Prágai Magyar Hirlap, 1927. szeptember (6. évfolyam, 199-223 / 1533-1557. szám)

1927-09-01 / 199. (1533.) szám

"** 10 •wa| 199. (1533) szám ■ Csütörtök * 1927 szeptember 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Kő; külföldre: évente 400, félévre 200, negyedévre 100, havonta 34 Ke. Egyes szám ára 1*20 Ke A szlovenszkói es ruszinszkói ellenzéki pártok Főszerkesztő: politikoí nQ.pilo.piQ. Felelős szerkesztő: DZURANYI LÁSZLÓ , FORGACU GÉZA Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet. Telefon : 30311 — Kiadó- hivatal: Prága II., Panská ul 12/111.—Te­lefon: 30311.—Sürgönyeim: Hírlap, Praha Szeptember elsején ! I (fg.) A kisebbségi magyar sorsnak egyik, legfájdalmasabb kálváriaállomása évenkint a; szeptember elseje, amikor uj tanév kezdetét jelentik a két hónapos csönd után újból be­népesülő iskolák. Valamikor minden okunk meg volt arra, hogy reménységgel és örömmel fogadjuk ezt a napot és hogy megnyugvással kisérjük el gyermekeinket az iskola kapujá­hoz. Valamikor az iskolának nemcsak a nyelve, de a szelleme is egy volt a miénkkel és az, is­kola annak a magyar nemzeti nevelésnek a folytatását jelentette, aminek alapjait a ma­gyar szülők rakták le gyermekeik lelkében. Ma, sajnos, iskoláinknak legjobb esetben a tannyelve magyar még, a szelleme azonban már nem az! A magyar nemzeti nevelésnek a szülői házban lerakott alapkövemé idegen szellemű téglák kerülnek az iskola jóvoltából s a szlovenszkói és ruszinszkói magyar gyer­mekek mindegyikének ma a magyar lelke ke­rül vásárra az iskola padjaiban. Erre a szomorú, nehéz helyzetre kell, ma akaratlanul is gondolnunk s kétszeresen érezzük a súlyát a kisebbségi sors keresztjé­nek. Eszünkbe jutnak ma azoknak a magyar gyermekeknek tömegei is, akiket a végzet még az-iskola magyar tannyelvétől is megfosz­tott. Magunk előtt látunk újabb sok száz ma­gyar embercsemetét, akiket még a tudás ele­meire is idegen nyelven fognak oktatni! Mi- .csqda újabb, vérveszteségét, jelenti .a magyar nemzetnek ez.a most .nyiló tanév is, ki tudná pillanatnyilag megállapítani? De hogy további veszteségek fenyegetik nemzeti létszám- és érték-állományunkat, az kétségtelen. Hiszen a csehszlovák köztársaság kisebbségi iskola- politikájának szellemében és leplezetlen cél­jaiban a legcsekélyebb változás sem történt még eddig. 1927 szeptember 1-én is a nemzeti élet teljességéhez ragaszkodó nép komoly el­szántságával kell szembenéznünk az elnem- zetlenités veszedelmével. Bármily fájdalmas érzések is legyenek ma úrrá fölöttünk, nem szabad egy pillanatra sem megfeledkeznünk arról, hogy minél nagyobbak a fenyegető ve­szedelmek, annál nagyobbak önmagunkkal, gyermekeinkkel és nemzetünkkel szemben a kötelességeink is! Ha az iskolában gyerme­keink magyar lelkét veszedelem fenyegeti, nekünk, szülőknek aggódva kell őrködnünk gyermekeink magyar lelkének, érzésének és öntudatának érintetlensége fölött. Ha az is­kolában gyermekeink nem tanulhatnak ma­gyar nemzeti történelmet és magyar irodal­mat, a szülőknek odahaza kell erről gondos­kodniuk. Ha magyar gyermekünk nem ma­gyar tannyelvű iskolát kénytelen látogatni, odahaza magának a szülőnek kell az anya­nyelvű oktatásról gondoskodnia. Gyermekünk magyarsága a legnagyobb kincsünk! Ezt minden körülmények között megmenteni, a jobb jövő számára biztosítani, — a legszentebb magyar kötelesség! Erre kell gondolnunk ma és az esztendő minden napján egyaránt. Ennek tudatában is­kolába készülő gyermekeinket úgy kell utra- bocsátanunk, hogy tudatában legyenek a ma­gyar mivoltukat, a magyar lelkűket fenyegető végzetes veszedelmeknek és hogy ezek ellen nyitott szemmel védekezni is tudjanak. A mi fiainknak és leányainknak azzal a tudattal kell beülniok az iskola padjába, hogy kétszerannyit kell tanulniok, mint a többséget alkotó nemzetek gyermekeinek: tanulniuk kell az iskolában azt, ami a csehszlovák tanterv előir, de meg kell tanulniok az iskolán kí­vül is mindent, ami V magyar nemzeti és kultu­rális életszükséglet. A magyar diákoknak a nemzeti meggyőződés öntudatával kell tud- niok ezt, mert csakis igy állhatják meg he­lyüket az életben és csakis igy n>aradhatnak mtjg — magyaroknak. [ Magyarország és az utódállamok közt egyre javulnak a gazdasági kapcsolatok A magyar külügyminiszter nyilatkozata a középeurópai vámunió hátrányáról Páris, augusztus 31. A Gaulois cimü napilap mai számában Walko Lajos magyar kül­ügyminisztertől kapott interjút közöl, amelyben a miniszter többek között a következőket mondotta: — Magyarország és az utódállamok közölt a gazdasági kapcsolatok egyre javulnak. A kereskedelmi szerződések arra a reményre jogosítanak fel, hogy a forgalom még növe­kedni fog. A háború utáni gazdasági helyzet arra kényszeritette Magyarországot, hogy nagy áldozatokat hozzon gazdasági és pénzügyi helyzetének megjavítására s helyreállítá­sára, ami magával hozza annak a szükségességét, hogy jóban legyünk szomszédainkkal. Ennek megfelelően törekvésünk két irányú: egyrészt fokoznunk kell az ország gazdasági termelését, másrészt pedig ezzel egyidejűleg igyekeznünk kell a többi államokkal való kapcsolataink kibővítésére. A dunai gazdasági konföderációról az a véleményem, hogy an­nak előfeltételei még nincsenek meg. Különben sem látjuk, hogy milyen előnyöket bizto­sítana a számunkra egy ilyen irányú szövetség. A törvényes formák között megkötött szerződések teljesen elegendők szükségleteinkre. Tény az, hogy a háború óta teremtett uj iparunk csak hátrányát látná a dunai vámuniónak. Baldwinnak Lord Cecilhez intézett válaszát kedvezőtlenül fogadta az angol sajtó Az angol .politika békés céljait Baldwin nem mutatja ki meg­győzően — Használt-e, vagy ártott Lord Cecil lemondásával a népszövetségnek I London, augusztus 31. Baldwin minisz­terelnök lörd Cecilnek kedden este választ kül­dött arra a nyilatkozatra, amelyben a lord a kabinetből való kiválását és Angliának a nép- szövetségnél való képviseletét lemondja. Bald­win részletesen válaszol lord Cecil okfejtésé­re és azokat az indokokat, amelyeket a lord lemondásának indokolására felhozott, túlzot­taknak minősiti. Az angol kormány külpoliti­káját Baldwin hivaltalbalépése után megfor- mulázták és ebben a nyilatkozatban az angol birodalom szimpátiáját fejezték ki a nemzet­közi béke fentartására irányuló törekvések­kel szemben. Az angol kormány programjának főbb pontjai voltak az arbitrázs, a lefegyverzés és a biztonság. Az angol kormány mindezekben az ügyekben szóval és tettekkel bizonyította be, hogy teljes egyetértésben dolgozik azokkal az eszmékkel, amelyek a népszövetség utolsó ülésszalyait áthatották. A domíniumokkal egyetértésben az angol kormány az arbitrázst nemcsak el­méletben fogadta el, hanem nagy mértékben a gyakorlatban is keresztül vitte. Nem érte be a leszerelés proklamálásával, hanem le is szerelt abban a mértékben, amennyire azt a nemzet biztonsága megengedte. Majd igy folytatja Baldwin: — Úgy gondolom, hogy a mi közöttünk fennálló ellentétek — ha ellentétekről egyál­talán beszélhetünk — nem annyira a béke és leszerelés nagy politikájának nézeteire vonat­kozólag állanak fenn, mint az eszközök külön­bözőségében, amelyek szerint ezt a politikát a leghatékonyabban lehet végrehajtani. Azon­ban ebbep a tekintetben is, legalább is nagy mértékben, egyetértés volt köztünk. Ami a népszövetség előkészítő bizottságának mun­káját illeti, ön elnöke volt az albizottságnak, amely az angol ügyekkel foglalkozott és a va­lóságban az ön tulajdon instrukcióit vázolta fel. Távollétében pedig az elnöki tisztségben olyan kollégája helyettesítette, akit ön bizto­san nem vádol meg azzal, hogy szándékait ke­resztezte volna. — Ami a három hatalomnak röviddél ez­előtti konferenciáját illeti, ennyit keik monda­nom : Azért, hogy ez a konferencia meghiúsult, nem lehet sem engem, sem kollégáimat fele­lőssé tenni, aki mindvégig olyan kompro­misszumon dolgozott, mely kettős célt ért vol­na el, egyrészt a fegyverkezések korlátozását, másrészt a nemzeti biztonságot, azokat a cé­lokat, amelyekért a konferenciát egybehívtuk. Az Önnek a jövőre vonatkozó pesszimizmusát nem osztom, A washingtoni konfrencia, a locarnoi szerző­dés és a Törökországgal való megegyezés bizonyos mértékben mind a lefegyverzéshez vezettek és mutatják, hogy az előrehaladás az általunk követett irányban elérhető. A fegyverkezésre fordított kiadások év- ről-évre csökkennek és évről-évre mindinkább tudatába jutnak a kormányok és a népek eme kérdés nagy fontosságának. Hiszem, hogy a három hatalom konferenciája is a pilla­natnyi kedvezőtlen eredmény ellenére nemcsak a tengeri fegyverkezés rövides megszüntetését teszi lehetővé, hanem végeredményben a többi problémában és nehézségben is jobb megértést fog elő­idézni. Csak azt sajnálom, hogy ön nem akarja kép­viseletünkben a lefegyverzésre vonatkozó nem­zetközi vitákat folytatni és igy most másnál kell segítséget keresnem azokban az ügyek­ben, amelyekben idáig mindig önhöz fordul­tam. London, augusztus 31. Lord Cecilnek Baldwinhoz intézett levele, amelyben a lord a kormány ellen intézett erős támadásokban indokolja demissziójának okát,' valóságos államügyi szenzációt jelent. Ha egyetlen miniszter demisszionál, akkor a demisszionáló miniszter az angol tradíció szerint a miniszterelnökre bizza, hogy a leg­közelebbi parlamenti ülések egyikén, ame­lyet ő alkalmasnak talál, kifejtse a parlament előtt a demisszió indokát. Ebben az esetben is igen erős nyomást gyakoroltak lord Cecil­re abban az irányban, hogy demi&sziója indokainak kifejtésében megakadályoz- ] zák. Cecil azonban nem hajlott meg s ragaszkodott álláspontjához, hogy lemondó levelét egyidő- ben teszi közzé demissziójának hirével. Bald­win az utolsó pillanatig bízott abban, líogy si­kerül lord Cecilt rábírni, hogy ne hozza nyil­vánosságra indokait. Ezért a miniszterelnök uem is készítette elő válaszát, amely csak Aix les Bainsbe való elutazása után készült el nagy hirtelenóben, hogy Cecil levelével egy­idősen jelenhessen meg. Baldwin feleletének ez az előtörténete magyarázza meg a válasznak nem egé­szen egységes és kevésbé meggyőző tar­talmát. Ezért a Daily Telegraph ma reggeli számában szükségesnek látta, hogy Baldwin álláspontját mégegyszer megvilágítsa. A lap hangsúlyozza, hogy a kormány eleget tett a leszerelési gon­dolatnak és Cecil politikája csak arra volt al­kalmas, hogy Angliára olyan nemzetközi, kö­telezettségeket hárítson, amelyek sokkal mesz- szebbmenőbbek, minthogy azokat. Anglia kész volna teljesíteni. Lord Cecilnek meg kellett volna fontol­nia, — folytatja a lap — hogy nem töb­bet árt-e visszalépésével a népszövetség­nek, mint amennyit használ. A liberális Westminster Gazette hangsu* lyozza, hogy miután Baldwin békepolitikája belföldön hajótörést szenvedett és Anglia kül­politikája minden reakciós légáramlat játék­labdájává változott,'lord Cecil vádja betölti a mértéket. Lord Cecil írásában csak azokat a béketörekvéséket számlálja fel, amelyeket a kormány nem támogatott kielégítő módon. Vádjait azonban ki lehet egészíteni An- gliának Oroszország ellen folytatott ügyet­len politikájával és a védvámokra való át­téréssel. Ez, a két politikai hiba, árulás volt a népszö­vetség szellemével szemben. Lord Cecil leve­lében hiányzik annak a ténynek megemlítése, hogy Anglia Locarno után Németországgal szemben a rajnai terület teljes kiürítésé­re vonatkozó adott szavát nem tartotta «. meg. Lord Cecil a kormány politikájának következ­tében arra a meggyőződésre jutott, hogy a kormány békeszeretetéről szóló szólamai csak propagandacélokra szolgálnak, azonban nem akarja azokat a valóságra átváltoztatni. Lord Cecilnek a kormányból való kilépése véget vet annak a fikciónak, hogy a jelenlegi angol kormány alatt bármilyen haladást lehessen tenni. Páris, augusztus 31. Chamberlain angol külügyminiszter kedden este Párisba érkezett A pályaudvaron Briand és a párisi angol kö­vet fogadták. A két államférfiu rövid ideig a perronon tartózkodott, azután Briand an­gol kollégáját az angol követségre kisérte, ahol Chamberlain megszállott. A kínai zavarokat az idegen hatalmak kizsák­mányolása okozza Seattle, augusztus 31. Mac Murray, a pekingi amerikai követ ideérkezett. Washing­tonba van készülőben, ahol Kellogg államtit­kárral a kínai kérdést fogja megtárgyalni. Ar­ra a kérdésre, hogy remélhetö-e, hogy a kí­nai helyzet rövidesen javulni fog, kijelen­tette, hogy egy egységes kínai kormány léte- sülése ugyan nem lehetetlen, azonban ez a messze jövő zenéje. Ennek oka részben az egyes kínai vezérek belső politikai és kato­nai féltékenysége, másrészt azonban a kínai termelési forrásoknak az idegen hatalmak- által való kizsákmányolása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom