Prágai Magyar Hirlap, 1928. április (7. évfolyam, 78-100 / 1705-1727. szám)

1928-04-19 / 91. (1718.) szám

im áprflto 19, tamr&k. ^^(OTMAGteftHrRLSE? 11 . KöZtiAZPA^ÁGT . A részletfizetéses üzlet az anerlUal tudomány meéulláéiSásáSiaii Elkészüli a részletfizetéses kereskedelmet szabályozd térvény uj tervezete Prága, április 18. Az igazeágögyminisztérium az elmúlt napokban küldte széjjel a részletfizeté­ses kereskedelem szabályozását célzó törvényja­vaslat uj tervezetét A kormányhoz közelálló la­pok szerint a tervezet beváltja a részletfizetéses keresk. szabályozásához fűzött reményeket s ki­elégíti a szakkörök által emelt igényeket. A régi törvény hangsúlyozta, hogy a részletfizetéses ke­reskedelem fejlődését kivált az akadályozta, hogy a fogyasztók érdekeit nem óvták kellően. Ezt a passzust az uj tervezetből kihagyták. Az uj ter­vezet •tekintetben számos klauzulát tartalmaz, amelyek nemcsak a fogyasztók, hanem az eladók érdekeit is .nyomatékosan védelmezik s ez utóbbiaknak megfelelő jogi védelmet nyújt. A részletfizetéses flzlei különösen a mai leromlott gazdasági körülmények között egyik jelentős ága­zata a kereskedelemnek. Ezért az ügy aktualitá­sára való tekintettel nem lesz talán érdektelen, ha ismertetjük a részletfizetéses üzlet tudományos vizsgálatát, amelyet Amerikában, a részletfizeté­ses kereskedelem igazi hazájában ejtettek meg: Egy nemzedékkel ezelőtt az idősebb Rocke­feller megbízta a Harward-egyetem egyik tanárát, hogy tudományos szempontból vizsgálja meg az amerikai iparban tapasztalható trusztmozgalmat. Abban az időben feltűnést keltett, hogy a tudo­mány Ítélete elé kerül egy addig kizárólagosan gyakorlati szempontokból | elbírált kérdés. Ez a mentalitás hozta meg a részletfizetéses üzlet tu­dományos megvizsgáltatását is. A gondolat egyik legnagyobb amerikai banknak, a Banké rs Trust Company-nak elnökétől, Sewart Prosser-től indult bi. Frosser gondolata az volt, hogy egy feltétlen tekintélyű, elsőrendű közgazda­sági iró, függetlenül bármiféle befolyástól, vizsgálja meg ezt a rendszert és ennek hatását. Prosser gondolatát magáévá tette John I. Raskob, á General Motors Corporation elnöke és meg­bízta E. R. A. Seligmant, a Columbia-egyetem pro­fesszorát a kérdés vizsgálatával. Seligman pro­fesszor ,aü nemcsak amerikai, hanem világtekin­tély, azzal a feltétellel vállalkozott a munkára, hogy Raskob és társai minden általa kívánt ada­tot rendelkezésére bocsátanak és kifejezetten be­leegyeznek, hegy Seligman tudományos kutatásai­nak eredményét az esetben is közzétehesse, ha ax a részletüzlet károsságát állapítja meg. f- Évekig tartott ez a munka, amely egy közel ezeroldalas könyvben a napokban jelent meg. Nag7 érdeklődés előzte meg és fogadta. Érthető ez Amerikában, ahol részletre lehet kapni villát, autót, lakásberendezést és jég nélkül működő refrigeratort. Ugyanez az érdekeltség nálunk is megvan, a különbség csak az, hogy amiért aa amerikai ember a mellényzsebéből fizet ki 1—2 dollárt, azért mi részletüzlet alakjában hajlandók vagyunk exisztencián- kat is lekötni. A jogosult kíváncsiság nem teszi érdekfeszitővé Seligman profeszor nagy szorgalommal megirt müvének részleteit. A végeredmény azonban, amely a részletüzlet jogosságát állapítja meg, nemcsak végítélet alakjában érdekel bennünket, hanem nyolc pontban sommázott* indokolásában is. Adjuk először a részletüzlet ellen használatos ellenvetéseket, utána pedig Seligman professzor megállapításait: 1. A rószletüzlet nem egyéb, mint újfajta reklámeszköz, amelyet a tapasztalás nem igazolt. 2. Lehet, hogy a részletre való beszerzés előnyös a gépekkel berendezkedő üzemeknek, gyáraknak és gazdaságoknak, de káros tisaián fogyasztásra szánt javak árusításánál. 3. Különösen elítélendő fényüzési cikkek vásárlásánál, ami már egymagá­ban pazarlást jelent. 4. A részletüzlet nem reáli­san, csak látszólagosan és megtévesztően növeli a keresletet. 5. A részletüzlet csúnya rizikó, amely az egész hitelintézmény egyensúlyát veszélyezteti. 6. Inflációt idéz elő. 7. Az, aki részletre vásárol és. aki előbb használja el a javakat s csak azután fizet értük, a jelen élvezete kedvéért zálogosítja el jövendőjét, ami egészségtelen állapot. 8. Az át­lagos fogyasztónak nincs meg az az üzleti gya­korlata és ítélőképessége, amely a hivatásos üzlet­embert vértezi Ezekre az ellenvetésekre a professzor a kö­vetkezőkben válaszol: 1. A részletüzlet oly régi, mini maga a hitel. A közelmúlt nem tett egyebet, mint hogy ezt a jól bevált rendszert uj feltételek mellett szélesebb néptömegekre kiterjesztette. Azelőtt gyárosokat, kereskedőket, sőt ingatlanvásárlókat finanszíroz­tak igy, most a nagy tömegek is élvezhetik az idevonatkozó előnyöket. 2. A hitel Jogosultsága nem függ attól, hogy termelésre vagy fogyasztás­ra használják-e. Ez a megkülönböztetés egyéb­ként is akadémikus, hiszen a fogyasztásnak nagy­része — ilyen maga a táplálkozás is — végélem- zésben ismét energiát termel. A hitel jogosságá­nak is mérve az, hogy hasznos-e. 3. Lehetetlen megállapítani, hogy valóiában mi a fényűzés? Ami az egyik korban fényűzés, a másikban szük­séggé válhatik. A modern világ rájött, hogy az egyénnek abba a jogába, hogy azt vásárolj te azt konzumálja, ami neki tetszik, nem kell beavat­kozni. 4. A rószletüzlet nem látszólagosan, hanem valósággal növeli a keresletet, amit igazol az, bogy az autóeladások 60 százaléka részletre tör­ténik. 5. Hogy & részletüket nem csúnya rizikó, azt — legalább az autóiparban — igazolja az, hogy az ilymódon előállott veszteség 0.6 százalé­kot tesz ki. 6. A részletüzlet semmiesetre sem okoz több inflációt, mint az ipari célokra juttatott kölcsönök. 7. Ha valaki egy tartós használatra szánt tárgyat vesz. teljesen elesik az az aggály, hogy azt először élvezi s azután fizeti. A helyes megállapítás az, hogy fizeti, miközben élvezi. 8. Ha az átlagember sok mindenben kevésbé gya­korlott is, mint az üzletember, ablpan az arányban mind nagyobb gyakorlatú és élesebb itélőkép'es- ségü lesz, amely arányban válik szokássá a rész­letüzlet. Amikor ez hasznos dolgot ad a vásárló kezébe, gazdaságilag megerősíti őt. Seligman professzor a részletüzlet statisztiká­ját is megvizsgálta. Szerinte a részletüket távéiról sem oly nagymértékű, hogy felforgatással fenyegetné gazdasági életünket Az Egyesült Államok egy évi áruforgalma kicsiny­ben harmincnyolc milliárd dollár, amiből csak négy és fél milliárd dollár, tehát kevesebb, mint 12 százaléka, egyenlittetik ki részletfizetés utján. Vezetőhelyen áll az autóipar, amelynek legköze­lebbi versenytársa a bútoripar, ez felénél keve­sebbet forgalmaz ilymódon, mint a másik. Ez a rendkívül érdekes adat mutatja, hogy az amerikai átlagember már túlhaladt a bebutoroz- kodás szükségletén. A kisember már nem bútort, hanem autót vesz. Ettől az állapottól még messze vagyunk. A részletüzlet statisztikája nálunk bi­zonyára mástermészetü adatokat hozna felszín­re, melyeken maga Seligman dr, is elcsodálkoz­nék. A hasznos árucikkeknek nálunk például erős versenytársa az olyan holmi, amelyről a vá­sárló maga sem tudja, miért vette? Végre is rá­jön, hogy azért, mert az ügynök rábeszélte. Ősi európai kultúránkat még mindig különb­nek mondjuk az amerikainál, üzlet, technika s a jövő megértése dolgában azonban Amerika veze.. Seligman professzor a fejlettebb viszonyok szem­pontjából rehabilitálta a részletüzletet, amelyről elmaradtabb közgazdaságokban talán kevésbé lenne kedvező véleménye. nőkké Praniczky József magyarszakolcai agrárius képviselőt, három elnökhelyettessé Bálint István műszaki tanácsost, a Csallóközi Armentesitő Tár­sulat igazgatóját, FoiSó Ignác miniszteri taná­csost, a Vág jobbparti Armentesitő Társulat igiz gatőját és Spinka Károlyt, a Skoda-gyár komáro­mi igazgatóját választották meg. Titkárok lettek Louda dr. főmérnök és Kucsera mérnök. A vá­lasztmányba Komárom, Guta; Érsekújvár és Gal- gőc városok, továbbá a pöstyéni járás egy-egy tagja, a vágsellyei, trencséni, pöstyéni és komá­romi ipariársulatok képviselői, továbbá Feuer- mann Árpád (Vágvecse), Pollacsek Antal (Ulava), Ipovitz József, Dosztál Jakab, Braun Andor, Broczky István, Piskó Nándor, Weisz János ép Petr Vladimír komáromi kereskedők, iparosok és mérnökök kerültek. Az egyesület a tagsági di­jat magánszemélyek részéTe évi 15 korona, tes­tületek részére 50 korona, bankok részére 100 ko­rona, községek részére 5.000 lakosig évi 50 ko­rona, ezen felüli lakosú községek részére 100 ko­ronában állapították meg. A komáromi hajózási fiókegylet 2.000 koronával járult a célhoz. Megalakult Pozsonyban a kereskedelmi és Ipari szer­vezetek központi munka­közössége Pozsony, április 18. (Pozsonyi szerkesz­tőségünktől.) A kereskedelmi és ipari szer­vezetei^ központi! (mue'kiaköfZötseégle április 17.-én Pozsonyiban tartotta alakuló ülését a kereskedelmi és ipari körök nagy érdeklő­dése mellett, A minikakörösség célja az ál­talános országos érdekű ügyek megbeszélé­se és elintézése. Huszonkilenc szervezet tar­tozik a munkaközösségbe Pozsonyiban, úgy­hogy mintegy huszonöMiarminoezer személyt érdeklő eseményről van sző. Az első félévre a vezetést a Kereskedelmi Testület veszi át és >a munkaközösség üléseit is ennek hiva­talos helyiségeiben tartja. Megalakult a Vág folyó vlzierelének kihasználására szolgáló egyesület Komárom, április 18. (Saját tudósítónktól.) Komáromban vasárnap megalakult a Vág folyó hajózhatóvá tételére és vizierejének kihasználá­sára szolgáló egyesület az érdekeltségnek, a part­menti községek elöljáróságainak, a hivatalos ha­tóságoknak, az ármentesitő társulatoknak nagy érdeklődése mellett. Az alakuló közgyűlést Spin­ka Károly mérnök, a Skoda-müvek komáromi ha­jógyárának igazgatója nyitotta meg, akinek sza­vait Zsilincsán Imre mérnök tolmácsolta magyar nyelven. Az előkészítő bizottság jelentését Louda dr., a komáromi folyamhivatal igazgatója terjesz­tette elő. A prágai hajózási egyesület felszólítá­sára annak fiókja megalakult Komáromban és most az a cél, hogy a mozgalomba a társadalom és a helyi hatóságok is belekapcsolódjanak. Az előkészítő bizottság 1925—28-ban tanulmányozta a megalakulás viszonyait, a terepet és az érde­keltségek kívánalmait. Az egyesület igyekszik a nemzetiségi viszonyokhoz is alkalmazkodni, hogy azok támogatását megnyerje és nem ragaszkodik az államnyelvhez, hanem minden nyelven tárgyal, amely a vidéken el van terjedve. Reviczky István földbirtokos több kifogást tesz az alapszabályok ellen, amelyek közül a közgyűlés honorálta azt a kívánságot, hogy az egyesület feloszlása esetén vagyona felerészben szlovák, felerészben magyar kulturális célra fordítandó. Az alapszabályok el­fogadása után megválasztották a tisztikart és el­A Trtra-miivek érdekeltsége a budapesti Unitas-miivekuél. A Tatra-automobilgyár jelentős résszel van érdekelve a budapesti Unitas-rész- vénytársaságnál, amelynek kapacitása 54.000 pen­gő. A gyárat a háború előtt a francia Renault-cég alapította. A háború alatt főképpen a hadsereg részére dolgoztak nagy autójavitómühelyei, a há­ború után pedig részvénytársasággá alakították át a vállalatot. A legközelebb összeülő közgvüiésen az igazgatósági tanácsba be fogják választani a prágai Ringhoffer-müvek, az ennek érdekeltségé­be tartozó Tatra-müvek s a bécsi' Tatra-müvek összesen négy képviselőjét. Az TJnitas' műhelyeit ki fogják bővíteni s bennük könnyebb alkatrésze­ket s karosszériákat fognak gyártani a Tatra- autók magyarországi, esetleg balkáni eladásának megkönnyebbítésére. A Coská Banka közgyűlése. A Oeslkiá Banka Prágában tegnap tartotta 20 ók. évi rendes közgyű­lését. A fcöngyiüllés jóváhagyta az 1927-í'k évi z&r- jfiZámadásokat. A ibamík tiszta nyeresége, az 1927óik jpvben 3,953.944 koronát tett ki, bz elmúlt évi ót- hozaftaií együtt pedig 4,004.166.09 koronára növek­szik. A Ibank az elmúlt {teteti évre 4%-os osztalékot fizet, azaz 16 koronát. A keirrtskötlelm i és iparijaim rákról szóló tör­vény uj tervezete. Az uj kamara tör vény tervezetét már évekkel ezelőtt kidolgozták, de különböző akadályok és befolyások miatt nem került a par­lament elé. Ez a tervezet a kamarákra vonatkozó vá!osztási rend megváltoztatásán kával számos vál­toztatást tartalmaz egyes kamaráik székhelyét -és körletét illetően. 'Ennek megvalósítása elé azon­ban annakidején akadályokat gördített a megye- rendszer akkor még megoldatlan kérdése és szá­mos politikai kérdés is. Közben jelentősen fciszéle- sitették a kamaráik igazgatóbizettmgaik de kide­rüli, hogy ez az állapot is’ csak provizórium lehet 8 igy a kamarabörvtény (kérdésének megoldása is­mét aktuális lett. Ez -ügyiben, már tárgyalások is indultak meg, de egyelőre nem vezettek ered­ményre. A kamaratönvény raij tervezete a Icám arák szervezeti kérdéseit is jefrentélkeny mértékben té-rdarttd. Altaílámoe héretaeléfei motrgatnrak Munlkáicsotn. Munkácsi tudósítónk jeleníti: A köztereaságsnertte megindult béremelési _ mozgalmak szele eljutott Munkácsra is, ahol az -egyes ipari szakmák mnum- káBai bérük javítását követelik. Az elkezdődött béremelési mozgalom során péntek délután, a pék- ipari munkások sztrájkot kezdtek. Ma reggel sztrájkba léptek az építő- és kőmüvessnakma mun­kásai i’sv mivel az eddigi 6 K órabér helyett 8 Kit követelnek óránteini, ami a köztársaság egyéb he­lyein (fizetett bérekbe® képest aránytalanul] magas. A sztrájk hosszabb kilátású,. ami a most megindult épütkezéseket illetőleg hatalmas kárt és vesztesé­geket okozhat. A vámkedvezményes gépbehozatalról szóló törvény meghosszabbítása. A prágai kereskedel­mi kamara javaslatot' dolgozott ki a vámkedvez­ményes gépbehozatal törvényéről s ezt megkiil- dötte véleményezés végett mindazon kamaráknak, amelyek az ezen kérdés megtárgyalásával meg­bízott külön bizottság tagjai. A javaslat a gépke­reskedőknek azon követeléseire is kiterjeszke­dik, hogy a törvéüynyüjtottá kedvezményekben őket is részesítsék. A javaslat követeli továbbá a gépek behozatalára vonatkozó, már befutott ké­relmek gyort elintézését is. Végül azt kívánja a javaslat, h*'^r az esetben, ha gépeknek a külföld­ről való behozatala iránti kérelmet elutasítják, erről nemcsupán a kérelmező céget, hanem a gé­peket előállító céget is értesítsék. A javaslat vég­leges szövegét a kamarák véleményének az is­meretessé válása után fogják megfogalmazni. — A junius 30-án hatályát vesztő törvényre vonat­kozóan a gépnagykereskedők szövetsége is telje­sen nj tervezetet dolgozott ki, amely az eddigi törvénytől eltérően számos uj kedvezményt tar­talmaz. A -Sote vegyi- ée gyufagyárak itt. fcöz^y ültet®. A Solo vegyi- és gyufagyárak rt tegnap tartott a meg közgyűlését Prágában. A zónsnáimadá-solk 9,144.005 korona tiszta (nyereséget; tüntetnek feli, aimoiyből <n?nt alakképpen 60 (koronát fognak (kifi­zetni riésEvényenktint. A® igazgatótanácsba bevá­lasztottak Káilay József volt sztevenfalkói minása- tent és « Sodornak n stockholmi Sveateka Tándsiicika Aktáebolaget-irösziltel való megegyezése alapján ennek vezérigazgatóját. Kneuger Ivánt. A Solo >ru- sainszikói vállalata, a V mlcn n -gyufagyár Sze ütmük- lóaon (Oinadtevon) ez évben minden valószünüBlég szerint osztalékot fog tudni imáir fizetni. A vállalat 1 magyar érdekeltsége, a Szákra magyar gyű!agyár | megfelelően volt foglalkoztatva, de árai néni kli- eJégitőek. Ez év elején a svéd tröszttől megvásá­rolták a besztercebányai gyufagyárnak úgyszólván összes részvényeit. Ezzel az utolsó (belföldi gyufa­gyár, amely aniég külföldi tulajdonban volt, cseh­szlovák tulajdonba ment át Mezőgazdla^tíigi értéke®kit Besenyőn. A (ma­gyar nemzeti párt értseknjváiri mezőgazdasági szak­osztálya április 15-én Beseenyőn tartott gazdasigi értekezletét. Jaross Andor, az érsekuijvári (mező- gazdasági szakosztály elnöke, ismertette a szak­osztály programját, majd megalakította a községi mezőgazdasági szakosztályt, amelynek vezető tag­jai Furegl yá? István, Pinites András, Éliás Aint.il', Euínuglytás Ödön és Szolátr La jos lettek. A községi mezőgazdasági szakosztály elnökévé Füriig lyás Istvánt választották még. A szakosztály niegalakti- tása után Ágh László titkár gazdasági előadás ke­retiében ismertette Fodor Jenőnek *A kisgazda növénytor ni eszűcse" oiimüv nemrég megjeleni köny­vét. A bessenyői értekezlet egyike volt az érsek- újvári szakosztály által vasárnap délután önkinl tartott, egyik legjobban eáketrült értekezleteknek, melyen igen «zíép számba a jelentek meg nemcsak a bessenyői. de a szomszédos Udvard község gaz­dái is, akik a szakosztályi értekezlet befejezése után a mindkét, községei közelről érámtő Zsitraa folyó szabályozá'S'áiról folytattak tárgyalásokat. Emelkedik a magyarországi szénbányászat. A most megjelent magyarországi statisztikai ada­tok szerint 1927-ben több, mint hetven millió mé­termázsa szenet bányásztak Magyarorszánon. Ez az 1926-ik évvel szemben a termelés 5.7 százalékos növekedését jelenti, az 1923-as évvel szemben azonban 9 százalékos sülyedést. Különösen a p'"- csi bányakerület nem dolgozhat még teljes kapa­citásával. A termelés növekedése ellenére növe­kedett a szénbehozalal is és pedig az 1926-ik év­vel szemben 17 százalékkal, a kokszbehozat i pe­dig 48 százalékkal. 1927-ben 11.2 millió méter­mázsa szenet importáltak Magyarországra. így fiatalít és szépít a Gorall-créme DüHlI-Pite Goraü-szappaa F51eraJia! a Ő. S. R. réscáíe: Vörös Rák gyógytár, Bratislava. ÉSSTÉKTÖZS^S Nyugodt és javult ■ a prágai értéktőzsde Prága, április 18. Nyugodt üzletmenet mellett az irányzat ma javuló tendenciát mu­tatott. Egyes xnontám értékeik nagyöbű nyere­séget értek el, a legtöbb érték azonban csak csekély mértékben szilárdult. Az ipari pia-con javultak a König&hoíi 05, Budweisi Sör 50, Solo 30, Északi Vasút 25, Cseh Kereskedel­mi 20, Egyesült Villamossági, Cseh Morva, valamint Berg és Hűtlen 10, Cseh és Horvát Cukor 9, Rézmüvek 8, Chamotte, Nestomit- zi, Kolini Műtrágya és Nyugutcseh Szén 5, Egyesült Gyapjú és Skoda 4, Földi és Kri- zsik 8, Karborundum és Brosche 2 koroná­val. — Gyöngült a. Zettlitzi 15, Északi Vasút haszonélvezet 10, Kolini Szesz, Slag, Dux- Bodenbachi és Prágai Malmok 5, Prágai Dnx 3 és Inwald 2 koronával. — A bank­piacon a Nemzeti 20 koronával esett, mig a Prágai Hitel 2, a Szlovák 1 és az Osztrák Hi­tel 3 koronával javult.. —- A beruházási pia­con a hadiszállitási 20, a konvertálható o és a*z uj kölcsön 2.5 íillórrel emelkedett. A Kassai Részvény 75, a 4.5 és 3.5%-os IV. ál­lamkölcsön 25, a 3.5%-os pótkölcsön, vala­mint a 4 és 6%-os államkölcsön 10, a kon­szolidációs és az 5.5%-ds IV. 5 fillérrel estek. — Exótákban nem volt lényegesebb változás.-f A prágai devizapiacon az irányzat tar toli. Brüsszel 0.175, London 0.01, Milánó 0.04 egységgel gyöngült. + Javult a budápeetíá érteik tőzsde. Mintán úgy a 'belföldi, miiéit, a (külföldi vásárlási kedv meg- élánfriiJt, az üzlet ma. barátságos irányzattal folyt. A forgalom középpontjában a montám- -és vasipari részvények á Ilof'tak,. aujelyeík, nagyobb nyereséget értek el. Később efagnádö állott be és a papírok legnagyobb része a tegnapi nívón zárul- Egyes, a csehszlovák távirati iroda jelentésében nem foglalt értékek közül a Mokkái 93, Részvény sör 135.25 te FeCiten 200.50 pengő árfolyamot értek ell.-F Javult a bécsi értéktőzsde. Nyugodt üzlet­menet mellett ma -barátságosabb irányzat uralko­dott. Főleg az elektromossági papírok emelked­tek, a legtöbb 'érték azonban nem változóit- A be­ruházási piacon a vasúti prioritásokban folyt te­vékenyebb 'üzlet. + A berlini érték torodén ma ismét gyöngült az irányzat, mi'Utáin a. szériiparban nem változott a helyzet. Kedvezően 'hatott a birodaUmi bank me- dáőjjetentése, amely a pénzpiac helyzetet opitómisz- fiik'Usam átéli m'eg, úgy, hogy a kezdetbeni árvesz­teségek csak 1—2 •százalékot teltek ki. Később a montán- és vegyipari papírokat nagyobb mérteik­ben dobták a piacra, úgy. hogy ezek 3 százalékos veszteséget szenvedtek. Zárlat felé az tiniéit újból megnyugodott és az árak legnagyobb része vilssza- tert az előző napi nívöna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom