátterű politikai informáci­ókat várt. Nagyon érdekes volt Musilnak az a kijelentése, hogy annak idején Klíma volt pozsonyi rendőr- igazgatónak jelentést tett arról, hogy egy magasrangu politikai személyiség el­len az újságokban támadás készül irre­denta magatartása miatt. Klíma ekkor 3000 korona jutalmat adott Musilnak és 10.000 korona jutalmat ígért arra az eset­re, ha közelebbi adatokat tud majd sze­rezni. Egy irredenta pénzszállítmány fel­tartóztatásáról volt szó, amit Magyaror­szágról küldtek volna Szlovenszkóba. Musil után Guttmann Miksát hallgatták ki. ö sem érzi magát bűnösnek. Hosszasabban beszél arról, hogy 1926 őszén találkozott a Stefánik utón Klíma rendörigazgatóvaL aki meghivta őt magához és bizonyos politikai dolgokat akart tőle megtudni. Kiima engem le akart itatni, — mondotta Guttmann, hogy bizonyos politikai titkokat tudjon meg tőlem a kommunista ifjúmunkás mozgalomról. Az elnök félbeszakítja Guttmannt és nem engedi, hogy erről tovább beszéljen. Guttmann ezután tovább folytatja vallo­mását. Elmondja, hogy csupán apróságok voltak azok az ajándékok, amiket Musilnak adott, többek között egy 6 korona 50 filléres gyermekkonyha. A rendőrségen általában szokásban volt, hogy karácsony tá­jékán ajándékokkal kedveskednek az egyes rendőrtisztviselőknek. Kijelenti, hogy nem volt szüksége Musilra, mikor a rend­őrség fejével jóban volt. Singertől nem kapott fényképeket, hanem ő Angelo pozsonyi fényképésztől pénzért vette a fényképelvet. Körülbelül tíz darab ilyen fényképet vásárolt. Ezeket a hamis útleveleket egyáltalában nem használták fel, nem adták oda a kom­munista futároknak, ellenkezőleg csak a rendőrséget akarták ezzel az egész dolog­gal kompromitálni. Mindent Benda pa­rancsára és Kiima redőrigazgató tudtával cselekedett. Cuttman ezután az elnök asztalára teszi azt a memorandumot, amit a vizsgálati fog­ságban Masa-ryk elnökhöz intézett. A memo­randum felolvasását azonban a bíróság nem engedélyezi. Guttmann ismételten hangsúlyozza, hogy mindent Benda és Kiima parancsára csele­kedett és hogy Singer fejéről volt szó, akit a rendőrség szállítani akart. Ezt bizonyltja Székács zsupánnak egy levele. Elnök: Úgy látszik, maga itt lehetőleg nasv személyiségeket akar belevonni az af­férba. Ki adta a személyleirásokat a hamis útlevelekhez? Guttmann a vállát vonogatja és azt mond­ja, hoev azokat is valószínűleg Benda rend­őrtanácsos. Az összes hamis útleveleket Ben­da láttamosta. Mikor felment Bendához az útlevelek ügyében, Benda azt mondotta oki, hogy menjen le Musilhoz és Musil minden alkalommal megkérdezte Bendűt, hogy mi le­gyen a teendő. Elnök figyelmezteti Guttmannt, hogy a régi és mostani vallomása között lényeges el­térések vannak és vannak olyan jegyzőkönyvek, hogy ő no­tórius hazudozó, mire Guttmann a következőket jegyzi meg: — Benda renáőrtanácsos 25.000 koro­nát akart adni az édesanyámnak, hogy vall­ja azt, hogy én beteges hajlamú hazudozó vagyok. Ezután az' elnök különböző iratokat olvas fel, de a védők tiltakoznak az iratok részle­ges felolvasása ellen és azt kérik, hogy az elnök az összes iratokat olvassa fel és ne hagyja ki azokat, amelyek a rendőrségre kompromittálók. Ezután a biróság áttért Singer Jenő kihallgatására. — Nem érzem magam bűnösnek, — mondja emelt hangon. — Rendes és tisztes­séges dolgot cselekedtem. Pénzt ir^an ad­A gCrassiüQ a ¥iiág lagnagyefe# l@sf@r@iei útban a Sgitibergáls leié Kiküldték ax első szán-expedíciót is IMsrth Sast Land-ra — Seré­nyen folynak a mentési munkásatok Milánó, junius 14. A Citta di Milano Kingsbay-böl azt a jelentést küldi az olasz kormánynak, hogy a Hinlopen tengeri út­ban tartózkodó Hobby-gőzös Wallenbergbay- ből kutyaszánokkal felszerelt segítő expedí­ciót küldött ki, amelynek az a feladata, hogy North East Landon keresztül eljusson Riisp- baybe és szemben menjen a Nobile által ki­küldött három ember elé. Amint ismeretes ugyanis, Nobile Malsgreen dr. svéd tudóst és két korvettkapitányát kiküldötte, hogy hirt vigyenek tartózkodási helyükről, mert akkor még a rádióösszeköttetést nem sike­rült létrehozni. Kingsbay-ben a Braganza bálnavadász három kutyaszánt és a Nobile által kért anyagot fedélzetére vette és a legrövidebb időn belül megindul útjára. Az olasz légügyi minisztérium Maríné di Pisa-ban ugyanolyan repülőgépet építtet, minő a sarki repülésekre való Dornier Wal 66-os gép. A repülőgép tíz nap alatt készen lesz s azonnal startolni fog a Spitzbergákra. A római szovjetkövetség katonai attasé­ja biztosította az olasz kormányt, hogy a Krassin jégtörő még ma útnak indul Lenin- gradból a Spitzbergákra. A Krassin a világ legnagyobb jégtörő hajója, vizkiszoritása 10.000 tonna. A Krassin egy hét alatt eléri Kingsbayt és onnan azonnal tovább megy északkeleti irányban, hogy egészen Kap Leight Smith-ig nyomuljon előre. Fedélze­tén cgv hárommotoros Junker-gépet visz, amelyen egy a sarki repülésben járatos orosz pilóta fog felszáliani. tam Guttmannak, de nem arra a célra, amírei fordította. Miután a munkásoknak nincs ide* jük az utlevélyosztúlyban ácsorogni, tehát Guttmann szerzett a munkásoknak útlevelet^ ötven dollárt sohasem láttam. Tény az, hogy, vettem egy gvermekkocsit karácsonykor 400 koronáért a Rózsa Soma cégnél, de szokás volt ajándékot adni a rendőrségen. Bár én nem vagyok Prüger, sem Palugyay, de tehet* ségemhez képest ajándékoztam. — Másoknak is adott ajándékot? — kér* di az elnök. — Igen, a pozsonyi detektiveknek sze­reztem lakást. Az ajándékot nem is Musilnak, hanem a gyermekének vettem karácsonyra. Egyébként, ha Kiima rendőrigazgató elfoga­dott ajándékokat, mint ahogy elfogadott —i mondja Singer vallomásában —, akkor elfő* gadhat ajándékot egy kishivatalnok is. Az egész bünper csak a kommunista part provokációját célozta. Singer elmondja, Iioítv egész nyíltan csi­nálta a gyermekautóvásárlást, megmondotta Rózsa Somának, hogy miről van szó és hogy hová kell küldeni a gyermekautót. Ilyen nyíltan nem szoktak vesztegetni. A 15.000 koronás kölcsönről elmondja, hogy Guttmann ugyan megemlítette előtte a köl­csön ügyét, de jól tudta, hogy nincs pénze és hogy az egész csak móka volt. (Nagy derült­ség támad a teremben.) — Mikor kijöttem a fogházból — mon­dotta Singer —, Slavicsek rendőrigazgató magához kéretett és azt mondotta, hogy az egész bűnügy a Klima-szisztéma ered­ménye volt. Székács zsupán követelte az én fejemet, en* gém le akartak tartóztatni és igy akartak le­hetetlenné tenni. Weichherz Zoltán dr. védő Singer kihall­gatása után indítványt tesz, hogy az egész bünpert újabb vizsgálat végett utalják vissza a vizsgálóbíróhoz, miután miniszteri tisztvi­selők avatkoztak be a nyomozásba és a vizs­gálóbírói kihallgatásnál jelen volt egy rend* őrtisztviselő is, ami törvényellenes. A bíróság azonban elutasítja Weichherz indítványát. Ezután megkezdődnek a tanúkihallgatá­sok. Első tanú Kubina Lajos dr. rendőrfőhiz- tos, aki elmondja, hogy egy okirathamisitás nyomán jött rá az utlevélafférre. Az esetet nem a rendőrigazgatóságnak, hanem a mi­nisztériumnak jelentette, mire a védő kér­dést intéz hozzá, hogy miért nem jelentette azt felettes hatóságánál? Kubina azt válaszolja, hogy miután a kommunistáknak sejtrendszerü szervezetük van, attól tartott ,hogy ezt valaki mégis csak el fogja árulni és meghiúsul az egész nyo­mozás. Guttmann ekkor közbeszól és ezt mond­ja: Mikor az affér kiderült, Kiima dr. már halott volt, Benda szeretett volna rendőrigaz­gató lenni és Ön, Kubina ur, a helyettes rend­őrigazgató. Ezért történt az egész. Erre a kijelentésre nagy derültség tá­madt a teremben. A védők ezután kérdést intéznek Kubi- nához, hogy mi történt azokkal a jegyzőköny­vekkel, amelyek a nyomozás során eltűntek, amire Kubina kijelenti, hogy, hogy Csernó dr. miniszteri tanácsosnak adta át az egész ügyet nyomozás céljából, aki azután Dolejs miniszteri tanácsoshoz küldte fel az aktákat. A következő tanú Friedrich Miksa, aki­nek szintén hamis útlevelet állítottak ki a po­zsonyi rendőrségen. Takáts Frigyes, valamint Reisner Dezső lényegtelen kihallgatása után Unger Imre fényképész kihallgatása követke­zett, akinél Singer a fényképeket vásárolta. Elmondja, hogy egy naptár céljaira kérte Singer ezeket a fényképeket. Feuer Benő, a Rózsa Soma cég üzletvezetője, a gyermekautó vásárlásáról tesz vallomást. Délután egy órakor a tárgyalást félbe­szakították és azt délután három órakor foly­tatták. Kral Vince rendőrügynök, aki a rendőr- igazgatóságon Musil mellé volt beosztva, a hamis útlevelek kiállítására vonatkozólag tesz vallomást. Dániel József rendőrigazgatósági hívatlanok kihallgatása után Benda rendőrfőtanácsos általános figye­lem közben lép a terembe, azonban ki­hallgatására nem kerül a sor, mert a hi­vatali titoktartás alól a belügyminiszté­riumtól még mindig nem kapott feloldást. A védők erre azt indítványozzák, hogy a biróság napolja el a tárgyalást Ecser dr. védő hosszabb beszédben in­dítványozza, hogy a biróság rendelje el a pótvizsgálatot arra vonatkozólag, hogy a pozsonyi rend­őrség rendszeresen kapott ajándékokat. Többek között egy pozsonyi bankigazgató tizezerkoronás ajándékot adott az utle- vélosztály jelenlegi főnökének azért, ' hogy neki útlevelet szerezzen. Azonkívül Palugyay és fíubert pezsgőgyárosok ka­rácsonykor és husv-étkor bor- és pezsgő­ajándékokkal halmozták el Klímát és Benda rendörfőtanácsost. Kiima hányá­nak esküvőjére 290 üveg pezsgőt küldtek. A biróság ezután határozathozatalra vo­nul vissza és délután félhat órakor hirdeti ki határozatát, amely szerint a tárgyalást bi­zonytalan időre elnapolja. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom