Prágai Magyar Hirlap, 1928. június (7. évfolyam, 125-148 / 1752-1775. szám)

1928-06-12 / 133. (1760.) szám

10 >PI«<M-7V^(SÍ55®.HTR1iSP 1928 junius 12, ked»j Marathon Sportáruház Bratislava, Schneeweiss u 6. (a magyar konzulátussal szemben), összes sport* cikkek versenyki vüli olcsó árakon. Telefon 28-36. Kérjen árajánlatot. lSpoht­— A késmárki csontvázleletek. Késmárki tudósítónk jelenti: Megírta a P. M. H., hogy a tüzérségi lovagló iskola terepének egyenge- tésénél a katonák két emberi csontvázra buk­kantak. A kiszállott bizottság megállapította, hogy a csontvázak régóta porladnak a föld mélyében. Elrendelte, hogy a csontokat szál­lítsák át a temetőbe és hántolják el. xx Az uj sorsjáték I. osztályához rendel- deljen azonnal sorsjegyet az ismert Uránia- Bankháznál, Nővé Zámkyban. — A háziúr mint magánlaksértö. Nagy­váradról jelentik: Nevetést és megdöbbenést váltott ki a nagyváradi törvényszék szomba­ton hozott ítélete, amelyben magánlaksértés büntette címén hat havi fogházbüntetésre ítélte Vargha Miklóst, a Derby cipőgyár igaz­gatóját. A nevetés annak a fonák és laikus ésszel nehezen felfogható helyzetnek szólt, amelybe a vezérigazgató mint háztulajdonos került. Vargha Miklós nemrégiben egy házat vásárolt Kiss Dávidtól és hozzálátott uj haj­léka renoválásához. Az egyik szobában ideig­lenesen és feltételesen egy Krecun nevű vám­tiszt lakott, akit az uj háztulajdonos felszólí­tott, hogy adja át a szobáját. A vámtiszt erről hallani sem akart és mikor a háztulajdonos munkásokat küldetett a kérdéses lakás reno­válásra, a vámtiszt rendőrökkel védette meg magát. Ráadásul bűnvádi feljelentés jött a háziúr ellen, akit most a biróság azért, mert saját lakását renováltatni akarta, magánlak­sértés címén fogházbüntetésre ítélt. xx Pillanat alatt megszünteti a gyomor­égést, rövid idő alatt gyógyítja a gyomor­fekélyt a „Cigelka“-István-viz! (5.) Argentína eldöntetlenül mérkőzött Uruguay-val Az olimpiai döntőt szerdán megismétlik — Olaszország fölényes győ­zelme Egyiptom felett — Az SK. Pardubice nyerte a csehszlovák szabadságserleget — Nagy meglepetések a magyar bajnokság utolsó fordulójában — Bárány uj magyar rekordot állított fel Budapesten — Csehszlovákia, Hollandia, Olaszország és Anglia a Davis Cup európai döntőjében Prága, junius 11. A V. futballolimpiász világ­érdeklődéssel várt döntőmeccse nem hozott tegnap eredményt. A két délamerikai csapat a meg­hosszabbított idő után sem tudott egymással meg­birkózni és kemény küzdelmük eldöntetlenül vég­ződött. A döntőt szerdán megismétlik, mely körül­mény óriási anyagi sikert jelent az olimpiászt rendező Hollandiának. A harmadik dijat Olasz­ország nyerte, amely szombaton pompás játékkal lehengerelte Egyiptomot. Prágában tegnap csak az amatőr bajnokságo­kat játszották, a nagy csapatok vidéken túráztak. A jubiláris esztendő emlékére kiirt szabadság­serleget a pardubitzi SK nyerte, amely a döntő­ben a Zsidenicét hatalmasan megverte. — Óriási meglepetések adódtak a magyar bajnokság utolsó fordulójában. A Bocskay megverte az Újpestet, amely kénytelen volt a második helyet átengedni a Hungáriának. A kiesés szomorú sorsa az Attilá­nak jutott, míg a Bocskay osztályozót játszik az I. osztályban való benmaradásáért. — Budapest­nek tegnap egy másik szezációja is volt. Bárány István rekordja a 100 méteres szabadnszásban. A tenniszben befejezték a Davis Cup euró­pai zónájának elődöntőit. A középdöntőbe Cseh­szlovákia Hollandiával, Anglia pedig Olaszország­gal került. — Az atlétikában a prágai megyei­verseny csupán egy rekordot eredményezett. — Igen jó eredményeket hozott azonban a párisi nemzetközi verseny. A vasárnap tartalmas sportjáról az alábbiak­ban számolunk be: Uruguay—Argentína 1:1 (1:0) Amszterdam, junius 10. Negyvenkétezer néző 1 Használat előtt — használat után A napsugarak s a tavaszi szellő kiszívják a bőr­ben lévő festőanyagokat, a szeplőket és a májfol­tokat. Ezen arcot csufitó foltocskák sokszor elle­pik az egész arcot. A foltosarcuak eddig hiába kerestek arctisztítót, a legújabb a világhírű MARY CRÉM eltávolít minden foltot, pattanást, kiütést, gyorsan, nagyon gyorsan és biztosan. Az arc tiszta alabástrom fehér és sima lesz, az arcbőr visszanyeri üdeségét, frisseségét. Kapható gyógy­szertárban, drogériában és parfümériában. Készí­ti: Dr. Pollik gyógyszertára, Piestany. Naponta postai szétküldés. Garnitúra 22.50 KÖ., nappali krém 10 Kö., éjjeli (szeplőirtó) 10 Kő. Vigyázat! Csak valódit fogadjon el! — Ha a halott feltámad. Kolozsvárról jelentik: Vojeán Ggyörgy, a mármarosszigeti hadkiegészítő parancsnokság volt őrmestere egy halotti bizonyítvány tanúsága szerint már régebben megihalt, a hatóságoknak azon­ban jó okuk volt a bizonyítvány valódiságá­ban kételkedni és azt a bűnvádi eljárást, me­lyet katonaszabaditás miatt indítottak a volt őrmester ellen, tényleg tovább folytatták. Voj­eán 1923-ban volt a hadkiegészítő parancs­nokság alkalmazottja és ilyen minőségben önhatalmúlag állított ki 30—40 katonaköteles fiatalember részére leszerelési igazolványo­kat. Midőn az eljárás megindult ellene, szü- lőfalujáíből hivatalos átirat érkezett a hadbí­rósághoz, amelyet az elöljáróság arról értesí­tett, hogy a körözött őrmester elhunyt. Köz­ben azonban egy mármarosszigeti polgári perben csodálatosképpen megjelent a halott és tanúvallomást tett. Erről tudomást szer­zett a hadbiróság és megállapította, hogy a holttá nyilvánított őrmester él. A kiadott kö­rözőlevelek aznban nem tudtak a furfangos szélhámos nyomára vezetni s így a szombati főtárgyaláson csak in contumaciam /Ítélkezhet­tek fölötte. A hadbiróság öt évi börtönre és tizezeT lej pénzbírságra Ítélte a katonaszaba- ditó őrmestert. xx Hölgyek figyelmébe! Deutsch József, Bra- tislava, Kecske-utca 7. Telefon 26-62. Első pozso­nyi speciál tartós ondoláció és hajfestő női fod­rász-terem. SZANATÓRIUM *€HfllTAS< POZSONY, TORNA-U. 18. Tel. 28-95. Tel. 28-95. Szülészet.-sebészcl,-nflgyií gyászát,- urológia és larynjjologla. 1. o.ztAly napi 80.— Kő., II. osztály napi 60.— Ki, Szabad orvosválasztási Szülési pausálé 8 napra I. osztály Ke. 1600.— . . II. . . 1000.­jelenlétében, szeszélyes, hol esős, hol pedig erős napsütéses időben folyt le az V. futballolimpiász döntőmeccse, amely kétszeri meghosszabbítás után sem hozott eredményt. A Stadion dísz­páholyában megjelent Henrik királyi herceg, Vilma királynő férje is, aki a két csapat kapi­tányainak az uralkodónő üdvözletét adta át. Mel­lette több miniszter és Amszterdam város pol­gármestere foglalt helyet. Mutters holland biró sípjelére a két dél­amerikai csapat vasárnapi számunkban közölt összeállításban lépett a pályára. — Argentína kezd és azonnal heves támadásokba megy át, amely azonban megtörik a nagyszerűen védő Mazzali kapuson és Andrade hátvéden. Uruguay az első percek elfogultsága után csakhamar ma­gára talál és tetszetős játékkal parírozza az argen- tiniaik heves támadásait. Már az első percben kénytelen Mutters a játékot félbeszakítani, amikor Andradet csúnyán faultolják. Nemsokára rá Fer- nandez kerül a földre. Ab argentínaiak egymás­után két komért érnek el, amelyet azonban ki­használni nem képesek. — A meccs nívója most megjavul és mindkét csapat egyenrangú játékot produkál. A 20. percben Petrone egyéni akciója meg­hozza Uruguay gólját. Félidő végéig változatos, sokszor durva küzde­lem, amelyben Uruguay két kornert ér el. Helycsere után Argentína elkeseredetten tá­mad. El is ér újból két kornert, amelynek egyikéből Tarasconi a 7. percben a kiegyenlítő gélt rúgja. Argentína továbbra is támadásban marad, Uru­guay azonban szivósan védekezik. A 39. percben Tarasconi áttör, 25 méterről küldött éles lövése azonban az uruguayi kapuról autba pattan. A 45. percben Uruguaynak adódik alkalom a győzelemre, azonban Petrone mellélő. — A 2 X15 perccel megbosszabbitott félidőben Uruguayon már a fáradtság jelei észlelhetők, viszont Argentína ak­cióit határozott balszerencse kíséri. A meccs így eldöntetlenül végződött, dacára annak, hogy Argentína testi és taktikai fölényben volt. A kö­zönség szimpátiáját azonban inkább a világ- bajnokcsapat nyerte meg, amely igen fairül ját­szott,, Mindkét csapatban a védelem produkált emberfeletti munkát. — Mutters biró nagyszerűen vezette a nehéz meccset. )( Cseh- és morvaországi eredmények. Sparta Prága—Moravská Slavia Brünn 4:1. — Moravská Ostrava—Wiener SC 2:0 (szombaton), Wiener SC—Slovan M. 0. 2:1 (vasárnap). — DFC Bud- weis—SK Liben 7:3. — Nuselslcy SK—Karlsbader FC 0:0. —• DFK Aussig—Teplitzer FK amatőr 3:3. — Spielv. Bodenbach—SC Dresden 4:2. — Kladno város—Pilsen 5:1. — Sportbrüder Eger— DBC Sturm 2:1. — SK Bafa Zlin—SK Sparta Prostejov 4:0. Szlovenszkóx eredmények )( Pozsony. Slovan Bécs—SK Bratislava 2:1 (1:0). Nemzetközi mérkőzés szombaton. — Ma­gyar bajnokságok: PTE—Cérnagyár 4:1 (3:1). A PTE győzelmével megmenekült a kieséstől. A Cérnagyár nem érdemelte meg a súlyos vereséget és csupán védelmi hibájának köszönhette azt. A gólokat Farkas (11-esből), Uridil, Földes és Rie- ger a PTE részéről rúgta, mig a Cérnagyár gólja 11-esből esett. — Pauer biró objektíve bírásko­dott. — Kábelgyár—Makkabea 2:1 (0:0). Mindkét csapat tartalékkal játszott. Kábelgyárnál a belső Olaszország—Egyiptom 11:3 (6;2) Szombaton a 3. és 4. dijért való küzdelemben Olaszország pompás csatár játékkal, amellyel elő­zőleg az argentínaiakat okvetlenül legyűrte volna, 11:3 (6:2) arányban legyőzte Egyiptomot, melynek eddig jól szerepelt együttese csalódást keltett. A mérkőzést a belga Langonus jól vezette. )( Prágai futball. Sparta komb.—CsAFC 3:0 (1:0). — Csechie Karlin—Meteor VIII. 5:3 (1:1). Barátságos meccsek szombaton. — Vasárnap az amatőrbajnokságok a következő eredményeket hozták: Rapid—Radlicky 8:1. — Csechoslovan Kosíre—Hnidousy 1:1. — Sparta Kladno—Union Zsizskov 5:2. —• Rozdélov—Slavoj VIII. 3:0. — Kolin—Sparta KoSife 2:1. — Hagibor—Bubeneí 7:0. )( A teplitzi jubiláris mérkőzések során a prágai Slavia vasárnap 4:2 (2:2) arányban le­győzte a TFK-ot. A Slavia góljait. Pucs (2), Soltys és Kratochwill lőtték. A teplitziek góljait Haiti és Kratochwill szerezték. A meccset a bécsi Braun nem a legnagyobb megelégdésre vezette. Az aranyserleg turnén most a bécsi Vienna és a Slavia áll a legjobban. )( A csehszlovák szabadságserleg döntőjét tegnap bonyolították le Pardubitzban, ahol az SK Pardubice 8:0 (6:0) arányban fölényesén legyőzte a brthwl Zsidenioét ée igy a serleg győztese lett. trió, a Makkabeánál a védelem tetszett. A meccs barátságos volt. Jól bíráskodott Kőszeghy. )( Nyitrai AC—Pozsonyi Slavia 2:2 (1:2), Bajnoki mérkőzés Nyitrán. Biró: Feuer Benő (Pozsony). )( Kassai futball. KAC—Törekvés 2:0 (1:0). A kassai futballderbyt megcsappant érdeklődés mellett a jobb KAC nyerte. Mindkét gólt Paszter­nák lőtte. A KAC-nál a halfsor és Répás kapus, a Törekvésnél Zimmermann tűnt ki. Koubek a meccset erősen fogta. )( Zsolna. Cseohie Olmütz—SK Zsilina 2:0. A zsolnaiak első otthoni veresége. Magyarországi bajnokságok Budapest, junius 11. Budapesti szerkesztő­ségünk jelenti: A magyar profiliga utolsó forduló­ja a meglepetések jegyében fojíyt le. A legnagyobb szenzációt Újpest veresége keltette, amely a Bocs- kayt osztályozóhoz segítette, de a Hungáriát a második helyre és a Középeurópai Kupába juttat­ta. A kiesés az Attilának jutott, amely Miskolcon saját pályáján szenvedett vereséget a Hungáriától. A Vasas győzelmével megszabadult a kiesés veszélyétől, mig a Bocskay osztályozót játszik a második ligából feljutó csapatokkal. Részletes eredmények: Vasas—Budai 33-as 3:1 (2:1). A Vasas lelkes játékot produkált. Góljait Jesznás, Báder és Mol­nár lőtte, mig a budaiak gólját Steiner szerezte. Bocskay—Újpest 4:2 (1:1). Elkeseredett küz­delem. A Bocskay hihetetlen energiával feküdt a meccsbe és egyenrangú ellenfele volt az új­pestieknek. Az első gólt Jakube lövi az Újpest számára, amit Mertin kiegyenlít. — A második félidőben Markos és Semler (2) szerzik meg a debreceniek győztes góljait, mig P. Szabó az utol­só percekben 11-esből lövi Újpest második gólját. Sabária—III. ^.kerület 3:2 (1:2). Gólozók: Holzbauer, Stoffian és Mészáros a szombathelyiek, ^ Konyor és Lutz a III. kér. részéről. Kispest — Nemzeti 2:2 (2:1). Egyenrangú < ellenfelek harca. A gólokat Szabó és Csendes a , Kispest, Rérnay és Vanicsek a Nemzeti számára szerezték. ( Szeged: Ferencváros—Bástya 2:1 (1:0). A ? Ferencváros végig fölényben volt, azonban dur- / ván játszott. Turay a szegedi kapust lerúgta, mire a közönség a pályára tódult és csaknem inzultálta. A gólokat Takács II. és Kovács, illetve , Wahl lőtte. Miskolc: Hungária—Attila 2:1. Heves küzde- n lem, amelyben az Attila több játékosa megsérült, g Gólozók Skvar^k és Hirzer, illetve Pavlony. a A magyar bajnokság végeredménye (a junius - 17-én lejátszandó Sabária—Nemzeti meccs kivé- R telével): 1. Ferencváros 39, 2. Hungária 35, 3. s; Nemzeti 17, 7. Bástya 16, 8. Budai 33-as 16, 9. lj pest 15, 10. Vasas 14 p. Osztályozót játszik B} kay 13 ponttal, kiesett Attila 12 ponttal. A N'é zeti—Sabária eredménye a tabellán már z,. változtathat. Külföldi eredmények )( Bécsi eredmények. Vienna—Hertha (1:0). Barátságos meccs. Mindhárom gólt Novacf rúgta. — Admira—Hakoah 2:0. — BAC—Aus'i 3:1. Bajnoki )( A prágai Bohemians Béesben a Rapitf’ 5:2 (2:1) arányban vereséget szenvedett. )( A Viktória Zsizskov Göteborgban a vám csapattal szombaton 1:1 (0:1) arányban eldönt lenül mérkőzött. )( Németország. DFC Prága—Guts MH Dresden 2:1 (0:1). — Oergrite Göteborg—Pre>‘ sen Berlin 3:1. — Hagen 77—Tennis Borús: 5:5. — Délkeletnémetország—Danzig 6:0. München 1860—VfB Fürtb 2:1. — Hannover —Viktória Hamburg 3:2. )( Lengyelország—Amerika 3:3 (1:0).- J szólták Varsóban. A prágai Cejnár kitűnő: bíráskodott. )( Jugoszlávia. Belgrádi SK—Draganti 01 Hask Zágráb—SAND Szabadka 6:1. Nemzeti W nokságok. Jj )( Buenos Aires. Mothenvell (Skócia) Buenos Aires válogatott 4:1. TENNISZ Davis Cup Anglia—Németország 4:1. A Birminghambe lefolyt meccs harmadik napján Moldenhan: Gregorytól 6:2, 6:3, 4:6, 1:6, 6:2 arányban ven séget szenvedett. A meccset az esőzés miatt töbf szőr meg kellett szakítani. Az utolsó játszmába: Prenn Higgset 3:6, 6:1, 7:5, 2:6, 6:3 aránvba: legyőzte és ezzel Németországnak az cgy°fle pontot szerezte. Anglia az európai zóna közép döntőjében Olaszországgal játszik. Hollandia—Ausztria 3:2. Szombaton a páro: meccset játszották le Scheweningenben. A Ti® mer—Diemer-Kool holland páros a Matejka-5 Artens osztrák kettőst 6:2, 6:3, 6:0 arányban le győzte. Hollandia, dacára annak, hogy a két utol só singli-játszmát Diemer-Kool sérülése miatt fel­adta, 3:2 arányban győzött és a középdöntőbe#: Csehszlovákiával kerül össze. )( A scheweningení nemzetközi tenniszver* seny megkezdődött, Az első napon a bécsi Ma* tejfel az angol ifjúsági bajnok Oliffot, a holland) Van Lennep a belga Iweinst, a belga Lacroii m görög Ballyt, Zerlendí a norvég Hágent győztek. Vasárnap az amerikai Hunter a holland Marícel* lit, a prágai Marsalek pedig a holland Eileist győzte le. — A női-egyesben Redlichné a holland. Belzer kisasszonyt verte meg. )( A leipzigi tenniszrersenyen Kehriing gyw zedelmesen halad előre és a döntőben a hamburgi: Frenzzel mérkőzik. A páros favoritja a Kehriing: —Sohomburk és a Frenz—Dessrt kettős. VSZAS Bárány és Sípos Manci kettős rekordja Budapest, junius 11. Bárány István a MAC versenyén a 100 méteres gyorsuszásban 1:00® alatt uj magyar rekordot állított fel. Második a szegedi Wannio lett 1:03 alatt, 3. Gáborfy 1:03.2.- — A 100 méteres hölgyuszásban Sípos Manci5 l:19.04-el döntötte meg a magyar rekordot. — 300 méteren Sípos 4:57.8-aI nj rekordot állított fel. Bárány szombaton a 200 méJ ren is 2:20.®s rekorddal győzött Tarródy előtt. — UTE—FTC,; 3:2 (1:0). Vizipoló-meccs. )( A magdeburgi uszóversenven Lőtte Mühé - a 100 méteres női-melluszásban 1:23.3 alatt meg*/ döntötte a dán Jakobsen kisasszony 1:26.6-os rQJ| kordját. )( Németország—Franciaország vizipolómér* kőzésén a franciák 5:4 arányban győztek. Néj metország a 4X200 méteres stafétát 10:10.4 alatti nyerte meg. A miting Biefeldben folyt le. ATLÉTIKA )( A prágai megyei versenyen Dnuda meg* döntölte egy héttel ezelőtt felállított országos re-« kordját a sulydobásban. A Slavia feltörő atlétája! egy kézzel 14.26 métert, két kézzel 25.67 métert! dobott. — Douda diszkoszban 41.61 mélerrel győ-f zött Chmelik felett. — Ponfgyőztes a Slavia leül 89 ponttal a főiskolások és Sparta előtt. )( Franciaország—Olaszország—Svájc atlétikai! meccse Párisban 132:108:69 pontarányban a fran f ciák javára végződött. A 400 méteres gáton az] olasz atléta 53.8 alatt uj világrekordot állított lel. 1 A francia staféta a 4X100 méteren, Degland a 1 gerelyvetésben 61.34 és Noel a diczkoszban 44.09 j méterrel uj francia rekordot állított be. — | Sohindler 56.825 méteres gerelydobásával a svájci 1 rekordot, javította meg. ^ )( Stafétarekordok. Az Illinois AC San Fran- ] cisooban a 4X200 yardos stafétában 9:32.4 alatt, | a DSK Berlin 25 km-en 57:28.4 alatt uj rekordot \ állított fel. EVEZÉS Újpest 34, 4. Sabária 32, 5. III. kerület 19, 6. )( A bécsi nagy regatta első napján az újonc- négyesben a pozsonyi Hajós Egylet 7:15 alatt le­győzte a breslaui Wratislavát. A szenior-számot a budapesti Pannónia 7:04 alatt nyerte Linz előtt. — A II. osztályú kormányos négyesben a briinni Ruderverein 6:50 alatt győzött. — Vasárnap a szenior nyolcas versenyt a budapesti Hungária 6:25.8 alatt *)uyerle meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom