Prágai Magyar Hirlap, 1927. október (6. évfolyam, 224-248 / 1558-1582. szám)

1927-10-01 / 224. (1558.) szám

Az '{egyetemi tanév é küszöbén (a) 7j i egyetemek 102. -,8-iki t*névének küszöbé:,,? örömteljes szívvel “üdvözöljük a fő­iskolai vl agyar ifjúságot. A rimaszombati diákkopu esszus után bizó reménységgel te­kintünk rj#2 uj munkaév elé. íme a magyar if­júság i'aíspraállott és kemény elhatározással- bölcs k* „sültekültófcsel készíti elő jövendő bői dog u jósának útját. Ma ffiiiide.ru::. sajtó­ban, röi iratokban és gyűléseken gyűlöletet szitánál* laz itten élő magyarság ellen. Meny­nyire jé esik ezért nekünk, hogy a mi fiaink ezzel s; rmben a szeretet, a szoUdaritás szent eszméj> L írták zászlajukra; hogy a kongresz- í-zuson^,észtvett vezérférfiaink ezt kötötték az ifjuság.j elkérő. Törköly szenátor szavait egy tisztult,'oh, magasztosabb eszmevilágba, á Széchenyi, Deák és Eötvös eszményi világába emelté l a magyar diákságot: „A magyar ifjú­ságnak, kötelessége, hogy más nemzet fiaival testvéli vezet fogjon, hogy építse annak lehető­ségét, 1 aogv azok, akik a rég: hazában még testvégek voltak, de ma ellaaségeink, újra megéi|tő testvérekké váljanak" igaza van Törkölynek, a gyűlölet helyett a szeretet le­gyen :i mi müveit ifjúságnak minden csele­kedetének rugója. így lesznek ők ezen a föl­dön :-z igazi európai kultúrának harcosai, ma­gyar ‘népünknek méltó képviselői s Így sze­reznek becsületet, tisztességet a magyar név­nek még ellenségeink előtt is. Egyébként — bármit beszélnek, állítanak ellenségeink, — az igazi magyar ember a fajgyűlöletet nem is is­merte sohasem. De ha szeretetre intjük és neveljük is if­júságunkat, Ugyanúgy ki kell fejleszteni ben­nük azt a büszke, dacos önérzetet, amely nem tűri a magyar faj és kultúra megalázását; amely nemcsak ismeri azokat a szellemi kin­cseket, amelyeket az ezeréves Magyarország drága örökségképpen hagyott, mi reánk, ha­nem azok megvédéséért kész síkra is szállani. Milyen rettenetes megalázó reánk, itt élő magyarokra nézve ebben a kulturáltamban, ahol négy tudományegyetem, négy műegye­tem és ezen kivül egy csomó főiskola van, — hogy a magyar irodalomnak és nyelvészetnek nincsen főiskolai tanszéke. Értsük meg jól, ez nem csak azt jelenti, hogy ifjainknak lonetet- lenné teszik, hogy anyanyelvűkkel a köztár­saságban tudományosan foglalkozzanak, — hanem azt is, hogy a magyar nyelv fejlettségét nem tekintik olyannak, hogy méltó volna azzal tudományos iskolában foglalkozni. A magyar nyelv és irodalom főiskolai tan­székének felállítása azért kell, hogy elemi kö­vetelése legyen a magyarságnak, ám téved az, aki azt hiszi, hogy az itt élő magyarság min­den követelése e tanszék felállításával a főis­kolákat illetőleg ki volna elégítve. Az egyetemek ezeréves története megta­nít ugyan bennünket arra, hogy a nemzeti szellem felé emelkedés, a világszellemimel va­ló érintkezés elengedhetetlen feltétele az egyetemi tanulmányozásnak; de azt is vall­juk, hogy e nemzeti szellem nélkül egészséges tudományos élet el nem képzelhető és pedig azért, mert a tudós személyisége ma egybe­forr nemzetének szellemével s igy lehetetlen, hogy az, aki személyiségének egész odaadásá­val, miveli a tudományt, ezt ne mivelje nem­zeti szellemben. A kulturáltam eszménye pe­dig egyenesen követeli, hogy ne csak tudo­mányt, de éppen a tudományban nemzetét szolgálja az egyetem. Ha ez igy van, aminthogy igy van, úgy megdöbbenéssel kell megállapítanunk, hogy nálunk a cseh főiskolák épp jellegüknél fog­va annak a politikai célnak válnak eszközei­vé, amely itt csak nemzeti államot ismer és mindenkit csehhé akár tenni* Spanyolország uj belső krízis előtti Mély titok fedi Chamberlain és de Rlvera találkozásét — Működik a spanyol cenzúra—Angol lapok Chamberlain eiien London, szeptember 30. Az angol sajtó madridi és barcelonai jelentései nyomán kifogásolja, hogy a spanyol cenzúra, meg­tiltotta a spanyolországi lapoknak, hogy Chamberlain és Primo di Rivera találko­zásáról bármit is közöljenek. A spanyol cenzúrának ez az idegessége angol véle­mény szerint az európai közvéleményben azt a látszatot kelti, mintha az angol kül­ügyi államtitkár és a spanyol miniszter­elnök olyan sötét politikai dolgokról tár­gyalnának, melyek nem viselhetik cl a napvilágot. A találkozó körüli halálos csend máris a legkülönbözőbb kombiná­ciókra adott okot a kontinensen. A Daily Mail és a Westminster Graz ette szerint Chamberlain magaviseleté szintén hozzá­járult ehhez a különös benyomáshoz, mert az angol külügyi államtitkár a találkozás­ról még a Foreigu Gilicét sem értesítette és Londonban senki sem tudta, mikor fut be Chamberlain vadítja Barcelonába és miről fog értekezni a két államférfin. így j hát az angol sajtó épp úgy nem értesülhet S a barcelonai eseményekről, mint a szigorú | eenz-ura 'tatt, álló spanyol lapok. szojövételről egyetlen sort se engedjen megjelenni a spanyol lapokban. Mussolini ni akcif Franciaország eMmm Páns, saetptemfoer 30. A Paris Midi állítólag iái értesült körökből azt a hirt közli, hogy Primo di Rivera és Chamber­lain barcelonai találkozása első sorba a Franciaország ellen irányul. Az uj föld­közi-tengeri szerződés mellőzi Franciaor­szágot és csak Angliára, Olaszországra. Spanyolországra meg Görögországra vo­natkozik. Primo di Rivera és Chamberlain találkozása előtt az érdekelt kormányok mar hónapokig tárgyaltak. Mussolini volt a kezdeményező, aki először Londonban, majd Madridban puhatolózott. Chamber­lain sohasem titkolta rokonszenvét a iascizmus iránt és hatalomra jutása óta állandóan támogatja Olaszország keleti aspirációit. Miközben Franciaország Genf­iéi és az apró-cseprő német nézeteltérések­kel van elfoglalva, észre sem veszi, hogy a Földközi tenger vidékén uj, hatalmas ten­geri blokk keletkezik, amely a jövőben lehetetlenné fogja tenni Franciaország és Északafrika akadálytalan érintkezését. Primo de Rivera parlamentje A Daily Express madridi külön tudósí­tója ina lapjában megerősíti azokat az Európa- szerte elterjedt híreket, melyek újabb súlyos spanyol belpolitikai krízist jósolnak. A hely­zet mindenütt feszült. Primo di Rivera parla­j mentje, mely október 10-én tartja első üM- I sét, csaknem kizárólag a diktatúra kiveiből | toborzódiik. Összeillése enyhülés helyett még nagyobb belső feszültséget k j -oi: A feüháborodás mindenfelé óriási. A cenzúra kétszeres éberséggel figyel most a belpoliti­kai állapotokra. A kormány szeptember 10-én újabb dekrétumot adott ki, amelyben a kö­vetkezők állnak: Mindenki, aki a diktatúra megbuktatá­sára törekvő összeesküvésben résztresz, hazaárulást követ el ég a legszigorúbb büntetéssel sujtatik. Vagyonát elkoboz­zák, polgárjogától megfosztják és az afrikai deportálás kikerülő etetlenné válik. A kormány az uj parlamentben több mandá­tumot ajánlott föl a karlista pártnak és a spanyol sajtó szervezeteinek, de mindenütt visszautasításban részesült. A munkáspárt október elején ülést tart, amelyen szintén vissza fogja utasítani a neki fölkínált man­dátumokat. Chamberlain „mottos-hibája** Páris, szeptember 30. A Journal mad­ridi jelentése szerint Chamberlain ynehtja motorhiba következtében csak a késő éjjeli órákban futhatott be Barcelona kikötőjébe. Éppen ezért Chamberlain és Primo di Ri­vera találkozóját mára halasztották. A cen­zúra szigorú utasítást kapott, hogy az ősz­Uj polgárháború Kínában Peking, szeptember 30. Miulán a Feng- juszianggal folytatott tárgyalások eredmény­telenül végződtek, Csangcsoiin és a keresztény tábornok között kitört a nyilt ellenségeskedés. Kalgan vidékén és Chansu tartomány észak­keleti részén máris véres összeütközésre ke­rült sor. A központi kori.. íny nyolc élelemmel telt hajót küldött a hadszíntérre. Chansu tar­tomány Fengjusziang-párt hivatalnokai a pe­kingi követségi negyedbe menekültek, hogy megmeneküljenek Csangcsoiui bosszújától. Amerikai bankárok az erdélyi kisebbségekért London, szeptember 30. A Daily Mail szerkesztőségébe Rothermere lord címére teg nap Louis Comishtói, az amerikai r nitúr ina szövetség elnökétől levél érkezett Bostonból. Cornish elnök volt egyúttal annak a két an­gol-amerikai vegyes bizottságnak, amely az er­délyi kisebbségi kérdést tanulmányozta. A le­vélben Cornish többek között ezt Írja: — Kétszer voltam az angol-amerikai bi­zottsággal Erdélyben és személyes tudomá­som alapján megemlíthetem, hogy amikor tavaly, a román királyné Amerikában járt, szá­mos kiváló newyorki és bostoni bankár félre­érthetetlenül kifejezésre juttatta azt az állás­pontját, hogy nem hajlandó kölcsönt adni Ro­mániának, amág ott a nemzeti kisebbségeket elnyomják. Fegyenciázadás Teutonban Páris, szeptember 30. A touloni tenge- részbörtönben tegnap uj lázadás tört ki a ra­bok között. Körülbelül 100 fogoly az interna- cionale eléneklése közben és a 10 évre el­itéit Marty kommunista képviselő éltetésével hirtelen elhagyta munkahelyét, szerszámaival összezúzta a cellák berendezését és az ablako­kat, majd kitört a szabadba. Csak az elősiető tengerészkatonaság segítségével lehetett a lá­zadó kommunistákat és anarchistákat megfé­kezni és a börtönbe visszaszállítani. Mi e kérdésben elfogulatlanok vagyunk. Megértjük, hogy a csehek büszkék egyete­meikre s azokban nemzeti kultúrájuknak leg­főbb biztosítékát látják. S mint kulturembe- rek kívánjuk is, hogy ezek az egyetemek az európai kultúra büszke fellegvárai legyenek. De épp azért, mert bennünket semmiféle ani- mozitás nem vezet a cseh kultúra felvirágzásá­val szemben, — megkívánjuk, hogy az ál­lamhatalom hozzon áldozatokat a mi kultú­ránk ápolására is és tegye lehetővé, hogy a magyarságnak is legyen itt főiskolája. Utol­jára ezt mi meg is követelhetjük, nemcsak azért, mert népünk — igazi törvénytisztel ette! megadja azt, amivel az államnak tartozik, — hanem mert erre törvényben biztosított jo­gunk is van. S hogy az állam e jogot, a nemzeti kisebb­ségek jogát, elismeri, erre például szolgálnak a németek, akiknek van virágzó egyetemük, két műegyetemük és ezenkívül más jellegű fő­iskolájuk is. A jog, törvény és a fényes kul­turális múlt szól ez iskolák fennállása mellett. De ha a németek arányszámát az összlakos­sághoz gépest B&zjjfe M nak megfelelően bennünket is megillet egy egyetem. Megilleti azonban kultúránknál fog­va is, amelyre méltán büszkék lehetünk és büszkék is vagyunk. Persze a magyarságnak ez a jogos köve­telése, mint annyi sok más, máról-holnapra nem valósul meg. Ezt igenis jól tudjuk Hi­szen ha vezető csehszlovák politikumok és hi­vatalos sajtóorgánumok bojkottot hirdetnek még a családi körben elhangzó magyar szó ellen is, — úgy a mai kormánypolitikusok­tól az itteni magyarság e téren sem várhat 3emmit. Ám a gyűlölködést ápoló politikával szemben mi most is azt mondjuk, hogy az ál­talunk oly sokat hangoztatott konszolidáció­nak útja csak a kisebbségek jogos követelé­seinek kielégítésén át vezet. Bármilyen kedvezőtlen is azonban ma reánk nézve a politikai helyzet; mi ennek dacára is bízni szeretnénk abban, hogy a diák* kongresszus kérését még ez a kormány sem meri elutasítani és felállítja a magyar tan­széket és szemináriumot. Hiszen csakis a kor­mányra nézve lehet kellemetlen az, ha or- szág-vUííg foglalkozik azMlt hogy a kuRurájá­kér­ra oly büszke csehszlovák állam ilyen kér­désben kulturellenesen cselekszik. De bízunk és pedig rendíthetetlenül bí­zunk abban is, hogy többi kulturális jogain­kat is előbb, vagy utóbb érvényesíteni fog­juk. Mi e jogokról semmi körülmények kö­zött sem mondunk le, mert le sem mondha­tunk. Ez ugyanis lét- és nemlét kérdése reánk nézve. Milyen megnyugtató, — sőt fel­emelő érzés ezért, ha e küzdelemben ma mór a főiskolai magyar ifjúsági?-, is támaszkodha­tunk. ügy tudjak, hogy a magyar diák megállja helyét az idegen nyelvű egyetemeken is. Kul­turális érzékével, kedves egyéni vonásaival és kötelességtudásával becsületet szerez magá­nak ás nemzetének. S mi reméljük azért azt is, hogy ifjaink az idegen kultúra átformáló hatásával szemben meg fognak tudni birkóz­ni és a magyar érzést, nyelvet és kultúrát ápolni fogják, ha máskép nem lehet, hát kul- turegyesül eteikhen. Az uj tanév küszöbén ehhez a munkához erőt, kitartást és sok sikert kívánunk magyar ifjúságunknak* *Í3 Na! siámiaiíKft 1© ^ ^ 224 (1558> SZ6m 3 Saw,nl,at 1927 októb<* Bön“ 1“ 4,r: ‘vent? 1A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok ?,zeíesrtöfé,fl:T ?T9a negyecpiévre76, havonta 26Kő;külföldre: .. . . r 12, II. emelet Telefon: 30311 — Kiado­éventeig 400, félévre 200, negyedévre 100, Főszerkesztő: politikai napilap]a Felelős szerkesztő: hivatal: Prága II., Panská ul 12/111. ~Te­havonl á 34 Kö. Egyes szám ára 1*20 Ke OZURAEYl LÁSZLÓ FORGAGE GÉZA lefon: 30311. — Sürgönyeim: Hirlap, Praha

Next

/
Oldalképek
Tartalom