Prágai Magyar Hirlap, 1928. január (7. évfolyam, 1-25 / 1628-1652. szám)

1928-01-18 / 14. (1641.) szám

^B8 Január 18, smtdn.-PRXQAI/V VA-CrtíAR'HIRIiAB — A iascisták elrés*tettek egy heti­lapot. A Briinníben megijefeúő htanciasíhangtu Moravská Orlice bejelentette, hogy hamis hir tévesztéséért a bíróság ellőtt vonja fete- llíősségcne mindazokat, akik a lapot fascista orgánumnak vagy a fascistákkal szimpatizá- Itónak fogják aposztrofálni. A fascisták tehát njfból elvesztettek egy sajtóorgánjumot. .cSport­A Prágai Magyar Hírlap vándorserlege Pozsony, január 17. A Prágai Magyar Hírlap, mint ismeretes, a múlt év nyarán gyönyörű ezüst vándorserleget adományozott a szlovenszkói és ruszinszkói magyar futballsportnak. Az MLSz a vándorserlegmérkőzést egybekötötte az MLSz baj­noki mérkőzéseiveL Minthogy az elmúlt nyári szezon alatt a kerületek kellő információ hiányá­ban a P. M. H. serlegét nem reklamirozták « igy a bajnoki mérkőzések csak egészen sablonosán folytak le, elhatározta az MLSz közgyűlése, hogy a jövőben a sportattrakció emelése érdekében el­rendeli, hogy a P. M. H. vándorserlegét minden bajnoki mérkőzést hirdető plakáton külön ki kell emelni. Az MLSz közgyűlése külön jegyzőkönyvi kö­szönetét szavazott a Prágai Magyar Hírlapnak ne­mes adományáért és kiemelte a serleg rendkívüli jelentőségét a magyar íutballsport nívójának •emelése érdekében. )( A Csehszlovákiai Magyar Testenevelő Szö­vetség uj tisztikara. A Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség a múlt heti tátrai közgyűlé­sén a következő tisztikart és választmányt válasz­totta meg: Elnök: Révay István. — Alelnökök: Moravek Gyula, a Pozsonyi TE elnöke, Holota Já­nos dr. nemzetgyűlési képviselő, '•z- ÉSE elnöke, Richter János, a Kassai AG elnöke, Gülovics Ti­vadar, az Ungvári AC elnöke, Sichert Károly gyárigazgató, a Rimaszombati POS tenniszosztályá- nak elnöke, Leberfinger Frigyes, a CsAF-MLSz .és a Ligeti SC elnöke, Pozsony és Herzog György .Losonci AFC. — Ügyvezető igazgató: Fekete Béla, a Kassai SC elnöke, Kassa. — Pénztáros: Benke István, Kassa. Ügyész: Littmann János dr., Kassa. — Ellenőrök: Vitéz Sándor, Guttmann Ernő, Kassa. — Számvizsgálók: Hubay Miklós, Lissko Elemér Kassa, Janicsek Károly Pozsony. Az igazgató tanács tagjai: Pogány Géza dr., Feuer Gábor, Obertik Károly, Böhm Rezső, Szo- koll Árpád, Rulicz János, Nagy Dezső Pozsony. .Bénke István, Várnay Brriff, Glück Sándor, Kato­na Gyula, Neményi János* Oelschlllger Lajos, Kas­sa, Thomesz András dr_, Minkusi >rtur. Molnár Gyula Losonc, Kállay Endre dr, Hölczl Gyula Ko­márom, Kissóczy József dr. Orosz Miksa Eperjes, Rauch Károly dr. Székely Gy. Levente, László Gyula dr, Reismann Henrik dr. Ungvár, Siraén- falvy Árpád dr. Nagyszőllős, Péter Zoltán dr. Munkács, Tomory János dr, Kopper Miksa, Jelű­nek Ferenc Prága, Scbulcz Gyula Léva, Jelűnek Ernő Rimaszombat, Reichart Dezső dr. ótátra- füred. — Póttagok: Rozner Sándor Nagyszőllős, Behun István Ungvár. — A szakbizottságok el­nöksége a következőképpen alakult: atlétikai el­nök Braun Béla Kassa, labdarúgás: Leberfinger Frigyes, a CsAF-MLSz elnöke Pozsony, téli spor­tok: Wil'kovszky Armand Kassa és Reichart D«zső dr. Őtátrafüred, építési bizottság: Fodor K. Béla Ungvár és OelschlSgér Lajos Kassa, zivő elnök: Barta Sándor Lőcse, tennisz-elnők: Székely Gy. Levente Ungvár, előadó: Jelűnek Ferenc Prága, sajtó: Várnay Ernő Kassa. xx A minden évben megtartandó newyorki auíomobilkiállitáshoi az amerikai automobil ke­reskedelmi kamara, ahová az összes automobil­gyárak — Ford kivételével — tartoznak, — hajt­ja végre az egyes gyárak rangbeosztását. A be­osztás tekintetében a kamara mindig az előző évben elért forgalomhoz igazodik. A Chrysler Társaság, mely öt évvel ezelőtt a 29. helyen kezdte, ma elérte a harmadik helyet. Chrysler, Fordon Rádióműsor. CSÜTÖRTÖK PRÁGA: 11.00, 12.05, 16.30 Zene. — 17.50 Német előadás. — 20.10 Három a kislány, Schu- bert-zene. — POZSONY: 18.00 A Kubat-kvartett hangversenye. — 19.40 Gramofon. — 20.00 Három a kislány, prágai áthozat. — KASSA: 19.50 A sza­lonzenekar hangversenye. — 21.00 Cigányzene. — BRÜNN: 12.15 Hangverseny. — 18.10 Német elő­adás. — 20.00 Három a kislány, prágai áthozat. — BUDAPEST: 11.00 Zongora-hangverseny. — 16.00 A magyar ügető-tenyésztésről. — 17.00 Szim- íónikus hangverseny. — 19.45 Constantin abbé, előadás a Stúdióból. — 22.35 Jazzband a Ritzből. — BÉCS: 11.00, 16.00 és 20.05 Zen . — ZÜRICH: 15.00, 16.00, 20.00 és 21.00 Hangversenyek. — BERLIN: 19.30 A eore hatalma, Verdi operája. — STUTTGART: 16.15 hangverseny. — LEIPZIG: 20.15 Szjmfőnikus hangverseny. — BRESLAU: 20.10 A hara..,ia, Schiller drámája. — MÜNCHEN: 21.15 Kamarazene. — KÖNIGSBERG: 20.00 Iphi- genáa Taur iában.—FRANKFURT: 22.30 Tánczene. —• RÓMA • 20.40 A kinostar, Gilbert operettje. — MILÁNÓ: 20.00 Manón, operaelőadás. — NÁ­POLY: 20.50 Operettelőadás. — ZÁGRÁB: 17.00 Hangverseny. KRAKKÓ: 20.00 Bach-konccrt. — 22.30 Tánczene. kívül a legnagyobb önálló autoraobilgyár, arai semmiféle bankhoz vagy kartellhe* nem tartozik. )( A» MLS* belépett a Magyar Testnevelési Szövetségbe. A CsAF-MLSz vasárnapi közgyűlé­sén Kopper Miksa javaslatára egyhangúlag elha­tározták, hogy az MLSz testületileg beléD a Ma­gyar Testnevelési Szövetségbe. )( A magyarokat egy amszterdami iskolába fogják elszállásolni. A magyarországi olimpiai bi­zottság két tagja, Mártonify dr. és Szukovatby egészségügyi tanácsos, e napokban Amszterdam­ban jártak és a magyar olimpikonok elhelyezésé­ről tárgyaltak. A magyarokat valószinüleg egy Iskolaépületben fogják elszállásolni. ICöZ€ÍA7iI>A«CÁ<í^ A német ipar harca és Európa gazdasági élete Prága, január 17. A német hatalmas gyáripar -nap-nap után újabb válságokkal küzd a munkaadók és munká­sok között felmerült ellentétek következtében. Egyszer gazdasági, másszor pedig politikai okok hívják ki az ipari sztrájkokat, illetve harcokat. Legutóbb a német vasipar ment át hatalmas vál­ságon, amely azonban megegyezéssel ért véget. A német ipar eseményeiben nagy szerepet Ját­szik a nyolcórai munkanap kérdése, amely már heteken keresztül foglalkoztatja a né­met közgazdasági közvéleményt és a vita követ­keztében nem egyszer még a berlini pénzpiacot is kedvezőtlen hangulat fogta el és az ipari értékek egóisz sorának alábbszáll! miatta az árfolyama. Általános munkabeszüntetések és kizárások lehetősége fenyeget. MüMIheimiből példáiul azt jelentik, hogy a fémipari keresztény munkásszövet&ég elhatározta, hogy a munkabér ügyében hozott döntőbírói döntést el­utasítja. Ezzel szemben a nyolcórai munkaidőre vonatkozó döntést elfogadják. Az 1927 július lö-iki rendelet életbeléptetésé­nek elhalasztását, mely a szakszervezetek közre­működését írja elő, a munkásszöveteég helytele­níti, valamint vizsgálatot kíván bevezetni a gyá­rak részéről bejelentett üzemi átépítések megkez­dése és menete ügyében. A szakszervezetek azt is követelik,' hogy a szakszervezeti delegáltak an­gol mintára részt vélhessenek a müvek rentabilitá­sának ellenőrzésében. Egy easeni jelentés a kohó- és fémipari mun­kások szabadszervezetének azon határozatáról szá­mol be, hogy nem fogadják el a munkaidőre vo­natkozó döntőbírói határozatot s elutasítják a mun­kabérek felemelésére vonatkozó döntést. Egy ber­lini jelentés arról számol be, hogy a vasipari bér- viszállyal kapcsolatban a döntőbírósági Ítélet el­utasításával a helyzet nem rosszabbodik. A politi­kai körök megelégedéssel veszik tudomásul, hogy A szlovensakói gabonapiac M elmúlt héten. A piac általában csendes volt, a búza javulásra hajlott, á tozs szintéin, mórt a kész­letek fogytán vannak és a malmok érdeklő­dése megindult az áru iránt. A tengeri jól tartja magát, bár valészinü, hogy egy kis ár­lemorzsolódás fog következni, hüvelyesek­ben barátságos a helyzet. A búza nem javult még a múlt héten, mert egyelőre kicsi az üz­let. A 78 kgos búza jegyzése 223—225 ab fel­adóállomás. A rozs tartott volt, majdnem ki­zárólag katonai szállítók vásárolják. Jegyzé­se átlag 69—70 kgos rozsnál 221—223. Az árpapiac csendes, a takarmányárpa szilárd és előreláthatólag árjavulás fog következni. A tengeri tartott, a fogyasztók keresik ez árut és a kínálat nem nagy. A jegyzés ab fel­adóállomás 154, mig külföldi áru ab Szob vagy Oroszvár 143—144. Árváltozás előrelát­hatólag nem igen lesz. A zab szilárd és az üzlet csak belföldi árura szorítkozik, mert az agrárvám következtében a külföldi zab még mindig nem gravilálhat a csehszlovák piac felé. Főfogyasztó ezen a piacon a kato­naság. Az átlagjegyzés a katonai raktárak­hoz közelifekvő feladóállomásoknál 190—194. Hüvelyesekben a bab barátságosabb és ab feladóállomás nettó 195. A borsó jegyzése 280—350 ab szlovenszkói feladóállomás. Bük­köny iránt érdeklődnek, de kevés ára cserél gazdát. Jegyzés 190—195. Burgonyában csen­des az üzlet, étkezési áruban kevés a forga­lom, ipari áruban csak német gyárak a ve­vők. A takarmányok továbbra is szilárdak. Liszt alig tartott, de barátságosabb helyzetet remélnek. A berlini cnkorkouferencift. Berlinben holnap kezdődnek meg a cukortárgyalások, amelyeken a csehszlovák, német és lengyel cukoripar képvi­selői vesznek részt. Hir szerint február első nap­jaiban Párisban uj konferenciára fognak összeül­ni, amelyen már a belga cukoripar is képvisel­teti magát A középenrópai vasmüvek konferenciája. Ér­tesülésünk szerint Prágában a hónap végén a kö­zépeurópai vaskarteű képviselői konferenciát fognak tartani, amelyen állást foglalnak a nem­zetközi nyersacélkartell keretén belül élvezett kvóta kérdésében. A Berliner Börsencourier je­lentése szerint a nemzetközi drőthuzalszövetsóg a csehszlovák, osztrák és magyar dróUiuzalmü- vekkel territoriális védelmi szerződést kötött. Csehszlovákiában főképpen Berg és Hűtlen jön tekintetbe, Ausztriában az Alpine és Magyaror­a december 16-ére kilátásba helyezett felmondáso­kat a munkaadók nem hajtották végre. A szociáldemokrata Vorvvárts kirohan a kom­munisták ellen, akik egy reménytelen általános sztrájk tervét propagálják. A német ipari helyzet általános képe a jelek szerint ma nem nagyon biztató. Azonban hatalmas erőtényező akadályozza meg az ellentétek külső explozióját: a németek öntudatos magatartása: a gazdasági heroizmusuk. A németek a háború vesz­teségeit mindenáron a legrövidebb idő alatt akar­ják kiheverni. Ez az erő meg fogja akadályozni a harc további kiélesedését. Németországban a mun­kaadók és a munkások egyformán világos szemmel látják, hogy ügyükben nem csupán belpolitikai ér­dekek forognak kockán, hanem a harcnak külpo­litikai következményéi is lehelnek. Természetes, hogy az európai közvéleményt közelről érdekli a német ipar válságos sorsa, mert ma minden ország közgazdasági élete bizonyos vo­natkozásban van a német iparral, kereskedelem­mel és pénzpiaccal, sőt a mezőgazdas-ággal is. A berlini tőzsdei események mindig megrázzák Lon­dontól Moszkváig a tőzsdei szeizmográfok érzékeny rugóit és a berlini eseményekre valamennyi tőzsde nap-nap után reagál. •• Azonban minden megnyugtató elgondolás mel­lett is számolni kell a még mindig nyomasztó jó­vátételé probléma elintézetlénségével. Parker Gil­bert szerint egyszer már- véget kell érnie a nemét gazdasági életet állandóan fenyegető jóvátételi kér­dés rendezetlenségének. • Ezzel szemben azonban tudni kell azt, hogy még 'mindig akadnak jelentős francia, angol és amerikai gazdasági tényezők, melyek, a németek életképességét irigyelve, hatal­mas ellenségei a német konszolidációnak. Ilyen például í/ouis Dubois francia, képviselő nyilatko­zata az Intraneigeant hasábjain, amelyben rosz- szalja a jóvátételi megbízott azon lépését, hogy a nyilvánosságra hozta a németországi viszonyokról szóló, jelentéséit, még. mielőtt azt a. jóvátételi bizott­ságnak bemutatta volna.’ '• . szágon a RlmamurányL Az exportárak felemelé­sének kérdésével nem fognak foglalkozni azért, hogy egyes csoportoknak alkalmuk legyen hozzá- idomulni az eddigi egyezményekhez. Az áremelés terve azonban fenmarad, még pedig tonnánként 2.5 sillingről 5 6illingre akarják felemelni az árakat. A lengyel vasmüveket a nyersacélkartell újból meghívta, hogy tárgyaljanak a lengyel mü­veknek a kartellbe való belépéséről. A lengyel szindikátus elhatározta, hogy tavalyi bizottságát újra elküldi a tárgyalásokra. Azt hiszik, hogy a tárgyalásoknak ezúttal sikerük lesz. Vasúti konferencia Becsben. Bécsből jelen­tik: Az osztrák vasutak képviselői ma a birodal­mi német és a magyar vasutak képviselőivel a célból tárgyaltak, hogy a tehervonatok menetét meggyorsítsák és a Bécs—Passau közötti árufor­galmat gyorsabban lebonyolítsák. A szarvasmar­ha, hús és egyéb kényes árucikkek szállítását is meg fogják könnyíteni, még pedig oly módon, hogy a címzett még a feladási nap estéjén meg­kapja az árut. Európa cukortermelése. A Bécsben székelő cukorstatisztikai nemzetközi szövetkezet január 13-án kimutatást adott ki az idei európai répater­melésről és a várható cukortermelésről. Az egész repamennyiség Európa 15 répatermelő országá­ban 88 millió tonna a tavalyi 33.8 millió tonná­val szemben, a többlet tehát 4.2 millió tonna, azaz 12.4 százalék. A cukortermelés 5.7 millió tonna, a tavalyi 5.2 millió tonnával szemben, azaz tiz százalékkal több. A többlet legnagyobb része Csehszlovákiára esik és 0.2 millió tonnát tesz ki, utána Franciaország következik, majd Svédor­szág. Olaszországban, Romániában, Dániában a termelés csökkent, mig Németországban ugyan­annyi maradt, mint tavaly. Pozsonyi Síiéi iéü in ——mrimr——n ■hitiiiiihii———jujh ■■■iiiiiniHia m■mii 1 in ■■■»■■ iiam ■! sok orvos által ajánlva mint kitünően bevált háziszer. Rossz emésztés, ebből eredő fejfájás, eldugulás,májbaj,kőlika, aranyér, vérszegénység, gyomorbaj és étvágytalanság, bélrenyheség és sárga­ság ellen. Minden gyógytárban kapható 1 üveg ára 5'— Ke. Vigyázat a „VÖRÖS RÁK“ védjegyre! Készíti: Vörös Rák gyógyszertár, Bratislava Alapítva 1312-1)®® Kisiparosok gépeinek foglalásmentesscge. A legfelsőbb bíróság 1927. dec*-'-~er 3-án R. lí. 393/27. sz. alatt hozott döntésével kimondotta, hogy a kézművesnek és kisiparosnak nemcsak a kereseti foglalkozásához szükséges segédgépei, hanem azon gépei is ki vannak véve a végrehaj­tás alól a végrehajtási eljárás 251. §-ának Z. 6. pontja értelmében, amelyek eredményesebb, jö­vedelmezőbb és versenyképesebb üzemet szol­gálnak. Diszkontlcszállitás Londonban? Londonból je­lentik: A Lombard Streetcu úgy vélik, hogy az angol bank csütörtökön a bankrátát csökkent-ni fogja. A 4.5 százalékos bankráta kilőne hómj* óta van érvényben. A Ganz villamossági r.-t. nagy szállításai Spanyolországnál®. Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: A Ganz villamossági r.-t, pályázat ut­ján megkapta Spanyolország legnagyobb helyi­érdekű vasuljának villamosítási munkálatait. Már készítik is az első szállítmányt, 9 villany­mozdonyt és 11 motoroskocsit. , A lei stabilizálása. Bukarestből jelentik: A Cuvantul jelentése szerint a pénzügyminiszté­rium elhatározta, hogy a lei árfolyamát négy arany centimes alapon stabilizálja. Ez a hir nagy ijedtséget kellett ipari éa ■ kereskedelmi körök­ben. Attól tartanak, hogy a stabilizálásnak ez a módja felborítja a gazdasági helyzetet ÉRTÉKTŐZSDE Gyenge irányzatú a prágai értéktőzsde Prága, január 17. Nyitáskor a tőzsde elleniáiló- erőt tanúsított, később azonban a kontermin újra eladásokat eszközölt, úgy, hogy az irányzat megint gyengült. Az árfolyamok a tegnapi nívó alá sül­lyedtek. A korlátban ugyanaz volt a helyzet. A bankpiac szintén gyengült és csak a beruházási piac volt barátságos. — Az ipari részvények pia­cán gyengültek: Nordbahn-bonnok 100, Nordbaho és Cseh—Morva 65, Északcséb Szén 00, Nyugafcseh Samott 40, Rudweisi Sör és Konig&hofer 30, Solo 18, Tejipar és Kolini Szesz 15, Podoli Cement, El­ső Pilseni, Berg és Hütten 10, Skoda 7, Prágai Vas 2 koronával. Javultak: Oeh Cukor 8, Apolló 6, Poldi és Alpine 2 koronával. — A bankpiacon Nemzeti Bank 130 koronával javult, Zsivnó, Cseh. Unió, Gseh 'Eszkompt, Prágai Hitel 4, Slovenská 2 koronával gyengült, Osztrák- Hitel 4 koronával ja­vult. — A beruházási piacon népszövetségi 13, 1923-as beruházási, 6%<-os IV-ik és 4.5%-os IV-ik 10, kassai részvények'5 fillérrel javultak, 3.5%-os pót 1 százalékkal, konvertálható 45, 3.5%-os IV-ik 35, prémiumkölcsön 15' fillérrel gyengültek.-f A prágai devizapiacon Berlin 0.25, Brüsszel 0.20, London 0.Í2, Madrid 2, Pária 0.18, Bécs 0.T, Lisszabon 5.50 koronával gyengült, Zürich 0.10 ko­ronával javult. + Nyugodt a budapesti értéktőzsde. A spe­kuláció tartózkodó volt és a forgalom minimá­lis. Magyar Általános Szén, Magyar Cukor, Déli Vasút és egyes mellékértékek barátságosabbak voltak, de a legtöbb értékpapír 1 százalékos veszteséget szenvedett. Az irányzat nyugodt volt, a forgalom minimális. Egyes, a csehszlovák táv­irati iroda jelentésében nem foglal értékpapírok közül a Moktár 96, Törökszentmiklósi 16, 8zont- lörinci 43, Részvénysör 132, Féltén 194 pengős árfolyamot ért el. + Nem egységes a bécsi értéktőzsde. Egyes csehszlovák értékek prágai fedezetre emelked­tek, úgyszintén osztrák értékek a helyi spekulá­ció vásárlásai következtében javultak. Röviddel nyitás után üzlettelenség áűott be, az árfolyam- változások szűk keretek közt mozogtak. A spe­kuláció zárlatig tartózkodó volt. Magyar • papírok budapesti eladások következtében gyengültek. A járadékokat elhanyagoltál® és a beruházási pia­con nem voltak változások. + Gyönge irányzatú a berlini értéktőzsde. A specialitások piacán 10—12%-os veszteségek vol­tak. A montánpiacon 3—5,. Farbeainduetrie 6, vil­lan ypa p Lro/k 2—3, gép részvények 8, autórészve- nvek 3, hajózási értékek 2:—3, bankok 8% -kai gyengültek. A tőzsde a legalacsonyabb napi árfo­lyamokkal zárult. A magándiszkont egy’ negyed- százalékkal emelkedett. f .Tungsram' I bárinmeső Tisztán csengő hang Nagy meredekség Kiváló teljesítmény Eddig megjelent pTungsram P 410 j alacsony frequenciáju erősitőcső |j és iTungsram P 415 I végerősitöcso

Next

/
Oldalképek
Tartalom