Prágai Magyar Hirlap, 1927. augusztus (6. évfolyam, 174-198 / 1508-1532. szám)

1927-08-02 / 174. (1508.) szám

A keleti szlovákok válasza Hünkának Irta Fodor Miklós lemzetgyülési képviselő Aki Rofhennere lord békeakciójiiak nyomán a néppárí hivatalos lapjának, a Slováknak megjeleni cikkeit és a lap vezérének, Hlinkának, — aki csak nemrég kapta meg a protonotáriusi méltóságot, mégpedig a szepesi püspök előterjesztésére „mint szent életű, apostoli türelmű, minden nemzetnek békét és felebaráti szeretetet hirdető, szerény, cselekedeteiben példaadó pap“ — beszédeit ol­vassa, szinte azt hinné, hogy a szlovák nép fellá­zadt és kapát, kaszát kézbe ragadva nekimegy a határoknak, sőt ezeken jóval túl: egészen a Daily Mail redakciójáig! Pedig szó sincs róla! A mi szlovák népünk vallásosságánál és békés természeténél fogva soha, sem volt gyűlölködő és igazságtalan. Mindennapi kenyerét megkereste még a jég hátán is: a sziklás hegyek közt pásztor- kodással, az erdős vidékeken tutajozással, a gabo­natermő lapályokon aratással; fiait a „világba" kíüldhe, hogy talmijainak, tapasztaltjának s igy az élet iskoláját megjárva, hasznos tagjaivá váljanak kicsiny nemzetüknek. Az egyik szlovák fiúból püspök lett, sőt hercegprímás, a másikból biró, professzor, magasra ngu hivatalnok, még minisz­ter is, de lelt egyszerű drótos tőt is. Kinek mihez volt lehetsége. ds mind érvényesülhetett a maga nagy. vagy kicsiny körében. A prevrat felszabadította őket az „ezeréves járomiból és azóta megszűnt a fatutajozás, az alföldi aratás, a világtapasztalás, még a drótos tót is'szegre akasztotta tarisznyáját. A megelégedett­séget a nyomor váltotta fel, mert bezárultak a gyárak, műhelyek, megszűntek a kereseti forrá­sok, — ellenben a terhek annyira emelkedtek, hogy immár nem csak tyuk, de még egy tojás sem főhet, a szegény szlovák nép fazékjában vasárna­ponként. És szülőföldjéről menekül — Argentí­nába. Szlovenszkó rohamos elszegényedését most már nem csak az ellenzéki politikusok, de a kor­mánytól függő szervek is, mint például a pozsonyi iparkamara beismerik. Kétszázezer munkás he­lyett ma már csak harmincezer dolgozik, a föld­művesek nem bírják a terheket, mert ha egy év­ben két termést is hozna a föld, még az is kevés volna arra az 53 féle adóra, mely alatt egész Szlovenszkó roskadozik, az ipar 80%-ig le­építve s a nagy pénzszűke miatt az ősi kisipar is teljesen tönkremegy. Mindezeket a Pozsonyban öszahivott ankéettn is — amelyen a szlovák minisz­tereken kívül számos közgazdasági kapacitás is résztvett — megállapították Ó9 egyhangúlag ki­mondották, hogy itt sürgősen segíteni kell, még pedig — a többtermeléssel! Honnan várják a többtermelést? Vájjon az elpareellázott nagybirtokokról, amelyek politikai szolgálatokért kormánypárti titkároknak, vagy az .idegen telepeseknek jutottak, akik azt nyereséggel tovább adjak; avagy a sok mérföldnyi területre kiterjedt árvizsuijtotta vidékekről; vagy talán a Magúra kavicsos hegyeiről, ahol ez idén még a krumpli is csirájában elfagyott? A mi szlovák népünket az éhségtől - csak egyetlen egy mentheti meg és ez: a határok meg­nyitása a nagy alföld felé! Ha ez nem történik meg, akkor nem is igen hosszú idő múlva a szlo­vák nép ki nem kerülheti sorsát: vagy Argentí­nát, vagy az éhenhalást! A szerencsétlen szlovák nép egyedüli, reménye volt — az autonómia. Ezen jelszóval csoportosultak Hlinka rászlajá alá,, meg- ho7.va minden áldozatot, mert az Ígéretek szerint az autonómia az, amely meghozza:! a jólétet és biztosítja a szlovák nép exisztenciáját. Hlinka azonban ■ az autonómiát nem csak elejtette, de az nj közigazgatási reformmal már meg is ölte. I Ezt a nép tudja s ezért elfordul tőle és pártjától, j H'.inka, aki megszavazta az összes terhes adó- j ; kát, a koldusbotot hozó adóreformot éppen úgy,)1 mint a jogi osztó Pniigelpaíentet, azért, hogy né­hány rokona, atyafia és segítőtársa a húsos fazék- ; hoz juthasson, már nem tud hatni az eddigi de­magógiával, tehát a szlovák nép vallásos érzületé­re akar halni. Egymás után rendezi az egyházi i jellegű ünnepségeket és a katolikus diákgyülése- 1 két. A kassai katolikus tanulóifjúság számára rendezett gyűlésen izgató beszédet mondott, hogy 1 nem lett volna csoda, ha a hallgató ifjúság átko- : i zódásai nyomán mindjárt gyilkolni ment volna. | : Ez alkalommal már nem csak a magyarokat és a jr Károly extrónerökej: Kész vagyok a román nép hivószavának eleget tenni Károly szenzációt keltő nyilatkozata filceihez — A párisi saité a 'trónfoglalás lehetőségéről és esetleges következményeiről Paris, augusztus 1. (A P. M. H, eredeti távirata.) A párisi sajtó tele van Károly ro­mán extrónörökös szenzációs nyilatkozatával, amelyet az extrónörökös a Ferdinánd király halála alkalmával mondott gyászistentisztele­ten megjelent román küldöttség előtt tett. Ferdinánd király temetése napján ugyanis .az extrónörökös kijelentette, hogy elhatározását csak akkor fogja közölni, amikor a temetést követő gyászszertar­tások véget értek. E pillanat most elérkezett s a királyi herceg most a világ nyilvánossága elé lép elhatáro­zásával, amely szerint, ha^» román nép hiyni fogja, úgy köte- icslegénck ktntpt a román nép hiró szózatának eleget tenni. A nyilatkozat A trónörökös nyilatkozatát valamennyi párisi lap hozza. A legrészletesebben mégis a párisi Matin foglalkozik vele, amelyben a nyilatkozat a következőképpen látott nap­világot. — Hogy annak idején jogaimról lemon­dottam — kezdi az extrónörökös nyilatkoza­tát —, azért történt, mert komoly körülmé­nyek között erre olyan személyek s olyan eszközökkel kényszeritettek rá, akikről n amelyekről itt most nem akarok ítéletet mondami. Fájlalom ennek az elhatározásnak minden következményét. Nem áll szándé­komban bármi néven nevezendő forradalmi mozgalmat szítani, de ma a helyzet Romá­niában megváltozott. Románia jövője komoly aggodalmakat ébreszt bennem. Atyám ko­moly örökséget hagyott hátra és két nemze­dék nagy munkájának nem szabad veszendő­be mennie. Mint románnak s mint atyának, véleményem szerint, jogom van Románia nagyságán és fiam érdekein őrködni és sze­mélyesen közbelépni. Leghőbb vágyam or­szágommal közölni, anélkül, hogy bármi nyugtalanságot keltsek, hogy kész vagyok a román nép hivó szavának eleget tenni. — Rendkívül fájdalmasan érint, hogy nem engedtek atyáin halálos ágyához, lói tu­dom. hogy a haldokló királynak az volt a leghőbb óhaja, hogy még egyszer láthasson s nem igaz az, hogy atyám tiltotta volna meg, hogy meglátogathassam és a temetésén résztvegyek. Meg keli cáfolnom azokat a A párisi lappig agppdpali Romániáért Az egész párisi sajtó rer J\ ixül nagy je­lentőségeit • tulajdonít Károly extrónörökös lenti nyilatkozatának. Á Jourpál véleménye szerint Károly ex- tróniörökös nyilatkozatát a legnagyobb ko­molysággal kell megítélni, mert Romániában a kormányon levő liberális pártnak, amely a trónöröklés jogának megváltoztatását inspirálta, még mindig nagyon sok ellensége van. A lap óva inti az extrónörököst attól, hogy újabb krízisnek tegye ki Romániát most, ami­kor a volt dunai monarchia területéin úgyis minden forrongásban van, amint ezt az utóbbi napok eseményei igazolják. Az Edho de Paris nagyjából ugyanezt a gondolatot fejti ki, hozzáfűzvén még, hogy a Bratianuval való viszály végered­ményben vagy a köztársaság kikiáltásá­hoz vagy pedig diktatúrához fog vezetni. A mai viszonyok között nem szabad Bratianu helyzetét súlyosbítani — mondja a lap —, mert Bratianu külpolitikája ma az egyetlen lehetséges román külpolitika, amelynek alapja minden kétséget kizáróan a kis- antant-államszövetségnek a fentartása és a nyugati hatalmakkal való r öv étkezés. Mind­amellett. annak az óhajának ad kiH é l a lap, hogy Bratianu enyhítse kissé eljárásának szigorát, de emellett gondoskodjék Románia stabilitá­sáról Mihály király nagykorúságáig. „Ha elnyeri a trónt...“ Az Oeuvre ugyancsak nagy jelentőséget tulajdonit az extrónörökös nyilatkozatának és hasábos nagy cikkben megjegyzi, hogy amennyiben Károly valóban elnyerné Románia trónját, ennek minden zavar nélkül szabad csak megtörténnie s ak­kor Károlytól követelni kell azoknak a liberális eszméknek a gyakorlatba való átültetését, melyeket Bratianu rezsimje lábbal tipor. A Journal des Débats azon a vélemé­nyen van, hogy a dolgok további folyása at­tól függ, vájjon bizonyos politikai körök a mostani alkalmat nem akarják-e felhasználni arra, hogy Románia belső helyzetét meg­zavarják. A román hazafiaknak nem szabad megfeledkezniük arról, hogy a dinasztikus viszályok különösen veszedelmesek olyan viszonyok között, mint amilyenekben jelen­leg Románia van. magyar papságot támadta, hanem mindazokat a szlovákokat és szlovák papokat is, akik a pártjá­hoz nem tartoznak. Megtámadta az egész magyar püspöki kart, „kancsukás" karnak nevezte, amely a szlovákok hátát ostorozta! Vak haragjában és bosszúvágyában olyanra ösztönözte és izgatta a fogókonylelkü ifjúságot, ami miatt másutt bűnvádi eljárás indulna ellene. Meg vagyunk győződve afelől, hogy a meg­sértett magyar és szlovák papság ezt a beszédét két díszpéldányba kötteti s az egyikét elküldi a szepesi püspöknek, hogy lássa: milyen „szentlel- kü, felebaráti szeretetből áthatott példás pap"-ot ajánlott kitüntetésre; a másikát pedig egyenesen Rómába küldi, hadd lássák ott is, hogy kire bíza­tott Krisztus tanainak hirdetése az „egy akol és egy pásztor" szellemében. A míélióságos protonotárius ur kezében még meg sem melegedett a pásztorból, máris szétütött a katolikus nyájon • és durván ráütött arra a fenkölt gondolkozásai püspöki karra, amelynek kiválóságai voltak többek közt Fisdher- Colbrie Ágoston, Prohászka Ottokár. C'sernoch Já­nos is. Meggya'láztá ezeknek az emlékét is és meg­bélyegezte Rómát, amely „kancsukás" püspököket nevez ki a saját híveinek ostor ozására. Féktelen gyűlöletében annyira ment, hogy a piszkos politika 'hullámaiba beledobta Bűbnics püspök nevét is, aki állítólag amiatt panaszkodott, hogy fáj a szive, ha szlovák községekben is kell hallania magyar beszédet. Bubmics püspök ezt nem mondta és nem mondhatta, mert hiszen tiszta magyar nemzetiségű székhelye van 8 hívei becsülik és szeretik éppen azért, mert mindenkivel egyforma szeretettel bá­nik. De feltéve — hangsúlyozotn. sohasem hisszük el —, hogy Bubnics püspök azt akár tréfából, akár komolyan, vagy bármi más kényszerítő okból mon­dotta volna, illilk-e azt kortescóliból felhasználni? A püspököt a nyilvánosság elé úgy odaállítani, mint aki szintén gyűlöli a magyart, vagy legalább is pusztulását kívánja, mert hiszen fáj neki az, hogy magyar szót hall? A miéltóeágos protonétárius ur nem kiméi senkit és semmit, ha határtalan buszújának a ki­elégítéséről van szó. Igazán főpapi méltóságához és krisztusi szeretedéhez méltó ez? Kassán a lábával dobbantott és odaharsogta az ifjúságnak: ,jEgy betűt- sem engedek Trianon­ból!" És amíg a bősz vezér ilyen nagy védelmezője Trianonnak, hogy ebből egy betűt 6em enged, ad­dig a szlovák népet megváltó autonómiáiból már az egész aibe-ét engedte el. Rotiherméréről leki- csinylőleg úgy ir. mint „akyei" = „valami" lord­ról. aki hiába „van megfizetve". Hát akkor mit fél és ijedezi-k tőle, hiszen mint „szentéletü" papinak és méltóságos protonotáriusnak tudnia kellene a I szent Írásból, hogy ami az Istentől van. azt senki I sem tudja lerombolni, ami pedig az emberek gyarló gonoszságán épült- fel, az előbbjutóibb ösz- szeroppan. Szintén ráillik a saját idézete: .,mái-ae vasé namáhanie, profi nám su vzteky". Hlinka jól tudja, hogy a szlovák népet félre­vezette és az ígéretek földje helyett. a Prügel pa­tent mezejére vitte. És ez a nép örökre el volna veszve, ha nem volnánk mi, keleti szlovákok, akik a sárba dobott autonómista zászlót nemcsak fel­vettük, de meg is tisztítjuk a gyűlöletet terjesztő sovinizmus igazságtalanságai tói.- . Mi is szlovákok vagyunk, ha nem is ülünk a husosfazéknál. Hlinka nevezhet bennünket magya­rónoknak, irredentáknak, vagy ami épp neki tet­szik; mi mégis kitartunk a nép melleit, a népért és Szlovenszkó autonómiájáért. Hlinka — amint azt Micsura Márton jól mon­dotta .— aláásta-a katolikus egyház tekintélyei, megbontotta egységét, a katolikus hívőket, .pedig koldusbotra juttatta. így tette tönkre az autonó­miát — még csirájában. Az eperjesi kereszfcényszocLalist'a gyűlés fáj neki, mert erre széles környékről a papság és a szlovák nép tömegei jöttek el. holott előtte való héten a néppárti gyűlést hallgatóság cs érdeklő­dés hiányában meg sem lehetett kezdeni. És ez mindenütt igy lesz. mert a népet többe sem üres i * S b ii , — ■ ;V._ Mai isámHRk 19 oldal Előfizetési ér: évente 300, félévre 150, A szlovenszkóí eS rUSzijlSzkÓi ellenzéki pártok fz^remefet9 Tetefün- M3U -^ad" negyedévre 76, havonta 26 Ke; külföldre: . .» . 12, U. emelet, leleron. JüJl 1 macto évente 400, félévre 200, negyedévre 100, Főszerkesztő: pOutiKdl TiaplLCLpICL Felelős szerkesztő: hiyatab Prága II., Panská ul 12/111.--Te­havonta 34 Ke. Egyes szám ára 1*20 Ke ■ DZURANY1 LÁSZLÓ FORGAGH GÉZA iefon: 30311. —Sürgönyeim: Hírlap, Praha szentimentális legendákat, amelyeke! a trónöröklési jogomról való lemondásommal kapcsolatban terjesztettek. Ezen legendák és az én elhatározásom között semmiféle összefüggés nincsen. Most egyelőre azon őr­ködöm, hogy Mihály fiam, mihelyt annak ideje elérkezett, csorbítatlanul és érintetle­nül kapia meg királyi örökségét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom