Prágai Magyar Hirlap, 1928. április (7. évfolyam, 78-100 / 1705-1727. szám)

1928-04-01 / 78. (1705.) Második kiadás

Tragikus müiiasosilás a szlovák nippirllii HWte centralista szántva @1 szeretné ejteni az atsfcttómlsla Titkát is Krcsmérfi — KfilcsSnös gyanú és itizalsnailansáa szelleme uralkodik a pártban — Kagy idegesség a szlovák auioaőmisia párt alakulása miatt A vftfly. Wf. All. ptneegai(!«»Ag íajiMral és na- gyár twayiui csati Uaiuolka Tokajt Pincéjében; Patak Hlnnlonc fluunrcerocaBErt Táanc! Prága, rnónáca 31. A sadavák néppárt­ban az utóbbi ihletek alatt igen érdekes és a Jövőre nézve nagyiontosságú események ját­szódnak le. TV&a újévi cikke két táborra osz­tatta * néppárti törvényhozókat. Hogy nyíl­tan még nem került szakadásra a sor, annak az a magyarázata, hogy egyrészt Hl inka sze­mélyes tekintélyével még sakkban tudja tar­tani a két táborra oszlott törvényhozókat, másrészt egyelőre a puszta számitás is aka­dályozza a nyílt szakadást Újév óta Hlrnkáék már több ízben tanács­koztak Tuka ellenzéki színezetű akciójáról, a tanácskozások nem voltak mentesek a he­ves, személyes támadás óiktól sem, azonban a hivatalos pártkomimümiiké mindig a tör­vényhozók egységes fellépéséről számolt be. A legutolsó klfubülés éta azonban megválto­zott a helyzet HlinJía kilépett reverv&tságából s nyal­tán állást foglalt Tuka voewtm iwrvs- elmélete ellen. Azonkívül elmérgesiitette a helyzetet Krcs- méry szenátusi áléinak Tukát védő cikke ás, amelyet, mint ismeretes, a cenzúra alaposan megnyirbált. A szenátus szocialista alelnökei: Soukup és Klouda minden elnökségi konfe­rencián követelték, hogy Krcsmóry mondjon le alelnöki tisztségéről, meTt nem ülnék vele egy asztalhoz. A legutóbbi szenátusi ülésen a szocialisták egy interpelláció formájában már a plénum elé vitték a harcot, azonban a több­ség nem ismerte el az interpelláció sürgőssé­gét Az elutasítás a szociáldemokratákat na­gyon felbőszítette s a temperamentumos Sou­kup szenátor, volt igazságügyminiszter, aki annak idején a városháza előtt mondott for­radalmi beszéde miatt volt kénytelen minisz­teri tárcájáról lemondani, a miniszteri pad­sor elé lépett s az asztalt verve hisztériku­san rikácsolta: — A dolog még nincsen befejezve! Éljen a csehszlovák köztársaság! Le Kresméryvel! El innen Horthy bérenceivel! A szociáldemokrata szenátorok szekom- dáltak Soukupnak: — Menjenek Budapestre! Krcsméryt ki­dobjuk az ablakon, ha elnökölni mer! S a szlovák néppárti szenátorok szótlanul ültek a helyükön, nem akadt egyetlen Hlinka-párti szenátor sem, aki védelmé­be vette volna Krcsméryt. Ebiből a szenátus folyosóján nyomban azt következtették, hogy a néppárt elejtette Krcsméryt s Kresméryvel együtt Tuka Bélát is. Az ősz Krcsméry egész héten át nem volt a szenátusban és értesülésünk szerint pártja kényszeríti, hogy mondjon le a szénáimban viselt alelnöki tisztségéről, mert azt már nemcsak a szocialisták, hanem a koalíciós páü'tok is követelik. Ma még egészen bizonytalan, hová vezet a Tuka-Krcsméry affér, annyi azonban bizo­nyos, hogy Hlinka elfordult eddigi taktikájától és nyíltan a centralizmus szolgálatába ál­lott. Kifelé ugyan még mindig az auto­nómia jelszavaival dobálózik, azonban a szlováűc auto-nómistálc sem hisznek nelci. Szlovenszkószerte úgynevezett „tisztitő mun­kát" végeznek Hlrnkáék és mindenkit elto­volitanak a pártszervezet vezetéséből, aki nem százszázalékos Hliuka-ember. A pártban ma valóságos kémrendszer uralkodik s a pár Ibi vek egymást figyelik. A törvényhozók nem mernek már újságírók előtt sem nyilat­kozni,” mert attól tartanak, hogy elszólják magukat s elvesztik Hl inka kegyét. A pártban természetesen óriási az ide­gesség a szlovák autonómista párt húsúéi­ra hirdetett zászlóbontása miatt, amely­nek élén Snaczky szerkesztő áll, aki a Slovákbm Astor névvel irt feltűnően ér­tékes vezércikkeket. Hlinka azzal akarja most az uj autonőmista mozgalmat leszerelni, (hogy az « irredenta bélyegét nyomja rá s azt a légből kapott me­sét terjeszti, hogy a szlovák autonómista párt mögött az országos keresztény szocialista párt áll. Ezzel a mesével azonban aligha tudja hátrálásra birni azokat a szlovák körö­ket, amelyek még ma is rendületlenül kitar­tanak az eredeti autenómista program mel­lett, melytől Hlinka elfordult. A szlovák néppárt igen Jcomoly válságba jutott, mert k ormány j)olitUcájával kiadta kezéből fegyvereit az agrárpárttal szem­ben 8 elvesztette radikális autonómista szárnyát is. Értesülésünk szerint azért szeretnék elejten Tukát és Krcsméryt, mert a koalíció csak azon feltétel mellett hajlandó Szlovenszkó országos elnökét IHikáék sorából kinevez­tetni, ha a párt teljesen megtisztul azoktól az elemektől, amelyek nem hajlandók a centra­lizmus feltétlen szolgálatára. Az országos el­nökségre a legkomolyabb szlovák nép­párti jelölt Ftüz db. képviselő, mig Krcs­méry utódja előreláthatólag Kovalik szená­tor lesz. Gratz G az interparlamentáris amié a szlovák-magyar viszonyról és esz Oroszországjai való kereskedelmi — Beszélgetés es voíi magyar külügyminiszterrel — \ í Prága, március 31. Az interparlamentáris unió magyar delegációjának egyik vezéralakja, Gralz Gusztáv ér. volt magyar külügyminiszter, néhámy nap óta Prágában tartózkodik, ahol intenzív tevékenységet folytat az in­terparlamentáris unió bizottsági munká­jában. Alii almunk volt a nemzetközi jog e kiváló ismerőjével beszélgetni a a volt magyar külügyminiszter az unió tanácsko­zásairól a kővetkezőkben volt szives tájé­koztatni bennünket: — Az mterpariameutáris unió nemzet­közi jogi bizottsága tíz pontiba sűrítve foglal­ta össze azokat a főelveket, melyek az egyes államok jogait és kötelességét nemzetközi viszonylatban szabályozzák. E pontok nem bírnak jogtételek jellegével, hanem csupán a jogi és morális elvek leszögezését jelentik. — Érdekes vita fejlődött ki annak a kérdésnek az elbírálásánál, hogy jogi tekin­tetben az államok is ugyanolyan elbírálás alá essenek-e, mint a magánfelek. A több­ség 'Djuhara román delegátus ellenzése da­cára elfogadta a magyar delegáció által is elfoglalt ama álláspontot, hogy az államokat a jogi eljárások során hm- gánfelekhez hasonló módon kell kezelni. — A tanácskozások során fölmerült az a fontos kérdés is, mely a nemzetközi vá­lasztott bíróságok Ítéleteinek hatékonyságá­ra vonatkozik. A vita 8órán a magyar és a német de­legátusok ama nézetüknek adtak kifeje­zést, hogy kívánatos annak az elvnek a leszögezése, hogy mindazok az ügyeli, amelyek egyszer nemzetközi választott bíróságok elé kerültek, ne legyenek on­nan elvonhatók. A magyar-német állásponttal szemben is­mét a román delegátus szólalt föl, aki beszé­dei során az optánspörre is kitért és minden­képpen igazolni igyekezett a. román kor­mány magatartását. A kérdésben a jelen­levők nem tudtak megegyezni, miért is a többség elvetette a magyar-német indít­ványt. A nemzetközi jogi bizottság tanácsko­zó,saln a határkiigazttás lehetőségének kér­dése is szóba került s a bizottság rendkívül érdiekes vita után leszögezte azt az elvet, hogy torritoriális változások a nemzetközi jog és az önrendelkezési jog értelmében megengedhetek. — Végül szóba került a ki sobbségi kér­dés ás. Ezzel kapcsolatban a bizottság kimon­dotta, hogy a kisebbségek kulturális jogainak meg- óvást* valmuenqyi állam kötelessége. — Az erre vonatkozó indítványt a ma­gyar és német delegátusokon kívül főleg a jugoszláv delegáció 'támogatta meglepő ener­giával. A román delegátus ebben a kérdés­ben is opponált és olyan ellenjavaslatot ter­jesztett elő, melynek értelmében a kisebib- tségi jogokat körülbelül egy vonalba helyez­nék az állam területén élő idegien állampol­gárok jogaival. A csehszl. fogorvosok egyesületétől ajánlva Kérjen kizárólag „THYMOLINTM Grafz Gusztáv ezután áttért a cseh­szlovák-magyar viszonyra s a következő­ket mondotta: — Mint a csehszlovák-magyar viszony megjavításának és a két állam közötti köze­ledés eszméjének régi liive, sajnálattal álla­pítom meg, hogy az utóbbi évek folyamán ebben a kérdésben inkább hátra, mini előre mentünk. — A közeledést elsősorban a gazdasági érdekek Összecsapása nehezítette meg s eze­ket a nehézségeket, sajnos, még az időköz­ben megkötött kereskedelmi szerződés sem tudta eliminálni. Tagadhatatlan, hogy Cseh­szlovákia és Magyarország a múltban és a jövőben éppen gazdasági téren volt és lesz egymásra utalva; mégis mindkét állam olyan gazdasági politikát követett, amely az elzárkózáshoz vezetett. Meg kell azonban ál­lapítani, hogy a csehszlovák gazdasági elzár­kózás megelőzte a magyar vámpolitikai rendszert, ami abból a tényből is kitűnik, hogy a csehszlovák kormány már 191í februárjában rendszabályokat léptetett élet­be a magyar bor behozatalának megnehezi- téso céljából. A magyar nemzetgyűlés ezzel szemben csak 1921 júniusában hozta meg azokat a rendszabályokat, melyeket a ma­gyar ipar védelme érdekében meghoznia kellett. — E gazdasági óik ok következtében a politikai atmoszféra sem volt képes megja­vulni és sajnálatos fény, hogy a csehszlovák külpolitika vezetői majd­nem minden akciójukban és majdnem minden nyilatkozatukban, amely Ma­gyarországra vonatkozott, a magyar lé­lek teljes félreismerésével irritálták a magyar közvéleményt és fokozták azt a barátságtalan hangulatot, amelyet tulaj­donképpen enyhíteniük kellett volna, i Megengedem, hogy Magyarországon is hab látszották hasonló hangok, de a két állaim közötti közeledés Őszinte akaróinak azon kellett volna lenniük, hogy tompítsák a han­gulatot — M* torméasetesen sokkal nehezebb a közeledést megvalósítani, mint néhány év­vel ezelőtt, de a közeledéshez ma is csak az az ut vezet, amely úgy politikai, mint gaz­dasági téren teljes fordulatot jelent az ed­digi irányban és amely gondosan kerül min­dent, ami kiélezhetné a hangulatot. A volt magyar külügyminiszter kiváló ismerője az orosz kérdésnek s annak ide­jén tevékenyen résztvett abban a mozga­lomban, 'melynek célja egy orosz-magyar kereskedelmi szerződés megkötése volt. A tárgyalások annak idején megszakadtak. Ennek okairól, mivel a küszöbön álló csehszlovák-orosz kereskedelmi tárgyalá­sok következtében a kérdés nálunk aktua­litással bir, kikértük véleményét s a kö­vetkező választ kaptuk: — Oroszország és Magyarország között csupán informatív jellegű tárgyalások foly­tak a kiét állam kereskedelmi kapcsolatának szabályozása kérdésében. Magyar réíszről fölmerült az a kívánság, hogy kereskedelmi szerződés utján kellene a magyar ipar szá­mára biztosítani azt az orosz piacot, ame­lyen már a háború előtt is elhelyezte a gyártmányait. E tárgyalások nem jutottak el a hivata­los jelegű tárgyalásokig, mert a szovjet- kormány a kereskedelmi szerződés meg­kötéséi bizonyos politikai és diplomáciai megállapodásoktól tette függővé. E megállapodások megkötése ellen a ma­gyar közvélemény és a magyar parlament állást foglalt, ami jórészt annak tudható be, hogy az 1919. évi magyar kommunista ura­lom által keltett idegesség még nem múlt el. — Az orosz-magyar kereskedelmi tár­gyalások azóta annál kevésbé aktuálisak, mert Oroszország gazdasági viszonyai az utóbbi időben lényegesen megromlottak s az orosz piac, a rossz fizetési feltételektől is eltekintve, a magyar export szempontjából nem jön számításba. t. 1. xx 100 oldalon, csodás illusztrációkkal tarkítva, finom kiállításban, kötve jelent meg a Tapsifüles nyuszika és egyéb csodatörténe­tek, ára csak 12 korona. Megrendelhető la­punk köuyyosztály&baiv " m» % vnfiAraap. — ■HPMIFII rillllBUflMM Ilii l1 II II M II i Ml I II iM' I III *I»IIW I'"IHf! I|' I uéa" CJ * p *c9y Ha egy asztalos vásárol. fi Feleink egyike írja a kővetkezőkéi: „Bátorai­mat atyám választotta ki, ki egy kitanult asz- |S S talosmcster. Több lerakat megtekintése irtán p •>, az Qnök gyártmányait választotta*'. Oól vá- Sjl lasztatt, mert felismerte a qualitást az olcsó jjl í. árak mellett Is. Döntsön Bn Is az egész Életen H át tartó U. P. bútorok mellett. | Eladóhelyeinken már 4-2SO koronáért mtntasze- S* s| rü hálószoba berendezéseket fog találni. Látó- M gassa meg ezeket. | ESYE5C1LT ^Jj ♦ |3 mau. R.T. I BBNO - PBA3SA - BSATISLAVA ÍOíefská 16 Lucerna Stefimkor* PARDÜBITZ, WUsonová 68. 3 p—

Next

/
Oldalképek
Tartalom