Prágai Magyar Hirlap, 1928. január (7. évfolyam, 1-25 / 1628-1652. szám)

1928-01-24 / 19. (1646.) szám

— Márai Sándor: Istenek nyomában. A P. M. H. olvasói jól emlékeznek még ezekre a pompás útleírásokra, amelyeket a budapesti Pantheon-kiadó most könyvalakban jelente­tett meg. Parisból kelet felé visz az ut: a Pi­ramisok vidékén át Jeruzsálembe. A termé­szet sziuei és vonalai úgy ugranak elő ezek­ről a lapokról, mintha a mozivászonra vetí­tené őket egy nagyszerű vetítőgép. Minden ól, minden mozog, semmi sem leírás csupán, mert Márai úgy megeleveníti a tájakat, liogy az olvasó vele együtt járja be azokat. Olyan vezető ő, akivel igazán érdemes ezeket a nagy kirándulásokat megtenni, mert ritkán akad ember, aki úgy lát, mint ő és annyit vesz észre, bárhol is jár. A Piramisok alján arabssal találkozik, aki érdekes dolgokat me­sél neki a magyarokról, Jeruzsálemben pedig olyan zsidókkal, akik itt, ősi hazájukban csakúgy, mint a számkivétettségben gettóban élnek. A legérdekesebb alakok elevenednek meg a könyv minden lapján. Útleírás, amely érdekfeszitőbb minden regénynél, mulattató és amellett rendkívül tanulságos. Aki Marái­val az Istenek nyomában járt, nem felejti el ezeket a tájakat soha. Ez azon könyvek közül való, amelyeket az ember mindig újra elő­vesz és százszor is elolvas, mert mindig uj, meglepő és érdekes. A könyv a Prágai Magyar Hírlap kiadóhivatalában is kapható, ára fűz­ve 31.20, vászonkötésben 44.20 korona. xx ELSŐ POZSONYI SPECIAL tartós ondoíáeió és hajfestő * női fodrász-szalon. Deutsch József. Bratislava, Kecske-u. 7. Telefon 28-62. — Egy lengyel katonai repülőgép halá­los zuhanása. Varsóból táviratozzék: A ládái katonai repülőtéren ma reggel gyakorlat közben egy repülőgép lezuhant. A gép dara­bokra tört, a pilóta szörnyethalt. — Kis Magyarok Könyve ára 3 K és szétküldés! portó. Megrendelhető a Prágai Magyar Hirlap kiadóhivatalában, — Rheumát. köszvénvt és iselriast az ál­talam Szlovenszkón bevezetett és évek óta gyakorolt kombiná/lf dr. Jetel-féle gyógy­mód szerint 10—12 nap alatt teljes sikerrel gyógyítok. Fénves avógveredinénvek hiteles adatokkal igazolhatók. Előnyök: Rövid gvógy- tartam. tartós gvósveredménv. Taudlich Zsigmqnd dr.. Bratislava. Vödric 42. 6695 — Meghalt Németország legöregebb asszonya. Berlinből táviratozzak: A lüne­burgl kerületben levő Embsenbeu meghalt •egy Prigg© u©vü 107 éves paraszt asszony, aki Németország legöregebb asszonya volt. xx Borzalmas könnyeimiiség, ha rádiószükség- . Jetének beszerzését nem a ,.Berag“, Bratislava, Véutur-u. 5>k tel. 14—40, 'cégnél eszközli.'Ott min­dent kap nagyban és de'aiiban. Rossz készülékeket megjavítanak, vagy átépítenek. Műszaki tanács, ajánlat díjtalan. — A poprádi Jótékonysági és Kul/tur- egylet január 28-án, szóimb a tón tartja zárt­körű álarcosbálját, amely fénye® anyagi és erkölcsi sikert ígér. xx Rendelje meg azonnal levelezőlapon az uj játékhoz szerencsesorsjegyét az »Urá- nia“ szerenesebankuál, Nővé/ Zámky-ban. . — Letartóztatták egy bécsi selyemcég főnökét. Becsből táviratozzák: A Hi-rsdh- mann és fia bécsi selyemcég főnökét, Hirsöh- mami Bertholdat hamis fizetésképtelenségi bejelentés miatt letartóztatták. Hitelezői fő­leg angol és francia selyem cégek. Hirsch- marni eigyes balkáni cégek fizetésképtelen­sége miatt szenvedett súlyos veszteségeket. — Az adó vallomások benyújtása. Az uj adó­törvény szerint a jövedelemadóra, az általános ke­reseti adóra és a járadékadóra vonatkozó adóvallo­másokat az 1927. évi adókivetés céljaira 1928. évi íebruár végéig kel] benyújtani. Az adővallomások képezik az adókivetés alapját és az uj adótörvény szerint súlyos hátrányokkal jár az adővallomások helytelen kitöltése. Á nagy-fontosságú adővallomá- soknál hasznos és úgyszólván nélkülözhetetlen Kocsner János dr. kosicei (Posta-u. 15.) pénzügyi főtanácsos és Gombos Bertalan dr, khélmeci (zsu- pa XX.) ügyvéd szerkesztésében megjelent ma­gyarnyelvű kézikönyv, amely a terjedelmes és bo­nyolult uj adótörvény részletes és könnyen érthető magyarázatát tartalmazza. A könyvet 103 korona vételár előzetes beküldése ellenében'bérmentve és ajánlva küldik a szerzők. 7522—I — Brünn—Pozsony sakkmérközése. Brúnóból jelentik: Tegnap folyt 1© a szoká­sos évi mérkőzés Brünn és Pozsony sakkozói között, amelyét Brünn rendkívül nehezen, 9:8 arányban nyert meg. Arábia hajfesték ismét min­denütt kapható. ■SzroHÁzzEnE. A POZSONYI MOZIK MŰSORA: VIGADÓ: Szíréne. ADLON: A firenzei hegedűs. TÁTRA: A szerető. ELITE: Don Quijote. AZ UNGVÁRI VÁROSI MOZGÓ HETI MŰSORA: Kedd: Van Isten! Josef Schildkraut, IVilliam Boyd. Szerda: Van Isten! J. Schildkraut, W; Boyd. A SZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA Pozsonyban: Kedden: A templom egere. R ima szombatban: Szerda, csütörtök: Mesék az Írógépről. Péntek: A levél. Szombat d. u.: A házi tündér, este: A legkisebbik Korvát.h-leány. Vasárnap d. u.: Hajtóvadászat. este: A legkisebbik Horváth-!eáuy. A Kassai Atlétikai Club huszonötéves fennállásának jubileuma H@TES> MAJISTIC Restaurant Framcais British Santíng kiváló francia koüyha és pince, délután fél 5-töl J fél 7-ig családi tea. A zenét a „Bohemia Propa- 2 ganda Band“ Fassl Ottó igazgató személyes veze- jj tése mellett szolgáltatja. t 3 óráig nyitva, Supers Dansant i Tabarin Palais de Dansa u Mvslíkú e a<sasben Prága tejnagyobb vállalata Elsőrangú műsor ! Bel- és küllőid! borok eredeti üregekben é? negyedlsterenként Műrészt sajroíon-orcbester A közönség táncol Rád iómüsor. KEDD PRÁGA: 12.05, 16.30 és 19.15 Zene. — 17.50 Német előadás. — 20.10 Hangverseny, Mia Weler- son és Dániel felléptével. — 22.10 Tánczene. — POZSONY: 18.15 Pihik Mátyás cigányzenekará- uak hangversenye. — 20.00 Szólista-hangverseny. — KASSA: 19.35 Hangverseny. — BRÜNN: 12.15 és 19.00 Zene. — 18.00 Német előadás. — 20.00 Morva zeneszerzők hangversenye. — BUDAPEST: 11.00 Ultraphon-hangverseny. — 16.00 Asszonyok iskolája, Törökné A. Mária előadása. — 17.00 Ka­marazene. — 18.15 Előadás Amerikáról. — 18.50 Rádióamatőr-pósfa. — 19.50 Német nyelvoktatás. — 20230 Vidáu est. — 22.30 Cigányzene. — BÉCS és GRAZ: 21.05 Népszerű hangverseny. — ZÜ­RICH: 15.00 és 21.00 Zene. — 20.00 Színházi elő­adás. — BERLIN: 20.00 Raimund-vigjáték. — STUTTGAii i.: 20.15 Operett-előadás. — MÜN­CHEN: 19.00 Carmen, Bizet operája. — RÓMA: 17.30 és 20.45 Zene. — MILÁNÓ: 23.00 Jazzband. ” KATTOWITZ: 19.30 Operaelőadás. — 23.30 Tánczene, Kassa, január 23. A Kassai AC 25-ik jubiláns díszközgyűlése, amelyet vasárnap délelőtt a Schalkház nagyter­mében tartottak meg, igazi bensőséges ünnep ke­reteben zajlott le. — A nagyszámban megjelent küldötteket, vendégeket, tagokat Richter János elnök üdvözölte. Röviden kitért a KAC hatalmas sportmultjára, a sport terén végzett nagy munká­jára. Kérésére felállással adtak kifejezést azon tagok iránt érzett tiszteletüknek, akik a klub vi­rágzása érdekeben sokat dolgoztak, de az élők so­rából eltávoztak. — Majd átadja a szót Blanár Béla dr. ny. polgármester, diszelnöknek, akit a megjelentek nagy őváciőban részesítenek. ", Ünnepet ülünk úgymond Blanár dr. — a KAC 25 éves fennállásának ünnepét: Lélek­emelő tudat, hogy az adott nehéz és nyomasztó kö­rülmények között egy sportklub 25 évig fennállhas­son s a 25 év alatt állandóan tevékenységet fejt­hessen ki. Ennek, a mondhatnám csodás esetnek, a kulcsát csakis a sport céljaiban találhatjuk meg, a sport céljaiban, amint azok immár háromezer éve a hellének napfényes terein kialakultak c mint érvényesülnek a századok századain át nap­jainkig. — Majd nagyszerű visszapillantást vetett a hellén sportkulturára, ecsetelte azok nagy át­fogó célját, eredményeit. S amint — mondta Bla­nár dr. — évezredeken át s évezredek folyamán, úgy napjainkban is a sport-tevékenységnek, a sportversenyeknek a céljuk az egyén tfesti neve­lése. racionális képzése által a faj tökéletesebbé tétele. — a nemzeti öntudat áíiandó ébrentartása — mily lélekemelő pillanat az, midőn az árbócra fclszökkcu a győztes nemzetének a lobogója, — de egyufal a különböző nemzetek között az érint­kezés fentartása a nemzetközi békés együttműkö­dés s ez által a béke létesítés*. Klubunk 25 éven át a sport ezen céljainak érdekében fejtett ki tevékenységet, ez a működé­se tette lehetővé fennállását s ez a céltudatos mun­kája biztosítja létét, virágzását a nemzedékek nemzedékem. Úgy legyen! A nagy ovációval fogadott pompás beszéd után Várnav Ernő alelnök olvasta fel a klub 25 éves történetének rövid vázlatát. A nagyszerű összeállítású tanulmányban megelevenedett a hallgató előtt a KAC dicső múltja, — az alapítás­tól napjainkig. — Kiemelte az alapítók érdemeit, megemlítette a nagyszerű futball-, atléta-gárdát, tornászokat; úszókat, vívókat stb. Egy-egy régi nagyság nevének említésekor (Bodnár Sanyi, Szobota dr., Gádor dr., Felsőbüky Nagy Miklós, Kmetykó stb.) felhangzott a taps. — Várnay ama reményének adott kifejezést, hogy a KAC hatal­mas munkáját az illetékes tényezők is fel fogják ismerni és teljesíteni fogják ama kérését, hogy nj pályához jusson, mely által biztosítva lesz a klub zavartalan működése, az eddiginél is nagyobb erőkifejtése a sport fejlesztése terén. A nagy tetszéssel fogadott felolvasás után Neményi Jenő főtitkár javasolta a díszközgyűlés­nek, hogy a klubban végzett nagy és eredményes munkájuk elismeréséül Horváth Lajos dr.-t, Ju­hász Artúrt és Nyulászy Jánost tiszteletbeli ta­gokká válasszák. Ezt egyhangúlag elfogadják. Szcpcssi Miksa dr. alelnök emelkedik ezután szólásra és pompás felépítésű beszédet , tart arról, hogy a KAC mindig az igaz sportért harcolt, a sport igazi céljai hevítették a régi derék harco­sokat, akiknek a mai díszközgyűlés alkalmából a klub „munkaplakettet" ad emlékül. — A kitünte­tett régi tagok a következők: Kaiser Sándor dr., Gefhardt Kálmán, Gádor Alfréd dr., Ladányi Jenő dr., Szobota Ferenc, Grusetzky Ferenc, Vár- uay Ernő, Csúsztok Jenő- Katona Gyula, Ivei ekes Szilárd, Sós Gy., Wilkowszky Armand, Szirmay Elemér, vitéz Hollós-Hericz Géza, Szabó Béla. Ezután Tost Barnabás plébános, helyettes pol­gármester, Kassa Város nevében üdvözli a, KAC-ot jubiláris ünnepségei alkalmából. A város közön­sége nevében hálás köszönetét fejezi ki a KÁC- nak áldás munkájáért s kéri a jó Isten segítségét, hogy azokat a nagy célokat, melyeket a klub ma­ga elé tűzött, valóra váljanak. Már itt ígéretet tesz arra nézve, hogy a KAC ama kérése, hogy sporttelephez jusson, teljesülni fog. mert a tanács is pártolja a KAC kérelmét. — Bejelentését viha­ros éljenzéssel fogadta a közgyűlés közönsége. —• A további üdvözlések során Gulovics Tivadar (Ungvár) a Magyar Testnevelő Szövetség nevében mondott beszédet. — A CsAF-MLSz kásáai kerü­letének nevében Táncos dr., a kassai atlétikái ke­rület üdvözletét Grusetzky Ferenc tolmácsolta. — Czink Dezső á kassái Bíró Testület Hevében be­szélt és átadta a BT ajándékát, egy selyem zász­lót. — Benke István a KSC nevében üdvözölte a KAC-ot. — Matas (CsSK) a kassai cseh klub üd­vözletét hozta el, s sportbarátságuk jeléül egy remek zászlót adott át. — Farkas Zoltán dr., a Kassai Törekvés elnöke, szép beszédet mondott, melyben kiemelte a KAC nagyszerű példaadó munkáját. A testvér munkásklub zászlaját át­nyújtja azzal, hogy a KAC tovább is legyen olyan zászlóvivője a sportnak, mint eddig volt. — Krem- sicr a Kassai LTC. Toporesák a KMSE, Englánder az Eperjesi Törekvés nevében beszélt- Utóbbi babérkoszorút hozott megemlékezésül. A lőcsei Tiszti Club részéről Singer Pál. az Ungvári AC és az Ungvári TK nevében pedig Gulovics Tivadar üdvözölték a KAC-ot. A kassai Hakoah részéről Burgcr dr. mondott üdvözletét és szobrot hozott ajándékba. — A kassai csehszlovák zsupa nevé­ben Masata tartott beszédet. — A pompás, nagy­szerű beszédeket, amelyek mind kiemelték a KAC nagy és dicső múltját, a közönség viharosan megéljenezte. • A beszédek után felolvasták az üdvözlő leve­leket, táviratokat. Üdvözlő levelet küldött: Am- brózy Gyula tábornok (Budapest), a KAC egyik alapítója, BT.C (Budapest). . Egri MOVE, kassai Természetbarátok Turista Egyesülete, Kassai S.la- via, Vrsovice Prága, Hollós-Hericz Géza (Sátoralja­újhely), Kassai Lovaregylet, Juhász Artúr, Czapek Ödön (Budapest), Gorilovicr, Tivadar (Ruttka), Szobota Ferenc dr., Horváth Lajos dr. — Távira­tot küldött: MLSz Budapest, MOTESz Bpest, Kör- mendy-Ékes Lajos dr. főispáu Veszprém, Magyar- ország bajnokcsapata: a Ferencváros, a pozsonyi CsAF-MLSz, a prágai KAC'-tagok, a Prágai Ma­gyar Hirlap, (gróf) Révav István Tajua, Postás Egyesület Bpest, Faragó Ödön Bpest, Rozsnyói SC, Kelemen Ferenc Pozsony, Eperjesi TVE, prá­gai Slavia, CsPK Prága; CsAPF Prága, Lévai SC, Kopper Miksa Prága, Jelűnek Ferenc Prága, Guttmann Sándor Pozsony, Molnár Pozsony. A díszközgyűlés záróbeszédét Ladányi Jenő dr. tartotta, aki megköszönte azt a testvéri ölelést, amellyé1 olhalmozták a KAC-ot ezen ünnepe al­kalmából. A jubileumi versenyek A Jogász Sport Egylet vándordíjáért kiirt négyes vivő csapatverseny' délután 2 órakor kez­dődött.'a Stdialkház nagytermében jelenlévő elő­kelő közönség előtte A KÁC csapata (Boros László, Havas László dr., Levifh Ottó, Gropper Imre) a a selejtező mérkőzést 15:1 arányban nyerte meg a Kassai Tiszti Klubbal szemben. A KAC vívói klasszissal fölötte állanak’ a tiszti együttesének, nieíy mindössze Tatarkó hadnagy révén jutott ‘égy győzelemhez. A Lőcsei Tiszti Klub a Salamon iskola tagjaival került össze az előmérkőziés során. A lőcseiek:. Benedek kapitány,, Zv-érin főhadnagy, Jarulin hadnagy és Hládek hadnagy nagyszerű 1928 január 24, kedd. fizikummal rendelkeznek. Különösen. áll ez Bens­őik kapitányra aki 'frappáns asszóival élénk fel­tűnést keltett. A Salamon iskola tagjai: Ginek József,'Merényi, Lengyel Elek és Ordódy István mindannyian tehetséges erőknek mutatkoztak, GLüok és Lengyel villámgyors mozgással fegyvere­zik ellenfelükét s az erős tiszti versenyzőket is neon egyezer megadásra kényszeritették. A tiszti együttes csak erős küzdelem után győzött 10:6 arányban. A, döntő a KAC és a Lőcsei Tiszti' Klub négyesét állította szembe. Véleményünk szerint ia KAC vívói egyenlő ellenfelei voltak a lőcseieknek és stílus .dolgában fel is múlták a tiszti csapatot, amely-inkább szerencsével és a zsűri egy két ugyancsak kritika tárgyává tehető ítéletével el­döntetlen eredményt vívott ki. A tiszti csapatot viszont az elán jellemezte és ez tette szimpatikussá az együttest.- A döntő mérkőzés 8:8 arányban el­döntetlenül végződött. A zsűri a vándordíját — tekintettel ez eldöntetlen eredményre — nem ítélte oda egyik csapatnak sem, a KAC a vándordíj feltételei értelmiében rövid időn belül ismét kiírja a versenyt. Az első helyezett érmeit a Lőcsei Tiszti Klubnak mint vend-égcsa patai ak ítélték oda, a má- sqd'ik dijat a KAC csapata nyerte. — A verseny kifogástalan rendezése körül Braun, Neményi, Sikora, Pacsanovszky és Szenes tevékenykedtek. • • ' -©­BKE (Budapest)-KAC 5:1 (3:1). Óriási érdeklődés' előzte meg a hírneves budapesti csa­patnak első kassai vendégszereplését. Bár a BKE tagjai legnagyobb részt tartalékok voltak, mégis nagyszerű 'játékot produkáltak és biztosán győzték le a RÁC együttesét. A BKE csapata [így állt fel: Ordódy, — Is-aák, Reixner, —- Krepuska, — B'árő Dániel, Krempelsz, (Beck. A KAC csapata: Bur- íovszky l., — Farkas,. Franck, — Burtovszky II., Zsolczer, Korschelt, Stofkó. A kölcsönös üdvözlés után a BKE intéz támadást a KAC kapu ellen. és Báró Dániel egyénileg áttöri magát a KAC védel­mén és beadja az első' gólt. Az első. percek határo­zatlan játéka után a KAC észszerűbben kezd dol­gozni és ellentámadásaival gyakran csinál ve­szélyes helyzeteket a BKE kapunál. A 17. percben a. BKE egyik. lerohanásánál Krempelsz messziről üti' a labdát s ez a tartalék kapusnak, Burtovszky- nak, lábai között a kapuba perdül. Könnyen véd­hető, gól volt. Erre a KAC intéz heves rohamot és sikerült. Stofkónak a 19. percben beadni az első gólt. Már a félidő közeledik, amikor Krempelsz kiszökik és beadja a 3-ik gólt. Pihenés nélkül for­dulnak a csapatok. A játék továbbra is erős, változó lefolyású. A 4. percben azonban a legjobb gőllövő Krempelsz beadja a 4-ik gólt. A heves já­ték alkalmával a 17. percben a BKE tagja Báró Dániel, Farkassal történt összeütközése következ­tében' megsérül és kiáll. A meccs utolsó gólját be­fejezés előtt szántén Krempelsz ütötte. A BKE-ben Krempelsz. Báró Dániel, Krepuska mutatott ki­váló játékot, A KAC Csapata dicséretes lelkesedés­sel (küzdött. Ha jobb kapusuk volna, vereségük nem lett volna ilyen arányú. A legjobbak: Bur- tovszíky II., Stofkó, Zsolczer, Franck. Bíró Laczkó Andor, jó. A fenti mérkőzés előtt a CsSK bajnokit játszott- a KMSE-vel. Az eredmény 3:3 lett, mely 'nagyszerű teljesítmény a KMSE-re nézve. Az aranyserlegturné mérkőzései Vasárnap Prágában és Teplitzeu érdekfesziíó ■mérkőzések folytak a Pondelní List aranyserlegé- ert.' A Spárta pályán a négy legjobb cseh profi- csapat miérté össze erejét, Teplitzben pedig a TFK ellen játszott a Csedhie Kariin. Eredmények a következők: Bohemdans—Slatia 2:0 (1:0). A nap szenzá­ciója volt a Slavia veresége, amelyet csatársorának széthúzása idézett elő. Planicska kitűnő formában volt ismét. A védelem nem volt a legjobb formá­ban. A fedezetsor viszont idegesen, széthúzol tan játszott. A csatársorban egyedül Pues igyekezett Kra'toflhvitla} a handicapot valahogy kiegyenlíteni, azonban ez csak részben sikerült- A győztes Bohe- miarts legjobb embere a fiatal Tloust kapus volt. A csatársor Bejbllel az élén elsőrendű munkát vég­zett. A Bohemians győzelmét a 17 ezer néző nagy ovációval viszonozta. Spárta—Viktória Zsdzskov 7:1 (4:1). A máso­dik meccsen katasztrófális vereséget szenvedett a Viktória. A csapatból' hiányzott Podrazil, Dvora- csek. Steiner nem pótolta Matust és távol volt No- vák is, aki Amerikába mógv. Nem csoda tehát, ha a Spárta lehengerelte ellenfelét. A Spárta legjobb emberei a belső trió volt. Patek, Silny és Vesely valósággal brillíroztak. A gólokat lőttek: Patek és Vesely 2—2, Pérner és Rozvoda 1—1. A Viktória egyetlen gólját Meduna lőtte. Kitűnő bíró volt Fris. Teplitzer FK—Osechie Kariin 5:3 (3:2). Gyö­nyörű küzdelem. Az első félidő busz percében állandó fölényben voltak a németek. A mérkőzés legjobb embere Sindelár volt. Ez volt az első mér­kőzés német pályán -cseh bíró vezetése mellet, úgyhogy a csehek nem okolhatják vereségükéit a bírót. Külföldi eredmények A külföldi eredmények közül helyszűke miatt csak a legfontosabbakat közöljük: Olaszország: Brescia—Lazio 4:3, Napoli—Ha­dova 2:2, Torino—Alessandria 4:1, Pro Vereelli— Genoa 3:0, Cremonóse—Milán 1:1, Roma—Bologna 1:1, Dominante—Modena 1:0, Livorno—Casale 1:2, Novara—Pro Patria 1:0, Juventus—Hellas 2:1. Ausztriában csak . jelentéktelen tréning-mér­kőzések voltak, Svájc: 'FC Winterthur—Blue Stars 3:6, Young Fellovs—.FC Lugano 3:1, FC Basel—Concordia 2:1, FC Bern—FC. Solothurn 1:0, FC Aarau— Young Boys 2:0, Servette—Urania Généve 5:0. 8 Prága legolcsóbb szórakozóhelye BRABEC PRAHA, VODICKOVA 7 Berky Lajos cigányprim’s — Speciál csirkc- ragout-Ieves — Szabad bemenet — Este 8-tól tánc-parkett — Szlovák rizling 6 Ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom