Prágai Magyar Hirlap, 1927. október (6. évfolyam, 224-248 / 1558-1582. szám)

1927-10-18 / 238. (1572.) szám

1927 október 18, kedd. és letompitás harmonikus egésszé tömörül. Strasser a zeneszerző legtitkosabb, legsorok- közöttibb gondolatát tolmácsolja. A közönség honorálta a nagy tehetség és a nagy munka produktumát és igen szivesen fogadta a ma gyár dirigens bemutatkozását. Az est máso­dik részét szűnni nem akaró taps vezeti be: Bartók Béla a hangversenyd-obogón. Külső­leg is teljesen zárt egyéniség, leegyszerűsí­tett test: minden atomja a zene szolgálatába állított. Van valami benne a református pap bői: külsőleg alig különböztethető meg a hét köznapi embertől, mégis első pillanatra ott látni a művészet glorióláját feje fölött. Bar­tók leül és egyetlen kézmozdulattal megin ditja azt a zenei lavinát, mely útjában eddig mindent magával ragadott. Három allegro közt egy andante. A három allegro: Bartók Aiknél nem „vala először és kezdetben az Ige“, hanem a ritmus. Csupa-ritmusember! És olyan ősi erejű ritmus, hogy a melódia eb­ből a ritmusból termelődik ki —, csoda, a ze­nei lángész csodája. Ma, amikor arról tanakod­nak, hogy a melódikus vonalvezetés (a „lineá­ris kontrapunkt") hozza-e létre a harmóniát, vagy a harmóniából kuszik-e elő a melódikus vonal, ma valóságos csoda, hogy Bartók mit produkál. Zenéjének alfája és ómegája az ősi ritmus, a zene legtitkosabb magán valója. Invenciója bámulatos: ötletes,%anélkül, hogy a vonal folytonossága egy pillanatra is meg- aí akadna, folytonos és kér észtül vili et etlen szinte matematikus, mégis mindenütt uj és meglepő fordulatokkal teli. Modern? Tulmo- dern? Ma már senki sem meri Bartókkal szemben ezt a szót úgy kifejteni, mintha azt mondaná: csalás. Mondják, hogy érthetetlen, akik nem értik. De mit számit az a 10—50 év, amelyre szükség lesz, hogy „megértsék". Wagnernél, Bruokernél is egy félszázad kel­lett és megértésről már csak azért sem lehet szó, mert ahol az ész megértése megszűnik, ott kezdődik a zene. Bartók nem modern; sokkal több ennél: uj! A régit adja a maga uj zsenijén át uj alakban, de a régit, mert aki jobban szemügyre veszi ezt a partitúrát és elemeire bontja, megtalálja legmélyén azt a melódikus polifóniát, melynek első mestere Jcbann Sebastian Bach volt. Bachtól Bar­tókig nincs messzi ut: Bartók minden látszó­lagos komplikáltság ellenére (és ez csak a kifejezési módra vonatkozik) olyan egyszerű és olyan zseniális, mint Bach. — Megértet­ték-e, nem értették-e meg vasárnap este Prágában uj müvét? Ünnepelték. És ez az ün­neplés a magyarság ünnepe volt. Neubaner Pál. A SZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA KASSÁN Kedd: Csókról-csókra Szerda: A kék róka Csütörtök: Aranyhattyu Péntek: Te csak pipálj Ladányi Szombat d. u.: B. Nagy Gergely Szombat este: Az c’vált asszony Vasárnap d. e.: Ezüst kazetta (munkás előadás) Vasárnap d. u.: A legkisebbik Horváth lány Vasárnap este: Az elvált asszony Hétfő: Az elvált asszony . PORT­A középeurópai kupafinalista Sparta megérdemelt vereséget szenvedett a Viktóriától A Rapid is kikapott Becsben — Ferencváros győzelmével végződött a budapesti deroy — A Bratislava és a Ligeti veresége Pozsonyban A PTE nagysikerű nemzetközi atlétikai versenye — Külföldi eredmények dett ki és rajta kívül csak Weiss és Huber szél­sőcsatárok tudtak tetszeni. A vezető gólt Priboj lőtte, mire a bécsiek Walzhofer révén kornerbő! kiegyenlítettek. Ezután hosszabb időn át nyílt já­ték volt, mígnem Huber beadásából Weiss lőtte a győztes gólt. A hátralévő időben Bratislava a kiegyenlítésre törekedett, ami azonban nem sike­rült. Feuer Benő bíró ez alkalommal nem volt hivatása magaslatim és egy tizenegyest nézett el a vendégek rovására. )( Cérnagyár—Ligeti 3:1 (2:1). Bíró: Schwitzer. A birómizéria hozta ezt az eredményt és egyben a nap meglepetését. A cérnagyári pá­lyán kellett volna e meccset végigjátszani, de a közönség magatartása miatt a bíró jónak látta a meccsnek idő előtt véget vetni és azt szünet után a 12. percben lefújni. Már a 3-ik percben Cérna- gyár 11-eshez jut, amiből Fekete III. rúgta a ve­zető gólt. A 11-ik percben Mayer II. a cérnagyári védelem hibájából megszerzi a kiegyenlítést. Utá­na hosszabb időn át nyilt játék. A 30. percben korner Ligeti ellen, amiből a Ligeti kapusa öngólt vét. Újrakezdés után Ligeti frontba kerül, de a Cérnagyár váratlan kitöréséből és Koczka beadá­sából Huschauer lövi a gyári csapat harmadik gólját. A közönség elégedetlenkedik a bíráskodás miatt, mire a biró idő előtt lefütyülte a meccset. )( Makkabea—Rapid 0:0. Biró: Brüll Emil. Makkabea volt a jobbik csapat ebben a küzde­lemben, de puha csatársorával nem tudott ered­ményt elérni. Rapidnál Molnár helyett Seidl ját­szott gyenge eredménnyel. A Makkabeánál a vé­delem volt a csapat legjobb része, ahol különösen Klein Laci volt jő. Megfelelő játékot nyújtott a halfsor is, míg a csatársorban egyedül Grosz fe­lelt meg. )( Vas-PTE 3:1 (1:1). Biró: Leuchter. A PTE az első félidőben egyenrangú ellenfele volt a Vas­nak, de helycsere után Vas felülkerekedett és szép játék után mog*H«melfen győzött. Brolly kapus volt a torr.ú*»«A’ i'cmbb embere, aki több veszélyes labdát -A.lett. Mellette Földes és Schlei- cher szélsőcsatárok tudtak tetszeni, mig a többiek állagjátékot nyújtottak. A Vasnál Hudek, Sper- lich, Fürst és Facinek voltak a csapat legjobb já­tékosai. Tizenegyes esett már a 10-ik percben a PTE javára, de Wunderlich hibázott és a labda sutra ment. A vezetőgólt Kende lőtte, majd Faci­nek a 42-ik percben kiegyenlített. Helycsere után Facinek lövi a második gólt és Fürst a 38-ik perc­ben szép lövéssel beállítja a végeredményt )( Érseknjvári SE—Komáromi FC 1:0 (1:0). 2500 főnyi rekordközönség előtt az ÉSE idegen pályán biztosan győz. Prága, október 17. A (tegnapi vasárnap egész Középeoir apában a futballbajnőkságok jegyében folyt le, amelyek úgy Prágában, mint [Bécsiben megieipéfcéssel jártak. A Sparta, amelynek fontosabb volt Stribrnynek a városi tanácsba való juttatása, Kadia nélkül veresé­get szenvedett a Viktóriától, amely a prágai ligában Így az első helyre jutott. Ugyancsak kikapott a másik közéipeuirópai kupa-finalista a bécsi Rapid is a 'bajnok Adimirátál. — A budapesti deüby a Ferencváros minimális győzelmiével végződött, mig a többi budapesti meccsek nem hoztak lényegesebb eltolódást a bajnoki tabellán. — Pozsonyban a Bratisla­va [kikapott a WAC-tol, mig a Cérnagyár nagy meglepetésre legyőzte a Ligetit. A Rapid csak gólnélküli eldöntetlenül végzett a Makkabeával, mig Érsekújvár Komárom­ban győzött vidéki riválisa leOilien. Nagyszerűen sikerült a PTE nemzetközi atlétikai versenye, ahol főleg a magyar atléták tűntek ki. Újabb szép diadalt szerzett a cseh színieknek a prágai Junekné, aki Paris-’ bán megnyerte az autószalon nagydiját. A vasárnap sportjáról az alábbiakban számolunk be: Viktória Zsizskov—Sparta 5 : 3 (1:3) Amit kevesen vártak, a Viktória Zsizskovnak sikerült végrehajtani. Megérdemelt győzelmet aratott a középeurópai kupagyőztes-jelölt Sparta felett, amely a politizáló Kada nélkül vette fel a küzdelmet és ez volt a veszte. Carvan nem he­lyettesítette a múlt héten kitűnő formában sze­replő centerhalfot, úgyhogy a Sparta fedezetsora a második félidőben teljesen összeroppant. A vé­delem sem állott ezúttal a feladata magaslatán. A csatársorban Silny ismét brillírozott, azonban tár­sai nem alkalmazkodtak hozzá. — A győztes csa­pat legjobb embere Benda kapus volt, aki mellett Klicpera a halfsorban tűnt ki. A Viktória csatár­sora ügyesen kombinált és igy szerezte meg a győzelmet. — Az első félidőben éles tempójú já­ték folyt, amely később eldurvult. Az első gólt a Viktória szerzi meg Podrazil lövéséből, amit Per- ner 11-esből egyenlít ki. Nemsokára a Sparta ugyancsak Perner 11-eséből vezetéshez jut és a 41. percben Vesely a Sparta harmadik gólját szer­zi meg. — A második félidőben Novák 11-esből a Viktória második gólját lövi, majd Meduna két lövéssel kiegyenlít és vezetéshez juttatja a Viktó­riát. Dvoracsek most megsérül, a Sparta teljesen védelemre szorítkozik, Hochmann azonban Bayer lövését ismét a kapuba engedi. A meccset Dla- bács gyöngén vezette. 12.000 néző. )( Slavia—SK Kladno 2:1 (2:0). Igen szép és nívós mérkőzés Kladnőban. A Slavia — bár két tartalékkal játszóit — mindvégig fölényben volt. A gólokat Pucs, illetve Landmann lőtték, mig a győztes gól 11-esből esett. )( Vrsovice—CsAFK 1:1 (1:0). Gyönge kiasz szisu mérkőzés. A Bohemians (Vrsovice) az utoIs< pillanatig vezetett, amikor Stapl 11-esből kiegyen litett. )( DFC—Sparta Kladno 6:1 (3:0). A prága német csapat régi nagyszerű profi-formájára em lékeztetve, győzött az elsőrangú kladnói csapa felett. )( Egyéb prágai mérkőzések. DFC II.—Praha VII. 1:0, Slavia II.—Rapid 2:2, Meteor VIII.- Sparta Kosire 4:2, Viktória II.—Radlicky AFK 3:1, Sparta Kosire—Olimpia VII. 5:4, Csechoslo van Kosire—Csesky Lew Beroun 5:1, Radlicky— Union VII. 9:2, Rapid—Liben 3:2, Sportbrüder— SK Smichov 4:0. )( Cseh és morvaországi eredmények. Zside- nice—Moravská Slavia 3:1, SK Prostejov—DSV Brünn 4:3, Oderberg—Slovan M.-O. 2:1, DFK Aus- sig—Teplitzer FK 2:2, DFK Komotau—DBC Sturm Prága 12:0, DSV Schreckenstein—Sparta Karlsbad 5:1, DFC Budweis-SK Pisek 9:1, DSK Gablonz—Reichenberger SK 4:2, Olimpia Püsen— Sparta Pilsen 3:0, SK Pardubice—Nuselsky 5:1. )( Kassai sport. KAC—Hakoah 8:1 (3:0). — KSC—Húsos 1:1. — Eperjesi Törekvés—Kas­sai Törekvés 1:0. Pozsonyi eredmények )( Wackcr Wien—Bratislava 2:1 (0:0). Biró: Feuer Benő. A Bratislava tegnapi szereplése nem volt kielégítő. Főleg csatársorában volt baj, ahol Csabelka balösszekötő hiányzott. Az ő helyén Csambal szerepelt, mig á jobbösszekötőben Fegy- veresi játszott Polacsek helyett, aki a beteg Ka­rácsonyt a centerhalfban helyettesítette. Az igy tartalékokkal spékelt csapat azután sehogy sem tudott boldogulni és a bécsi csapat megérdemel­ten győzött, mert játéka a második félidőben sok­kal jobb volt Szünetig mindkét csapat unalmasan játszott. A csapatból Hiden, az uj kapus, emelke­A legbiztosabb és legenyhébb csokoládé hashajtó FBIorakal: Vörös Rák ?£"* Bratislava Ejy dobol ára 3 60KB. Magyarországi bajnokságok ; Ferencváros—Hungária 3:2 (2:1) Budapest, október 17. Izgalmas és változatos harc után, amely a második félidőben meglehetős i durvaságokkal íüszereződött, sikerült a Ferencvá- . rosnak a Hungáriát legyőzni és ezzel a bajnokság- t boz ismét közelebb jutni. A Hungária, amely mindvégig fölényben volt, ismét meddősége miatt t veszített. Az első gólt a 7. percben Rázső beadá- . sából Takács II. fejelte közvetlen a léc alá. Ezután ■ gyors tempójú mezőnyjáték. Hungária-fölény és . Skvarek a 28. percben kiegyenlít. 10 percre rá . azonban Rázsó—Takács—Szedlacsek összjátéká- . ból az utóbbi megszerzi a vezetést. — Helycsere után a Hungária kiegyenlíteni törekszik. Ennek dacára már az ötödik percben Takács II. kitör és élesen góloz. Ettől a perctől kezdve a játék eldur­vul. A 30. percben Orth remek beadását Opafa csavart lövéssel küldi a kapura és megszerzi a Hungária második gólját. Most heves finis követ­kezik. Izgalmas harc, amely azonban eredmény­telen marad. A mérkőzés minden tekintetben a régi MTK—FTC derbykre hasonlított — Biró: Boronkay. III. kér.—Vasas 3:1 (0:1). Megszokás szerint, a Vasas az első félidőben vezetett, később azon­ban teljesen visszaesett. 33-as—Nemzeti 1:0 (1:0). Megérdemelt győ­zelem. Debrecen: Sabária—Bocskay 2:2 (1:0). Egyen­rangú ellenfelek küzdelme. Miskolc: Attila—Kispest 5:3 (1:2). Reális eredmény. Szeged: Újpest—Bástya 1:1 (1:0). Külföldi eredmények )( Bécsi bajnokságok. Sportclub—WAC 1:1, Vienna—Hakoah 4:0, Slovan—BAC 2:2, Wacker —Florisdorf 3:2, Hertha—Austria 3:2. Nagy meg­lepetés. — Admira—Rapid 3:1 (2:0). A bajnok­csapat biztos győzelmet, aratott a középeurópai kupafinalista Rapid felett. )( Az angol ligában a vezető Westham Uni­ted 3:1 arányban kikapott a Burytól és igy az él­re tisztán a Newcastle került, amely Sheffield Wednesday ellen 4:3 arányban győzött. Az Arse- ual a Leicester City-vel, a Cardiff City pedig a Manchester Uniteddel 2:2 arányban eldöntetlenül mérkőzött. — A Huddersfield Town 1:0 arányban legyőzte a Bolton Wandererst. )( Németországban az IFC Nürnberg szomba­ton a bochumi Germániát 2:0, vasárnap pedig az aacheni válogatottat 5:1 arányban legyőzte. — VfR Fürth—FC Fürth 2:1,- München 1860—DSV München 2:1, Tennis Borussia—AHemania 7:0, Hamburger SV—Unitas 1:0, Wiesbaden—SpVg Fürth 6:4. )( Franciaország. Stadp Francois—CA Paris 3;1, Club Francois—SO Est 2:0, Red Star Olim pique—ES Juvissy 2:0. )( Barcelona—Sons 2:0. / / 8 mumn1-——aWMiatMWfgaaaaaiiMrim*i cuaiiaMMUi" j S Z A N A T Ó RIU M ! >CARITAS<, j POZSOKY, TORNA-U. 18. Í réi. 2S-95. Tel. 38-95. S*ttlészeí.-sebészc<,-nö0yő5jari9zat,» urolof-ia és lnryn^ologla. í. Oíítály napi 80.— Kő., II. osztály napi 60.— Ki Szabad orvosválasztás! Siűléai pausálc 8 napra I. osztály Kő. 1600.— . . . . II. . . 1000.­!====-------------------s====:■■ — A téli menetrend összes változásaira és az utazáshoz szükséges tudnivalókra száméi 'be a hivatalos adatok alapján össze­állított Resék-zsab m enelrnendkön yvie, aim-elj a prágai Mercy nyomda kiadásúiban jeleni miegw A praktikus könyvecske ára 10 korona. Kapható a Prageir Tagblatt portásánál és az összes vasúti elárusítóhelyeken, valamiül tőzsdékben. ÁZIPHÁZi-ZEnP. A POZSONYI MOZIK MŰSORA: REDOUTE: Az úri osztályban. ADLON: Eózsalovag (Huguette Duflos, Jaques Catelain). TÁTRA: Az asszony mint Támpir (Régié Fred- niblo). ELITE: Volgahajós. AZ UNGVÁRI VÁROSI MOZGÓ HETI MŰSORA: október 17-től 25-ig Szerda: Hannibál fia. Liáné Haid, Alfons Fryland Csütörtök: Marcco legvakmerőbb fogadása. Marc- co és Mindszenty Mária. Péntek: A kék tenger csodavilága. (Ufa kultur- film). Szombat: A cigánybáró. Lia Mara, Wilhelm Di- terle, Vivian Gibson. Vasárnap: Az ördöglétra. Fred Thomson. Hétfő és kedd: Feltámadás. Tolstoj világhírű re­génye. Rod la Roqcue. Bartók Bélát ünnepelte a zenei Prága Prága, október 17. Vasárnap nagy estje volt a modern ma­gyar zenének Prágában. Bartók Béla, aki több mint egy évtized óta elvitázhatatlanul vezé­re a modern magyar zenének, aki a külföldön a magyar névnek annyi dicsőséget szerzett és akire egy fiatal zeneszerzői gárda eskü­szik, Londonból Prágába jött, hogy uj zongo- rahangversenyét megismertesse a csehszlo­vák főváros zenei intelligenciájával. Londoni nagy sikere még ott izzott szemében, mikor megérkezett. A magyar művész mellé a leg­előkelőbb prágai zenekar, a cseh filharmónia állt és Strasser István, a fiatal szintén magyar dirigens vezényelte őket. A nagy Smetana-te- rem teljesen megtelt. Az előkelő közönség élén a prágai magyar követség Masirevich kö­vettel. Mögötte az egész prágai magyar ko­lónia sorakozott fel. Az est első része Cheru- bini, Mozart, Brahms. Ismert kompozíciók: Strasser dirigensi pálcája uj koloritot kölcsö­nöz nekik, modern, fiatalos szellemmel hatja át őket. A magyar dirigens ökonómiája Ni- kischre emlékeztet: minden ritardandó, min- denden accellerando, minden kihangsulyozás Rádióműsor. KEDD PRÁGA: 12.05, 16.00, 16.30 és 21.40 zene. — 17.45 Német előadás. — 20.10 Vig est. — 22.00 Sporthírek. — POZSONY: 18.40 Gramofonzene. ‘ 20.00 A pozsonyi szimfónikus zenekar hangver- ! senye. — 22.00 Prágai műsor. — KASSA: 19.20 . Szólista hangverseny. — BRÜNN: 12.15 és 20.00 , Zene. — 18.10 Német előadás, -i 19.00 Verdi- áriák. — 22.00 Prágai műsor. — BUDAPEST: ' 17.00 Cigányzene. — 18.15 Erdőssy előadása Já- ‘ várói. — 19.00 A magyar Operaház előadása. — 22.00 Cigányzene. — BÉCS: 11.00, 16.15 és 20.00 ‘ Hangversenyek — GRAZ: 20.06 Mondán villám- ! képek — ZÜRICH: 21.20 Német operák — 22.10 í Tánczene — BERLIN: 18.30 Operaelőadás — SZERDA l PRÁGA: 11.00, 12.05, 16.30 Hangversenyek — t 17.30 Német előadás — 19.00 Novák: A nagyapa 1 hagyománya, lírai opera — POZSONY: 17.15 A i szalon kvartett hangversenye — 19.00 Prágai mü- i sor — 22.00 Hírek — KASSA: 19.20 Szólista ( hangverseny — BRÜNN: 12.15 Déli ^hangverseny 2 — 18.10 Német előadás — 19.00 Prágái műsor — a BUDAPEST: 16.00 Gyermekmese — 17.00 Köz- 1 gazdasági előadás — 17.30 Orosz est. Szimfónikus 1 előadás — 19.00 Flőadás a rádióról I— 20.00 Fául \ Gerardy: A szerelem, szinmü — 22.30 Gramofon- 1 zene — BÉCS: 11.00, 16.15 és 22.00 Ztene 4- 21.15 1 Nestroy tréfa — BERLIN: 19.30 OpeAelőa^dás — STUTTGART: 2Q.00 Morini Erica hegeUüh^ngver- senye — BBáTatEL: 20.15 A bohémek í— Zü- r RICH: 20.0# Aotow operáiból — 0‘‘‘Y Gajdok — t 21.15 Orcbr ,i.er — MILAJí4**k / Vzbánd — ; Zágráb/ " [ J £

Next

/
Oldalképek
Tartalom