Prágai Magyar Hirlap, 1928. május (7. évfolyam, 101-124 / 1728-1751. szám)

1928-05-03 / 102. (1729.) szám

10 1928 máflua 3, csütörtök. •K«<MMACfeARHIKEiStí (*) MegaHaAuil az Írók világsróreiteóg’e. Heti Jenő, aM nemrég jött vissza BeriimJből az irt Oiemzetiközi kongresszusáról, többek között a k Vetkezőket mondotta: A szerzői szövetségnek na§ jelentőségét misem bizonyítja jobbam, mint a hogy a berlini komgresszuson az eredménye® main kán felbuzdulva, elhatározták a német irék, bog megalakítják a színpadi szerzők mentájára az itrő világszövetségét. (*) A magyar zene Parisban és Londoniban. magyar fifliharmóndkustársaság közvetlenül az Op'« mabáz évadjának befejezése utón elutazik Btuick pestről, mert meghívást kapott külföldit vendéi szereplésre és Dobnám yi Ernő vezetésié állatit kél ikét estién Párisban és Londoniban fog hangverse nyesni. Párásban Liszt Magyar fantáziája és szír fámái költeménye, továbbá Hralbay, Bartók é Dohmányi müvei szerepelnek. Kodály-kompoZicié azért nem volt szabad a programiba fölvannis mier a megelőző tárgyalások sorain a túlzó francia so vinásizltálk felszólít ottóik a fiilharmlőnliái társiaságot hogy Kodályt azért ne játszanak Párisban, mer Hári Jámosáibau szatirikus módon áilOiJtoWa be Na poleon alakját. Kodályt csak Londonban fogjál játszani. (•) Kéz kezet mos. (Herczeg Ferenc vígjáté­kká a Nemzeti Színházban.) Budapesti tudósítónk Írja: Huszonötesztendős távlat után bemutatónak számit Herczeg Ferenc szellemes, mulatságos és kemény vigjátéka, amit annak idején nem érde­melt sikertelenséggel mutatott be a Vígszínház. Mert Herczeg Ferenc írását akkor éppen az a tu­lajdonság jellemezte, ami mindig szampatikus az íróban, hogy áthatotta a társadalom hibái fölött érzett fájdalom s a torzitó-tükröt odatartotta a hi­bázok szemei elé, hátha javulnak gyengeségeik láttán. A szatíra, amit Herczeg Ferenc abban az időben rajzolt erőteljes, kemény, sokszor kímé­letlen s mennél kedvesebb és szellemesebb dialó­gusok alá rejti, annál is inkább érezhető igazsá­ga és becsületes magja. Talán természetes is, hogy az a társadalom, amelyik ezt a biint űzte, de meglehetősen titkolta, megriadt az- éles szatíra előtt. Az eltelt huszonöt esztendő néhányszor le­leplezte a társadalomnak ezt a bűnét, sőt a há­ború óta meglehetősen törvényesítette is Herczeg vigjátéka, ami annak idején kínos torzképként hatott, ma már jókedvű tréfálkozás, ami. ha ki is tapintja a társadalom egyik betegségét, mégse shoking, ha valaki beszél róla. A fiatal Herczeg erőteljes bátor szava igy huszonöt év múltán meg­lepően megfinomodik s bekövi " ezelt az az iro­dalmi gyakori jelenség, hogy a későbbi korban a mű értékei megsokszorozódtak és megnemesed­tek. A Nemzeti Színház tehát helyesen és okosan tette, mikor ezt a vígjátékot műsorába iktatta, mert a baj, ami ellen küzd, ma is égetően ak­tuális, mig a darab miliőjének távolodása a je­lentős, ennek a szatírának a jelentőségét általáno­san emberivé mélyíti. így történik meg, hogy az idő megadja azt a valeurt a játéknak, amit pél­dául kissé elkésett szatírájában, a Majomszinház- ban Herczeg hiába kísérelt meg. Az előadás min­den eszközt felhasznált, hogy a darab sikerét fel­fokozza s ebben a tekintetben elsőrendű ötlet, hogy a szereplőket a huszonöt év előtti ruhákban jeleníti meg. A hosszú szoknya, a fűző, a hosszú haj ma már stílussá változott s kitűnő alkalom, hogy a vígjáték örök értékeit fokozza s aktuális jellegét elvegye. A repriznek szép sikere volt. (*) A ,.Násziájszaika“ beoruutaJtója Munkácsom. Munkácsról jelenítik: A ruszinszkói magyar szám- tá/rsuta l április 28-án mutatta be az idei szezon egyik liegmagyctlbstikierü operettjét, a „Niászérjsza- fcá'M, amely a mai könnyű, francia operett- termelésnek egyik leghangulatosabb, legmullaitita- tóltob darabja. A munkáiasii bemutat óelőadás is a siker .jegyé-ben folyt le, kifogástalan rendezésben, jól pergő tempóban. A szereplők is teljesen ki­aknázták a szerepüfcnyújította nagyszerű helyzete­ket s egytől-egyig valóiban dicséretreniéltó alakí­tást produkáltak. Különösen Unger István ele- gáns, decems játéka tetszett, amellyel ez a nagy- 1 szerű s nagyjövőjii színész együk .legjobb s legtöké­letesebb alakítását nyújtotta- Az ő érdemre a hí- ! báflan rendezés is. Bájo-s volt Nagy Amcsi kettős í szerepében. Kovács Terus felülmúlhatatlan játék- 1 készsége ezúttal is nagyszerűen érvényesült. Mind- ! kelten megérd emelten kapták a sok tapsot- Hal- 1 May és Latabár a .szokott jók voltak, Wlilibelim 1 karnagy precízen dirigálta az előadást. — Egyéb- ^ ként szomo-ruan kell mlegáltapitanumk, hogy a kö- 1 zöneég érdeklődése a színház iránt megint lány- í hűlt, úgy, hogy a szerdai, előadást közönség hná- ' myáhan megint nem lehetett megtartatni. (—béri.) I (*) Shakespeare Makrancos hölgye, minit mio- ? dem darab. A londoni. Courfch-szioházban Sir 1 Bnrry Jadkson, az ismert angol impresszárió, 5 Shakrepealret ismét a huszadik század stiilHusában * hozta színre. Legújabb kísérletét a Makrancos J hölggyel: végezte, de a kritika szerint! Shakespeare 1 komédiájából olyan burlesZket csinált, hogy a kö- * Zönség percekig nevetett az egye® jelenetek ni- vót-lan ostobaságain. A Makrancos hölgyet ebben l a rendezésben egy hatalmas, atil/étatermiefü partner l szelídítette meg és pedig szilárd dzsiiu-dzaiou- t fogás okikat. miközben az asszonyok közötti háború f elegáns pyiámiáikban és a modern budorr Összeg ? ikefllékeiveí felszerelten játszódott le. A szolgáik a t huszadik század Uipusál reprezentálták, soffőrök. 1 jelentek meg a színpadon és igy nem csoda, hogy 1 a modernizált Shakespeare London ilrlodialmli Vilá- r e-,álban nagy elüenkezésre talált és csalódást oko- v zott. Jacksonnak még az sóm jutott eszébe, h-ogy a férfias férfi küzdelmét rajzolja meg a modern a férfias nő elleni, amli- leigalább korszerű és uj ötlet v lietit volna és megelégedett azzal, hogy a tizen- t- hatodik százaidból huszadik századot rögtönzött. A 8 Manchester Guardian erős bírálatiban részeriitii cé: n kiftérletet és afölöttii örömének ad kifejezést, a hogy a júniusban Londonba étkező bécsi szinépz- együttjes' ezután a kudarc után az angoloknak meg F feigjía mutatni, hogyan kietll az angol drámairoda- n (*) Komáromi János és Ápríiy Lajos a Kis­faludy Társaság tagjai. Komáromi János nevével gyakran találkoznak a Prágai Magyar Hírlap ol­vasói is a lap novella, regényrovatában. A mé- labus magyar léleknek kitünőtollu megszólalta- tója ő, a magyar prózairás egyik jelese, aki mint a Petőfi Társaság tagja, sok sikert aratott köny­veivel, melyek sűrű egymásutánban hagyják el a sajtót. A Kisfaludy Társaság legutóbbi tagvá­lasztó ülésének választása Komáromi Jánosra esett, aki ily fiatalon kerül be a magyar irodalom egyik legelőkelőbb társaságába. Komáromi mel­lett rendes tagnak választották meg Áprily Lajost, az erdélyi magyar líra reprezentatív képviselőjét is. A SZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA KASSÁN: Csütörtök: Olympia. Molnár vígjáték-bemutató. Péntek: Olympia. Szombat délután: A pántlika. Vigjáték-újdonság, este: Zenebona. Operett-újdonság. A RUSZINSZKÓI MAGYAR SZÍNTÁRSULAT ' MŰSORA MUNKÁCSON: Csütörtök: Olympia, Molnár Ferenc vigjátéka. Péntek: Grigri, Páni Linké operettjének bemu­tat ója. Szombat: Grigri. Vasárnap: Grigri. . Donnv ......... Ké t tizenegyesen veszett el Prágában a Hungária győzelme A Sparta újból csak eldöntetlent ért el a Hungária ellen, amely csak a csatársor határozatlansága miatt nem győzött — Huszonötezer nézője volt a prágai két nagy meccsnek — A Sabária súlyos veresé­get szenvedett Teplitzben Prága, május 2. Gyönyörű időjárás kedves­kedett tegnap a sport híveinek, akiknek a május elsejei program nagyszerű attrakciókat hozott. A munka ünnepén két külföldi csapat szerepelt a csehszlovák fővárosban. A bécsi Admira a Slaviá- nak, a budapesti Hungária pedig a Spartának volt vendége. Huszonötezer főnyi közönség gyűlt fel ezen ünnepi alkalomra a Sparta-pályára, ahol négy csapat pompás küzdelmében gyönyörköd­hetett. A legnagyobb érdeklődés a Hungária— Sparta meccset előzte meg. A cseh bajnokcsapat ezúttal sem tudott megmérkőzni a külföldön min­dig régi nevének megfelelően szereplő magyar csapattal és a cseh csapat csak hagyományos szerencséjének köszönhette, hogy vesztesen nem hagyta el saját pályáját. A Hungária nagy bal- szerencsével játszott és két tizenegyessel vesztette el a győzelmet. A egyik, amely tulszigoru Ítélet következtében, kapujába került, a másik, amelyet Schneider az ellenfél kapuja mellé lőtt. A mécs­esekről az alábbi részletes tudósításokban szá­molunk be: ’lífl N&tWf/iM 1 jjf ‘flw PSEmmffla II ffyíűíaffiwr / iRÖ l| yQX&sjrfJi Sport* é* üzleti célokra a DKW motorkerékpár a legfőbb (Legoleióbb réezlethlUI) Cím: DKW-Werke, Pratiall,, Jungmannovo nám. 22. Hungária—Sparta 2:2 (0:1) A Hungária a következő csapattal állott, ki: [ ménytelen Hungária támadással, már teljes sötét- Fehér, Kocsis, Mandl, Schneider, Kiéber, Orth; j ségben végződik a mérkőzés. Braun, Tritz, Konrád, Skwarek, Jenny. — A Sparta felállítása igy szólt: Hochmann, Hoyer, Perner, Hajny, Kada, Carvan, Maloun, Patek, Silny, Sima, Smolka. A Sparta rögtön a kezdet után támadásba megy és mindjárt a 3. percben Patek beadásából Sima megszerzi az első gólt Húsz perces Sparta fölény után a játék kezd kiegyenlítődni. A Sparta meglehetős durván játszik és ■ 20. percben Hoyer csúnyán faultolja Konrádot. Hajny is sorozatos faultokat követ el, úgyhogy Braun biró a 41. perc­ben a cseh balhalfot kiállítja. — A második fél­időben elkeseredett küzdelem folyik a két csa­pat között. A 20. percben Konrád Kálmán beadá­sából Tritz kiegyenlít és két percre rá Konrád megszerzi a Hungária második, vezetőgólját. — Silny megsérül és néhány percre elhagyja a pályát. A Sparta kilenc emberrel játszva, elkese­redetten védekezik, azonban a magyar csatárok akcióit a kapu előtt nagy balszerencse kiséri. A 32. percben Braun biró egy, a Mandl kezére rálőtt labdáért a közönség befolyása folytán 11-est Ítél a Hungária ellen. Perner a büntetőrugást góllá érvényesíti. Három perccel később Konrádot a gól előtt felvágják. Braun most a Sparta ellen ítél büntetőt. Az izgatott Schneider a győzelmet jelentő 11-est élesen a kapu mellé lövi. Ered­A Hungáriában nagy hiányt jelentett Hirzer fávolléte. Orth, akit a jobbhalf posztjára állítottak, a szokatlr... helyen igen gyönge játékot produkált. Inkább a védelem, mint a hallsor és a csatársor támasza volt. Játékából csak olykor-olykor csillo­gott ki régi nagy tudásának egy-egy sugara, egyébként sem szereléseiben, sem pedig az irányí­tásban nem elégített ki. A Hungáriánál hibátlanul működött a védelem, elsősorban Kocsis hátvéd. A halfsorban Kleber és Schneider teljes tudásukat adták. A csatársorban Konrád, Braun és Tritz elégítettek ki. A csatárok főhibája a kapu előtti határozatlanság volt, amely főleg akkor tűnt ki, amidőn a második félidőben határozott fölényben volt. A Spartában is a védelem emelkedett ld. A halfsorban Kada később visszaesett. A csatársor­ban a baloldal Orth gyöngesége miatt érvénye­sült jobban, egyébként a legjobb tagja Maloun balszélső volt. Braun biró az erős iramú, sokszor heves meccset a megszokott energiával, teljesen pártat­lanul vezette. A Hungária ellen megítélt 11-ese inkább egy pillanatszülte pszichikai momentum­ban jött létre és ha talán tulszigoru is volt, sem­miesetre sem eshet erélyes ős mindvégig pártat­lan bíráskodása kárára. Slavia — Admira Bécs 5:3 (1:2) A Hungária—Sparta meccs előtt folyt le Ausz- [ kombináció futballt játszik és kellemes benyo­tria bajnokának és a csehszlovák exbajnoknak mást kell fairségéveh A győzelmet megérdemel­találkozása, amely a prágai csapat megérdemelt győzelmével végződött. Az első félórában a bécsiek teljes fölénnyel uralták a terepet, azonban half- soruknak megroppanása, főleg Koch centerhalf gyöngesége miatt a Slavia testi fölénye jutott tul- sulyra, amely csakhamar öt gólban jutott kifeje­zésre. A bécsi kapuban Franzl is szokottnál ide­gesebben működött. Ezzel szemben a tartalékolt Slavia jól megállotta a helyét. Az első gól Steiber lövi közvetlen közelből a Slavia halójába, a 10 percre rá Schall megszerzi az Admira második gólját. A 30. percben a Slavia Pucs révén meg első gólját, mig a második félidőben Kratoehwill két, Soltys és Pucs 1—1 góllal tetőzik be a Slavia győzelmét. Az osztrákok a meccs végén ismét szó­hoz jutnak és Kiima révén a harmadik gólt szer­zik meg. A Slaviában a védelem és a csatársor­ban Pucs, Kratoehwill és Soltys tűntek ld, mig az Admiránál a legjobb rész a csatársor volt. — Fabris zágrábi biró közmegelégedésre jól bírás­kodott. )( Teplitzer FK—Sabária 4:1 (0:1). A szom­bathelyi csapat az első félidőben hatalmas fölény­ben volt és technikailag felülmúlta a helyi csapa­tot. Az első gólt Stóffián szerzi meg. A második félidőben a magyar csapat halfsorában meg­gyöngül és a teplitziek egymásután négy gólt érnek és Kratoehwill (2), Seszta és Haftl révén. A szombathelyi csapatban főleg Weinhardt tűnt ki, aki bravúros védéseivel akadályozta meg a nagyobb vereséget. Bíró: Matzka (Bodenbach) volt. )( A török olimpiai csapat Kladnóhan 2:2 arányban eldöntetlenül mérkőzött az SK Kladnó- val. A törökök az első félidőben két góllal vezet­tek. A törökök tartalék csapata Pardubitzban az SK Pardubicétől 2:1 (0:0) arányban kapott ki. )( Prága város csapata Pilsenben 3:2 (1:0) arányban győzte le a pilseni kombinált csapatot. )( Vasas Budapest—SK Bratislava 3:1 (2:0). Biró: Fetier Benő. A budapesti csapat teljesen megfelelt a várakozásnak és igazolta utóbbi idő­ién mutatott jó formáját. A csapat szép lapos ték. Többet voltak frontban, különösen a második félidőben. Legjobban tetszett a csatársor, ahol csupán Jeszmás nem felelt meg. Pompásan játszott a Himmer—Jelűnek balszárny. Jő átlagot nyújtott a halfsor és védelem. A pozsonyi csapat Csulik és Boncsó nélkül állt ki. Sorál Mutnyánszky-val felváltva bekkelt. Az oldboy Blazsek balszélsőt játszott — kevés sikerrel. A Bratislava nem tudta magát feltalálni és különösen Bullának volt rossz játéka. Mintha ez a jeles játékos visszafejlődne. A meccset erősen befolyásolta a rossz időjárás. A zuhogó esőben a játékot 15 percre meg kellett szakítani. Az első gólt beadásból Jelűnek rúgta, amit a 44-ik percben szép sarokrúgással kettőre szaporított. Helycsere után Himmer egyéni ki­törésből rúgta a harmadik gólt, amivel szemben Bratislava csak egy tizenegyesből tudta egyetlen gólját rúgni. Feuer Benő biró megfelelt. K. P. )( MTK Budapest—Slavia Kassa 3:1 (0:1). Tudósítónk táviratozza: A budapesti amatőr csa­pat második kassai szereplése csak nagy erő­feszítés révén végződött győzelemmel. Az első félidőben a vendégek puha játéka miatt a Slavia kerül fölénybe és a 20. percben vezetéshez is jut. A második félidőben jz MTK kombinativ, szép játékkal frontba kerül és Rácz jobbfedezet 25 mé­teres büntetőrugásával kiegyenlít. A Slavia most erélyes játékhoz folyamodik, aminek következ­ményeként az MTK centerhalf megsérül. Ennek dacára Janda áttörésből a második gólt lövi, mig Sebes a harmadik gólt szerzi meg. Safranek biró — elnézései dacára — pártatlanul működött. A mérkőzésnek ismét nagy közönsége volt. )( A Kassa város körüli atlétikai csapatver­senyben a junior csoportban a KSC csapata győ­zött a KAC előtt. Az ifjúsági csoportban Brinszky (KAC) 10.08.6 alatt győzött Gyúrásán előtt. A junior verseny egyéni győztese Molnár (KSC) lett Csöváry (KSC) és Deutsch (KAC) előtt. )( Bécsben a Rapid 4:3 arányban győzte le a játékos unió kombinált csapatát. )( BareoIonéban az FC Barcelona az Ovideo- val 2:2 arányban eldöntetlenül piérkőzött. )( A Középeurópai Kupa prágai konferenciá­ján elvetették a csehszlovák szövetség ama indít­ványát, hogy a döntőben a tavalyi győztes is résztvehessen. Az ezévi fordulóban az alapitó szövetségek (Ausztria, Magyarország és Cseh­szlovákia) két egylete, a jugoszláv Gradjansky valamint a Belgrádi SK és egy román csapat kö­zött lefolyt mérkőzés győztese vesz részt. A bi­zottság elnökévé az 1928. évre Loos szerkesztőt (CsAF) választották, alelnök Fischer dr. (Bécs), titkár Meisl Hugó lett. Jövőre magyar elnököt választanak. )( Ausztria—Magyarország válogatott fut­ballmérkőzését Eymers holland biró lemondása miatt az angol Price Cox vezeti Budapesten. )( Nyitrán kedden a pozsonyi Vas mérkőzött, amely 4:3 (3:3) arányban vereséget szenvedett. )( Az ungvári AC-UTK 1:0 (1:0). Weisz- mann biró működésével egyik fél, de a közönség sem volt megelégedve, úgyhogy csak a rendezőség erélyének köszönhető, hogy a meccs botrányba nem fűlt. )( A máhrischostraui Slovan a bécsi Brigit- tenauer AC-ot 1:0 arányban legyőzte, mig a Moravska Slavia 2:1 arányban győzött a brünni Zsidenice felett. )( A Debreceni TE Ungvárott 5:0 (2:0) arány­ban vereséget szenvedett az ungvári CsSK-tól. Az ungvári csapat a szezon legjobb játékát produ­kálta. )( A prágai Rapid Braunschweigban 6:2 (5:0) arányban győzött a városi csapat felett. )( A Davis Cup válogatómeccsek Prágában. Malacsek—Marsalek 6:0, 6:2, 3:6, 6:3. — Mala­csek—Zaoralek 6:2, 6:3, 6:3. — Kozseluh—Rod­zianko 7:5, 6:2. )( Középiskolai atlétikai verseny Pozsonyban a Micsura-vándordijért. 100 ni. síkfutás: 1. Laez- kovics (Nagyszombat) 11.9, 2. Falat (Nagyszombat) 11.9, 3. Kuranda (Zsolna) 12. 400 m.: 1. Stiebel Pozsony) 58.1, 2. Musikar (Zsolna) 58.7, 3. Jaho- rad (Zsolna) 59.5. 800 m.: 1. Jahorad (Zsolna) 2.14.7, 2. Stiebel (Pozsony) 2.16.6, 3. Kiaszta (Po­zsony) 2.19. 60. m. gát: 1. Kuhule (Pozsony) 11.3, 2. Kurunda (Zsolna) 11.5, 3. Pazma (Nagyszom­bat) 11.7. 4X100 m. staféta: 1. Nagyszombat 48.7, 2. Zsolna 50, 3. Pozsony. Sulydobás: 1. Lacz­kovics (Nagyszombat) 14.18 m., 2. Nemecsek (Nagyszombat) 13.73, 3. Pezl (Zsolna) 13. (5 ki­lós súllyal dobtak). Gerely vetés: 1. Drazda (Nagyszombat) 52.46, 2. Pezl (Zsolna) 50.88, 3. Szalatnay (Nagyszombat) 42.60. Füles: 1. Sztre- csánszky (Nagyszombat) 46.35, 2. Kuranda (Zsol­na) 44.15, 3. Umfkovics (Nagyszombat) 43.90. Távolugrás helyből: 1. Falat (Nagyszombat) 2.95 m., 2. Laczkovics (Nagyszombat) 2.94 m., 3. Henzl (Pozsony) 2.87 m. TAvolugrás: 1. Pezsuna (Nagyszombat) 6 m., 2. Henzl (Pozsony) 5.95 m., 3. Womelka (Zsolna) 5.70 m. Magasugrás: 1. Henzl (Pozsony) 168 cm., 2. Roskosil (Nagyszom­bat) 168 cm., 3. Lehota (Nagyszombat) 157 cm. — Pontversenyben a nagyszombati reáliskola győ­zött, amely ezzel harmadszor is megnyerte a Mi- csura vándorserleget. LÓSPORT )( A kuchelbadi lóverseaiyeik d erbycmtiingíén ék első napján a Macdonaíld ^verseny ®ze repel'1 mint főszám, mieilyeit a reá® fá.'vwáit Dorost nyert meg {'eltartva. A program másak főszámában, a Májusi- hendikepben, Petra lépte le ellenfeleit, mig a pa­ris favorit Kadtét. a negyedik helyre ezoruilit. A sport változatos volt, a nagyszámú közönségnek élvezetes finisekben volt része. Részletes ered­mény a következő: I. Mietgaydtóverseny. 1. Bojár (Auderie 8/10). 2. Bros (ILoamx 3). 3. Ehard (Müller 3). F. m,: Merész, Lindbergh, Vilmia, Radiöal- Toto: 20:60, (62); 20:21, 21, 21. II. Unl«vai9v«rscaiy. 1. Bdátzzard Benles 6). 2. Jlartko (iKonrád 2 és flé/1), 3. Kláriin (Stejskal 5). F. m.: Dávid 8/10\ Casra (8) Mah Jongg (20). Toito: 20:98, (60); 20:52. 36. MI. Májusi hcaidliikeip. 1. Petirus (Anderle 2 3ts fél). 2. Danidon (Weildmann 6). 3. Zozí (Mildorf 5). F. m.: Kadét, Diiavoilo, Luoinka, Samuim. Mágst?, Vazul. Toto: 20:60, (92); 20:20, 34, 28. IV. MiardojtMild-verseny. 1. Doirost (Tidiófa 3/10). 2. Horymfir (Müler 2 és fél). 3. Bagókért (Manve 5). F. m.: Lwdvik. Toto: 20:26, (60), 20:25, 26. V. EladóVerseaiy. 1. Barát (Ridhter 8/10Y 2. Siisyphius (Gultttmánn 3). 3. Talán (Húrban 8). F. ni.: Kulrt, Lu, Salns pardon, Lydit. Toto: 20:81, (60); 20:32, 25, 32. VI. Petriná gátvetnseaiy. 1. Ervin (iProsek 8/10) 2. Miséén! (Mikes 2 és fél). 3. Flideüiio (iRifdhter 4). F. m.: Figaro. Toto: 20:36 (38); 20:24, 28. VH. Weítearkctndikep. 1. Glóidk auif (Nagy 5). 2. Albátmhra FT. Attmann 4). 3. Isa (Szabó 6). F. m.: Artesfia Edica, Pcmwagli Tolnai, Tusé, Fala MPrgaina. Tabarin Palals de Danse u Myslíkú • nőmben Prága legnagyobb vállalata Elsőrangú mfisor 1 Uet- <a kflliflldi borok eredeti Öregekben és negyadliterenként Mflráeri Mxofon-orcbeater A közSnsájj tánco

Next

/
Oldalképek
Tartalom