Prágai Magyar Hirlap, 1927. július (6. évfolyam, 148-173 / 1482-1507. szám)

1927-07-05 / 151. (1485.) szám

4&BBfíG3Ü!í^^ rvzi jnnus 3, fii írek __ A PRÁGAI MOZIK MŰSORA: ALMA: A modem boszorkány, Hogyan maradha­tunk fiatalok? ADRIA: A rettenetes Iván cár.. HVEZDA: A három testőr (Fairbanks-repriz). JULIS: A vidéki nagybácsi (Vígjáték). KATITÓL: Patt és Pabtachon, a mAsteriövők. KORIJNA: Az embervadász (Áldó Nádival). LUCERNA: A boldogság titka. SVETOZOR: Afrikai kaland. A Prágai Magyar Hírlap holnap, Cyrill és Meíhód napján, rendes időben és megszokott terjedelemben jelenik meg. Szerdán a csehországi Húsz-ünnep miatt nem jelenhetünk meg. Református főiskolások orszá­gos konferenciája Komáromban Komárom, július 4. (Saját tudósítónktól). Háromnapos tanácskozás után vasárnap saruit a református főiskolai diákok konferenciája Ko­máromban, mely igen nagy érdeklődést kelteit egész Szlovenszkón. A konferencián részeveit Sörös Béla losonci ref. lelkész, teológiai igazgató, Galambos Zoltán komáromi, Baross Kálmán kn- mocsai. Bácsv Gyula missziós lelkész, Csekes Béla duna rád vány i, Czike Lajos tanyi, Kiss Já­nos csilizpatasi, Kövy Árpád losonci, Mórocz Mi­hály ógyallai, Sándor Benő negyedi. Pap József hontvarsánvi és Zsemlye Lajos hetényi ref. lel­kész. A főiskolások száma pedig megközelítette a százat. Résztvettek a konferencián Fülöp Zsig- mond egyházközségi főgondnokkal élünkön a ko­máromi egyház tanácstagjai is igen szép szám­mal. A bevezető istentiszteleten Pap József hont- varsányi lelkész imádkozott, majd a Kollégium nagytermében Sörös Béla teológiai igazgató mon­dott mélyenszántó megnyitóbeszédet az ifjúság második országos konferenciája előtt buzdítva a fiatalságot, hogy hűséges követői legyenek a nagynevű elődüknek és azok szelleme hassa át törekvéseiket. Fülöp Zsigmond a komáromi ősi egyház üdvözletét és szeretedét tolmácsolja a ven­dégeiül látott ifjúság előtt és hangsúlyozza, hogy tánlorithatatlanul kell fajához és nemzetéhez ra­gaszkodnia, meri a nagy hagyományok nagy tet­tekre is köteleznek. A konferencia elnökévé egyhangúlag Sörös Béla losonci, helyettesévé pedig Galambos Zol­tán komáromi lelkészeket választották meg, majd Balogh Elemér dunáuinnem. Bertók Béla tiszán- inneni püspökök és Pálóczi Cinke István püspök, kenventi elnök üdvözleteit olvasták fel A konferencia első előadója Boross Kálmán kamocsai ref. lelkész volt, aki Az intelligens if­júság és a nép cimen tartott igen tartalmas és gyakorlati nézőpontokra kiterjedő előadást és ki­emelte. hogy az ifjúságnak szeretettel kell ma­gához ölelni a népet, annak például szolgálni tél­iekben. munkában egyaránt. Szünet után Galam­bos Zoltán komáromi lelkész beszélt a XX. század magyar reformációjáról és lelkes előadásában a mindent felforgató uj irányzatok ellen hirde­tett harcot. A tartalmas előadás mély benyo­más! tett a jelenvoltakra. Pénteken délután Kenessey Kálmán dr., ógyallai meteorológiai adjunktus, A modern ter­mészettudomány és a vallás cimen tartott elő­adást, melyben a materialista világfetfogá3sal szembe állította a biblia igazságait. Bácsy Gyula lelkész A családi hüéleLrői tartott előadást rend­kívül lebilincselve hallgatóit. Szombaton Sörös Béla tartotta meg előadá­sát A kálvinizmus közéleti hivatásáról. A kiváló szónok a hallgatóságot lenyűgözte fölényes ok­fejtésével. Zsemlye Lajos hetényi lelkész az ifjú­ságot szociális teendői felől világosította fel. Nagy hatást keltett Kövy Árpád losonci lelkész elő­adása is Az ifjúság csendes órái-ról, melyben az ifjúi lélek tükörképét rajzolta meg. A konferencia résztvevői szombaton délután Ógyallára rándultak ki, ahol Kenessey Kálmán dr. meteorológus kalauzolta őket az asztrofizikai obszervatóriumban és a meteorológiai és föld- mágneseégi Intézetben. Megtekintették Komárom nevezetességeit is Fülöp Zsigmond bankigazga­tó kalauzolása mellett. Vasárnap, a konferencia harmadik napján ünnepi istentiszteletben vettek részt a főiskolai hallgatók, majd meghallgatták Fülöp Zsigmond komáromi íőgondnok előadását, akit meleg ová­ciókban részesítettek. A délutáni istentisztelet után megtekintették a református leányegyesület körének otthonát, majd vallásos estély fejezte be .az eredményesen végződött konferenciát. — Személyi hír. A magyar nemzeti párt koma romkör/.eti központja közli: Kocz/or Gyula nemzetgyűlési képviselő megrongált egészségének helyreállítása végett rövidebb szabadságra utazott. A hozzáfordulni szándé­kozók leveleikéi a párt komáromi irodája (Jókai-u. 16. sz.) eimére szíveskedjenek kül­deni, mely az elintézés iránt intézkedik. — A lévai polgári nyugdíjasok Masarryik elnök segítségét kérik. Lévai tudóeMőivk jelenti: A Léva éf. . környéke polgári nyugdíjasainak egyesülete tegnap rendkívüli közgyül ást tartott, amelyen elhatározták, hogy siralmas helyzetükben a köz­társaság elnökéhez fordulnak és tőle kérnek sör­Látogatás a Prochaska illatszergyár újonnan berendezett pompás termeiben, a grabeni uj Sramota-palotában A jő, örökéletü Aki még néhány évvel ezelőtt ezen régi szó­lásra óddal élt, mint javithatalam rajongót ki­nevették, vagy mint közveszélyest tébolydába zárták volna. A vihar, amit a háború és az azt követő évek Európában előidéztek, amely embereket, osztályokat és- államokat mint hópelyheket Szélviharban megdöntött, két dolgot teremtett: kíméletlenséget éte blöfföl Évszázadok kulturális munkája, a jó er­kölcsök, a szolid üzleti alap, a jő ízlés trónju­kat vesztették és a történelem kereke úgy forgott, mintha az örvény felé haladna. És mégis másképp történt! A kultúra megint győzedelmeskedett a barbarizmus felett, a jó­zan felfogás hatalmasabb minden harsogó frázisnál és a vezérfonál ismét a béke és a kultúra, ami játszi könnyedséggel letipor minden akadályt, amivel a vak erőszak és bo­torság el akarta gáncsolni. Az egyéniség, a valódi érték érvényre jut, amit legutóbbi sétám alkalmával a prágai utcákon tapasztaltam. A Grabenen a bankpaloták és üzlethelyi­ségek között, szemünk megakadt egy paza­rul kivilágított helyiségen, gyönyörű mahagó­ni portál, kiástályvitrinek, selyemtapétás fa­lak, művészien faragott asztalok, kék nehéz selyem tárni ásszékek, a márványpadlón va­lódi perzsaszőnyeg, minden a legelőkelőbb Ízlésre valló modern architektúra, — nem egy maharadzsa szalonja, nem egy modem pénz­űi ágnak fogadó&zobája: egy diszkrét tónus­ban tartott cégtábla jelzi: „Parfumerie F. Procháska". Aki Középeurópa metropolisait ismeri, csak meglepődik, azonban akiknek alkalma volt a Rue de la Paix és a Ckamps Elysées luxusüzleteit megcsodálni, csak azok tudják értékelni azt a teljesítményt, arait a Pro- ckáska cég Ízlés és eredetiség terén produ­kált. Ilyen kedvező külső benyomás után ér­deklődéssel fordultam a szívélyes elárusító hölgyekhez, akik bemutatták a cég uj, szám­talan elsőraigu gyártmányait. A kompozíciók, „Prélucle, Bouvardia, Li­la® de Perse, Mon Amour‘. egyszerű kölni viz, a hires Bau de Lavande, vagy a kiváló tőrlette-s^apanok egyike, mind megállja he­lyét a leghíresebb francia és angol készítmé­nyek között és úgyszólván kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy ellensége önmagá­nak, aki egy hóbortos divatnak, vagy a nagy­hangú reklámnak behódol és drága külföldi készítmény eket vásárol, a mi előtt a kiváló Pro- cháska cég áruját kipróbálná. Nyolcvan év tapasztalata a legkénysebb hölgyek ízlé­sét is kielégíti. Legközelebb a holesovioi nagy gyártelep­ről is irok, ahol ezen minőség és kiállítás te­kintetében elsőrangú árut készítik. Ez alkalommal az én üdvözlésem a nyári évad utazóinak szól, senki, aki Prágába uta­zik, ne mulassza el az alkalmat, a Procháska Parfumeriet pazar pompájában a Grabenen levő uj Sramota palotában meglátogatni. () gős orvoslást. A közgyűlés a nemrégiben elhunyt Holló Sándor elnök érdemeit jegyzőkönyvbe ik­tatta és helyébe elnökül Hamar Gyula nyugalma­zott fáblabirót választotta meg. — Pálmay Ilka miegfiatalittatta magát. Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Pálmay Ilka, az egykori, hires operettprimadonna a na­pokban Érti János dr. bécsi professzorral speci­ális fiatalítási műtétet végeztetett magán s az operáció feltűnően jól sikerült. Pálmay Ilka maga is kijelentette, hogy ideálisan sikerült a meg­fiatalítása. Fedá'k Sári is elismerőleg nyilatkozott az eredményről. Az operáció maga nem tartott sokáig s a művésznő kijelentése szerint teljesen fájdalomnélküli volt. Nem hiúságiból tette, mon­dotta Pálmay, hanem a szinpad kedvéért. Három nappal a műtét után már fel is gyógyult a mű­vésznő. Érti orvosprofesszor is nagy megelége­déssel nyilatkozott a jól sikerült operációjáról, « kijelentette, hogy számos közismert személyiié- gen végzett már hasonló műtétet, akiknek nevét azonban diszkrécióból el nem árulhatja. — Eljegyzés. Rótih Sárika Roznava és Rridhta Béla Zilina, Brichfa József és Fia cég cégtársa, ■jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) iPgjfcl — Véres kandpárhaj Budapesten. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma délelőtt a Ferenc József laktanyában véres kardpárbaj folyt le Coryari István százados és Kittenberger Kál­mán ismert afrikautazó és oroszlánvadáez között. A felek végkimerülésig való harcot kötöttek ki. Mindössze öt percig tartott a heves küzdelem, de mindkét fél súlyos sebesülésével végződött. Az első menetben Kittenberg kapott az arcán tiz centiméteres vágást, a második menetben Coryari lajpos homlokvágást, Kittenberg pedig óles arc­vágást. A harmadik menetben Coryari a tarkó­tól a homlokig tartó veszedelmes vágást mért el­lenfelére, mire a segédek állj-t vezényeltek, amit azonban Kittenberg pem hallott és ellenfele mindkét karján az izomzatot csontig felhasitotta. Kittenberg sebeit a helyszínen összevarrták, Co- ryarit a níentők a honivédkórházba szállították, ahol azonnal műtétet végeztek rajta. Remélik, hogy sikerül a százados karjait a bénaságtól meg­menteni. xx A legjobb befektetés egészség szem­pontjából köszvénye’sek és rheumások részé­re egy gyógykura Pöstyén fürdőben. Sóbanidt L. dr. és Weisz Ede dr. Speciális Szanatóriuma összes gyógytényezőjével és teljes komforttal ehhez a legjobb alkalmat szolgáltatja. Rendkívül mérsékelt árak. — Ezerkoronás adomány a Magyar Akadémikusok javára. Braun Árpád dir. trencséni ügyvéd kiadóhivatalunkhoz 1000 koronát juttatott a MAKK javára. A nemes- szivü adományt illetékes helyre juttattuk. — Bdlier Irén kezét megkérte a temesvári an­gol konzul. Temesvári jelentés ezerint az ott vendégszereplő Biller Irénnek F. Ze. ismert bank­vezér, a temesvári angol konzul rendelkezésére bocsátotta autóját. A népszerű primadonna ven­dégszereplésének leteltével vissza akarta szolgál­tatni a konzulnak az autót, ez azonban kijelentet­te, hogy az autót a művésznőnek ajándékozza 8 egyben megkérte a kezét. Biller Irén a nagy meglepetéstől szóhoz sem tudott jutni, majd gon­dolkodási időt kért. — Rheumát. köszvényt és ischiast az ál­talam Szlovenszkón bevezetett- és évek óta gyakorolt kombinált dT. Jetei-féle gyógy­mód szerint 10—12 nap alatt teljes sikerrel gvógyitok. Fényes gyógyeredménvek hiteles adatokkal igazolhatók. Előnyök: Rövid gyógy- tartam. tartós gvógyeredmény. Tandlich Zsigmond dr.. Bratislava. Vödric 42. 6695 xx Vadászok figyelmébe. A tizedkétszázalékos luxusadö megszűntével figyelmeztetem a vadász- publikumot, hogy a vadászfegyverek ára teteme­sen sülyedt és felhívom a vadászközönség figyel­mét óriási fegyverkészletemre, amelyben a legki­válóbb angol, belga és német fegyverek foglalnak helyet. Seifert József, Poasony—Bratislava, Ha- láezkapu-utca 4. xx Az uj adótörvény kézikönyve címmel Kocsner János dr. kosicei pénzügyi főtaná­csos és Gombos Bertalan dr. királyhelmeci ügyvéd szerkesztésében, szlovák és magyar nyelven ősszel hézagpótló könvv fog megje­lenni. A törvény teljes szövegét részlete© ma­gyarázat fogta kisérni. amelv magyarázó jegy­zetekben fel vannak használva az összes vég­rehajtási rendelkezések és pénzügyminisz­teri utasítások, a törvény indokolása, a költségvetési bizottság jelentései, az előadók kommentárjai és általában az egész törvény­hozási tárgyalási anyag. — A szerzők ezzel egyszerűvé és világossá fogják tenni a külön­ben bonyolult és nehézkes adójogi szabályo­kat. nemcsak a iogászközönség. hanem az ér­dekelt mezőgazdaság. ipaT és kereskedelem részére is. — A könyv megjelenését annak­idején jelenteni fogjuk. SZANATÓRIUM I >CARITAS< > POZSONY, TORNA-U. 18. j j l el. 28-95. Tel. 28-95. J | Síttlészel.-sebés»ct,-n«g>őgyászat,» j urológia és larynyologla. | t. osztály napi 80.— K£., II. osztály napi 60.— KS, j Szabad orvosválasztás! j Szülési pausálé 8 napra I. osztály Ke. J600.— i \ n . . . U. . . 1000.- j mm m.i ­— Pusztító felhőszakadás a Dunántúl. Buda­pestről jelentik: Tegnap délután Tataiévá!'os környékén nagy zivatar vonult végig, amely a vá­rosban és a Budapest—Becs vasútvonal mentén, nagy pusztításokat idézett elő. A szélvész a fákat gyökerestül csavarta ki, a telefonoszlapokat kir döntötte és Tafatóvárosban több házat bedöntött. A gyorsvonatforgalmat átszállással bonyolítják le. Utászszázadok vonultak ki a vasúti pálya megjavítására. GvermeStkAcsik 280.—, 320.— és 430.— korona árban kaphatók Kovács áruházában, Rlmsvská Sobota, Masaryk tér. Kérjen árjegyzéket! — Beleesett a folyóba és megfulladt. Nyitrai tudósitónk jelenti: Nagybossány község határában a Nyitra folyón keresztül vezető hídról véletlenül a folyóba esett Danis János mezőgazdasági mun­kás. Noha jó úszó hírében állott, azonnal elmerült és a vízbe fulladt. — A Hernádiba vetette magáit egy kassai e®a- bó, de kimentették. Kassai tudósitónk jelenti te­lefonon: Tegnap este fél tiz óra tájban öngyilkos- sági szándékból a Hennádba vetette magát Vanek Antal 34 éves csehországi illetőségű szabósegéd. Egy éppen arra haladó rendőrtisztviselő azonban kimentette őt a vízből és bekísérte a rendőrségre. Vanek kétségbeesetten mondotta el, hogy szerel­mi bánatában akart öngyilkosságot elkövetni Megígérte tték vele. hogy tettét nem fogja megis­mételni és elbocsátották. xx „Fortuna*4 szerencseórája. Fortuna-banküz- lefcnél, Bratislava, Duna-u. 7., ahol a szerencsés vevők a 15. osztálysorsjáték legnagyobb jutalom­dijában részesültek és a 16. osztálysorsjá’ték fő­nyereményeinek is már egész sora lett kihúzva. — A lap mai példányához csatoljuk „Fortuna szeren- eseoráját". Kérjük azt figyelemmel megvizsgálni, hátha őrinek is gazdagságot és szerencsét hoz. — A következő osztálysorsjáték július 20-i 1. oszt. hú­zásához szives megrendeléseket postafordultával kér „Fortuna'VRanküzlet, Bratislava, Duna-u. 7. M. HIRSCH műbúterote SpiisMá Mová Ves-Sgló ________________ _______________—|

Next

/
Oldalképek
Tartalom