Prágai Magyar Hirlap, 1928. április (7. évfolyam, 78-100 / 1705-1727. szám)

1928-04-11 / 84. (1711.) szám

1938 április 11, s&erda. xx Első zarándoklat SzlovenszkóróV a ’ szentföldre. A szlovensakói szentföldi ko misszariátus 1928. évi juniius második felé­ben országos zarándoklatot vezet a Szent­földre. Útirány: Bécs-Trieszt-Jaffa. A részt­vevők megtekintik Palesztina összes meve- toetes helyeit. Jeruzsálemben töltenek 6 na­pot. Ezenkívül meglátogatják Betlehemet, — Kér. Sz. János születéshelyét, — Jerichót. Elmennek a Jordánhoz és a Holttengerhez. Onnét indul a zarándoklat Názáretbe, — a iTábor hegyére, Kánába, — Tiberiásba, — Kafa rnauinba, végül a Kármel hegyére, ahol egy napot töltenek. A zarándoklat egy hó­napot vesz igénybe. Részletes programot kapnak a jelentkezők. Részvételi dij: 5000 korona. Közös útlevélről a vezetőség gon­doskodik. Jelentkezési határidő: 1928 jú­nius hó 1. A jelentkezők forduljanak a kö­vetkező oimre: Komisariát Svátozemsk^, Presov (Eperjes) z. XX. Frantiskánsky kláster. P. Böhm Brúnó, szentföldi komisz- szárius, a zarándoklat vezetője. (.Sport­A külföldi túrázások legyében folyt le a húsvéti ünnepek futballsportja Szürke husvét Prágában — A Hungária nyerte a budapesti húsvéti serleget — A cambridgei atléták győztek Budapesten — Koscsák Csehszlovákia mezei-futóbajnoka — Az első Davis Cup meccsek: Amerika és Spanyolország győznek — Csapatvándorlások Közép- és Nyugateurópában — Budapesti csapatok sikerei Szlovenszkón JSzihház ’Zá.EUlil A POZSONYI MOZIK MŰSORA: jREDOUTE 10—12: A trópus szirénája. ADLON 11—13: Ab ntolsó lord. TÁTRA 11—12: Mámorban. ELI TE 11—12: Pánik. (•) Templomi hangverseny Munkácson. Mun­kácsi tudósítónk jelenti: A munkácsi római kato­likus vegyes énekkar a szolyvai és várpalánkai énekkarokkal közösen április 15-én, vasárnap délután 5 órakor magas művészi színvonalú templomi hangversenyt rendez a munkácsi róm. katolikus templomban. Az énekkarok mellett szerepelnek még: Wilser R. (orgona), Praskó Jó­zsef (hegedű), Zádor Jenőné (ének), Zádor De­zső (orgona), Balogh Erzsébet (ének), Kék Gi­zella (ének), Zádor Jenő (ének), Knapp István '(ének), Nuszer Károly (ének), Wald Leó (ének). Az énekkarokat Osztie István várpalánkai igaz- gató-tanitó vezényli. Belépődíj 5 korona. A tiszta jövedelmet a munkácsi róm. kát. egyházközség alapjára fordítják. Hangverseny után műsoros összejövetel les* a Peruzzi-étteremben. A NAGYKAPOSI URÁNIA MOZGÓ MÜSOitA: Április 14~ón: A* asszony pénz nélkül. Életkép. Április 15-én.: Isten bölcsője. Vallásos. MEGHÍVÓ! Magán- vagy üzleti ügyekbeni uta­zások: alkalmával BUDAPESTEN a legkellemesebb ottbont nyújtja a legelőnyösebb feltételek mellett a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben levő G R A N D HOTEL Parit namrszáiSegla Budapcrj’* Vili., Barossáé? 10. mert 2O°/0 engedményt kap mint ezen lap előfizetője olcsó szo­baárainkból 10°/o engedményt kap olcsó éttermi árainkból. (Kitűnő há­zi konyha) 5 pengőt megtakarít autótaxi költséget, mert gyalog át­jöhet egy perc alatt a pályaudvarról Nálunk otthon érzi magát! Elsőrendű kiszolgálás, szigorúan családi jelleg Saját érdeke ezen előnyök folytán, hogy ok­vetlenül nálunk szálljon meg — Előzetes szoba­megrendelés ajánlatos RÁDIÓMŰSOR CSÜTÖRTÖK PRÁGA: 11.00 Gramofonzene. — 12,05, 16.30, 20.00 Hangversenyek. — 17.40 Német előadás. — POZSONY: 18.00 Hangverseny. — 19.35 Gramofon. — 20.00 Prágai szimfonikus zene. — KASSA: 19.50 A kozák-kvartett hangversenye. — BRÜNN: 12.15 Gramofon, — 15.00 Egy óra asszonyoknak. — 18.10 Német előadás. — 22.00 Szimfonikus hangverseny. — BUDAPEST: 9.30, 11.45 és 13.00 Hírek. — 12.00 Harangjáték. — 15.30 Irodalom­történeti előadás: Ludas Matyi. — 16.10 Mező- gazdasági előadái. — 17.00 Szórakoztató zene. — 19.00 Egyszáz magyar nóta. Zsolnay Lajos cigány- zenekara. — 20.00 Angol nyelvlecke. — 20.45 Tamay Lajos rádióestje. — Közreműködnek: Stampf Anna, Szedő Miklós és Hannover György, a Városi Színház művészei. — BÉCS: 11.00, 16.15 Zene. — 20.05 La Serva Padrona, opera. — 21.05 Bach. — ZÜRICH: 15.00, 16.00, 20.30 és 21.20 Hangversenyek. — BERLIN: 20.30 Szimfonikus hangverseny. — STUTTGART: 16.15 Zene. — 20.15 Vig est. — MÜNCHEN: 19.20 Li-tei-pe, opera. — KÖNIGSBERG: 20.00 A varázsfuvola. — Mozart operája. — FRANKFURT: 20.15 Holofer- nes, opera. — RÓMA: 20.45 Szimfonikus zene. — MILÁNÓ: 21.00 Andrea Chenier, opera. — KAT- TOWITZ és KRAKÓ: 20.30 Kamara- és opera- zene. — 22.30 Kávéházi zene. Prága, áprilió 11. A* idei húsvéti futballsport különös képet mutatott. Középeurópa fővárosai­ban csupán megszokott, szürke sportesemények voltak, míg Európa többi részeiben mozgalmas élet uralkodott. A középeurópai csapatok nagy­része külföldön vendégszerepeit, mig főleg Né­metországban angol, svájci, csehszlovák, bécsi és zágrábi, természetesen amatőr csapatok adtak egy­másnak találkozót. — Hatalmas futballprogramot bonyolítottak le az ünnepeken Angliában. — A Balkánon Í3 élénk futballélet folyt, itt csehszlovák és magyar csapatok szerepeltek. Prágában csnpán egy jelentős mérkőzés volt husvét hétfőjén. — Budapesten a serlegmérkőzés­ből a Hungária került ki győztesen. — Becsben a Viktorja Zsizokov szerepelt nem a legteljesebb sikerreL — Ujbri katasztrófális vereségeket szen­vedett a prágai DFC Németországban. — A többi prágai csapatok külföldi szereplését nagyobbrészt siker kisérte. — Szlovenszkó több részén buda­pesti csapatok jártak. Több helyütt győztek, de 1—1 vereséget Nagyszombatban és Pozsonyban elszenvedtek. — Ige:, szép sikert ért el a Bocskay Debrecenben a Slovan ellen, mig a Bástya ki­kapott Svájcban. Atlétikában Csehszlovákia mezei-futóbajnok- ságát a kassai Koscsák nyerte. — A cambridgei diákok Budapesten kis pontaránnyal győztek. Tenniszben kezdetét vette a Davis-Cup első fordulója. Amerika Mexikót, Spanyolország Chil­iét győzte le. A kettős ünnep sportjáról az alábbiakban részletesen számolunk be: LABDARÚGÁS Prágai ligabaj nokságok Sparta—Slavia 3:0 (1:0). A szombaton 20.000 néző előtt lejátszott bajnoki mérkőzésen a Slavia megérdemelt vereséget szenvedett a fizikailag és technikailag fölényben álló SpartátóL A Slavia meggyöngült legénységgel állott ki, amely körül­mény menti súlyos vereségét A meccs maga ní­vón alul mozgott Kubík birő nem volt megfelelő vezetője. A gólokat Silny, Malonn és Patek lőtték. Sparta—Bohemians 6:1 (3:0). A húsvéti ünnepek egyedüli attrakciős futballmeccse hétfőn folyt le a Sparta-pályán. A meccs a vendéglátó csapat állandó fölényének jegyében folyt le és így nem sok szépet nyújtott. A Vrsovice, amely Bojbl nélkül játszott, csupán olykor jutott szóhoz. A gólokat az első félidőiben hat-trickből Moudry, a másodikban pedig Moudry, Silny és Patek lőt­ték, mig a Bohemians gólját Madelon szerezte. Hochmann egy 11-est kivédett. Chrdly birő gyönge volt. )( Egyéb eredmények. Viktória Nusle— Radlicky AFK 6:1. — Sparta Michle—Slavia II. 1:0. — Sparta Kosire—Union Vrsovice 2:1. — Sparta Kosire—Csechie XIII. 5:3. — Sparta Michle—Slavoj Zsizskov 3:2. — Viktória VIII. — Liben 4:2. — Prágai munkásválogatott—Jahn Chemnitz 7:0. Csehszlovák csapatok külföldön VASÁRNAP Ausztria, Bécs—Viktória Zsizskov 2:1 (0:1). 4000 néző előtt a prágai bajnokjelölt nem a leg­jobb benyomást keltette Bécs ben. A csapatban Klicpera tűnt ki, akinek megsebesülése alatt sze­rezték meg a bécsiek a győzelmet. Az első félidő­ben a Viktória Srba révén vezet, a másodikban az Ausztria Sindelar és Gráf révén kiegyenlít és győz. Karleruher FV-DFC Prag 6:1 (3:1). A prá­gaiak gyönge játékot produkáltak Karteruhéban. — Preussen Zaborce—DFC tart 5:1 (8:0). FC Barmen—Csechoslovan Kosir® 2:1 (1:0). — Rapid Vinohrady—Turnverein Düsseldorf 2:3 (2:2). — SK Rondnice—SV Freiburg 6:4 (2:2). Csechie Kariin—Pogon Lemherg 3:1 (1:1), — Polonia Varsó—Moravská Slavia Brünn 7:3 (1:2). HÉTFŐ SC Freiburg—DFC Prag 10:2 (4:2). A prágai csapat Kannháuser megsérülése után teljesen összetört A DFC becsületgólját Kannháuser lőtte. — DFC tart.—Vorwarts Breslan 3:3 (1:1). A prágai német csapat tartalékja mindkét nap jobb eredménnyel szerepelt az I. csapatnál. Csechoslovan Kosire—SV Hagen 7:2 (4:2). A prágaiak a vestfáliai bajnok ellen reparálták barmeni vereségüket. SV Elberfeld—Rapid Prága 7:5. — VF Lands- hut—Karlsbader FK 3:0. )( Cseh- és Morvaországi eredmények. Vasár­nap: SK Pardubice—Cricketer Bécs 4:1 (1:0). Szép győzelem. — Viktória Pilsen—Olympia 3:L — SK Slany—Slavoj Zsizskov 10:0 (1). — SK Kladno—Rozdelcrv 4:1. — Han. Slavia—-SK Proste- jov 2:1. — DSV Troppau—J’ágemdorf 9:2. — Pardubicky team—DSK Husovice 5:4. — DFC Budweis—Sporlbrüder Schreckenstein 9:4. — Teplitzer FK—CsAFC Vinohrady 4:2. — Sparta II. —SK Moravská Ostrava 9:4. — Tetschen­Bodenbach—Union Zsizskov 4:3. — DFK Komo- tau—SV Eger 4:3. — SK. Prerov—CsSK Kassa 8:0. — CsSK Olmütz—SK Královo Pole 1:0. — Csechie Olmütz—Slavoj VIII. 3:2. — Hétfőn: SK Pardubice—Cricketer Bécs 2:1 (1:0). — Slavia Prága—Olympia Pilsen 4:3 (0:3). A kombinált prágaiak csaknem vereséget szenvedtek. — Admira Becs—Zsidenice Brünn 5:5 (3:2). — Sparta komb.—Mahr. Ostrauer SK 5:1. — Kolin— CsAFC 2:2. — Kladno—Rakovnik 8:0. — Reichen- bergi komb.—AFK Pardubice 5:4. — DSV Saaz —Teplitzer FK 1:0. Meglepetés. — Turner SK— Graslitz 4:3. — DSK Gablonz—SK Most 7:2. — )( A pozsonyi Bratislava az ünnepeket Gráf­ban töltötte. Az első napon a Grázer AK ellen 3:1 arányban győzött, Csabelka (2) és Sorai góljaival. Hétfőn ugyanilyen aránnyal szenvedett vereséget. A Bratislava gólját ezúttal Csambal. lőtte. )( A zágrábi Coneordia hétfőn Prerovban vendégszerepeit, ahol az SK Prerovval 1:1 arány­ban döntetlenül játszott. A félidő 1:0 volt. a Con- cordia javára. Szlovénekéi eredmények POZSONY. Az ünnepi sport főattrakcióját a bndapesti Műegyetemi AFC vendégszereplése adta. Vasárnap a MAFC a PTE ellen játszott, amelyet 2:1 (2:0) arányban legyőzött. A két csa­pat játéka csak mérsékelt sportot nyújtott. Az első félidőben a vendégek, a másodikban a pozsonyiak voltak fölényben. A MAFC góljait Fehér és Hor­váth, mig a PTE-ét Uridil rúgta. A pozsonyiak egy 11-est nem értékesítettek. — Hétfőn a műegyete­misták megérdemelt vereséget szenvedtek a Ligetitől, amely 5:1 (2:0) arányban győzött. A győztes csapatban Mayer II., aki egymaga 8 gólt lőtt, kitűnő formában volt A többi gólokat Mayer III. és Müller lőtték, mig a MAFC egyetlen gól­ját Kovács. — A két ünnepnapon játszottak még Pozsonyban bajnokit, barátságost és húsvéti ser­legmérkőzést: Rapid—Makkábea 3:2 (2:1). MLSz- bajnokság. Érdekes játék, a Rapid megérdemelt győzelme. — PTE—Makkabea 2:2 (2:2). Barát­ságos. — Húsvéti serleg: Bratislava komb.—MTE 7:1 (5:0). — Kábelgyár—Dunaváros 6:1 (4:0), vasárnap. — Hétfőn: MTE—Dunaváros 4:3 (2:0). — Kábelgyár—Bratislava komb. 5:3 (2:2). Az utóbbiban Priboj és Bulla is játszott. A serleget a Kábelgyár nyerte. KASSA. Budapesti Vasas—Kassai Slavia 2:1 (2:0). Játszották Nagypénteken. A sáros pályán a Vasas szép játékkal győz. A budapestiek Jelűnek helyén tartalékkal állottak ki. A Vasas két gólját Himmer és Báder, a két szélső rúgta. A prágai vendég-biró kitűnő volt. — Budapesti Testvériség —Kassai AC 4:1 (2:1). Husvét vasárnapján óriási közönség előtt teljes sikerrel mutatkozott be a budapesti csapat. Az első gólt 11-esböl a KAC éri el, ezután azonban a Testvériség jut frontba és a KAC csak időnként szakítja meg az offenzivát. Czink birő közmegelégedésre látta el tisztjét. — Hétfőn a Testvériség a Slaviát fölényes játékkal 5:0 (3:0) arányban győzte le. A meccsnek 2000 főnyi nézője volt. A budapestiek góljait Pajor (3) és Szalay (2) rúgták. ÉRSEKÚJVÁR. Az ÉSE mindkét ünnepnapon a brünni Slaviával játszott. Az első nap 2:0 (1:0) arányban győzött, hétfőn azonban már csak 4:4 aránya eldöntetlent tudott elérni KOMÁROM. A KFC vasárnap a bécsi Brigitte- nauer egy kombináltját látta vendégül és azt 4:1 (2:0) arányban legyőzte. — Hétfőn a KFC a buda­pesti Vasutas SC-től 3:2 (1:0) arányban vereséget szenvedett. NYITRA. Nyitrai AC—Typografía Pozsony 4:0 (2:0). Selejtező bajnoki meccs. — Nyitrai AC —Zsidenice komb. 3:3. A nyitrai csapat mindkét nap jó játékot produkált. NAGYSZOMBAT. A Rapid vasárnap a badar pesti Vasutassal mérkőzött, amelyet fölényes já­ték után 8:1 (4:0) arányban legyőzött. — Hétfőn a kitűnő nagyszombati csapat a bécsi Brigittenauer kombinált csapatát 14:1 (5:1) arányban hengerel­te le. — A gólokat Zsigárdy (6), Rippel (5), Masszarovics (2), Hadrapa (1) rúgták. Feuer (Pozsony) kifogástalanul bíráskodott. Hatszáz néző. — SK Zsidenice komb.—SK Trnava 6:1 (2:0). — Vágselyei SK—Rapid tart. 2:1. ZSOLNA. Meteor VIII.—SK Zsilina 3:1 (2:1). Vasárnap. — Hétfőn a hazaiak ugyancsak 3:1 arányban győztek a prágai IT. osztályú együttes ellen. A csapatban főleg Hulin és Szlavik tűnt ki. A gólokat Adamich (2) és Slavik, a Meteorét Rysavy lőttéi.-- ----- \ LÉVA. Lévai TE—Vas Pozsony 5:5 (8:2). Vasárnap. — Union Zólyom—Lévai FC 7:0 (4:0). Hétfőn. UNGVÁR. CsSK—ÜTK 1:0. — SK Russ— Unió 1:1 (vasárnap). Külföldi eredmények )( Bécsi futball. Ausztria—WAC 3:1. — Floridsdorfer AC—Slovan 2:1. — Brigittenauer AC—Sportclub 1:1 (szombaton). — Vasárnap: Rapid—Hakoah 4:2. — Admira—Simmering 2:1. — Nioholson—Brigittenauer AC 3:2. — Hétfőn a Viktória Zsizskov 1:0 arányban, Steiner 11-esével legyőzte a Brigittenauer AC első csapatát. — Floridsdorfer AC—Hakoah 9:0. A Hakoah több tartalékkal. — Rapid—Simmering 8:1. — Niohol­son—Ausztria komb. 3:1. A másodosztályú csapat mindkét nap szép eredményt ért el. )( A bécsi Wacker Párisban szombaton 3:0 (1:0) arányban győzött a párisi kombinált ellen. Vasárnap a bécsiek 2:2 arányban eldöntetlenül mérkőztek a Red Star Olympic-kel. )( A budapesti Vasas Krakóban vasárnap 1:1 (0:1) arányban eldöntetlenül mérkőzött a Vislá- val, amelyet hétfőn 2:1 (1:0) arányban legyőzött. )( A bécsi Hertha Krakóban a Craeoviától 5:3 (4:1) arányban vereséget szenvedett. — Hét­főn a bécsiek 1:1 arányban eldöntetlenül mér­kőztek. )( Az Uranía Genf Algierban vasárnap Al- giert 2:0 arányban legyőzte. — Hétfőn a genfiek a Galliát 4:0 arányban győzték le. )( A londoni Corintbiansok Kopenhágában vasárnap 6:3 arányban vereséget szenvedtek a Boldklubben 93-tól. )( Svájc. Young Boys Bern—FC Mühlbausen 1:1. — FC Biel-FC Bem 3:2. — FC Lugano— Szegedi Bástya 3:1. — Servette Genf—Stuttgarler SC 5:1. — Hétfőn: Young Boys Bem—SC Stutt­gart 2:1. — FC Fribourg—Servette Genf 8:1. )( Belgium. Brüssel—Nordstern Basel 2:3. — Nordstern Basel—SC Anderlecht 2:1. )( Olaszország. Milánó—Genova 2:2. )( Spanyolország. Argentinia—AC Madrid 2:0. )( Az angol ligában pénteken az Arsenal a Cardiff Cityt 3:0 arányban legyőzte. Az Everion a Blackburn Roverst 4:1, a Derby County a Sun- derlandot 1:0, a Bolton Wanderers a Manchester Unitedet 3:2, a Liverpoolt a Burnley 3:2 arányban legyőzte, mis a West Ham United az Aston Villá­val gólnélküli mérkőzött. — Szombati eredmények: Birmingham—Portsmouth 2:0, Blackburn R.— Aston Villa 0:1, Bolton Wanderers—Sunderland 1:2, Cardiff City—Sheffield Un. 2:2, Everton — Bury 1:1, Huddersfield T.—Liverpool 1:4, Man­chester Un.—Burnley 4:8, Middlesborough—West Ham Un. 2:2, Newcaetle Un.—Leicester City 1:5, Tottenham H.—Arsenal 2:0, Sheffield Wednesday —Derby County 2:2. — Hétfőn: Aston Villa— —West Ham Un. 1:0, Derby Co.—Sunderland 1:0, Huddersfield—Birmingham 2:0, Leicester C.— Bury 2:2, Manchester Un.—Bolton Wanderere 2:1, Portsmouth—Sbeffield Un. 4:1. )( A zágrábi HASK Münchenben a Wackertől 2:1 arányban vereséget szenvedett. — Hétfőn a zágrábiak Hofban játszottak, ahol a Bayera ellen 2:1 arányban győztek. )( Németország. Köln Sülz—FC Zürich 5:2. — Spielvereinigung Fürth—Hamburger SV 5:1. — CS Brügge—SV Frankfurt 3:2. — VfB Annsbach —Blue S^r Zürich 3:1 (!). — VfB Erlangen— Blue Star Zürich 6:1. — Southbarik London— Duisburger FV 2:1. — Admira Bécs—Vorwarts Breslau 3:3. — Hétfőn: Hertha Berlin—ARA Gént 6:3. — CS Brügge—DSV München 3:1. — Viktória Hamburg—Wiesbaden 2:1. — Schwarz- Weiss Barmen—Dulwich Hamlet London 3:3. — Bonn város—FC Zürich 3:3. — Arminia—Viktó­ria Berlin 4:4. — Hannover 96—Spielvereinigung Fürth 2:2. — IFC Nürnberg—Délkeleti team 8:1. — Elberfelder SV—Southbank London 3:0. — )( Como: FC Como—Bástya 2:1 (1:0.) )( Jugoszlávia—Törökország válogatott fut­ballmérkőzése Zágrábban 2:1 (2:0) arányban a jugoszlávok javára végződött. A meccset 12.000 néző előtt Ivancsics kitünően vezette. — Grad- jansky—Eszék 5:2. )( Laibach. Kispest—Hlyria 8:5 (5:2.) )( Varsó. Polonia—Moravska Slavia, Brünn 7:3. Magyarországi eredmények A Hungária nyerte a húsvéti serleget Budapest, április 10. Budapesti szerksziősé* günk jelenti: A húsvéti körmérkőzés gyanánt sze­replő „négyek" versenye az állandó érdeklődés jegyében folyt le. A mérkőzések azonban nem hoztak megfelelő sportot. Vasárnap a Hungária erős játékban 4:3 (1:0) arányban legyőzte az Új­pestet — A körmérkőzések meglepetése a Saba- ria győzelme volt a Ferencváros felett. A szom­bathelyiek 4:1 (3:0) arányban késztették meg­adásra a hat tartalékkal játszó bajnokcsapatot. — Hétfőn a Sab~ria az Újpesttel 3:3 (1:1) eldöntet­lenre játszott. Újpest végig fölényben volt, de akcióit határozott balszerencse kisérte. — A Fe­rencváros hétfőn 2:1 (2:0) arányban, szerencsével győzött a Hnngária ellen. — A húsvéti serleget a Hungária nyerte 4 ponttal, 2. Ferencváros 4 pont (rosszabb góíarány), 3. Sabaria, A Újpest. Magyar Kupa. Bocskay—ITT. kér. 4:0. — At­tila—III. kér. 2:1. Debrecenben a Bocskay hétfőn 7:1 (4:1) arányban legyőzte a bécsi Slovant. A vezetést a Slovan kezdi, azután azonban összetörik. Teleky kitünően játszott. — Vasárnap a Slovan 1:1 arány­ban eldöntetlenül játszott a miskolci Attilával* 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom